Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100256

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, entenc que en el contracte l'empresa adjudicatària actuaria com a contractista. Hi ha alguna possibilitat que actuï com a Promotor B? Gràcies! 03/06/2021 11:01h
No, els adjudicaris executen els treballs, l'ACA promou els mateixos.
Bon dia, Al descarregar el DEUC, em surt amb extensió .xml i no sabem com editar-lo.. ens el podrieu facilitar en format .pdf? moltes gracies 03/06/2021 10:56h
veure PCAP - CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL) - a)Document europeu únic de contractació (DEUC)
Bon dia, en relació a la limitacíó del número de planes per a les memòries del Sobre B; els annexes a les memories computen en aquesta limitació? Per exemple annexes amb fitxes tècnique de plaques i inversors, etc. Una sola fitxa tècnica de placa ocupa ja dues planes. Ja hem vist que la portada no computa; entenem que l'índex tampoc, correcte? 02/06/2021 09:00h
La limitació es refereix a la part de text on el licitador ha de donar les descripcions i informacions específiques sol·licitades. No computen en aquesta limitació portada, índex ni fitxes tècniques o de catàleg pròpies de fabricants o subministradors. (Més detalls en poden trobar en respostes prèvies).
Bon dia, si els inversors i les plaques fotovoltiques propossats no compleixen la totalitat de les característiques tècniques del pleg, es motiu d'exclusió? es indispensable afegir en la documentació relativa a criteris subjectes a judici de valor una fulla que acrediti que els insversors i les plaques compleixen les caracterítiques? ho dic mes aviat perquè aquest document esta acotat el número total de pàgines per instal.lació. Gràcies 01/06/2021 13:33h
Per a la primera qüestió, la resposta és no. No és motiu d'exclusió l'incompliment de la totalitat de les característiques tècniques del plec pel que fa a inversors i plaques fotovoltaiques. De fet, com ja s'ha expressat en algun altre comentari, el plec admet que les característiques unitàries de plaques siguin diferents de les suggerides i que el licitador esculli la configuració d'inversors més adients per a la seva proposta. Es valorarà el que es proposi, però no hi haurà exclusió. Respecte a la segona qüestió, el que es demana és que el licitador acrediti que el que proposa està recolzat per documentació del fabricant o del subministrador, no que el que es proposa és 100% fidel a les característiques del plec.
Buenos días. A efectos del cómputo de páginas, ¿computan para el límite establecido los anexos correspondientes a las fichas técnicas de los equipos propuestos?. Gracias. 01/06/2021 13:11h
Les fitxes tècniques o de catàleg pròpies de fabricants o subministradors no computen en el número de pàgines. Ara bé, no poden ser substitutives del text que es demana al licitador amb les descripcions i informacions específiques que es demanen al plec. Aquest text és imprescindible, i amb el límit d'extensió indicat al plec. A risc de ser reiteratius, recordem que també en aquestes fitxes s'ha d'evitar que es vegin o intueixin conceptes sotmesos a criteris de valoració automàtica.
Bon dia, en les memories que n' hi ha que entregar es posa el limit de planes. ¿La portada es contabilitza com una plana? 31/05/2021 09:40h
No, la portada no es comptabilitza.
A fi de realitzar uns càlculs més acurats necessitaríem tenir les corbes de consum diàries de cada centre o en cas de que no es poguessin aconseguir, les corbes típiques diàries. És possible. Gràcies, 28/05/2021 14:06h
No podem proporcionar el detall que demana, tothom haurà de fer la millor proposta a partir de la informació que s'ha inclòs als plecs per a cada instal·lació.
Tal com es diu a l'apartat 3.1.1, el licitador pot proposar a la seva oferta mòduls amb diferents característiques unitàries en cada instal·lació, sempre que, en conjunt, les instal·lacions assoleixin iguals o millors prestacions que les estimades, particularment en producció anual. Quin valor s'haurà d'escriure a la fitxa de PRESENTACIÓ DE L'OFERTA RELATIVA A CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA si aquesta és general pel lot i les característiques dels equips són diferents en cada instal·lació? 28/05/2021 14:05h
En cada lot s'ha de donar un únic valor per a cada paràmetre sotmès a criteris automàtics. Atès que, efectivament, si es posen plaques diferents en instal·lacions del mateix lot, algun paràmetre pot ser diferent, el que s'ha de consignar és el valor de cada paràmetre que es pugui complir i acreditar en totes i cadascuna de les instal·lacions de lot, encara que per alguna individualment es pogués aconseguir un valor millor.
Bon dia, ens hem adonat que en els Plecs Tèncincs dels 6 Lots no s'especifica en quin lloc es té previst connectar les instal·lacions (especialment per Lots on instal·lacions combinen cobertes i terrenys, entenem que serà en BT i al quadre general de BT). Caldria preveure doncs fer rases i obra civil, sent essencial saber la ubicació exacte d'aquest quadre per poder calcular aquests costos. Disposeu de projecte d'amidaments amb els metres de rasa considerats? 28/05/2021 14:04h
En les fitxes de cadascuna de les instal·lacions sí que es dona una vista aèria on s'assenyala la posició del edificis on es troben quadres elèctrics per a possible interconnexió. En alguns casos només hi ha un edifici i no hi ha alternativa, en altres s'indica que, en fase de projecte, es pot optimitzar entre diferents possibles punts d'interconnexió. En aquest moment hauran de fer la seva millor estimació de preu, amb les assumpcions d'amidaments i altres que considerin oportunes, i que en cap cas poden suposar un afegit de preu posterior al contracte.
Després de realitzar plànols hem vist que en algunes de les instal·lacions surt més potència pic de l'estimada en els Plecs Tècnics i en altres menys. Això ens planteja un dubte: En base a què haurem de fer el pressupost? A la potència pic que ens surt després de fer el nostre estudi tècnic o a la potència pic que volsaltres preveieu? La diferència en alguns casos és significativa, i això podria derivar per exemple a tenir un preu més alt que altres participants per un Lot però alhora estar ofertant més potència (i fins i tot tenir un preu per Wp molt més competitiu), o viceversa. En cas que no es compari per potència és fàcil no fer plànols i calcular preu per la potència prevista amb els equips descrits, però en algun Lot no s'ajutaria a la realitat. 28/05/2021 14:03h
Aquest concurs està sotmès a la llei de contractes del sector públic i, el preu és un element que es valora de forma automàtica i, per tant, sense saber si al darrera hi ha una instal·lació amb més o menys potència. L'aspecte de prestacions es valora sota criteri de judici de valor i, per tant, de forma totalment independent. El plec tècnic deixa la porta oberta a optimitzar les potències pic atribuïdes a cada instal·lació, però haurà de ser cada licitant qui decideixi si dona més potència sense incrementar preu o si no arriba a la potència prevista, amb risc de que la justificació no sigui convincent per a la mesa de valoració, recordant que el que es valora en judici de valor és maximitzar la producció autoconsumida i que es justifiqui la solució adoptada acreditant l'assoliment dels resultats.
Buenos días, para la documentación sujeta a juicio de valor se especifica que deben tener una extensión de 6, 6 y 4 "planes", por "planes" se entienden caras o hojas? Además, en la propuesta técnica y de implantación, se puntuará el porcentaje de cobertura y aprovechamiento. Entendemos que es necesario que se nos aporte información relativa al consumo en curvas horarias o cuarto-horarias para poder hacer un análisis de rigor. 28/05/2021 14:03h
Una plana és una cara d'un full. No podem proporcionar el detall que demana de consum en corbes horàries o quart-horàries, tothom haurà de fer la millor proposta a partir de la informació que s'ha inclòs als plecs per a cada instal·lació.
Bona tarda, en relació als plecs tècnics de cada lot, com s'han extret les produccions FV mínimes anuals que apareixen a cada taula, com s'ha calculat aquesta producció en relació a la potència estimada a instal·lar? Per exemple, al LOT 3, la producció específica de Montornés del Vallès és de aproximadament 800 kWh/kWp mentre que a Terrassa és de al voltant de 1.400 kWh/kWp. 25/05/2021 21:29h
Els resultats dels dos casos plantejats són gairebé extrems, però són les seves particularitats les que porten a produccions específiques tan diferents. El procediment de càlcul és el mateix en tots els casos del plec de licitació, a continuació l'expliquem i així es veu i es detallen les particularitats de les 2 instal·lacions consultades.

¿ Identificació de superfícies (en cobertes d'edificis i a terra) susceptibles de ser ocupades per plaques FV i de les inclinacions, orientacions, distàncies entre fileres si s'escau, etc. a considerar. (Aquí els 2 casos són radicalment diferents, perquè a Terrassa es pot optimitzar gairebé en tot - inclinació, orientació, superfícies, separacions, etc. - i, en canvi, ens hem d'adaptar "al que hi ha" en la coberta de Montornès).
¿ Creació de la corba de consum horària a partir de dades mensuals, corbes típiques diàries o consums per períodes.
¿ En base a la potència pic escollida, a les configuracions de plaques, a les dades meteorològiques i d'irradiació específiques, etc. s'avalua hora a hora, 8.760 hores/any, la producció fotovoltaica sense limitació i, en comparació amb la corba de consum, la producció que queda limitada per evitar exportació en cada moment. Aquesta producció limitada és la mínima especificada. (Aquí també hi ha diferència important en els 2 casos esmentats, ja que a Terrassa, pel seu gran consum net disponible per cobrir, no cal aplicar cap limitació en cap moment i, en canvi, sí a Montornès).
¿ S'itera el procés anterior amb altres potències pic per a optimització sense abocament a xarxa. (En el cas de Montornès es va pujar més la potència pic, a costa de perdre % d'aprofitament de placa i per tant, pitjor producció específica, per poder guanyar algun punt més de cobertura emplenant forats d'autoconsum).
És possible disposar dels arxius de pressupost en format editable? Preferentment BC3 o TCQ. Gràcies. 25/05/2021 21:28h
No les consideracions i la justificació del càlcul del pressupost és el que es mostra en el PCAP.
El sobre B, disculpa. Se piden características técnicas de diseño y suministro de equipos que luego pueden ser evaluados en el sobre C. 25/05/2021 21:27h
Com es deriva del Plec i d'alguna resposta anterior, és responsabilitat del licitador assegurar que no aporta en el Sobre B cap informació que es sol·licita i es pugui valorar amb els criteris automàtics que correspondria al sobre C. Per tant, s'ha de vigilar que no surti en la documentació del sobre B res relatiu a:

. Preus
. Degradació de potencia de plaques
. Període de garantia de plaques.
. Període de garantia d'inversors.
. Rendiment d' inversors.
. Durada de serveis de manteniment.

Son aspectes molt concrets, sense confusió possible. S'haurà d'ometre aquesta informació en el Sobre B o, si ve junt amb altres dades d'algun document original de subministradors que es vagi a proporcionar, censurar-la completament per a que no es pugui veure ni intuir.
Bon dia, ens podrien indicar si seria possible programar una segona convocatòria de visites. Gracies 25/05/2021 21:26h
No, no és possible les visites es realitzaven els dies programats per a les mateixes.
Bon dia, respecte el dimensionament dels mòduls: podem oferir mòduls amb una àrea de placa: 1.67 m2, amb número de cèl·lules: 120 ? 25/05/2021 21:26h
No hi ha cap restricció pel que fa a les característiques unitàries de placa tals com la seva potència pic, nombre de cèl·lules i àrea. Tal com es diu a l'apartat 3.1.1 de cadascun dels annexos 1 a 6, el licitador pot proposar a la seva oferta mòduls amb diferents característiques unitàries en cada instal·lació, sempre que, en conjunt, les instal·lacions assoleixin iguals o millors prestacions que les estimades, particularment en producció anual.
A efectes de logística de materials, en quina data està previst l'inici dels treballs? 25/05/2021 21:25h
L'inici de treballs, un cop adjudicats els licitadors, dependrà en cada planta del cronograma que hagi presentat el licitador seleccionat en cada cas. Òbviament, tal cronograma començarà a comptar un cop formalitzat el contracte, es preveu que la formalització del contracte es realitzi durant el mes de Juliol.
La documentació relativa a Criteris Subjectes a Judici de Valor: 1) La Metolología i prestacions Tècniques (6 planes) / 2) Proposta Tècnica i Implantació (6 planes) / 3) Estructura Organitzativa i Terminis (4 planes), és per a cadascuna de les estacions (19) o per a cada un dels lots (6)? 25/05/2021 21:24h
La documentació demanada i limitació en extensió associada s'ha d'interpretar per a cada instal·lació, no per cada lot. Interessa una explicació particularitzada per a cada planta fotovoltaica.
Buenos días, se indica que en los anexos se metan fichas técnicas de los equipos, pero a la vez se valoran esos parámetros en mediante criterio automático. ¿No puede generar confusión al meter en el sobre A información que luego se computa del sobre B? Saludos. 25/05/2021 11:49h
¿ Nos podia indicar que tipo de información se pide en el sobre A digital, segun su criterio, relacionadas con fichas técnicas de los equipos ?
Bon dia, Per a empreses de nova creació, quina seria la manera de justificar la solvència? Gràcies 21/05/2021 09:04h
En aquest procediment subjecte a regulació harmonitzada (SARHA) totes les empreses han de complir amb la solvència aprovada per l'òrgan de contractació.
Bon dia. Poden concretar on podem penjar això que demanen? "inclourà un annex amb informació específica del fabricant que acrediti les característiques considerades" Gràcies. 20/05/2021 12:07h
La informació que es proposa d'annexar s'ha de considerar part de la que es demana per al Sobre B en relació a "Metodologia i prestacions tècniques" (veure pàgina 71 del PCAP). El que sí puntualitzem és que es pot presentar integrada amb la resta d'informació demanada en aquest epígraf i no és imprescindible que sigui en un annex associat (que en qualsevol cas, també quedaria al Sobre B). Reiterem el dit a la pàgina 71 esmentada, de no aportar aquí informació que s'hagi de valorar sota criteris automàtics.
Bon dia. Referent a: Solvència tècnica o professional: D'acord amb l'article 89.1.a) LCSP, una relació dels principals subministraments realitzats pel licitador en el curs dels tres últims anys corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte que inclogui l'import, dates i destinatari, públic o privat. Podrien definir "mateix tipus o naturalesa". Gràcies. 14/05/2021 14:33h
subministrament i instal·lació de plantes de generació solar fotovoltaica incloent redacció de projecte, legalització i posta en marxa.
Bon dia, les visites son obligatòries per poder presentar oferta? S'ha de confirmar assistència? Gràcies. 13/05/2021 12:54h
No, les visites son opcionals i no cal confirmar assistència.
Bones, hi ha previstes visites a les instal·lacions de cada Lot? Ens podeu facilitar la data, hora i lloc de trobada? Gràcies 13/05/2021 12:22h
Publicat avís amb un excel i la programació de les visites
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya