Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Viladecans
Codi d'expedient:
AEP/ASG/Contractació/2020/36 bis - 64/2020/CSERV
En el criteri subjectiu 11 (pàg. 36 PCAP) indica que: S'ha escollit aquesta zona en concret atenent les seves mancances lumíniques actuals i per tant les seves necessitats de millora. La proposta realitzada pel licitador que resulti adjudicatari podrà resultar obligatòria d'acord amb la valoració o adaptació dels serveis tècnics municipals sense cap cost addicional per l'Ajuntament. Ens agradaria saber si aquest "podrà ser obligatòria" implica o no un caràcter d'obligatorietat. Considerem que la descripció és ambigua i que introdueix un element arbitrari entre licitadors. També voldríem saber quin criteri seguirà l'Ajuntament per determinar al final si és obligatòria o no. 17/11/2021 12:55h
A l'inici de l'apartat dels criteris avaluables mitjançant judici de valor s'indica que:
"La presentació de la documentació corresponent als criteris amb judici de valor és de caràcter obligatori per a tots els licitadors". (pàgina 32 del PCAP)

Un cop exposat això aclarim el següent:
¿ L'execució de la proposta presentada és obligatòria pel licitador.
¿ L'Ajuntament es reserva l'execució de la proposta del licitador guanyador una vegada adjudicat el contracte.
1. Hem detectat un error en l'Annex 2 del PCAP, pàgina 106, en el punt 4 relatiu a la Millora del temps màxim de reparació en cas d'avaries que afectin fins a un màxim de 5 punts de llum consecutius: on posa 24 hores hauria de posar 48 hores, és correcte? 2. Pàgina 27 del PCAP: Donat que la prestació P1 s'ha de presentar una oferta valorada en euros (no en percentatge de baixa) d'acord amb la fórmula de puntuació i d'acord amb l'Annex 1 del PCAP, entenem que no s'ha de presentar un "percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris" establerts en la clàusula 2.2, és correcte? 3. Pàg. 104 del PCAP (Annex I): Donat que en el model de l'Annex 1 no apareix aquest percentatge de baixa lineal, entenem que no s'ha de presentar un "percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris" establerts en la clàusula 2.2, ja que el que es valora és la oferta valorada en euros (no en percentatge de baixa), és correcte? 4. Pàg. 105 PCAP (Annex I): És correcte que en la taula de la P3 sigui de 1.134 punts d'enllumenat públic, mentre que en els plecs de la licitació anterior (que es va impugnar) era de 959 punts d'enllumenat? 5. Ens sorgeix el següent dubte referent al quadre AG: S'indica realitzar un càlcul teòric i indica una potència contractada de 15kW. No obstant, segons l'inventari facilitat el quadre té una potència instal·lada de 10,09kW. Entenem que hem d'aplicar aquesta segona pels càlculs de consum teòric, però necessitem confirmació 16/11/2021 13:50h
1. Efectivament, tal com senyala el criteri d'adjudicació, quan l'avaria afecti fins a un màxim de 5 punts de llum consecutius el termini màxim de reparació serà de 48 hores mentre que si l'avaria afecta a més de 5 punts de llum consecutius, el termini màxim de reparació serà de 24 hores.

2. Efectivament, l'oferta ha de millorar el pressupost de licitació corresponent a P1 per a poder ser valorada d'acord amb la fórmula de puntuació d'aquest criteri de valoració i el model adjunt al plec com a Annex 1. No s'ha de presentar cap percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris sinó una oferta valorada en euros.

3. Efectivament, l'oferta ha de millorar el pressupost de licitació corresponent a P1 per a poder ser valorada d'acord amb la fórmula de puntuació d'aquest criteri de valoració i el model adjunt al plec com a Annex 1. No s'ha de presentar cap percentatge de baixa lineal sobre els preus unitaris sinó una oferta valorada en euros.

4. Tal com indica l'annex 1 adjunt al Plec de Prescripcions Tècniques, el nombre de punts d'enllumenat públic a substituir inicialment és de 959 punts

5. El Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques deixa clar els requisits tècnics i les dades que se sol·liciten. A partir d'aquí correspon al licitador decidir les dades que necessita utilitzar per realitzar el càlcul sol·licitat.
1. Podrien aclarir què és el que sol·liciten en el marc del document que s'ha d'adjuntar en el SOBRE B: Taula dels consums anuals objectius per a cada quadre i percentatge global d'estalvi. Voldríem saber de quines dades es parteix i quins son els objectius. 2. També voldríem els criteris de valoració d'aquesta taula. 15/11/2021 08:21h
1. Les dades de la documentació que apareixen al PPT i annexes.

2. És un criteri que s'exigeix com a document a aportar, però no és valorable.
En la Justificació dels cost de les inversions (pàg. 13 PCAP) concretament en la taula d'inversió energètica, el total de la suma dels importa no és 350.000¤ sinó 289.256¤. Entenem que tot i que la capçalera "Preu Unitat amb IVA", els preus unitaris son SENSE IVA. 12/11/2021 10:01h
Aportem la taula aclarint l'error de transcripció.
Ens sorgeixen alguns dubtes sobre l'enllumenat de Nadal: 1. Podrien detallar més la ubicació de les 469 garlandes previstes en el PPT? En alguns casos si que posa "per fanal", però en d'altres no i dificulta la seva valoració. 2. L'estudi de la ubicació i tipus d'il·luminació, s'ha de fer particular per les 4 zones especificades en el PPT (C/ Barcelona, Av. Generalitat, Av. Josep Tarradellas i antiga zona de la "Xarxa Comercial Viladecans" o s'han de preveure altres zones? 12/11/2021 09:57h
1. Les garlandes i rètols que no siguin per fanals es considerarà per muntatge horitzontal.
2. Tenint en compte el número de garlandes, rètols i cordons així com el seu muntatge, les zones queden definides en el PPT.
Ens agradaria saber si actualment tots els quadres estan telegestionats o només una part (amb detall d'unitats). 11/11/2021 08:47h
El número de quadres telegestionats és de 159 Unts.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya