Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
159/2021 - 39470/2021
1 Al PPT indica al capítol 7, que es facilitarà als licitadors ANNEX 4 amb plànols dels edificis objecte del contracte. No ens consta que hi sigui aquest document. Ens el poden facilitar? 17/03/2022 09:32h
S'ha creat un enllaç en el núvol on trobaran aquesta documentació penjada.
https://elnuvol.santcugat.cat/index.php/s/PN48wmpsso8nQQz
Entendemos según el pliego que se está solicitando que todos los edificios se integren en una única plataforma BMS. 1. ¿Se desean integrar en ese BMS central todas las señales ya gestionadas en los BMS de los diferentes edificios?. Si es así, ¿el BMS central se desea que sea el Desigo existente?. 2. ¿Los BMS existentes se anularán una vez centralizado todo en el BMS Central? 3. ¿Se ha validado por parte del proyectista que es viable la integración en el BMS Central? 4. ¿Se considerará incluido en el alcance del adjudicatario las licencias de comunicación y/o integración necesarias de los diferentes BMS? 16/03/2022 14:32h
1- S'ha de detallar a l'oferta técnica de com s'implementaria el BMS, si per edifici o integrant en una plataforma i visualitzant-los tots junts.
Recordar que el BMS del Desigo esta al lot 3 i la resta tenen altres programes.
2- Es pot fer un BMS per cada edifici, no cal anar al BMS central.
3- No s'ha validat.
4- Si i correrà a càrrec de l'adjudicatari.
1. Realitzaran les actuals mantenidores del servei, un traspàs del sistema ( informació, dades, registres, històrics, copies de Seguretat esquemes etc) per poder fer seguiment al servei sense repercussió al Ajuntament? Haure'm d'iniciar el SCADA o BMS de zero, sense la informació abans esmentada ( dades, registres, històrics, copies de Seguretat esquemes etc)? 2. En el suposat de que no hi hagi aquest traspàs del sistema per la actual adjudicatària del LOT 1 i 2. Preguntes: Esta inclòs el disseny de zero, programació etc., del sistema dins de les exigències del contracte? La pregunta la realitzem, ja que en el pressupost no hi apareix una partida econòmica destinada al disseny i programació de tot el sistema de SCADA i BMS. 16/03/2022 14:29h
1.- Actualment l'empresa mantenidora del lot 1 i 2 gestiona tots els sistemes BMS i Scades però en quan finalizi el seu servei farà traspàs de totes les instal·lacions, on també s'inclou l'SCADA.
Tots els SCADA es quedaran en propietat de l'Ajuntament a excepció del modem i la targeta sim que els haurà d'assumir l'empresa adjudicatària.
2.- Com s'ha comentat en la pregunta anterior l'empresa adjudicatària no haurà d'assumir el cost de l'SCADA ja que serà propietat de l'ajuntament. L'únic cost que es contempla es el modem i la sim que ja s'ha tingut en compte en la part fixe (gestió manteniment amb ordinador).
Respecte al màxim de pàgines permeses en l'oferta tècnica , estan incloses en aquest número màxim de pàgines que indica el plec, la portada, índex o similar? 16/03/2022 14:11h
Segons indica el PCAP apartat criteris d'adjudicació indica:
"El contingut de la memòria tècnica i del programa de gestió a presentar per cada lot, s'ha d'ajustar a un màxim de 20 pàgines (10 fulls) mida A4, amb format de lletra Arial10. En cas de superar aquest màxim de 20 pàgines només es valoraran les primeres 20 pàgines, la resta no es tindrà en compte."
El contingut no pot superar el màxim de 20 pàgines, però no es té en compte l'índex i portada o contraportada.
- Al PCAP (pàg. 14) s'indica presentar al sobre A: . document de Compromís d'adscripció de Mitjans materials i/o personals. Però, a la plataforma de contractació no es contempla apartat per adjuntar aquesta documentació. Ens podrien indicar on podem adjuntar aquest escrit? 16/03/2022 09:51h
Aquest document s'haurà d'adjuntar en el sobre A juntament amb el DEUC en un arxiu comprimit. En el cas de que hagi problemes per adjuntar aquest document tal i com s'indica, l'òrgan de contractació ho requerirà amb posterioritat a l'obertura d'aquest sobre.
1. Per acabar de fer la implementació i actualització del sistema BMS que es demana al plec, les dues empreses de BMS diuen que hi ha una part de material d'implementació d'elements de camp que farien falta tal com diu el següent paràgraf del PPT, pagina 1: "Per al correcte seguiment del contracte, és necessari que els licitadors proposi en la seva oferta el sistema de telegestió energètica (Building Management System - BMS) i implementi tots aquells elements de camp o altres no instal·lats i que siguin necessaris (sondes, comptadors, sensors, ...) per a poder seguir correctament els consums i supervisar l'aplicació de les mesures d'estalvi i condicions de confort establertes en el plec tècnic" a. Aquest material l'hem d'incloure en la partida fixa del nostre pressupost? Pel que fa als edificis del lot 2 i 3 només calen incloure el consum energètic, la resta ja està en la instal·lació i no cal incloure més material. b. Ens podríeu donar algun llistat o algun detall més concret del nombre d'elements necessaris que fan falta per fer aquesta implementació? Aquest material l'hem d'incloure en la partida fixa del pressupost? 09/03/2022 12:42h
a) Pel que fa als edificis del lot 2 i 3 només calen incloure el consum energètic, la resta ja està en la instal·lació i no cal incloure més material.
b) Els elements que farien falta seria el control de consum energètic i ja s'ha tingut en contemplat en la part fixe del pressupost (per lot).
1. Per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. - Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 09/03/2022 12:40h
1.- Pel que fa a l'empresa que ofereix el servei en el lot 1 l'absentisme és del 2,91 % i en el cas de l'empresa del lot 3: 0,00%
2.- Les dues empreses han declarar que no tenen cap deute amb els treballadors, que compleixen amb les obligacions tributaries i seguretat social i que no tenen cap procediment administratiu ni contenciós administratiu en curs.
En relació al import de licitació que es justifica al document "MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE", del LOT 1, al full nº 29 d'aquest document, apartat que corresponent al LOT 1 PART FIXA, manifestar-vos el següent: Quina incidència té aquest possible error en el sumatori de les partides? La partida corresponent denominada MATERIAL MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU valorada en 53.081,63'- ¤ al pressupost, difereix del import que es detalla en el desglossament detallat en el full nº 30, apartat denominat "Pel que al material que s'ha tingut en compte" que te un sumatori de 58.884,21'- ¤. Llavors, entenem que les partides corresponents a Bombes, actuadors de vàlvula mesclador, Corretges, Filtres, Petit Material SEGONS el detall econòmic no està inclòs en el pressupost de la part fixa del contracte. 09/03/2022 12:37h
En el document proposta inici expedient es detall la justificació de costos per cada lot.
En la taula del material hi ha dos sumatori, una que corresponent al material correctiu per un import de 53.081,63¤ (on s'inclou les bombes, vàlvules mescladores, corretges, filtres, i altres petits material), i un segon import que corresponent a "total Material" per import de 58.884,21 ¤ que no s'ha tingut en compte i per tant és un error i cal eliminar (i no tenir en compte).
Ens podríeu indicar qui ha sigut l'empresa adjudicatària de fer el canvi de la versió SCADA Desigo Insight a Desigo CC?? 04/03/2022 15:03h
L'ajuntament ja ha contractat el servei de canvi de versió Desigo, per tant quan la nova empresa adjudicatària comenci el servei ja estarà tot actualitzat i no haurà d'assumir cap cost.
1 - ¿Existe actualmente algún BMS implantado en el Teatre Auditori? ¿Cual? ¿Que elementos de campo están implementados? 2 - Hi ha una partida al pressupost del LOT 1 que es correspon a amortització de obres executades anteriorment. En base a que es cobrarà? 01/03/2022 13:10h
1 - Si que existe. És un sistema Trend.
Els elements a controlar són, com a mínim:
¿ Producció de fred i calor (kWh)
¿ Funcionament ACS (on/off bomba recirculació, temperatura acumulador, control horari)
¿ Funcionament calor (temperatura impulsió, temperatura retorn, funcionament de totes les bombes, control horari de tot, temperatura exterior,.....
¿ Funcionament fred (temperatura impulsió, temperatura retorn, funcionament de totes les bombes, control horari de tot, temperatura exterior,.....
¿ Temperatura retorn de les diferents sales (zona auditori amb 3 zones de control).

2 - Es una instal·lació que es va executar en el contracte anterior i manca encara pagar una part, que es la que es detalla com a obres pendent d'amortitzar.


Després de revisar els plecs i les consultes fetes en la plataforma, ens agradaria que ens aclaríssiu els següents punts respecte als lots 2 i 3, ja que algunes no ens queda del tot clar: -1 Entenem que el GMAO per l'Auditori hem de proposar un nou i incloure en els costos. En canvi, en l'Ajuntament , on actualment està el GMAO FAMA, no hem d'incloure cap cost si no el canviem,¿correcte? - 2 El BMS existents en l'Auditori és el CONTROLLI i en Ajuntament el DESIGO. Els costos de les llicències els hem d'assumir. Confirmar - 3 Es obligatori la contractació d'alguna revisió, per exemple la revisió anual, de un equip per part d'algun fabricant o servei oficial ?(refrigeradora,SAI, GE.,etc..) - 4 Respecte al correctiu, veiem en els pressupostos hi ha una partida en la part fixa, Material manteniment preventiu i correctiu, que entenem que hem d'incloure i que es un tot risc tal com es diu en el plec. Tambe en el plec indica que s'ha de presentar un pressupost del manteniment correctiu aplicant el descompte basat en ITEC. Ens podríeu aclarir com funciona el correctiu? - 5 Relacionat amb la pregunta anterior, el descompte en base ITEC llavors que hem d'incloure en el model econòmic son per als possibles correctius i reformes. -Les partides de preus variables de reformes entenem que es fan d'acord amb lTEC. La mà d'obra també és farà amb els preus ITEC? 28/02/2022 10:26h
1- Si es del tot correcte, en el cas de l'Ajuntament ja es disposa.
2- Els ha d'assumir l'empresa que sigui l'adjudicatària.
3- En el PPT especifica que el preu del contracte inclou el Servei d'assistència tècnica a qualsevol avís d'avaria o emergència, sense cap límit de visites hi d'horari.
4- Per tant el manteniment correctiu que assumirà l'empresa adjudicatària serà el petit material com seria valvuleria, bombes, sondes, filtres, corretges, vasos d'expansió i altres materials que puguin afectar al funcionament de la instal·lació.
En el punt 2.2b s'indica que l'empresa adjudicatària es farà càrrec del material , aclarint que aquí volíem especificar que l'empresa adjudicatària subministrarà el material i la seva posterior instal·lació, però com s'indica en l'apartat 3.3 el cost de la reparació correrà a càrrec de l'ajuntament, previ pressupost aprovat per ambdues parts.
5- Si correcta s'ha d'incloure els correctiu i reformes segons s'indica el plec.
-Si es farà tot en base ITEC.
1 Hi ha un SCADA que integra els BMS dels edificis del inventari que han penjat a la plataforma? 2 Si hi ha un SCADA, de quina marca o fabricant es? 3 La llicencia d'aquest SCADA, es del Ajuntament o l'ha d'assumir el adjudicatari? 4 Es PROPIETAT del Ajuntament aquest SCADA? 5 Qui assumeix el cost de les llicencies del BMS i del SCADA? No ens referim a les comunicacions, que entenem que son a càrrec del adjudicatari. 6 De les actuals instal·lacions on hi ha BMS, durant el primer mes s'han de realitzar un INFORME ZERO. El cost derivat de les adequacions que es desprenguin d'aquest INFORME ZERO, entenem que va a càrrec del Ajuntament. Es a partir del mes de realitzar el INFORME ZERO i les adequacions necessàries, que es quan s'inicia l'exigència de GARANTIA TOTAL del BMS? 7 Del llistat de BMS que ens han facilitat, entenem que ja realitzen els requisits mínims establerts al PPT CAPITOL 2.3 Seguiment del Servei. Apartat B) Gestió de les instal·lacions BMS? 8 Del llistat de BMS de la marca CILON i resta, exigeixen llicencia? No ens referim al SCADA que ja hem fet la pregunta nº 3. 9 Dels edificis que actualment, no disposen BMS, hem de implementar un BMS i assumir el seu cost? També s'ha de instal.lar amb baixa potencia instal.lada? Com p.e club de petanca, magatzem brigada etc.? 10 Al PPT indica al capítol 7, que es facilitarà als licitadors ANNEX 4 amb plànols dels edificis objecte del contracte. No ens consta que hi sigui aquest document. Ens el poden facilitar? 21/02/2022 11:55h
1- Si però actualment es propietat de l'empresa que fa el manteniment, a excepció del lot 3 que es propietat de l'ajuntament.
2- En el cas del lot 3 el programa és Siemens ¿ Desigo, la resta es la detallada en l'excel d'inventari de BMS.
3- L'ha d'assumir l'adjudicatari, però en el cas de lot 3 la llicència és de l'ajuntament
4- No, però en el cas del lot 3 és propietat de l'ajuntament
5- Correrà a càrrec de l'adjudicatari
6- Les adequacions necessàries aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.
7- En la majoria de centres detallats en la llista ja es compleix amb els requisits mínims establerts en l'apartat 2.3B.
8- No s'exigeix cap llicència, nosaltres volem disposar de BMS en els edificis indicat als plecs
9- En el cas de les instal·lacions de baixa potencia serà l'empresa licitadora que evaluarà si surt a compte disposar de BMS o no i es farà proposta en el moment de presentar oferta i el cost serà assumit per l'empresa adjudicatària.
10- Es va facilitar esquema hidràulic.
En relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori): 15-Por un lado se indica en el PPT (página 9), Punto 2.2.b "Material i equips de substitució o nova instal·lació" que la sustitución de un equipo irá todo a cargo del adjudicatario, así como la legalización correspondiente. Por otro lado, en la misma página 9 del PPT, Punto 2.2.a: "Material inclòs en el contracto" se indica que en caso de que se requiera la sustitución de algún equipo se hará una valoración conjunta entre el ayuntamiento y el contratista, la mano de obra y pequeño material no se facturan aparte, pero da a entender que los equipos sí. Así mismo se solicita un % descuento sobre precios ITEC para materiales. Finalmente, por otro lado, en el punto 3.3 Garantía Total, se indica que "es presentará el presspost del manteniment correctiu aplicant preus de material, amb aplicació d'un descompte que l'empresa haurà ofert durant la licitación, corresponents als preus de referencia de la base ITEC de l'any en curs en què es produeixi l'avaria" ¿Nos lo pueden aclarar? 16- Se indica en los pliegos que el adjudicatario asume todos los gastos de legalización de equipos/instalaciones que le falten. ¿Nos pueden indicar a día de hoy un aproximado de lo que falta por legalizar? 17. Se indica que se requiere la presencia de un total de 16 horas semanales (2 operarios X 8 h/semana = 16 h/semana), de lunes a viernes en horario normal (no nocturnidad y festividad). ¿Solicitan algún día específico de presencia de los operarios? ¿algún horario específico de presencia? 21/02/2022 11:14h
En relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori):
15- Apartat 2.2a Material inclòs en el contracte fa referència al manteniment preventiu i correctiu que anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària, per resoldre incidències de mal funcionament. La mà d'obra ni el petit material utilitzat no es facturaran a part, ja que entra dins del servei del manteniment correctiu.
Apartat 2.2b Material i equips de substitució o nova instal·lació. En el cas que calgui substituir un equip malmès serà l'empresa adjudicatària qui subministrarà i es farà càrrec del material i la posada en funcionament, així com la legalització pertinent del nou equip si aquesta fos necessària.
Apartat 3.3. Garantia total - Consisteix en la reparació d'avaries o anomalies que es puguin produir i que repercuteixin en el desenvolupament normal de les activitats de l'edifici. L'empresa adjudicatària haurà de presentar un pressupost desglossat on s'indiqui: un anàlisi de les causes de les avaries, presa de mesures preventives abans de la reparació, reparació de l'avaria, material necessari pe a la reparació, indicant quantitat, marca i model i la quantitat previst d'hores de mà d'obra , restitució de les condicions normals de funcionament i informe de les actuacions realitzades.

Per tant el manteniment correctiu que assumirà l'empresa adjudicatària serà el petit material com seria vàlvuleria, bombes, sondes, filtres, corretges, vasos d'expansió i altres materials que puguin afectar al funcionament de la instal·lació.
En el punt 2.2b s'indica que l'empresa adjudicatària es farà càrrec del material , aclarint que aquí volíem especificar que l'empresa adjudicatària subministrarà el material i la seva posterior instal·lació, però com s'indica en l'apartat 3.3 el cost de la reparació correrà a càrrec de l'ajuntament, previ pressupost aprovat per ambdues parts.
16-S'adjunta llistat.
17- No, però es concretarà en la posada en servei.

En relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori): 1. ¿Se han de incluir los mantenimientos de electricidad e iluminación? 2. No se aprecia que esté presupuestado ni la implantación ni el posterior mantenimiento del BMS, en cambio por pliegos si nos lo solicitan, ¿nos lo pueden aclarar? a- ¿Existe actualmente algún BMS implantado en el Teatre Auditori? ¿Cual? ¿Que elementos de campo están implementados? b-El BMS ha de incluir la gestión y control de la iluminación? Según veo es solo en la sede central. 3. Por un lado en los pliegos se indica en el punto 1.2 del PPT "i aixecar un acta on també s'inclogui les deficiències respecte a la normativa establerta, per tal que siguin corregides abans que se'n faci responsable. etc." pero per altra banda en el punt 1 del PPT, pàgina 2, s'indica "L'empresa adjudicataria accepta les instal·lacions actuals en l'estat en què es troben i en cas que manqui alguna documentación correrà al seu càrrec". Entonces observamos una incoherencia, ¿nos pueden aclarar si podemos realizar un Informe Cero al inicio del servicio, en caso de resultar adjudicatarios, con tal de depurar responsabilidades? 4. Se indica que el adjudicatario ha de prever los costes de OCAs, tanto la gestión y control como los costes de subcontratación de una empresa homologada, hasta que la inspección sea favorable. Entonces, es correcto entender que el adjudicatario asumirá, no solo la segunda visita, en caso de no aprobado a la primera, como la MO y los materiales necesarios para las correcciones necesarias para que la inspección sea favorable en segunda visita? 5. Se indica que en el anexo 3 se aportan fechas de realización de reformas en diferentes edificios. Observamos que aparece el Teatro Auditorio (Lote 2), pero no se especifican años de realización. ¿Nos lo pueden aclarar? ¿Que reformas son específicamente las que se realizarán en este edificio? 6. ¿El inventario actual que indican en pliegos que tienen, está introducido en algún GMAO? ¿Cuál? ¿Es FAMA? En caso de que no esté en GMAO, entendemos que está en archivo Excel, es correcto? 7. ¿En Teatre Auditori se dispone de WIFI o modem para la comunicación del BMS? 8. En el desglose de presupuesto del Lote 2 DE LA PARTE FIJA, se indica para el concepto: Horas extras + servicio 24 horas = 0 ¤. ¿No se ha tenido en cuenta a la hora de presupuestar, el servicio de guardia que si es solicitado en pliegos o pluses por horas nocturnas o festivas? 9. ¿Es necesario algún medio auxiliar de elevación? ¿Altura necesaria? ¿Frecuencia? ¿Permanente en las instalaciones? 10. ¿Nos pueden aportar el inventario de las instalaciones para poder realizar una valoración correcta? Enfriadoras, calderas, etc. 11. Geotermia, aerotermia, biomasa: ¿Existen en Teatre auditori? 12. ¿Se han de incluir filtros? 13. Entendemos que para este lote no hay subrogación, ¿es correcto? 14. En el desglose de precios se puede apreciar que para la parte fija, los primeros 3 años, existe un presupuesto de 65.999,99 ¤/año pero en las prórrogas se indica 119.014,30 ¤/año, ¿nos lo pueden aclarar? ¿Se aumenta el alcance en las prórrogas? 21/02/2022 11:14h
en relación con la licitación del asunto, nos surgen las siguientes dudas, específicamente refiriéndonos al Lote 2 (Teatre Auditori):
1- No, només s'inclou el manteniment de les calderes i climatitzadors.
2- En la memòria justificat es pot veure detall del cost del BMS, com a "gestió manteniment amb ordinador (GMAO) + comunicació".
a- Es respondrà el més aviat possible a aquesta consulta.
b- Només s'ha de gestionar i controlar la i·luminació del lot 3.
3- En l'apartat 1.2 del PPT en el subapartat 1.2.b son per noves o ampliacions d'instal·lacions i per això s'aixecarà una acta, però en l'apartat 1 esta parlant per les instal·lacions objecte del contracte.
4- Si es correcta, ho assumirà tot.
5- No es detalla l'any de la reforma perquè ho deixem obert i es determinarà en l'acta de la posada en servei.
6- En el cas del Lot 1, 2 i 4 el GMAO correrà a càrrec de l'empresa contractista però en el cas de lot 3 actualment el GMAO es fa servir el FAMA que es disposa des de l'Ajuntament i per tant se li donarà un usuari per accedir.
Si amb un excel por emetre les ordres de treball , i reportar un informe a l'Ajuntament no hi ha cap inconvenient, sempre i quan compleixi amb els requisits establerts en ens plecs.
7- La majoria de sistemes funcionen amb targeta SIM i modem.
8- S'ha detectat un error material en la configuració de l'informe de justificació del preu corresponent al lot 2, en relació les hores extres de servei. Per aquesta raó estem procedint a analitzar i rectificat el càlcul del preu del contracte en relació el lot 2.
9- En la visita que vau realitzar ja va poder detectar les alçades dels diferents elements i en els plecs estableix les freqüències que calen en cada cas.
10- Adjuntem inventari.
11- En les instal·lacions del lot 2 només existeix calderes i climatitzadors.
12- Si, es el material que cal incloure
13- Si , es correcte.
14- La licitació es treu per 3 anys, això es el preu inicial del contracte. LA part de prorroga es té en compte el preu inicial dividit per 3 i el preu modificat (preu inicial de la licitació * 20 %), per tant es correcte.
El meu dubte és sobre el sistema SCADA dels edificis. És possible que el llistat enviat, sigui erroni, o és correcta que la majoria del Lot 1 i 2 funciona amb TREND? 21/02/2022 09:36h
Es correcta, funcionen amb TREND.
1- Al perfil del contractant han donat resposta (17/2/2022 14:40h) referida al GMAO del LOT 3, indicant que es tracta del FAMA. Es obligatori fer una proposta al LOT 3 amb el GMAO FAMA o es pot fer proposta amb un altre GMAO? 2- Si el GMAO actual del LOT 3 es FAMA i la Llicència es propietat de l'Ajuntament, a partir d'ara, serà l'adjudicatari qui es faci càrrec de la llicència? 21/02/2022 09:27h
1- Actualment l'empresa que ofereix el servei del lot 3 fa servir el Fama de l'Ajuntament., però es valorarà la proposta.
2- Actualment la llicència del FAMA es de l'ajuntament. En el cas que es proposi un altre programa GMAO serà el licitador qui pagui la llicència.

1 - En el pliego técnico no se indica la dedicación mínima exigida para el Director técnico de mantenimiento. En el desglose de la memoria justificativa se ha tenido en cuenta un 20% de dedicación para el LOTE 1, mientras que en el listado de subrogación de Veolia aparece un Ingeniero Técnico al 9,57% y un Responsable del contrato al 63,75%. ¿Podrían aclararnos la dedicación mínima y el motivo de los dos ingenieros subrogados? 2- En el desglose de la memoria técnica hay 21.076,62 ¤ anuales incluidos en la parte fija del contrato como Amortización obras realizadas anteriormente, ¿se refiere a las instalaciones a reformar del Annex 3? 3- ¿Qué sistema SCADA hay actualmente instalado en cada edificio?, ¿el mantenimiento del software lo asume la empresa adjudicataria? 4- ¿Podrían facilitar un listado de inspecciones actualizado? 5- ¿A los presupuestos para las reformas de instalaciones, se le aplica el % de dto. ofertado sobre precios ITEC y se factura contra la partida variable? ¿o el dto. solamente se aplica sobre los materiales y recambios? 17/02/2022 15:03h
1- La dedicació mínim és del 20% segons indica el costos y no es subroga ni el director ni l'enginyer de l'empresa que actualment dona servei.
2- No, es una reforma ja feta.
3- El sistema de control que tenim implementat al lot 3 es el desigo i en el cas del lot 1 i 2 la majoria funciona amb trend. Adjuntem llistat del centres que disposen control.
4- Adjuntem llistat de les ultimes inspeccions (IPE i IPIC)
5- Si, es farà descompte amb el preus ITEC de material.
1 Al PPT indica al capítol 7, que es facilitarà als licitadors ANNEX 4 amb plànols dels edificis objecte del contracte. No ens consta que hi sigui aquest document. Ens el poden facilitar? 2 Com que tenen el programa FAMA segons el PPT, ens poden facilitar si us plau un inventari complet dels equips que composen el objecte del contracte per cada lot? Nombre d'equips, marca, potencia, model i any d'antiguitat com a mínim. 3 El GMAO ha de ser FAMA? O està obert a un altre GMAO del mercat. El cost de les llicencies a càrrec de qui van? Licitador o Ajuntament? 4 Segons visita als centres, se'ns manifesta que algunes dependències, disposen d'un sistema de BMS/CONTROL DE CONSUMS? Quines son? Quin sistema tenen? Es necessari conèixer-ho per poder fer una integració del sistema. 5 Es obligatori la subcontractació dels SATS dels fabricants? Si es així, en quines condicions? Visita anual? 6 Quins equips son objecte d'aquesta subcontractació? On esta la limitació i/o exigència de subcontractar o no. 7 Hi ha una partida al pressupost del LOT 1 que es correspon a amortització de obres executades anteriorment. a. Que significa aquesta partida? b. En base a que es cobrarà? c. Es objecte de baixa? d. Quin import es el financiable i a quin termini? e. Quins treballs son els que s'han executat? f. Quin import tenen? 17/02/2022 14:40h
1- S'han facilitat els esquema o en el seu defecte els plànols.
2- Adjuntem llistat amb els equips de cada centre.
3- En el lot 3 actualment el GMAO és el Fama que disposa l'ajuntament, però per la resta de lots el GMAO l'ha de proposar l'empresa licitadora.
4- Alguns centres disposen de sistema de control de les calderes/climatitzadors. Adjuntem llistat
5- En el PPT especifica que el preu del contracte inclou el Servei d'assistència tècnica a qualsevol avís d'avaria o emergència, sense cap límit de visites ni d'horari.
6- En el PPT no s'especifica cap límit o exigència perquè s'ha tenir en compte, l'empresa contractada haurà de disposar, en tot moment, les instal·lacions en perfecte estat i funcionament.
7 a) Es una obra que es va dur a terme amb l'empresa que actualment esta donant el servei i pendent d'amortitzar
b) pendent de resposta
c) No es objecte de baixa.
d) En la memòria justificativa es pot veure l'import a finançar i el termini es en els 3 anys del contracte.
e) No s'han d'executar cap treball, son obres pendents d'amoritzar.
f) En la memòria justificativa es pot veure l'import a finançar.
1- En els plecs indica que els correctius també els assumim dins el preu fix de manteniment consignat al lot 1 i lot 2. (Al PPT, pàgina 3 concretament "Manteniment correctiu, reparació amb substitució de tots els elements deteriorats en les instal·lacions segons es regula en aquest plec sota la modalitat de Garantia total.") Per poder dimensionar el servei, i estar en igualtat amb les empreses actuals, seria possible conèixer quants correctius s'han realitzat durant el contracte previ i quina magnitud? 2- En el cas de lot 3, especifica correctiu bàsic, podrien també passar quants correctius i de quin tipus? 17/02/2022 14:21h
1- La majoria de correctiu que s'ha anat fent es substitució d'acumuladors però també material de petit import (bombes de recirculació, filtres, vàlvules,...)
2- Adjuntem llista , per especialitat, del correctiu fet en els dos últims anys
1-Versión de DESIGO en el edificio o edificios donde se encuentre ya instalado. 2. Cantidad de usuarios diferentes que van a utilizar el GMAO 10/02/2022 13:52h
1-Actualment tenim la versió Desigo Insight però ja s'ha fet adjudicació per canviar a Desigo CC. I es troba en un servidor nostre, com a servidor virtual.
2- Els usuaris que han de fer ús del GMAO son el personal propi de cada lot i alhora també que el personal municipal pugui tenir accés.
1- En el Plec de Condicions Administratives s'indica que existeix subrogació per als Lots 1 i 3. Però en el document "Proposta inici exp 159_21" s'indica que el personal a subrogar es per al Lot 1 i 4. 2- Per altre banda, no coincideixen el numero de personal subrogat que apareix als Annex 4, respecte a l' Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació que apareix al document "Proposta inici exp 159_21". 3- Tampoc coincideixen els costos econòmics individuals de cada treballador (que apareixen als Annex 4, respecte a l' Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació que apareix al document "Proposta inici exp 159_21). 07/02/2022 14:49h
1- En la proposta inici indica lot 1 i 3, però si que en els annexes indicar lot 1 i 4, però hi ha una error, on posa 4 hauria de posar 3.
2- En algun lot s'ha ampliat el personal per tant s'incrementa la part econòmica del personal.
3- S'ha tingut en compte el personal Oficial i encarregat.


Ens poden facilitar un llistat amb la dirección de cada dependència ? 04/02/2022 10:38h
Es pot veure el llistat d'edificis en l'annex 1.
Al punt G5 del quadre de característiques del plec de prescripcions administratives (pàg. 58), es demana que, per als lots 1, 2 i 3, es requereix que l'empresa estigui inscrita al RASIC en l'àmbit d'instal·lació d'aigua. Entenem que es tracta d'aigua calenta sanitària (ACS), donat que és l'única activitat relacionada amb l'aigua que figura al RASIC, és correcte? 04/02/2022 10:06h
Es demana que l'empresa estigui registrada a RASIC, com a empresa mantenidor d'instal·lació de climatització ,calefacció i ACS.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya