Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
129/2021 - 39213/2021
Tornem a publicar aquesta resposta per ampliar informació: - A la millora e) v. hem d' entendre que són jocs fets a mida provinents de retalls de fusta laminada estructural, és a dir, no models comercials, de fins a 25 m de llargaria? Si és així com es tractara el fet que no tinguin homologació i/o els corresponents certificats de qualitat del fabricant? En cas que puguin ser models comercials teniu cap de referència per tenir-la de referència? 19/01/2022 08:45h
Com exposa la millora, es tracta de la reutilització i aprofitament de la tala que cal practicar segons preveu el LOT 1, i d'implantar dins del pati de l'escola, elements de fusta extrets del troncs tractats amb autoclau i d'acord amb els criteris del Departament d'Educació de la Generalitat i de parcs i Jardins de l'Ajuntament. En tot cas, el disseny es farà d'acord amb els criteris referits i els de la Direcció Facultativa
Els 25m de llargària és relatiu a la proposta de barra d'equilibri del joc 1.
En el lot 2, l'apartat C criteris ambientals punt A: millora de la qualitat en el conjunt de l'execució de les obres mitjançant característiques mediambientals. Entenem que hem de presentar en la present licitació una declaració responsable (annex 8). Pel que fa al llistat de material i maquinaria totals i el llistat del percentatge, així com els certificats es demanaran posteriorment a l'adjudicari. És així? 18/01/2022 14:41h
Exacte, per la presentació de l'oferta es podrà realitzar mitjançant una declaració responsable de compliment de requisits. Els certificats serà requerits a l'empresa proposada adjudicatària en el moment de presentar la documentació preceptiva per l'adjudicació.

1- ¿Al pressupost que s¿ha de presentar en TCQ hi ha partides que han de ser fixes i invariables respecte al PEM ? com per exemple el Capítol de Seguretat i Salut o Partides Alçades a justificar del pressupost? 2- Al Plec de prescripcions técniques punt dissetè. Control de qualitat. Parla que aniran a càrrec del contratista les despeses corresponents fins a la quantia prevista al pressupost de contracte. Quina es la partida prevista al pressupost per aquestes despeses? 3- Al Plec de prescripcions administratives es troba l¿Annex 9 Prevenció de riscos Laborals però no s¿indica, crec, en el plec on hen de ficar aquest annex dins dels sobres de la Plataforma. 17/01/2022 14:46h
1- Els preus de les partides no són fixes, sempre que el licitador pugui acreditar quina de les seves variables possibles modifica en la seva oferta, i per què, en cas que ho tingués que justificar.
2- Com estipula la clàusula 17 del PCT, les despeses del control de qualitat van a càrrec del contractista, en base al pressupost inclòs en el projecte com document de contracte. En l'arxiu pdf del projecte anomenat 04-DOCS COMPLEMENTARIS, en l'interval de les pàgines 152 a 374, es troba el Pla del control de qualitat que constitueix el nivell mínim exigible, que servirà de base per a l'elaboració del Programa de control de qualitat per part de la DEO i el conseqüent Pla d'autocontrol de qualitat del Contractista. En aquets document s'estableix un pressupost de 77.709,25 euros abans d'IVA.
3- Aquest document serà requerit a l'empresa proposada adjudicatària en el moment de requerir la documentació preceptiva per realitzar l'adjudicació.

El present és per adreçar unes consultes sobre les millores del lot 2 de la licitació de referència: 1- A la millora e) i. de subministrament i muntatges de tendals o bé l' amidament o l' import no seria correcte. Si les mides són correctes l' amidament seria el doble, 440 m2 en comptes de 220 m2 i l' import no serien 17.600 ¤ sino 35.200 ¤. Ho podríeu aclarir? 2- A la millora e) iii. el PEM serien 7.500 ¤ en comptes de 6.250 ¤ o bé seria menys amidament? 3- A la millora e) iv. es correcte que la subestructura d'acer galvanitzat tingui el mateix amidament que les lames? 4- A la millora e) v. hem d' entendre que són jocs fets a mida provinents de retalls de fusta laminada estructural, és a dir, no models comercials, de fins a 25 m de llargaria? Si és així com es tractara el fet que no tinguin homologació i/o els corresponents certificats de qualitat del fabricant? En cas que puguin ser models comercials teniu cap de referència per tenir-la de referència? 17/01/2022 14:42h
1- Hi ha un error de transcripció d'un número: són 22 ml x 10m de profunditat (el plec posa 20m), i per tant els 220m2 de superfície són correctes.
2- Hi ha un error de transcripció d'un número: són 125ml de seient de fusta x 50¤/m2 (el plec posa 60¤/m2), i per tant els 6.250 ¤ són correctes.
3- Sí, doncs a més dels marcs també hi ha trams tubulars d'acer galvanitzat que subjecten les lames
4- Els 25m de llargària és relatiu a la barra d'equilibri...........................
En relació a l'expedient indicat, hi ha possibilitat de tenir una vista en 3d de l'edifici en format IFC? Aquest format es pot exportar des del model 3d original i ens serviria per conèixer millor l'edifici i millorar la proposta tècnica. 11/01/2022 08:27h
Adjuntem l'arxiu IFC (link) que permet observar la configuració de l'edifici en 3D.
Aquest model IFC correspon a una fase de treball del projecte. No és un model del projecte final, però pot ajudar a entendre millor l'edifici".El meu dubte es repecte al LOT 3. - Criteris d¿adjudicació avaluables mitjançant fórmules. A l¿hora de omplir l¿annex 8 . Dintre dels criteris ambientals , La millora de qualitat del conjunt de l ¿execució de les obres mitjançant característiques ambientals s¿ha de acreditar amb la declaració responsable detallada amb llistat de material i maquinània total per a les obres i el llistat del precentatge de material i maquinària que compleixi aquest requisits mediambientals per totes les empreses o aquesta justificació serà només a presentar per l¿empresa adjudicataria?. 24/12/2021 14:48h
Declaració responsable en el sobre C i la documentació justificativa serà requerida en el moment del requeriment de la documentació al proposat adjudicatari abans de la documentació.
1 Es el percentatge 100% de materials i maquinaria, el PEM extret del llistat de materials del TCQ? 2 Podrien donar detall de quins son els certificats que son vàlids "altres característiques" per el òrgan de contractació? Entenem que es un criteri automàtic i per tant totalment objectiu i hem de saber amb certesa, quins son els considerats vàlids per el òrgan de contractació, ja que si no es podria considerar d'alguna forma subjectiu. El certificat ISO 14001, seria considerat vàlid per donar resposta amb aquest criteri p., exemple? 3 Quins certificats son els vàlids per considerar que el material pot ser reciclable? Un document per part del proveïdor o una acreditació externa? 24/12/2021 14:42h
1. Exacte, el programa TCQ amb el que s'elabora el contingut de l'oferta econòmica, permet filtrar i llistar determinats conceptes com materials i maquinària. Sobre aquest llistat es mesurarà el percentatge amb el que s'acrediti la millora a valorar en el criteri automàtic 2e)
2- Amb "altres característiques" s'expressa aquelles ambientals que siguin inherents al material o maquinària per a les obres, i que puguin ser acreditades.
Per acreditar la seva qualitat ambiental que permetrà valorar la millora, ja s'expressa que es poden aportar certificats forestals (en cas de materials de fusta), ecoetiquetes, certificats de productes reciclats, etc.
La família ISO 14020-Etiquetes ecològiques i declaracions ambientals, distingeix tres tipus d'etiquetatge segons les ISO 14024, ISO 14021 i ISO 14025, que són vàlides per les diferents acreditacions.
La ISO 14001 que el licitador s'esmenta, acredita que l'empresa que el disposa té un sistema de gestió ambiental, però no defineix criteris específics de desenvolupament ambiental; per això, en tot cas, el criteri automàtic 2e) valorarà els materials amb distintius ecològics o de qualitat ambiental reconeguts oficialment, com els referits o altres certificacions ambientals de distintius ecològics o de qualitat ambiental del producte.
3- En quant l'especificitat del material reciclat, es podrà acreditar mitjançant una declaració del fabricant/proveïdor del % en pes de material reciclat contingut en el producte i un informe d'assajos d'un laboratori o una entitat de control (amb validació del contingut de material reciclat), o bé mitjançant l'etiquetatge ambiental abans referit de les ISO 14024 i ISO 14025, o altres certificacions ambientals de distintius ecològics o de qualitat ambiental del producte.


Si en el planning indiquem que realitzem l'obra en 16 mesos. No seria motiu d'exclusió per haver reduït en 2 mesos el termini inicial i donar per tant informació del sobre C ? 21/12/2021 12:50h
Efectivament, en les respostes que es valoren en els criteris NO automàtics de l'oferta tècnica, no es poden desvelar respostes que es valoraran amb els criteris automàtics.

Per tant, en quant la Planificació, si en el seu anàlisi el licitador conclou que pot fer una reducció de termini dels treballs, podrà informar de quins recursos i mitjans disposa per poder fer-ho, sense quantificar en cap sentit la possible reducció de termini, que quedarà expressada en la documentació a valorar amb els criteris automàtics.
1- En el plec de prescripcions tècniques en el apartat Quart (pag 2 i 3/23) menciona les despeses a càrrec del contractista, menciona "impostos o taxes i qualsevol altra despesa derivada¿) voldriem saber quins impostos (ICIO, llicències¿) s'haurà de fer càrrec el adjudicatari i quin import o percentatge suposen. 2- La presentación a realizar pels criterin de valoración no automàtics indica un espai de 2 fulls a doble cara, voldriem confirmar si aquest espai es per cada un dels quatre apartats o bé per cada apartat. També en aquest sentit, donat que el apartat b es relatiu a la planificació de la obra, voldriem saber si el format de entrega (DIN A4) es manté per a la planificació o bé es poden utilizar altres formats. 3- Com se ha comentat en el apartat B es demana la planificación, no obstant un dels criteris automàtics es la reducción de termini. Sol·licitem aclariment de si en el sobre B hem de presentar la planificació amb la reducció de termini o no. 20/12/2021 08:58h
1.- Aquestes despeses han de permetre obtenir la documentació suficient i necessària per a les posades en servei de l'edifici.
Acompanyem una llista no exhaustiva, de les despeses a càrrec del contractiste referides en el plec: les taxes del Departament d'Indústria per a les legalitzacions de les instal·lacions (electricitat, tèrmiques,¿), les taxes de visat dels projecte que siguin necessàris per obtenir la seva posada en servei, els costos de les taxes dels homologadors de productes o sistemes constructius o d'instal·lacions, taxes per visites d'inspeccions necessàries per a obtener acta favorable de control preventiu d'incendis, taxes de les entitats colaboradores de l'administració per a les inspeccions i subsegüent actes favorables¿
No es pot aproximar un import total, però, tot i les variacions que es puguin produir al llarg del temps, aquests són imports normalment coneguts.

2- Les 4 pàgines són per a tota l'explicació dels criteris no automàtics, per tant cal un treball de concreció i eficacia. Els annexos permeten complemetar, que no aportar noves explicacions, d'allò inclòs en aquelles 4 pàgines. L'expressió gràfica de la planificació pot ser un dels annexos. El format dels annexos no està limitat.

3. L'oferta técnica és un tot, i per tant ha de presentar coherència.
Si l'oferta técnica presenta una reducció de termini, en aquest cas l'explicació de la planificació i el seu possible annex gràfic, ha de ser coherent amb aquella reducció del termini, la qual cosa també permetrà visualitzar i explicar dita reducció

En relació a les obres Exp. 129/2021 - 39213/2021. Execució del projecte bàsic i executiu de l'obra per a la construcció de l'escola d'ensenyament infantil i primària "La Mirada", creiem que hi ha una errada a la classificació exigida al LOT 3 ja que s'exigeix la classificació Grup: J Subgrup: 2 Categoria: 2 Grup: L Subgrup: 9 Categoria: 2. És correcte aquesta classificació ? 17/12/2021 14:02h
Degut a una errada en la transcripció de les dades la categoria per el lot 3 grup L, subgrup 9 categoria 2 es incorrecte.
Hauria de dir:
Grup: I
Subgrup: 9
Categoria: 2
Veiem que en la documentació tècnica del lot 2. En el punt c, es puntua amb 10 punts, el sistema de gestió documental compatible amb els sistemes informàtics municipals. Ens podrien dir quin és el sistema informàtic que utilitza l'Ajuntament de Sant Cugat ? 17/12/2021 13:48h
c) Documentació generada pel contractista i els subcontractistes (Fins a 10 punts).
Es valorarà:
¿ Procediment per a garantir el lliurament a la Direcció facultativa de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l'obra/instal·lacions al final de la seva execució, així com per a la redacció de Llibre de l'Edifici.
¿ Controls per tal d'assegurar l'objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats
10 punts
El sistema de gestió proposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades compatible amb els sistemes informàtics municipals, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.
6 punts
El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per garantir la disponibilitat d ela informació quan sigui requerida.
3 punts
El sistema proposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.
0 punts
No presenta l'apartat o no aporta no plataforma informàtica de comunicació de dades ni garanties suficients per a dur a terme una gestió i control efectius.

De fet, actualment l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa d'un núvol municipal, que evita expressament l¿ús de plataformes digitals alienes.

Per tant, una vegada formalitzat el contracte amb l'adjudicatari, es crearà una carpeta específica per a aquesta obra dins del núvol municipal -o el sistema que l'Ajuntament disposi en aquell moment-, que serà el recipient digital o plataforma informàtica de la comunicació documental a què es refereix el criteri. Per tant s'entén que l'aportació de la plataforma està assegurada per l'Ajuntament.

Es demana al licitador que expliqui la seva proposta de procediment de gestió de dita carpeta i el control que en proposa, per a una organitzada relació documental de l'objecte del contracte, que permeti assolir la seva correcta posada en servei, i elaboració del Llibre de l'Edifici, abans de la recepció de l'obra.
La documentació tècnica que s'ha de presentar ha d'ocupar com a màxim 4 pàgines. El Planning consta dins d'aquestes pàgines o pot ser una pàgina addicional? Es pot presentar en un altre format més gran que no sigui A4 com la resta de documentació? 17/12/2021 13:48h
La justificació dels criteris no quantificables de forma automàtica es definiran per escrit en un màxim de 2 fulls a doble cara (4 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o equivalent.

Es podran aportar annexes, a banda dels 2 fulls anteriorment esmentats (4 pàgines), que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.

En cas de que es superi l'extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració els 2 primers fulls (4 pàgines).

El planing és un gràfic, i per tant forma part de la documentació gràfica; no hi ha limitació de format en la documentació annexa a les 4 pàgines DIN-A4
Revisant el PCAP, a la pagina 11/86 indica que la Classificació obligatòria son: J-2-2 i J-9-2. Em consultat la classificació i trobem que la J-9-2 no existeix. 17/12/2021 10:25h
S'ha detectat un error de fet en el traspàs de la classificació obligatòria del lot 3. Procedim a esmenar el PCAP i es penjarà amb aquesta rectificació en el dia d'avui i que a continuació detallem.
On diu:
Grup: J
Subgrup: 2 i 9
Categoria: 2

Ha de dir:
Grup: J
Subgrup: 2
Categoria: 2

Grup: L
Subgrup: 9
Categoria: 2

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya