Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100753

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Pel que sembla, anys anteriors estaven adherits a l'Acord Marc de la Generalitat, però aquest any han optat per treure una licitació independent. Així doncs, i si no és molt demanar, podrien dir-nos a què es deu aquest canvi de procediment? Moltes gràcies. 10/11/2021 13:27h
Efectivament en anys anteriors la licitació del servei de subministrament d'energia elèctrica, s'havia fet mitjançant un derivat d'Acord Marc. Amb tot en aquests darrers anys (2020 - 2021) hem estat realitzant un seguit d'actuacions en les nostres oficines de Barcelona (remodelacions obres i trasllats), així com també hem estat treballant en la definició del trasllat d'oficines de la DT de Lleida, de tal manera que en el moment (termini establert per la CCS) de poder-nos adherir al nou Acord Marc, no disposàvem encara de tots els elements necessaris per a poder determinar l'abast de la nostra contractació (punts i consums). Per aquest motiu, i de forma puntual, la present licitació es fa fora de l'Acord Marc de la CCS, amb la intenció de tornar a fer les properes licitacions mitjançant l'adhesió a aquest Acord Marc.
Bona tarda, un cop entri en vigor la llei per la que es crea el Fons Nacionals de Sostenibilitat del Sistema Electric (actualment en avantprojecte) es podrà traslladar el seu cost de FNSSE (Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico) als preus ofertats/contratactats)? 29/10/2021 16:21h
El Plec Administratiu (PCAP) estableix en el quadre de característiques apartat Q la Revisió de Preus:
"Els preus adjudicats no seran objecte de revisió, si bé, els seran d'aplicació les actualitzacions que l'administració pública competent pugui dictar durant la vigència del contracte i possibles pròrrogues en relació amb les tarifes d'accés o altres conceptes regulats aliens al comercialitzador.
En relació amb els possibles canvis normatius que tinguin lloc amb posterioritat a la data límit de presentació d'ofertes i que impliquin variacions en els components del preu unitari del subministrament o bé en l'estructura tarifaria, procedirà la seva actualització, sempre que dites variacions siguin publicades al B.O.E. i que aquest trasllat pugui realitzar-se de forma directa, unívoca i transparent.
L'adjudicatari s'obliga a comunicar a l'Agència Catalana de l'Aigua les actualitzacions o variacions en els components que afectin al preu, abans d'emetre la primera factura afectada per dites modificacions, procedint a la formació de nous preus i posant en el seu coneixement les normes que justifiquen dites modificacions.
L'empresa adjudicatària no podrà repercutir, en cap cas, quantitats addicionals en concepte de liquidacions o variacions de qualsevol tribut, taxa o gravamen propi, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, com les taxes municipals, segona la Llei d'Hisendes Locals per ús de són, vol i subsol.
En el cas que es deixi de publicar algun dels components que conformen la fórmula de determinació del preu al que s'ha de facturar d'acord amb allò previst en aquest plec, i esdevinguessin invàlids o alterats per modificacions substancials de les regles dels mercats als quals fa referència, ambdues parts es comprometen a revisar aquests components i les formules de determinació del preu de facturació que estiguin afectades per ells, per tal de substituir-los per uns altres o revisar les referides fórmules per compensar els efectes de l'alteració o la indisponiblitat dels components afectats, de mutu acord, en el termini màxim de 30 dies"
Així doncs atenent el que diu el 2n i 3r paràgraf, un cop s'aprovi el projecte i es determini el FNSSE i el seu cost, es podrà procedir a la revisió de preus, tal i com ja es preveu en els plecs
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya