Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
66/2021 - 29866/2020
A la taula de personal mínim tenint en compte la subrogació de personal de la pàgina 53 del plec tècnic hem detectat el que creiem és un error. A la última columna, on s'indica el total hores any/ categoria (total hores persona x unitats de persones de cada categoria), els valor d'aquesta taula no coincideixen en la operació de multiplicar les unitats de persones per les hores any en el cas de la categoria Jardiner/a (3x1.700 = 5.100) indica 6.800 i Auxiliar Jariner/a (4x1.700 = 6.800) indica 8.500. Alhora el sumatori de la última columna, no coincideix amb el valor indicat (23.800). 29/11/2021 10:41h
Una empresa ens ha enviat una consulta relativa a la taula que s'identifica a l'apartat 3.1 del PPT (pàg. 53 del PPT). Arran d'aquesta consulta s'han detectat dos errors aritmètics en dues xifres que s'identifiquen a la taula.

Les hores totals anuals de cada operari són correctes i són de 1.700 hores i també és correcte el sumatori d'hores totals és de 23.800 hores, però hi ha un petit error de càlcul en la multiplicació d'hores totals, en els termes següents:

- 3 jardiners: les hores totals són de 5.100 hores (resultat de multiplicar les 1.700 hores pels 3 treballadors)
- 4 auxiliars de jardineria: les hores totals són de 6.800 hores (resultat de multiplicar les 1.700 hores pels 4 treballadors)
1- Per un costat, trobem que s'indica, per la Part Fixa, un import anual de 811.118,83 ¤ i un import pels 2 anys de contracte de 1.622.237,67 ¤. Al multiplicar 811.118,83 ¤ pels 2 anys trobem que seria un import per 2 anys de 1.622.237,66 ¤. Això afecta al càlcul de l'import total del contracte, així com al VEC abans d'IVA que seria de 4.085.370,38 ¤, en comptes de 4.085.370,40 ¤ com indica el quadre de característiques. 2- - Per una altra banda, s'indica al Plec el següent: Però observem que el càlcul de l'import de l'IVA en el preu del contracte (part fixe + part variable) no coincideix amb aquesta proporció, ja que al plec s'indica: Si realitzem el càlcul en base al preu de licitació anual: o 60% = 510.671,30 ¤ abans d'IVA ; 107.240,97 ¤ que corresponen al 21% d'IVA o 40% = 340.447,53 ¤ abans d'IVA ; 34.044,75 ¤ que corresponen al 10% d'IVA Per tant, l'Import de l'IVA calculat amb la indicació que es fa en el Plec per al càlcul de l'IVA del preu del contracte hauria de resultar en 141.285,72 ¤/any 26/11/2021 12:04h
1- Sobre la primera qüestió, en el quadre de característiques es determina el valor estimat del contracte (VEC) i aquest ha estat calculat segons les determinacions que consten en l'informe justificatiu del preu i del VEC. Les quanties indicades en el PCAP i en l'informe justificatiu del preu i del VEC són concordants i, tal com queda reflectit en l'informe, aquest preu deriva d'un gran nombre d'operacions i, de l'acumulació de totes elles i dels arrodoniments de decimals, en resulta la quantia del VEC aprovat.

2- Sobre la segona qüestió, en el PCAP s'estableix que en aquest contracte és d'aplicació tant el tipus d'IVA del 21% com el tipus reduït d'IVA del 10%. En l'informe justificatiu del preu s'indiquen els % d'IVA aplicables a la part fixa i a la part variable i, com consta en aquest, en la part fixa del contracte s'apliquen els tipus d'IVA del 21% i del 10%, en canvi, a la part variable només és d'aplicació el 21% d'IVA. En el quadre de característiques del PCAP s'identifiquen correctament els imports d'IVA corresponents.En el cas que presentem la nostra oferta en UTE els annexos 2 (tractament dades personals) i 4 (Adscripció mitjans) és preferible presentar-los conjuntament o de manera individual? 25/11/2021 09:49h
En el cas que sigui una unió temporal d'empreses (UTE) la que presenta l'oferta en la licitació, els annexos 2 i 4 del PCAP s'han de presentar de manera individual per cadascuna de les empreses que constitueixen la UTE.
Podrien especificar quines son les persones (o quines son les seves categories) que disposen de coneixements per mantenir la xarxa de reg? 24/11/2021 10:01h
L'empresa contractista que actualment està presentant el servei ens ha comunicat que les dues persones que disposen de coneixements per muntar i mantenir la xarxa de reg són: la persona que s'identifica com a encarregat i el jardiner amb inicials MMN.

Al punt H.1.2 de la pàgina 8 del Plec de clausules Administratives, indica "8 punts. propostes concretes de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle incrementa notablement les UTMe respecte dels mínims establerts al plec i alhora aporta un nombre notablement elevat de maquinària elèctrica (bufadores, desbrossadores, retalla-tanques...).". A que es refereix concretament amb UTMe? A quin increment fa referència? 18/11/2021 15:38h
Fa referència a les Unitats Tècniques mitjanes elèctriques: és a dir maquinària i vehicles elèctrics.
AVÍS IMPORTANT SOBRE AQUESTA PREGUNTA: A la pàgina 52 del PPT es diu que "Dos dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe C (l'un podrà substituir a l'altre) i el mínim del 80% dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe B.". I a la pàgina 53 del mateix plec es diu d'entre el personal mínim es requereix que "dos dels treballadors tindran el corresponent carnet d'aplicador avançat de fitosanitaris." i "dos dels treballadors seran lampistes especialistes en reg.". D'entre el personal a subrogar, es compleixen aquests requisits? En cas negatiu, quins requisits es compleixen i quins no? 18/11/2021 15:29h
En data 18 de novembre de 2021, l'empresa JARDINERIA EL CEDRO S.L ens ha comunicat que va cometre un error en la comunicació sobre els requisits que compleixen el personal a subrogar:

Ens ha comunicat que dins del personal a subrogar sí que hi ha una persona amb carnet d'aplicador avançat de fitosanitaris.

En aquest sentit, la resposta a la pregunta efectuada és la següent:

- No hi ha cap operari que tingui el carnet C
- Dels 14 operaris a subrogar, només 1 no té el carnet B
- Tots tenen el carnet d'aplicador Bàsic, menys un que té el carnet d'aplicador avançat.
- Sobre els lampistes, com ja vam exposar a la pregunta publicada el dia 17/11/2021, tingueu en consideració que entre el personal a subrogar sí que hi ha dues persones amb l'experiència per fer les funcions de muntar i mantenir qualsevol instal·lació de reg.

En relació a l'exigència del plec de tenir com a mínim 2 persones adscrites al servei amb carnet de conduir classe C. No veiem a cap dels plecs tasques en les que es requereixi aquest carnet, ja que el camió de <3500 kg pot conduir-se amb permís classe B. Per tant, voldríem saber per a quines tasques es requereix aquest carnet i en cas de no haver-hi, perquè cal que dos persones adscrites al servei el tinguin? 18/11/2021 15:03h
Els vehicles i maquinària indicats en aquesta clàusula del PPT són mínims. Com que entre les prestacions d'aquest contracte es troben treballs que poden requerir l'ús d'un camió gran de més de 3.500 kg, tècnicament s'ha cregut convenient requerir que determinat personal adscrit al contracte disposi del carnet de conduir tipus C per poder realitzar les tasques. Aquestes tasques definides en el PPT que poden requerir l'ús d'un camió gran per exemple són:
- Treballs en espais boscats en poda i abatiment d'arbres (retirada de troncs, brancam), treballs en alçada
- Trasllat maquinària gran
- Eliminació de restes vegetals, aportació de terres (...)
- Atenció emergències: retirada d'arbrat caigut per temporals
- Per transport del cisterna de reg de plantacions arbrades
Apreciació d'aquesta pregunta: Tenint en compte que el personal a subrogar no té aquesta formació: - dos dels treballadors tindran el corresponent carnet d'aplicador avançat de fitosanitaris. - dos dels treballadors seran lampistes especialistes en reg - Dos dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe C 17/11/2021 12:02h
A la resposta donada a aquesta pregunta en data 16/11/2021 afegim la següent apreciació:

Tingueu en consideració que entre el personal a subrogar sí que hi ha dues persones amb l'experiència per fer les funcions de muntar i mantenir qualsevol instal·lació de reg.

Referent a la documentació en zip "Annex 2 en format shp/GIS" adjunta en una resposta al perfil del contractant, un cop revisada, veiem que els documents shp que hi ha son els referents als Sectors i Arbres. Trobem a faltar els documents shp corresponents a Unitats de Gestió, Subespais i Fonts i voldríem sol·licitar-los. 17/11/2021 11:56h
S'adjunten els documents sol·licitats.
Tenint en compte que el personal a subrogar no té aquesta formació: - dos dels treballadors tindran el corresponent carnet d'aplicador avançat de fitosanitaris. - dos dels treballadors seran lampistes especialistes en reg - Dos dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe C Es poden formar durant el contracte? O s'han de tenir des de l'inici del contracte? 16/11/2021 15:32h
De conformitat amb la redacció del PPT els requisits que ha de disposar el personal adscrit a l'execució del contracte han de figurar en el moment de l'adjudicació del contracte. En aquest sentit, es permet que les empreses en el Sobre A presentin el compromís d'adscripció de mitjans personals i materials que compleixin els requisits del PPT, i en cas de resultar empresa d'adjudicatària hauran d'acreditar degudament que els mitjans personals adscrits compleixen els requists definits en el PPT.

1. Voldríem demanar si l'Ajuntament disposa de la informació que es troba als 5 documents "Annex llistat UG...", en format .shp o GIS. I en cas afirmatiu, si la podria facilitar. 2. A la pàgina 69 del Plec Tècnic es parla de l'annex 1 i l'annex 2 del mateix. Corresponen aquests annexes als diferents documents amb nom que comença per "Annex llistat UG...."? En cas negatiu, ens podrien facilitar aquests annexes. 16/11/2021 15:16h
1. S'ajudten els annexos sol·licitats.
2. L'annex 1 es l'anomenat Especificacions Tècniques inventari exp 66_21
L'annex 2 correspon als documents següents:

Annex inventari Bosc Volpelleres
Annex llista UG. Bosc Volpelleres
Annex llistat UG sector 3a
Annex llistat UG sector 3b
Annex llistat UG sector 3c
Annex llistat UG sector 3d

A la pàgina 52 del PPT es diu que "Dos dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe C (l'un podrà substituir a l'altre) i el mínim del 80% dels treballadors hauran de tenir carnet de conduir classe B.". I a la pàgina 53 del mateix plec es diu d'entre el personal mínim es requereix que "dos dels treballadors tindran el corresponent carnet d'aplicador avançat de fitosanitaris." i "dos dels treballadors seran lampistes especialistes en reg.". D'entre el personal a subrogar, es compleixen aquests requisits? En cas negatiu, quins requisits es compleixen i quins no? 15/11/2021 12:51h
S'ha traslladat la consulta a l'empresa adjudicatària de l'actual contracte i aquesta ens ha facilitat les següents dades del personal a subrogar:

- No hi ha cap operari que tingui el carnet de conduir de classe C
- Dels 14 operaris a subrogar, només 1 no té el carnet B
- Tots tenen el carnet d'aplicador bàsic, però cap té el qualificat
- Hi ha 2 operaris amb capacitat per muntar i mantenir qualsevol instal·lació de reg, però aquests no tenen titulació que els qualifiqui com a lampistes.
Segons el plec administratiu, "La justificació dels criteris subjectes a un judici de valor es presentarà per escrit en un màxim de 60 fulls DIN-A4 a doble cara". Entenem que això significa 120 pàgines en format PDF. És correcte? 2. Sigui quina sigui la resposta a la pregunta anterior, la portada i l'índex, están inclosos en les pàgines? 10/11/2021 14:58h
Sí, confirmem que el límit màxim de pàgines per presentar la justificació dels criteris subjectes a un judici de valor és de 120 pàgines, entre les que s'inclou la portada i l'índex.
* En el PCA pàg. 10/69 s'indica al paràgraf H.2.2 Oferta de percentatge de descompte que s'aplicarà sobre els preus unitaris de la part variable que resultin de la suma de preus previstos en l'apartat 2.1.31. del plec tècnic. En els Plecs Tècnics no apareix aquest llistat de preus. Els podeu penjar en el perfil del contractant? *A la pàg. 21/71 dels Plecs Tècnics s'indica veure Annex 5 sobre el document d'assessorament i pla de treball davant la detecció d'una plaga, però no es troba adjunt aquest Annex. A la pàg. 22/71 dels Plecs Tècnics també s'indica veure Annex 6 de registre de tractaments fitosanitaris, però no es troba adjunt aquest Annex. Els podeu penjar en el perfil del contractant? 08/11/2021 11:46h
* Hem detectat que les referències que efectuen tant el PCAP com el PPT a l'apartat 2.1.1 del PPT són errònies i s'haurien de referir a l'apartat 1.1.1 del PPT. En aquest sentit, la referència que fa el criteri d'adjudicació descrit a l'apartat H.2.2 del quadre de característiques als preus unitaris de l'apartat 2.1.1 han de fer referència als preus unitaris descrits a l'apartat 1.1.1 que són: la part variable del preu del contracte serà determinada en base als preus de l'ITEC vigents a l'any en curs (amb els paràmetres següents: àmbit de preus de Barcelona, àmbit de plec de Catalunya i per volum d'obra nova urbanització PEM 0,402 M euros), en el cas de les partides que no estiguin en base a l'ITEC els preus es determinaran a partir del salari establert al conveni col·lectiu d'aplicació (en el cas d'hores de neteja d'actes socioculturals en caps de setmana i festius) i, en relació als materials, tenint en compte les tarifes de preus PVP de l'any en curs publicades pels proveïdors. Una vegada determinats els costos directes de la manera descrita, s' hi afegirà el corresponent percentatge de costos indirectes i de benefici industrial que, com a màxim, seran del 13 % en els costos indirectes i del 6 % en el benefici industrial.

* Es pengen els dos documents sol·licitats.
Segons l'apartat V. Existència de personal susceptible de subrogació d'acord amb el que regula l'article 130 LCSP i el conveni col·lectiu aplicable del quadre de característiques: "Si, Conveni col·lectiu aplicable: Conveni Col·lectiu del sector de la jardineria (codi de conveni número: 99002995011981). (Vegeu informació de les condicions de la subrogació a l'Annex 8 del PCAP)" ¿ pàg. 16 del PCAP A l'Annex 8 del mateix PCAP estan adjuntats dos llistats de personal a subrogar: "Llistat del personal adscrit de manteniment de la jardineria de Sant Cugat del Vallès ¿ Sector IV" i "Llistat del personal adscrit al servei de manteniment de la jardineria de Sant Cugat del Vallès ¿ LOT 3". Ens podrien indicar si aquest expedient inclou els dos llistats de subrogació o només el que s'indica com a LOT 3? 04/11/2021 14:28h
El present expedient inclou dos llistats de personal a subrogar vist que l'anterior contracte amb el mateix objecte dividia territorialment el municipi de Sant Cugat del Vallès en sectors i lots diferents als del present contracte, per aquest motiu, l'empresa adjudicatària del contracte anterior ens va fer arribar en dos llistats diferents les dades relatives al personal a subrogar, que són els que figuren en l'annex 8 del PCAP i en un document independent publicat en el perfil de contractant. En aquest sentit, s'han de tenir en compte els dos llistats de personal a subrogar.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya