Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
001/21001614
Agrairia ens poguessin aclarir, en el cas de disposar de la clasificació empresarial (en el plec indica que es pot acreditar la solvencia técnica i profesional amb clasificació), si tot i axi hem de adjuntar una declaració responsable independent de la adjuntada al plec administratiu com a "Annex 1 Model de declaración responsable", per adscriure'ns als Mitjans personals i en tot cas si aquesta adscripció de personal te que ser nominatiu o no 09/09/2021 13:41h
Respecte a la pregunta que heu plantejat, caldria fer una declaració responsable en la que es compromet adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials i personals, establerts a la clàusula 7 del PCAP. No cal que sigui nominatiu
2) Estem valorant fer una UTE, en aquest cas caldria fer algun document conforme es presenta com una UTE però encara no està formada legalment? 08/09/2021 15:00h
D'acord amb la clàusula 8 del PCAP, cal presentar una declaració responsable amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte (model UTE que consta com a annex al PCAP), i a més presentar les declaracions responsables de cadascú dels empresaris que han d'integrar la UTE (annex 1).
1) Caldrien el certificats d'empresa com la classificació C2 i certificats del personal previst per la obra? Ens sembla llegir que per empreses amb mes de 5 anys no caldria aportar aquest tipus de certificats, es possible? 08/09/2021 14:58h
En aquest contracte no és obligatòria la classificació empresarial. No obstant, d'acord amb la clàusula 7 del PCAP, en cas que l'empresa compti amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les prestacions objecte del contracte (grup C, subgrup 2, categoria 2) pot acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional mitjançant la seva classificació.
Així mateix, la clàusula 7 estableix que d'acord amb l'article 76.2 LCSP, les empreses licitadores o candidates han de comprometre's a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i/o materials següents:

-1 cap d'obra: titulació de Tècnic Mig o Grau en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador / Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació / Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 3 anys. El cap d'obra, haurà de tenir una dedicació mínima a l'obra de 4 hores diàries.

- 1 encarregat d'obra: amb una experiència mínima de 3 anys en obres de reforma interior similars a la del objecte del contracte. L'encarregat d'obra tindrà una dedicació de jornada complerta i presencial a l'obra del 100%. Sobre ell pot recaure també la designació de recurs preventiu de l'obra.

- 1 Responsable de les obres ha de tenir les acreditacions acadèmiques o professionals següents: Titulació de Tècnic Mig en Arquitectura o Enginyeria de la Construcció (Enginyer industrial / Aparellador/ Arquitecte / Arquitecte tècnic / Graduat en arquitectura / Graduat en arquitectura tècnica i/o d'edificació/ Graduat en enginyeria d'edificació) amb una experiència mínima de 2 anys.

D'acord amb la clàusula 7, per a les empreses de nova creació (menys de 5 anys) els requisits de solvència tècnica i professional s'acreditarà únicament mitjançant el criteri de l'article 88.1.b) i c) LCSP (nombre mínim de personal tècnic i títols o acreditacions acadèmiques o professionals dels tècnics), no sent necessària l'acreditació de l'import anual mínim que l' empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o similar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya