Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000AM2020029
PRESENTACIO OFERTES 08/03/2021 13:05h
Recordar als licitadors que, d'acord amb el que estableix el Plec de Clasules Administratives, en el Sobre 2 només s'han d'incloure els treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs (CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR)

En el Sobre 3 només s'ha d'incloure la fitxa de l'Annex 2 dels Plecs (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA) i còpia de qualsevol certificat o document que acrediti la realització de l'obra per part de l'autor, on consti la superfície i/o la qualificació energètica obtinguda en cas de que sigui puntuable.
IMPORTANT ¿ PRESENTACIO OFERTES 08/03/2021 10:21h
¿ En el Sobre 2 només s'han d'incloure els treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs (CRITERIS DE QUANTIFICACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR)

¿ En el Sobre 3 només s'ha d'incloure la fitxa de l'Annex 2 dels Plecs (CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA)
PREGUNTA 34: He vist que a la plataforma Vortal no deixen pujar arxius comprimits i com que seran bastants no sé si té un límit per poder pujar tots els certificats. 08/03/2021 10:16h
RESPOSTA 34: En relació a la consulta realitzada Vortal informa que la plataforma accepta arxius de amb qualsevol tamany, encara que no es recomana pujar arxius amb més de 30 Megues Els proveïdors hauran de tenir en compte que quan més grans siguin els arxius més temps es trigarà en finalitzar la càrrega.

Vortal recomana també convertir els arxius en format PDF amb baixa resolució. Si el proveïdor opta per comprimir els arxius (zip o rar), haurà de signar prèviament cadascun dels arxius fóra de la plataforma amb el seu certificat de signatura electrònica, ja que la plataforma no signaria l'arxiu comprimit (zip o rar). Una altra recomanació seria col·locar els arxius que es desitgen carregar en un lloc físic de l'ordinador local, ja que carregar-los des de la xarxa podria fer que es demori més temps.

Per obtenir informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el portal de contractació VORTAL, cal contactar amb el Servei d'Atenció al Client de VORTAL a través del número 902 02 02 90 i/o a través de l'adreça info@vortal.es els dies laborables de 8h a 18h, tal com s'especifica a l'apartat 8.3 del Plec de clàusules administratives.

Així mateix recordem que, d'acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives:
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema operatiu, navegador (actualment l'explorador Google Chrome és incompatible amb JAVA), etc.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l'ordinador i que es poden signar documents.

Per últim recordar que, les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s'acrediti que la presentació fora de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma.
PREGUNTA 33: Declaració responsable dels informes, dictàmens o obres executades/experiència. Serveix una declaració responsable amb tots els treballs? o s'han de presentar els certificats de bona execució? 08/03/2021 10:03h
RESPOSTA 33: Cal presentar els certificats de bona execució.
PREGUNTA 32: Els informes o dictàmens que presentarem, poden ser anònims? Volem saber si podem presentar-los treien les dades del client per respectar la seva confidencialitat i/o la seva protecció de dades. 08/03/2021 10:01h
RESPOSTA 32: Veure resposta 4
PREGUNTA 31: De cara a les obres presentades en el sobre 2 (judici de valors del lot 4), ens podries indicar quin tractament se'ls donarà una vegada valorades pel tribunal? Necessitaríem confirmació de la seva confidencialitat, i que una vegada valorades no es publiquin enlloc, ni se'n faci difusió a tercers, més enllà de la valoració del propi tribunal. 08/03/2021 09:59h
RESPOSTA 31: Veure resposta 4
PREGUNTA 30: Entenem que com prova preliminar del compliment de la solvència exigida s'accepta la declaració que es fa al DEUC i no cal aportar cap altra documentació extra. És correcte el nostre raonament? Sinó és així ens poden indicar on cal justificar el compliment de la solvència tècnica o professionals? 08/03/2021 09:57h
RESPOSTA 30: Tal com s'exposa a l'apartat 10.7 del Plec de clàusules administratives, al sobre 1 cal posar el DEUC i en aquest document es fa la declaració, entre altres, de que es compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, o en el seu cas ostenta la classificació corresponent, de conformitat amb els requisits mínims exigits en el plec.
Posteriorment, i tal com diu la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives, les empreses licitadores que hagin presentat la millor oferta i siguin proposades com adjudicatàries seran requerides perquè aportin, entre altra documentació, la Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de classificació corresponent.
PREGUNTA 29: El o els projecte/es que justifiquin la solvència tècnica o professionals, poden ser el mateixos que més endavant presentem als sobres 2 i/o 3, dels LOTS 1 o 2, com a projectes per a ser avaluat per els criteris d'adjudicació? 08/03/2021 09:51h
RESPOSTA 29: Si, es poden repetir
PREGUNTA 29: El o els projecte/es que justifiquin la solvència tècnica o professionals, poden ser el mateixos que més endavant presentem als sobres 2 i/o 3, dels LOTS 1 o 2, com a projectes per a ser avaluat per els criteris d'adjudicació? 08/03/2021 09:36h
RESPOSTA 29: Si, es poden repetir
PREGUNTA 28: Si amb un únic projecte d'igual o similar naturalesa podem justificar un PEM superior a l'exigit, al LOT 2, quedaria ja justificada la solvència? És a dir que la relació de projectes que demaneu per complir la solvència es pot reduir a un únic projecte si amb aquets ja tenim un PEM superior a l'exigit? 08/03/2021 09:28h
RESPOSTA 28: Sí
PREGUNTA 27: Segons l'apartat K.1. Solvència econòmica i financera i tècnica o professional del Quadre de característiques. S'ha de poder justificar tant pel LOT 1, com pel LOT 2, una relació dels serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte. Ens podríeu indicar què enteneu per "serveis d'igual o similar naturalesa" tant pel LOT 1 com pel LOT 2? 08/03/2021 09:26h
RESPOSTA 27: Els serveis d'igual o similar naturalesa pels lots 1 i 2 són els que es descriuen al punt 2.1 i 2.2 del Plec de Prescripcions Tècniques de la licitació.
PREGUNTA 26: Pel LOT 1, les obres que es presenten per justificar els m2 d'obra licitada i contractada mitjançant licitació pública en el últims 5 anys, poden ser de qualsevol tipologia? Es a dir podrien ser equipaments o habitatges i podria ser obra nova, rehabilitació o ampliació? 08/03/2021 09:23h
RESPOSTA 26: Si, podria ser.
PREGUNTA 25: Les obres presentades al LOT 2 per ser avaluades segons judici de valor poden ser de rehabilitació, ampliació o obra nova? 08/03/2021 09:21h
RESPOSTA 25: Si que poden ser de rehabilitació, ampliació o obra nova, sempre que siguin equipament comunitari finalitzat
PREGUNTA 24: Pel LOT 2, és possible presentar la mateixa obra per ser avaluada, en els criteris de qualificació que depenen del judici de valor i en els de forma automàtica. És a dir presentar la mateixa obra al sobre 2 i sobre 3? 08/03/2021 09:16h
RESPOSTA 24: Si, és possible. En el sobre 2 es valoren aspectes qualitatius (criteris de judici de valor) i en el sobre 3 aspectes quantitatius (criteris automàtics).
PREGUNTA 23: Respecte al Lot 4, Criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor. La documentació a aportar indica poden ser tres informes o dictàmens. Seria vàlid un estudi d'una instal·lació ATEX o una memòria per legalitzar una instal·lació elèctrica amb la Instrucció 1/2015. 08/03/2021 09:13h
RESPOSTA 23: Si, seria vàlid
PREGUNTA 22: Referent als criteris de judici de valor, es detalla "obres, informes o dictàmens". Entenem que aquí sí que poden ser obres sense haver redactat projecte? 08/03/2021 09:09h
RESPOSTA 22: Cal ser autor del projecte (i per tant haver-lo redactat) per a poder-les presentar. Al PCAP, pàgina 12 s'estableix que:
L'empresa licitadora designarà una persona com a responsable per a cadascun dels lots als quals es presenti.
En aquest sentit, les obres o treballs que es presentin, tant per a puntuació sotmesa a judici de valor com per a criteris avaluables de forma automàtica han de tenir com a autor o com a un dels autors la persona designada com a responsable del lot.
PREGUNTA 21: Ens hi podem presentar com a aparelladors? És a dir, la solvència professional que es requereix, pot ser relativa a Direccions d'Execució d'Obra únicament (o Project Management realitzat per a adminstració pública), o cal que sigui Projecte +DO? 08/03/2021 09:05h
RESPOSTA 21: A la solvència professional de tots els lots es demana una relació dels principals serveis d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte.

L'objecte del contracte està descrit al PPT per a tots els lots, i pot incloure la direcció d'execució als lots 1,2,3 i 4; però inclou també el projecte i la direcció d'obra. Per tant aportar experiència mínima en el camp de la redacció de projectes i de la direcció d'obra és condició necessària.
PREGUNTA 20: Quins serien els hitos específics que s'han de complir per poder facturar? 25/02/2021 11:08h
RESPOSTA 20: Les condicions de pagament s'establiran en el Plec de clàusules de cada contractació basada, d'acord amb les seves característiques.
PREGUNTA 19: Quines serien les fórmules a aplicar per baixes temeràries en la segona ronda? 25/02/2021 11:06h
RESPOSTA 19: Les condicions que regularan les contractacions basades s'establiran en el Plec de clàusules de cada contractació basada que es convoqui.
PREGUNTA 18: A la segona fase de preseleccionat estàs obligat a ofertar per cada licitació?. Se sabrà per endavant quin és el valor per a cada oferta econòmica? 25/02/2021 11:01h
RESPOSTA 18: El procediment per a adjudicar contractes basats està descrit als punts 3, 4, 5 i 6, del plec de prescripcions tècniques d'aquesta licitació i a l'annex 4, model de contractació basada.
PREGUNTA 17: S'especifica que es pot estendre a l'execució dels projectes fins a un màxim de 4 anys, on per al Lot 3 el màxim anual serien 500M euros + 20%, però no especifica com és la suma mínim? 25/02/2021 10:54h
RESPOSTA 17: Aquest acord marc té un import estimat de licitació de 1.025.000 ¤ (IVA no inclòs), tal com s'indica al punt C.2 dels Plec de clàusules administratives. En aquest sentit, aquest acord marc no suposa una obligació de despesa, atès que es determinarà en funció dels contractes basats que es duguin a terme.
LOT 3: Redacció projectes, direcció d'obra i direcció d'execució, dictàmens, informes, etc. Per obres d'instal·lacions fotovoltaiques PEM menor o igual a 500.000 ¤.
Les xifres que defineixen els lots no fan referència al pressupost màxim que es podrà executar. El cas concret del Lot 3 fa referència a les característiques dels treballs que es podran contractar en aquest lot: projectes d'instal·lacions fotovoltaiques de PEM menor o igual a 500.000¤. És a dir, en aquest lot s'hauran de presentar aquelles empreses o tècnics que tinguin la solvència necessària i vulguin ofertar per projectes d'aquestes característiques.
PREGUNTA 16: Ens poden confirmar que al Lot 1, no inclou en el pressupost les Instal·lacions per a aquestes reformes? 25/02/2021 10:51h
RESPOSTA 16: Al lot 1 s'inclou el pressupost de les instal.lacions per a aquestes reformes.
Al plec de prescripicions tècniques per al lot 4 s'especifica que:
S'entendrà que formen part d'aquest lot les obres on el percentatge de pressupost dedicat al conjunt de les instal.lacions esmentades superi el 65 % del PEM. La direcció d'obra i direcció d'execució del projecte d'instal.lacions també es podrà encarregar com a complementària als projectes descrits als lots 1 i 2. Tant l'estimació inicial del percentatge de pressupost dedicat a instal.lacions, elaborada pels serveis tècnics de la UPC, com la complementarietat del projecte d'instal·lacions a un projecte constructiu es farà constar a les bases per a l'adjudicació del contracte basat.
PREGUNTA 15: Les actuacions realitzades en centres sanitaris privats es poden incloure en el punt anterior? 25/02/2021 10:49h
RESPOSTA 15: S'especifica equipaments d'administracions públiques.
PREGUNTA 14: Les llicències ambientals i legalitzacions d'equipaments administracions públiques han de ser dels darrers 5 anys? 25/02/2021 10:47h
RESPOSTA 14: No s'especifica termini.
PREGUNTA 13: Les llicències ambientals fan referència exclusivament a les activitats incloses en l'Annex II, o també es poden incloure les de l'Annex III (règim de comunicació)? 25/02/2021 10:43h
RESPOSTA 13: S'accepten totes dues.
PREGUNTA 5: Si dos arquitectes es presenten en UTE, entenem que l'experiència dels dos es suma, i que en el cas de ser adjudicataris d'un encàrrec el podran fer tots dos com autors. És correcte? PREGUNTA 6: Respecte de la selecció de tres treballs pels criteris de quantificació dels quals depèn d'un judici de valor , els treballs han de ser dels últims 5 anys (lot 1 ) o poden ser d'un termini més ampli ? PREGUNTA 7: Els projectes executius es valoren o nomes projectes i obres executades? Si les obres s'estan executant es valoren? PREGUNTA 8: Tots els projectes que es presenten al LOT 1 , tant els que depenen d'un judici de valor com els que seran valorats de forma automàtica han de ser de reforma, ampliació o millora o també s'inclouen els d'obra nova? I tots han de tenir un PEM igual o menor de 300.000 euros o poden ser de més de 300.000 ¤? PREGUNTA 9: Els edificis de rehabilitació d'edificis per destinar-los a habitatges, es valoren? PREGUNTA 10: En el punt M, de criteris d'adjudicació, es demana una selecció de tres treballs relacionats amb els serveis. Quin és el termini per haver realitzat aquests treballs pels Lot 1 i Lot 2? PREGUNTA 11: Que s'enten per projectes d'eficiència energètica? L'execució d'una obra nova i la certificació energètica de la mateixa s'hi pot incloure? PREGUNTA 12: Les obres en instal·lacions LED de més de 40.000 W, els 40 kW han de ser exclusius d'il·luminació led, o es pot incloure la resta de potència elèctrica edifici? 25/02/2021 09:31h
RESPOSTA 5: A confirmar amb contractació però, el que diu als plecs és:

" L'empresa licitadora designarà una persona com a responsable per a cadascun dels lots als quals es presenti.
En aquest sentit, les obres o treballs que es presentin, tant per a puntuació sotmesa a judici de valor com per a criteris avaluables de forma automàtica han de tenir com a autor o com a un dels autors la persona designada com a responsable del Lot."

Si l'empresa licitadora presenta el compromís de constituir una UTE, igualment ha de designar un responsable del contracte i per tant els treballs presentats han de tenir com a autor, o com a un dels autors, la persona designada com a responsable del lot.

RESPOSTA 6: Els plecs no especifiquen cap termini per als 3 treballs que es demanen per als criteris de quantificació sotmesos a judici de valor. Si que el demanen per a les obres licitades i contractades mitjançant licitació pública als criteris avaluables de forma automàtica.

RESPOSTA 7: Les obres han d'estar executades i finalitzades per a ser valorades.

RESPOSTA 8: Valoració sotmesa a judici de valor: Es demanen 3 treballs relacionats amb els serveis objecte del concurs. L'objecte del concurs per a cada lot s'especifica al plec de prescripcions tècniques.

Valoració automàtica: Al PCAP s'especifica que es valorarà les obres de determinat ús (equipament i equipament universitari) sense especificar si es tracta de rehabilitació o reforma i/o obra nova. Per tant s'accepten els projectes de reforma i rehabilitació i d'obra nova.

RESPOSTA 9: Com s'explica a la pregunta anterior, es valoren els projectes relacionats amb els serveis objecte del concurs descrit al plec de prescripcions tècniques i ús equipament i equipament universitari.

RESPOSTA 10: No s'especifica cap termini per haver realitzats aquests treballs.

RESPOSTA 11: Els projectes d'eficiència energètica s'inclouen al LOT 4 Redacció projectes, direcció facultativa, dictàmens, informes, etc. per obres d'instal·lacions no incloses en lot 3. I s'inclouen aquells treballs que s'han dut a terme en l'àmbit de l'eficiència energètica a les instal·lacions, especialment de clima i il·luminació LED.

El projecte d'execució de l'obra nova i la certificació energètica puntuaran en l'apartat que els correspongui, en funció de la tipologia de les instal·lacions sobre les que s'ha intervingut o la qualificació energètica final del projecte.

RESPOSTA 12: Ens referim a la potència total dels LED instal·lats en un mateix projecte.
PREGUNTA 4: Com podem garantir la confidencialitat dels dictàmens? Hem d'eliminar les dades personals que continguin els dictàmens? 25/02/2021 09:06h
RESPOSTA 4: Respecte a les dades personals, no s'ha d'identificar a ningú amb les seves dades personals, per tant si apareixen en el dictamen, haurien de ratllar-les amb caràcter previ.

Igualment entenem que s'hauria de respectar la confidencialitat del sol·licitant del dictamen, així com de les persones o entitats que hi apareguin, i també d'aquelles dades que hagin pogut ser objecte d'un compromís de confidencialitat amb el sol·licitant del mateix (que nosaltres desconeixem).
PREGUNTA 3: En els casos de societats d'Arquitectura, amb diversos arquitectes socis, associats o col·laboradors, pel còmput de la puntuació del criteri "Experiència Tècnica de l'autor del projecte", es tindran en compte els PEMS tots els projectes fets en el marc de la societat (amb independència de l'arquitecte de l'empresa que els hagi signat) o cal separar per arquitectes persona física els projectes que s'incloguin? Com faran la valoració? 18/02/2021 12:07h
RESPOSTA 3: Al PCAP pàgina 12 s'estableix que:
"L'empresa licitadora designarà una persona com a responsable per a cadascun dels lots als quals es presenti.
En aquest sentit, les obres o treballs que es presentin, tant per a puntuació sotmesa a judici de valor com per a criteris avaluables de forma automàtica han de tenir com a autor o com a un dels autors la persona designada com a responsable del Lot."
PREGUNTA 2: Ens podríeu indicar quin/s tipus d'edifici es considera equipament? 18/02/2021 11:59h
RESPOSTA 2: S'entén com a equipament qualsevol edifici que estigui qualificat com a sistema d'equipaments comunitaris pel planejament urbanístic que li és d'aplicació en el moment de la seva construcció. Els usos poden ser docents, sanitari-assistencials, esportiu-recreatius, culturals, cívics, religiosos, de seguretat i administratiu públic.
PREGUNTA 1 Si els documents que han de presentar són de obres ja finalitzades o poden estar les obres en execució 18/02/2021 11:50h
RESPOSTA 1
En els criteris s'especifica finalitzades
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya