Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
001/21000049
PREGUNTES-RESPOSTES AMB MOTIU DE LAP RESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS DAVANT EL COMITÈ D'EXPERTS 15/10/2021 08:21h
S'ANNEXA FULL PREGUNTES-RESPOSTES EMPRESA 3
PREGUNTES-RESPOSTES AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS DAVANT EL COMITÈ D'EXPERTS 15/10/2021 08:19h
S'ANNEXA FULL PREGUNTES-RESPOSTES EMPRESA 2
PREGUNTES AMB MOTIU DE LA PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS DAVANT EL COMITÉ D'EXPERTS 15/10/2021 08:16h
S'ANNEXA FULL PREGUNTES RESPOSTES EMPRESA 1
Totes les empreses podem estar presents a la resta de presentacions? 30/07/2021 17:22h
S'ha decidit no fer-les publiques, per tal de no comprometre la igualtat d'oportunitats de les licitadores.
Estem pensant des de l'equip si podem adaptar el document que vam entregar a mode presentació perquè sigui una mica més amé o si s'ha de presentar el document tal qual es va entregar al concurs. 29/07/2021 15:54h
L'oferta presentada no és susceptible de modificació a la presentació que es portarà a terme el dia 16 de setembre. La missió d'aquesta presentació consisteix en donar explicacions i una visió general de la proposta en forma verbal i respondre a les preguntes que puguin formular en aquell moment els membres del Comitè d'Experts.

El termini de presentació serà de 20 minuts per a cadascun dels licitadors, i per garantir la igualtat d'oportunitats es farà de forma seqüencial atorgant un termini màxim de 10 minuts als membres del Comitè d'experts entre una presentació i la següent per a assimilar els conceptes explicats.

L'hora d'inici de les presentacions, en principi serà a les 9,45 hores, però en qualsevol cas es comunicarà oportunament qualsevol modificació. Els links d'accés a les videoconferències seran comunicats als licitadors amb una antelació mínima de 48 hores a la data de la presentació.

Finalment, l'ordre de presentació previst serà el següent:

Proposta 1.- empreses Data Streamers ¿ Estudi Folch : 9:45-10:05h

Proposta 2.- empresa Prodigioso Volcán : 10:15 ¿ 10:35h

Proposta 3.- empreses The Others ¿ La Fábrica de Sombreros: 10:45-11:05
Nos podéis confirmar el contenido esperado en relación con los 3 primeros apartados de la propuesta técnica: 1. Títol (Se refiere al nombre a la propuesta presentada?) 2. Context: marc d'actuació, alternatives i viabilitat. (Qué contenido se espera?) 3. Presentació (Se refiere a la presentación de la propuesta de instalación? nos resulta algo redundante con el punto 5.) 16/07/2021 09:53h
A l'apartat relatiu a la forma de presentació de la proposta tècnica del plec de prescripcions tècniques de la contractació, s'assenyala: "L'empresa presentarà la seva memòria descriptiva de continguts, material gràfic i audiovisual de la proposta d'acord amb el contingut plantejat en aquest plec, on es detallarà en format visual el conjunt de continguts que s'integren en el recorregut expositiu, amb totes les peces de qualsevol format a produir per l'empresa adjudicatària. Caldrà emmarcar el seu document en el següent Índex(...)
1.- Títol.
Evidentment serà el títol que el licitador atribueixi a la seva proposta creativa.
2.- Context, marc d'actuació, alternatives i viabilitat.
En aquest apartat s'hauria d'explicar els antecedents per elaborar la proposta: descriure les reflexions i/o els treballs efectuats durant el procés d'identificació de la proposta, els problemes i/o reptes detectats i la selecció de l'estratègia concreta per a fer viable la proposta.
3. Presentació:
Es tracta d'explicar la proposta objecte de la contractació, com a resultat del punt anterior.
Les escribo porque desde la empresa Summa estamos preparando una propuesta en relación con el Contrato 21000049 ("Encàrrec de la creació i presentació d'un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d'aquesta proposta creativa que podria tenir caràcter d'instal¿lació interactiva itinerant, amb mesures de contractació pública sostenible"). El término de presentación de ofertas especificado es el 19/07/21, 13:00 h. La oferta técnica requiere de un nivel de detalle muy profundo y les queríamos preguntar si se podría reconsiderar la fecha de presentación con tal de poder responder a los requisitos solicitados. ¿Se podría disponer de 5-10 días hábiles adicionales para poder responder al nivel de detalle solicitado en el pliego? 14/07/2021 10:06h
Tenint en compte que la licitació està publicada al perfil de contractant des del dia 17 de juny de 2021, establint-se un termini de 30 dies per a la presentació d'ofertes, indica el departament gestor que no és possible una ampliació d'aquest.
A l'annex 3-oferta criteris automàtics, com s'ha de justificar els punts a) i b) corresponents amb l'oferta tècnica? Mitjançant CV? 14/07/2021 10:02h
L'epígraf del plec de clàusules administratives particulars relatiu als criteris d'adjudicació avaluables automàticament resol explícitament aquesta qüestió, quan diu:

"Per a la valoració d'aquests criteris caldrà adjuntar els certificats expedits per les Administracions o per l'empresa en la qual els treballadors van realitzar aquests serveis, indicant dades contractant, descripció serveis prestats i dates inici i finalització. De manera excepcional, també serà vàlida l'acreditació de l'experiència, mitjançant una declaració responsable signada pel representant de l'empresa i el treballador, les dades de la qual es verificaran abans de l'adjudicació del contracte.

No es puntuarà si no es presenta la documentació esmentada en el moment de presentar l'oferta."


En qualsevol cas l'acreditació d'aquests dos perfils, que tenen com a intenció la valorització de la millora de l'experiència professional, no ha de ser objecte de relació i/o confusió amb la identificació dels perfils determinats a l'apartat B de la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, a l'apartat de solvència tècnica i professional, per als que ja es va donar resposta anteriorment a una pregunta al respecte.

Tinc el dubte de com s'ha de justificar en l'annex 3 aquest punt: Es valorarà el compromís adquirit pel licitador a la disposició de procedir a la contractació amb empreses que fomentin el disseny i creativitat local i de proximitat de la ciutat, ja sigui pròpia o concertada amb mitjans d'altres empreses 14/07/2021 10:01h
El compromís que indica el plec de clàusules administratives particulars s'ha d'acreditar, si el licitador opta per aquesta figura, mitjançant la presentació d'un document signat on s'indiqui que està en disposició d'executar el contracte amb empreses de la ciutat que fomentin el disseny i creativitat local i de proximitat de la ciutat.
Aquesta declaració s'haurà de complementar necessàriament amb documents que acreditin aquesta col¿laboració, amb plena identificació de les empreses afectades, tenint aquest document el valor vinculant per a totes les empreses assenyalades derivada de la necessària signatura conjunta del mateix.

Llegint les consultes realitzades, sobre la identificació dels responsables de 4 de les 5 funcions previstes als plecs, quan dieu identificació, ha de ser amb nom i resum del seu perfil? El CV no cal aportar-lo veritat? 09/07/2021 10:40h
La identificació dels responsables de com a mínim 4 de les funcions previstes s'ha d'interpretar, als efectes de presentació de l'oferta, com la simple relació de persones (amb expressió de les seves titulacions i contingut de currículums), que realitzaran les funcions que s'indiquin de entre les exigides al plec de clàusules administratives, amb la determinació, per part del licitador de que aquest personal, així com qualsevol altre que pugui participar de l'execució del contracte, reuneix els perfil exigit al plec, d'acord amb el que preveu l'apartat B de la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, i molt especialment el que preveu el primer incís de la clàusula F del plec de prescripcions tècniques. ( L'empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans humans necessaris per a l'execució del contracte. Per a això, l'oferta ha d'indicar a través d'un organigrama detallat l'assignació de tot el personal necessari per a l'execució de les diferents tasques.).
Aquesta interpretació s'ajusta a l'exigència documental continguda a l'apartat 5è de la clàusula 8a del plec de clàusules administratives particulars.

Així mateix, aquell licitador que resulti proposat per a l'adjudicació del contracte, d'acord amb el que preveu l'apartat B de la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars, haurà d'acreditar mitjançant la documentació que es determinen als plecs, (certificacions i d'altres) el compliment de la declaració sobre el personal i els seus perfils indicats en la seva oferta.
Ens podeu concretar quins són els esdeveniments de promoció de Shenzen i Mèxic 2022 que consten com exemples i en quin espai es duran a terme? 08/07/2021 09:24h
D'acord amb el que s'assenyala a la clàusula 10a del plec de clàusules administratives particulars, a l'apartat de proposta de mobilitat, la finalitat del contracte és que aquesta instal·lació pugui anar a llocs d'arreu del món, en espais de diferent format a diferents ciutats que encara no s'han concretat, fet que impossibilita establir criteris tancats de mides i formats. També s'exposarà a espais de Barcelona mentre no viatgi a l'estranger. Per tot plegat cal la màxima versatilitat en la proposta que faciliti el seu ús en diferents escenaris.
Posat l'anterior en relació amb el que preveu la clàusula D.2 del plec de prescripcions tècniques, les referències a les ciutats de Mèxic o Shenzen són purament indiciàries, i no suposen objecte contractual, atesa la referència explícita continguda al plec tècnic quan es diu "Aquesta instal·lació ò road show anirà de 'bolos' per presentar Barcelona a diferents ciutats del món, de manera autònoma o com a complement de les accions de promoció internacional possibles a partir de 2022."
Hi ha un temps límit per la construcció de la instal¿lació un cop signat el contracte? De cara a fer la calendarització que es demana. 08/07/2021 09:22h
Tal i com preveu la clàusula 3 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte, el termini màxim per a l'execució del contracte serà de 8 mesos a comptar des de la formalització o el que s'indiqui en aquell document, derivat de la proposta de termini que formuli el licitador, que no podrà ultrapassar el previst a l'esmentada clàusula. Així mateix, d'acord amb el determina l'apartat relatiu a la producció d'estructura interactiva i material promocional , al punt E.3.3.5 i següents subapartats del Plec de prescripcions tècniques del contracte, cal recordar que s'ha de detallar la durada del muntatge i desmuntatge de la instal·lació, que no pot superar les 72h en cada cas, i que òbviament condicionarà la dimensió de la proposta a produir inicialment.

En esta solicitud se consideran los 5 perfiles requeridos o se refiere a otros perfiles adicionales que hay que considerar: Organització de l'equip de treball. Ponderació: 5 punts. Representa 5 % del total de puntuació a obtenir. En aquest criteri es valora la proposta d'organització de l'equip de treball encarregat de l'execució del projecte. Es valorarà el número de perfils adscrits per cobrir amb escreix les tasques de coordinació, planificació, implementació i avaluació. Es valorarà la previsió per substituir el personal encarregat en l'execució del contracte en cas que causi baixa temporal, així com els respectiu pla de contingència que asseguri una correcta execució del contracte. 02/07/2021 10:54h
L'apartat F del plec de prescripcions tècniques regulador del contracte estableix que l'empresa adjudicatària ha de disposar dels mitjans humans necessaris per a l'execució del contracte. Per a això, l'oferta ha d'indicar a través d'un organigrama detallat l'assignació de tot el personal necessari per a l'execució de les diferents tasques. L'equip ha d'identificar als responsables de, al menys, quatre de les funcions que s'indiquen.
Pel que fa a la gestió de la itinerància de la instal¿lació: Tot i que la mobilitat de la instal¿lació no és subjecte d'aquest contracte, s'haurà de preveure l'embalatge i transport de la instal¿lació i els costos associats. L'Empresa licitadora haurà de presentar un projecte de la gestió itinerant de la instal¿lació: com es podrà emmagatzemar, embalar i transportar, taxes i assegurances per viatjar als cinc continents (en vaixell, avió, tren, camió o similar), amb la previsió de costos de cadascuna d'aquestes partides. 30/06/2021 11:01h
El plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte estableix a l'apartat "Proposta de producció" els requeriments necessaris per a comprendre i poder valorar les diferents propostes que els licitadors puguin formular. Atès que l'objecte del contracte és prou ampli i admet diferents possibilitats, no resulta possible determinar amb exactitud en el moment de confecció dels plecs, per desconeixement de la naturalesa de les possibles propostes que es puguin formular, aquests requeriments de forma exhaustiva. Però per a garantir la homogeneïtat de la valoració que haurà de realitzar el Comitè d'experts, s'han establerts uns mínims per valorar-les sense que les mateixes puguin coartar la creativitat de les propostes que se'n formulin. En conclusió, i davant l'ampli marge de possibilitats que ofereix el contracte, resulta necessari que al presentar una proposta, es mostri addicionalment que és el que han pensat i desenvolupat com a oferta creativa, com es pot moure aquesta proposta, com es pot muntar i desmuntar, amb una aproximació de costos (en funció del tipus d'oferta) de transport i emmagatzematge en funció de la previsió continguda al plec.
Es imprescindible plantejar a la proposta tant un gadget de merchandising com una sèrie d'impressions (no definides als plecs), o es pot plantejar una proposta amb altres elements que substitueixin / cobreixin aquests aspectes però amb des d'un altre tractament, encara que l'import sigui inferior al plantejat als plecs, per tal de destinar aquest romanent de diners a les despeses de producció? 28/06/2021 19:19h
La previsió de gadgets de merchandising està regulada com a part de l'oferta del licitador al plec de prescripcions tècniques de la present licitació. A l'apartat imatge gràfica de la proposta es determina que aquests gadgets formaran part de la proposta de disseny de suports materials complementaris on hi figura la conceptualització i logotipatge d'una imatge gràfica de la instal·lació/road show i cessió de la mateixa, que conviurà amb la signatura "Barcelona with you". Així mateix estan reflectits als apartats 5 i 12 de l'informe de necessitats contractuals, en similars termes que al plec de prescripcions tècniques.

Els esmentats gadgets, dins de la proposta del licitador seran objecte de valoració en els termes previstos al subapartat relatiu a les propostes de producció de l'apartat criteris de judici de valor de la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació i el contracte.
Tenint en compte que el màxim reservat per la partida d'honoraris (124.800,54 ¤, aproximadament un 42% del pressupost total), no es pot en cap cas modificar segons les indicacions dels plecs i de la vostra resposta al meu dubte (mail a sota), ens confirmeu que la possible rebaixa econòmica s'ha de treballar únicament sobre una a algunes de les altres partides (despeses de producció, merchandising, impressions, el 10% de despeses generals o el 10% de BI)? 28/06/2021 19:18h
La resposta és afirmativa. La referència al Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad" (n.º: 99004225011981) per l'any 2019, resulta d'aplicació a l'apartat "Costos salarials (si els costos salarials formen part del cost)" previst a la clàusula 2a del plec regulador. Ara bé, la decisió d'aplicar rebaixes a la resta d'apartats que conformen aquesta clàusula es decisió i responsabilitat exclusiva del licitador, en realitzar la seva oferta que ha de respectar la legalitat vigent aplicable a la resta dels conceptes, sense que aquesta Administració pugui orientar, per garantir la seguretat jurídica de la resta dels licitadors, sobre els extrems econòmics que han de formar part de les ofertes.
A l'hora de definir-la (tant per muntatge, desmuntatge, trasllat i contingut), necessitem tenir una idea de quants metres quadrats disposem per tal de fer una proposta més enfocada. 22/06/2021 14:33h

No s'ha volgut definir aquest criteri donada la llibertat que es vol donar a la proposta creativa per a dissenyar aquesta instal¿lació, road show ò similar.
Entenem que ha de ser un format adaptable, per fer gira per diferents espais expositius d'equipaments diversos a múltiples ciutats del món, en cas que fos en espais tancats.

Als plecs administratius, pàg.4, indica: "Els costos salarials que es considera es produeixen en l'execució del contracte a partir del conveni de referència de "Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad" (n.º: 99004225011981) per l'any 2019 (sense que aquesta indicació signifiqui que es constitueix en una obligació contractual). Els costos salarials s'han calculat a partir d'una plantilla de persones treballadores que ha d'executar el contracte amb les següents categories professionals i nombre de persones, segons s'especifica en el Plec de prescripcions tècniques (PPT): El conveni sectorial indicat és el que regeix durant l'execució del contracte i als efectes de determinar ofertes anormals. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l'exclusió del procediment i/o resolució del contracte". Es un requisit INDISPENSABLE que les persones adherides al contracte, formin part d'aquest " Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad"?? El nostre conveni és el Conveni col¿lectiu de la Industria de Producció Audiovisual (Tècnics) (Codi nº 9912985), ens podríem presentar sempre i quan complíssim amb el mateix o superior import salarial del conveni que indiqueu? Ens genera dubtes. 22/06/2021 12:53h
Atès que l'objecte contractual és molt ampli i que dintre de les exigències de solvència i capacitat de la clàusula 7a del plec regulador de la licitació no apareix cap referència al Convenio colectivo estatal para las empresas de publicidad" (n.º: 99004225011981) per l'any 2019, s'ha d'entendre que els valors dels costos directes e indirectes continguts a la clàusula 2a del plec són valors mínims absoluts que les empreses licitadores han de mantenir en la seva proposta i a l'execució contractual, si en resulten adjudicatàries, en els termes previstos a la pròpia clàusula 2a, amb independència del conveni col¿lectiu que els hi sigui d'aplicació.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya