Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Vallès Occidental
Codi d'expedient:
2021/237
Per fer l'estudi real de costos, quin % d'absentisme tenim en compte? 22/10/2021 11:28h
El percentage de l'absentisme es un valor estimatiu segons indicadors dels sector.
En el apartado 10.1.2 Sobre B, en la documentación acreditativa de las referencias técnicas, se indica que se debe presentar la memoria y en el apartado 10.1.2.2 especifica que se puede completar la oferta con otros elementos complementarios que por sus especiales características se consideren de utilidad para la Administración. Esto quiere decir que a parte del proyecto, fuera de las 35 páginas, ¿se puede presentar otra memoria con otros servicios o elementos que consideremos de utilidad? 18/10/2021 14:07h
L'informació a la que fa referència l'apartat 10.1.2 del Sobre B, s'ha de entendre inclosa dintre de la Memoria tècnica que no pot superar les 35 pàgines màximes.
A banda, ens podreu compartir el nombre de professionals que treballen a cada municipi? 18/10/2021 14:06h
Conforme amb la clàusula 2.6.2 Personal necessari del PCT, l'empresa disposarà dels treballadors d'atenció directa necessaris per cobrir tots els serveis i de coordinadors tècnics i de gestió per exercir les funcions que es descriuen en aquest apartat. La ràtio de càlcul és un màxim de 100 persones usuàries i amb un mínim de 1500 hores mensuals de servei per coordinador/a tècnic/a a jornada complerta.
La ràtio de càlcul és un màxim de un/a coordinador/a de gestió, per dos coordinadors/es tècnic/ques a jornada complerta.
Heu compartir el nombre de persones ateses per municipi, però el volum d'hores anuals per municipis feu referència a la clàusula 6 del PCAP i allà no es destrien per municipi. Ens les podríeu fer arribar? 18/10/2021 14:02h
Atesa la naturalesa i les característiques del contracte, el volum total d'hores anuals a prestar de servei de SAD no es poden preveure en números exactes, ja que aquestes es presten en atenció a la demanda dels usuaris però, per contrapartida i, a efectes de que els licitadors puguin valorar estimativament el possible volum de negoci anual, es considera que el número d'hores de servei anuals poden oscil·lar entre les 80.000 i les 180.000 hores, tal i com es recull a la clausula 6 del PCAP.
Informar respecte del personal susceptible de ser subrogat/succeït, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la seguretat social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ser repercutit a l'adjudicatària del Concurs, dins de la responsabilitat que ostenta l'Administració 08/10/2021 15:08h
D'acord amb l'article 130 de la LCSP, s'hauran d'aportar els llistats del personal objecte de subrogació, indicant-se: el conveni col·lectiu d'aplicació i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors als quals afecti la subrogació. L'Administració comunicarà al nou empresari la informació que li hagués estat facilitada per l'anterior contractista.
A tal efecte s'adjunta la referida informació mitjançant l'Annex 3 del PCAP.
Tanmateix l'apartat 4 i 5 del referit article estableix:
5. En el supòsit que una vegada produïda la subrogació els costos laborals fossin superiors als que es desprenguessin de la informació facilitada per l'antic contractista a l'òrgan de contractació, el contractista tindrà acció directa contra l'antic contractista.
6. Així mateix, i sense perjudici de l'aplicació, si escau, del que s'estableix en l'article 44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el plec de clàusules administratives particulars sempre contemplarà l'obligació del contractista de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la Seguretat social reportades, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats pel nou contractista, sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, l'Administració, una vegada acreditada la falta de pagament dels citats salaris, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels citats salaris, i a la no devolució de la garantia definitiva en tant no s'acrediti l'abonament d'aquests.
Podeu informar si existeix algun acord extra amb la plantilla a subrogar? En cas que si existís, sol·licitem que s'especifiquin les condicions associades. 08/10/2021 15:01h
L'annex 3 del PCAP inclou el llistat del personal a subrogar i s'especifica els pactes vigents que afecten a la contractació.
Informar del percentatge d'absentisme en l'ultima anualitat 08/10/2021 14:57h
En relació les condicions sobre el personal que presta el servei, s'ha facilitat la informació facilitada per l'empresa que efectua la prestació, en el termes previstos a l'art 130 de la LCSP.

A la clàusula 11 del PCAP, s'informa que hi haurà un comitè d'experts que es publicarà al perfil del contractant. No hem vist aquest document penjat. El podrieu penjar? 08/10/2021 14:49h
Quan es designi el Comitè d'experts es donarà publicitat a través del Perfil de Contractació.
Pel servei del banc de dispositius de suport dependència (DSD) es requereix un espai per emmagatzemar els dispositius. Ens podríeu detallar de quins dispositius disposa actualment el servei? 08/10/2021 14:46h
El servei del banc de dispositius de suport dependència (DSD) disposa actualment dels següents dispositius:
cadira dutxa i w.c. amb rodes, taula de banyera, caminadors, matalàs d'aire, matalàs nou, matalàs segona mà, bastons quatripode, llits articulat, grues eléctrica pràctica-arnes, grua bipedestació, banqueta de bany i barana de bany
En el punt 7.A de l'oferta tècnica, A banda d'adjuntar un protocol a l'annex, en el punt cal incorporar un protocol de mostra també? O només una plantilla buida amb els títols dels apartats? O una plantilla indicant dins de cada apartat què cal incorporar de manera genèrica? 08/10/2021 14:43h
Cal incorporar un esquema de protocol indicant els elements, sense desenvolupar-los.
En relació al format del projecte tècnic, al plec s'indica que es permet afegir annexes, però no especifica si s'estableix un màxim d'extensió. Entenem que els annexes no tenen límit de pàgines. És correcte? 08/10/2021 14:37h
La Memòria no pot superar les 35 pàgines. L'únic Annex que no es té en compte és la portada i l'index.
s'indiquen 35 pàgines i l'annex indicat. No es poden adjuntar altres annexos amb informació complementària? 08/10/2021 14:35h
La Memòria no pot superar les 35 pàgines. L'únic Annex que no es té en compte és la portada i l'index.
A la clàusula 10.1.2.1 referida a les característiques de la memòria que cal presentar, - s'indica que cal utilitzar lletra arial 11. Pot tenir una mida inferior en els requadres i infografies que es puguin adjuntar 08/10/2021 14:30h
La mida de la lletra es refereix al text de la memòria.
En els criteris de judici de valor, el punt 5 té el títol: Comunicació i informació amb la persona usuària i l' entorn cuidador, però els subpunts que conté demanen altres aspectes del servei (planificació, criteris d'assignació...). És correcte el títol? 08/10/2021 14:28h
El títol es correcte, els subtítols fan referència a les vies de comunicació amb l'usuari i el seu entorn.
En la clàusula 14.3 del PCAP apartat 8 , cal que descrivim quins contactes i col·laboracions tenim previst activar en cas de ser empresa adjudicatària, sense necessitat d'incloure els convenis en l'annex, ja que no comptabilitza la informació que superi les 35 pàgines del projecte? 08/10/2021 14:22h
Cal indicar o enumerar quines empreses d'inserció territorial amb les quals es col·labora efectivament.
Nombre de professionals que treballen a cada municipi i hores del personal (auxiliars i/o coordinadors) de l'últim mes 08/10/2021 14:16h
L'Annex 3 del PCAP inclou el Personal a subrogar i recull el numero de treballadors amb les diferents categories i les hores setmanals segons contracte.
Volum d'hores anuals o nombre mitjà d'hores de serveis per municipi. 08/10/2021 14:15h
La clàusula 6 del PCAP recull les hores de serveis anuals dels exercicis tancats a data de publicació del PCAP.
Nombre de persones ateses (usuaris) per municipi per valorar la distribució territorial dels serveis actuals per municipi 08/10/2021 14:13h
Actualment la proporció d'usuaris resulta de la següent manera:
Badia (129), Sentmenat (20), Castellar (112), Sant Llorenç (13), Palau (33), Polinyà (20), Matadepera (38), Viladecavalls (38), Ullastrell (1), Castellbisbal (79), Sant Quirze (27) i Santa Perpetua (226).

Segons indica a la plataforma de contractació, codi expedient 2021/237 ( anunci previ SAD CC Vallès Occidental) les dates de presentació són: Termini de presentació de sol¿licituds finalitza el dia 03-09-2021, a les 12h. Les sol¿licituds de participació es presentaran pel Registre electrònic d'entrada del Consell Comarcal del Valles Occidental https://seu-e.cat/ca/web/ccvallesoccidental Però als plecs administratius indica: Seguint aquest procediment restringit, la convocatòria de licitació es realitzarà mitjançant un anunci d¿informació prèvia, conforme l¿article 135.5 de la LCSP, per part de l¿òrgan de contractació, amb els criteris objectius de solvència que consten a la clàusula 10. Qualsevol empresa interessada podrà presentar una sol¿licitud de participació en resposta a l¿esmentat anunci dins del termini de (30) trenta dies naturals comptats des de la publicació de l¿esmentat anunci. ( si comptem des de l'anunci sortiria el dia 20/08/2021) Un cop comprovada la solvència tècnica i professional dels sol¿licitants, l`0rgan de contractació seleccionarà a les empreses habilitades per passar a la següent fase, als qui convidarà a presentar les seves proposicions en el termini de (25) vint-i-cinc dies des de la data d¿enviament de la invitació. ( confirmar data) Ens podeu indicar quines son les dates correctes? 23/07/2021 15:22h
El termini per presentar les sol¿licituds de participació finalitza el dia 03-09-2021, a les 12h., d'acord amb el que s'indica a l'anunci publicat a la plataforma de contractació.

El termini previst en els plecs és un termini minim, que atentent a que hi ha el mes d'agost entremig, s'ha considerat oportú fixar en el dia 3 de Setembre de 2021.

El termini per presentar les proposicions per part de les empreses seleccionades s'inidcarà en l'invitació per presentar proposicions i en tot cas no serà inferior de 25 dies, des de la data d'enviament de la mateixa.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya