Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
CENTRE MQ REUS, SA
Codi d'expedient:
CMQ 8/2021
D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: - Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. - Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. - Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. 28/07/2021 15:16h
- Certifiquem que la part contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la plantilla adscrita al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre.
- Disposem del certificat acreditatiu d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries del Centre MQ Reus, SA.
- La relació de LITIGIS, referents al personal de neteja, pendents de resolució a data d'avui, llevat d'errada o omissió involuntària, són:

A.- Reclamació de reconeixement de dret i quantitats salarials d'una treballadora. Actuacions núm. 595/2019-L del Jutjat Social 1 de Reus. Demanda d'una treballadora per diferències salarials.
B.- Reclamació per acomiadament d'una treballadora. Actuacions nº 232/2021- G del Jutjat Social 1 de Reus. Demanda per acomiadament improcedent nul i subsidiàriament improcedent i indemnització per danys i perjudicis.

D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 28/07/2021 15:12h
5,19 % (incloses les baixes per COVID)
Respecte a l'oferta per al servei de neteja de les dependències dels centres adscrits a l'entitat Centre MQ Reus, ens podrien indicar les hores mínimes de prestació del servei, sent aquestes efectives? 26/07/2021 15:55h
Les hores efectives de prestació de servei estimades són: 25.813 hores anuals (no s'inclou les hores de responsable de qualitat)
Respecte a l'oferta per al servei de neteja de les dependències dels centres adscrits a l'entitat Centre MQ Reus, ens podrien indicar les hores mínimes de prestació del servei, sent aquestes efectives? 20/07/2021 13:49h
Les hores minimes son les que s'han expressat en el plec de prescripcions tècniques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya