Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Codi d'expedient:
7258M/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, voldriem demanar si podrien especificar quines parts del DEUC s'haurien de cumplimentar. També si podrien indicar quin dia s'obriran els sobres. Moltes gràcies. 01/12/2021 14:19h
Bon dia,

El DEUC s'ha d'omplir d'acord amb el que es demana al plec. L'únic que no s'ha d'omplir es la part d'identificació de publicació al DOUE, perquè com no és un contracte harmonitzat no s'ha publicat.

Pel que fa a la data d'obertura de sobres, divendres 3 de desembre farem la convocatòria del dia d'obertura.
Bona tarda, A l'Annex 5.1 del PCAP es fa referència als criteris avaluables de forma automàtica i s'indiquen les millores puntuables proposades. Al darrer punt, on inclou "Experiència de l'equip de treball" s'entén que aquí es referiria a la millora de l'experiència de l'equip, oi? No, en canvi, als projectes mínims que es demanen de cada membre de l'equip. En aquest cas, no hi ha cap model de document; el podem fer els licitadors de forma semblant a l'Annex 5.1? Per acreditar aquesta experiència "mínima" de l'equip de treball (solvència tècnica), servirien indistintament certificats de bona execució de les feines, factures o declaracions responsables? Moltes gràcies. 30/11/2021 08:30h
Bon dia,

En relació a la primera pregunta, SI es pot fer de forma semblant a l'Annex 5.1

Pel que fa a l'acreditació de la solvència tècnica, només es pot acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
Bon dia, ens podrieu especificar més mides i materials del moble central? Hi ha una vitrina amb llum, diverses bancades expositives, murs de fusta que haurien d'anar amb gràfica a una o dues bandes, elements expositius petits que potser no haurien d'anar a terra, una experiència de joc lliure digital...etc Gràcies 25/11/2021 10:56h
Bon dia,

El moble central està definit en el plànols i en amidaments. No hi ha cap més dada.Tal i com està es pot proposar oferta.


Per tant, no els hi podem donar més informació.
Bona tarda, Aleshores, estem comptant que en millores sense cost (sense partida determinada als amidaments) tenim 26400¤, més senyalètica i maqueta de la granja Soldevila? Tanmateix, si es plantegen millores en partides que permetin reduïr el cost sense comprometre la qualitat final, es tindran en compte? Més que res, sembla que el cost actual dels materials és més car que el que reflexen els amidaments, com el ferro i la fusta, que han arribat ha incrementar el seu cost darrerament en més d'un 50%. En quant a la il.luminació, no s'estableix partida per muntatge? Observem que els costos d'ERCO són inferiors al seu propi PVP. Moltes gràcies 25/11/2021 10:54h
Bon dia,

1) Aleshores, estem comptant que en millores sense cost (sense partida determinada als amidaments) tenim 26400¤, més senyalètica i maqueta de la granja Soldevila?
La maqueta de la granja no es una millora, s'ha de contemplar dins del priojecte. La resta és correcte, la valoració aproximada és de 26400¤ més la senyalèctica.
2) Tanmateix, si es plantegen millores en partides que permetin reduïr el cost sense comprometre la qualitat final, es tindran en compte? En la licitació no és un criteri a valorar.

3) Més que res, sembla que el cost actual dels materials és més car que el que reflexen els amidaments, com el ferro i la fusta, que han arribat ha incrementar el seu cost darrerament en més d'un 50%. En quant a la il.luminació, no s'estableix partida per muntatge? Observem que els costos d'ERCO són inferiors al seu propi PVP.
Totes les partides de il·luminació inclouen subministrament i instal·lació.

Bona tarda, Hem vist que heu ampliat per una esmena el termini de presentació de les ofertes al dia 03 de desembre a les 14:00. Indiqueu a l'avís que adjunteu la relació de les feines a tenir en compte amb les tines però no veiem l'arxiu. On es pot descarregar? Gràcies. Salutacions, 24/11/2021 15:34h
Tornem a adjuntar el document.
Bon dia, Per acreditar l'experiència de l'equip de treball, es demanen treballs executats en els darrers 5 anys; pel cas d'alguns perfils s'indiquen almenys haver realitzat tres projectes, o bé dos treballs de documentació etc. però en els perfils de tècnic/a en arts gràfiques i de corrector/a d'ortografia, gramàtica i traductor, no s'indica un mínim de projectes, sinó tenir experiència en els darrers 5 anys. Com s'ha d'acreditar aquesta experiència en aquest cas? Amb els CV i prou? I d'altra banda, els CV s'han de presentar al sobre A o al B, doncs segons l'Annex 2 del PCAP figura que s'ha de disposar dels mitjans humans necessaris i s'han d'indicar les referències dels darrers 5 anys i els CV, però si s'insereixen al sobre A, es podria incloure en aquest sobre informació sobre aspectes que puntuen com a millora i que haurien de valorar-se en la documentació del sobre "B". Agrairíem, si us plau, ens aclariu aquests dubtes. 24/11/2021 14:25h
Bona tarda,

Efectivament en el perfil d'aquestes dues especialitzacions només sol·licitem experiència de 5 anys per tant serà suficient amb acreditar-la amb el CV.

Al sobre A, només s'ha d'assenyala si es compleix o no, hi ha un error a l'Annex. Els curriculums han d'anar a al sobre B
Bon dia, ens podrieu especificar més mides i materials del moble central? Hi ha una vitrina amb llum, diverses bancades expositives, murs de fusta que haurien d'anar amb gràfica a una o dues bandes, elements expositius petits que potser no haurien d'anar a terra, una experiència de joc lliure digital...etc Gràcies 23/11/2021 07:57h
Bon dia,

Al Plànol 33 i 34 del document C. Documentació gràfica surt els detalls i mides. A la pàgina 26 del document E. Amidaments i Pressupost surt la descripció amb mides i materials. Amb aquesta informació és suficient per la licitació.
Hola, veiem que el text de la puntuació objectiva per experiència del Lot 2 (pàg. 15 del PCAP) és el mateix que en el criteri de valoració del lot 1 (pàg. 13 del PCAP); en els dos casos es fa esment de que no es poden repetir les feines per acreditar la solvència tècnica per acreditar experiència dels membres de l'equip de treball. Com que, per la solvència tècnica es demana una relació de les feines similars dels darrers 3 anys, això implica de facto que tots els projectes fets per l'empresa licitadora en els darrers 3 anys NO poden ser usats per acreditar experiència dels membres de treball? No acabem d'entendre per què projectes que, de forma general poden servir per acreditar solvència tècnica de l'empresa, no poden servir alhora per acreditar experiència professional dels membres de l'empresa per haver participat en aquests projectes. És correcta aquesta interpretació del plec / criteri? Moltes gràcies. 23/11/2021 07:55h
Bon dia,

A la solvència tècnica s'han de presentar dos treballs. Pel que fa als criteris de valoració es poden presentar d'altres, que no han de coincidir amb els de la solvència tècnica.
Bon dia, Respecte l'acreditació de la solvència tècnica del Lot 2, al Plec Administratiu (pàgina 11) indica que "Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l'objecte del present projecte realitzats en el curs dels darrers tres (3) anys (és a dir, s'entén com feines anàlogues haver executat projectes museogràfics similars en quant a característiques i import)". Després es parla de l'experiència dels membres de l'equip de treball: "Les empreses que concorrin al contracte han de disposar dels mitjans humans necessaris amb experiència en producció museogràfica. S'hauran d'indicar les referències de l'empresa i l'experiència en treballs similars en els darrers cinc anys, així com els currículum dels membres de l'equip.". I finalment s'indica (pàgina 12): "Per altra banda, no es considerarà que l'empresa té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar haver executat com a mínim DOS (2) projectes de museïtzació similars a l'objecte de contracte." --> A la pàgina 15 deixa clar que les feines comptabilitzades per justificar la solvència tècnica no es poden emprar per acreditar experiència; si es demana relació de projectes dels darrers 3 anys per solvència tècnica, s'han d'indicar tots i per tant cap d'aquests usar-los en acreditar experiència, o es poden incloure només 2 a solvència tècnica i la resta usar-los si es vol per acreditar experiència? Gràcies. 23/11/2021 07:54h
Bon dia,

A la solvència tècnica s'han de presentar dos treballs. Pel que fa als criteris de valoració es poden presentar d'altres, que no han de coincidir amb els de la solvència tècnica.
Bon dia, Respecte l'acreditació de la solvència tècnica del Lot 2, al Plec Administratiu (pàgina 11) indica que "Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues a les que constitueixen l'objecte del present projecte realitzats en el curs dels darrers tres (3) anys (és a dir, s'entén com feines anàlogues haver executat projectes museogràfics similars en quant a característiques i import)". Després es parla de l'experiència dels membres de l'equip de treball: "Les empreses que concorrin al contracte han de disposar dels mitjans humans necessaris amb experiència en producció museogràfica. S'hauran d'indicar les referències de l'empresa i l'experiència en treballs similars en els darrers cinc anys, així com els currículum dels membres de l'equip.". I finalment s'indica (pàgina 12): "Per altra banda, no es considerarà que l'empresa té suficient solvència tècnica, si no pot acreditar haver executat com a mínim DOS (2) projectes de museïtzació similars a l'objecte de contracte." --> A la pàgina 15 deixa clar que les feines comptabilitzades per justificar la solvència tècnica no es poden emprar per acreditar experiència; si es demana relació de projectes dels darrers 3 anys per solvència tècnica, s'han d'indicar tots i per tant cap d'aquests usar-los en acreditar experiència, o es poden incloure només 2 a solvència tècnica i la resta usar-los si es vol per acreditar experiència? Gràcies. 23/11/2021 07:54h
Bon dia,

A la solvència tècnica s'han de presentar dos treballs. Pel que fa als criteris de valoració es poden presentar d'altres, que no han de coincidir amb els de la solvència tècnica.
Els plànols hàptics i la maqueta tiflològica, són partides de millora sense cost? 23/11/2021 07:52h
Bon dia,

El pressupost aproximat es de 1200¤ per unitat de plànol hàptics i 4000¤ de maqueta .
Bon dia, a la pàgina 14 del plec de condicions administratives s'indica la fórmula per calcular la puntuació de la millora d'oferta econòmica pel Lot 2. Es comenta que s'atorga un màxim de 60 punts i per això es multiplica a la fórmula per 60, però a la pàgina prèvia (13) la puntuació màxima de la baixa econòmica és de 20 punts (seria un error que s'arrossega del criteri del Lot 1 i caldria multiplicar per 20?). A banda d'això, pel que fa a l'acreditació dels membres de l'equip mínim que demanen, en el moment de presentar l'oferta cal aportar tota la documentació acreditativa o bé només se li requeriria a l'empresa que es proposés com a adjudicatària per tal que aporti els CV i l'experiència etc de l'equip de treball un cop oberts els sobres? El mateix per la resta de millores si es proposa fer-les; doncs entenem que ara per proposar oferta només caldria indicar si es fa o no es fa per part de l'empresa licitadora però sense aportar més informació ni detalls. És efectivament així? Moltes gràcies. 17/11/2021 13:19h
Bona tarda,

Pel que fa a la primera pregunta, és un error, la putuació es 20 punts, s'ha de multiplicar per 20.
L'acreditació si es en relació als criteris de solvència (clausula 1.10), només s'ha de dir i es requerirà a l'adjudicatari. Si l'acreditació es en relació a la valoració (clàusula 1.11) s'ha de presentar en aquest moment, en el sobre B.
Per que fa a la resta de millores, només dir si es faran o no.
A la pàg 15 del 'Pleg de clàusules administratives', apartat F corresponent al Lot2, si us plau, ens podeu aclarir el paràgraf, en tant a que parla concretament dels audiovisuals, hi ha 2 tècnics en arts gràfiques que puntuen i tampoc entenem la part 'No es podran comptabilitzar les feines que s'hagin d'utilitzar per justificar la solvència tècnica, professional i equip de treball'. f) Puntuació objectiva per experiència Es vol posar especial focus i interès en la valoració de l'experiència professional ja que es considera molt important la qualitat del resultat. Els audiovisuals tenen un pes específic important dins del discurs del museu i és per això que es vol obtener uns audiovisuals a l'alçada d'un museu tant rellevant com serà el MTIV. L'equip de treball ha de demostrar la seva especialització i experiència en la producció audiovisual en museus o centres patrimonials. L'experiència ha de ser acreditada mitjançant factura de la feina realitzada o document similar que justifiqui la seva realització. S'hauran d'indicar les referències de l'empresa i l'experiència en treballs similars en els darrers 15 anys, així com el currículum dels membres de l'equip. No es podran comptabilitzar les feines que s'hagin d'utilitzar per justificar la solvència tècnica, professional i equip de treball. - Responsable producció i muntatge 2 punt per projecte màx. de 10 pt. - Responsable il·luminació 2 punt per projecte màx. de 10 pt. - Responsable documentació i gestió 1 punt per projecte màx. de 5 pt. - Tècnic arts gràfiques 1 punt per projecte màx. de 5 pt. - Redactor de continguts 2 punt per projecte màx. de 10 pt. - Tècnic arts gràfiques 1 punt per projecte màx. de 5 pt. - Corrector ortografia i gramàtica 1 punt per any màx. de 5 pt. Gràcies 17/11/2021 13:13h
Bona tarda,

Hi ha un error, a l'informe justificatiu surt el correcte, que és el següent:

- Responsable producció i muntatge 2 punt per projecte màx. de 10 pt.
- Responsable il·luminació 1 punt per projecte màx. de 5 pt.
- Responsable documentació i gestió 2 punt per projecte màx. de 10 pt.
- Tècnic arts gràfiques 2 punt per projecte màx. de 10 pt.
- Redactor de continguts 2 punt per projecte màx. de 10 pt.
- Corrector ortografia i gramàtica 1 punt per any màx. de 5 pt.

Respecte a la segona part de la pregunta, per tal de justificar la solvència tècnica es demana haver realitzat 2 serveis o treballs en producció audiovisual en els darrers 3 anys. Aquests 2 treballs no es podran utilitzar per puntuar també a la millora. Per la millora caldrà que siguin treballs diferents als utilitzats per la solvència tècnica.
Bon dia, Ens podríeu dir si hi ha algun dia de visita als diversos espais museïtzables o, en cas de no estar programat, si seria possible agendar-ne un? Moltes gràcies. 16/11/2021 09:51h
Per concertar visita podeu parlar amb la Sra. Núria Traveset (directora del museu) i ella els atendrà Telf. contacte 935600103 / travesetpn@staperpetua.cat
Voldríem saber si està previst que hi hagi algun dia de visita. Gràcies. 16/11/2021 09:50h
Per concertar visita podeu parlar amb la Sra. Núria Traveset (directora del museu) i ella els atendrà Telf. contacte 935600103 / travesetpn@staperpetua.cat
Bon dia, Els següents arxius del lot 2, penjats al concurs en pdf, seria bo poder-los tenir en excel per tal de poder treballar-los més fàcilment: B. GUIO DE CONTINGUTS.pdf E. AMIDAMENTS I PRESSUPOST.pdf Merci 15/11/2021 13:22h
Bon dia,

Pel que fa als amidaments ja hem adjutant excel en una resposta anterior.

En quant al document de guió de continguts, es considera que no és necessari en format editable perquè es un document format per words, imatges i que en tot cas si interessa sempre es poden passar el pdf a word amb algun programa.

Atentament
Bon dia, Ens podríeu proporcionar els arxius d'amidaments i guió de continguts en excel? Moltes gràcies 15/11/2021 13:20h
Bon dia,

Adjutem excel
Bona tarda, m'agradaria saber perquè per al lot 2, que té segons plecs administratius els codis CPV: - 39154000-6 Equipament d'exposició - 92521100-0 Serveis d'exposició a museus Se sol·licita com a classificació de solvència substitutiva la següent: Grup C: Edificacions (classificació en grup general segons art. 28 de la Llei 9/2017). Subgrup 2: Estructures de fàbrica o formigó. Categoria: 3, que fa referència a obres, que té un altre codi CPV. No caldria sol·licitar la referent a Serveis de biblioteques, arxius i museus Grup: M i subgrup: 5. Moltes gràcies. 11/11/2021 09:23h
Bon dia,

El lot 2, al tractar-se d'un contracte d'obres s'ha agafat la classificació d'empreses contractistes d'obres, art.25 RD 1098/2001

Al ser el VEC del lot 2 inferior a 500.000 ¤, aquest requisit de solvència no és obligatori, es un altra mitjà més d'acreditació de la solvència.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya