Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Transports de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
14887039

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Per tal de que conèixer de forma clara els imports de cada obra que trobem en el LOT 1, sol·licitem aclaració de l'import total de forma individual per a cada obra ( Gornal, Verneda,Port i Tibidabo). 21/05/2021 14:06h
Els documents BC3 dels projectes Gornal, Verneda, Port son correctes, en el cas de Tibidabo es va realitzar una modificació en un parell de partides que esta reflectida en el nou document BC3 annex en l' esmena 7, els imports totals dels projectes son:

Gornal: 1.090.357,54 ¤;
Verneda: 1.814.593,99 ¤;
Port: 1.028.559,62 ¤;
Tibidabo: 305.036,84 ¤;
Bon dia, acabeu de publicar una esmena denominada : Descripció de l'esmena:Publicació d'enllaços i no podem localitzar aquests enllaços. Si us plau, podeu concretar a quins enllaços us referiu. 21/05/2021 11:10h
Bon dia, aquest matí hem publicat una esmena amb l'ampliació del termini de presentació d'ofertes fins el 26/05 a les 9hi una segona esmena amb els enllaços que apunten a l'anunci del DOUE que també s'ha hagut de modificar.
En el proyecto de Verneda se indican 2 partidas de prefabricados: en el capítulo de Obra Civil EGJ20000 y en el capítulo de instalación de MT FGJ162XY. Según los planos de proyecto, entendemos que hacen referencia a la partida FGJ162XY. ¿Pueden aclararnos a que corresponde la partida EGJ20000? 20/05/2021 14:16h
Se valorará los 2 prefabricados, en el caso de la partida EGJ20000 se utilizaría en caso de que la acometida fuera en BT.
¿Pueden aclarar por favor cuál es el precio de la partida PA000030? En referencia a la entrega de la propuesta económica y a las diferentes discrepancias de precios unitarios, ¿pueden confirmar que el presupuesto a tener en cuenta de cara a la licitación será en base a los precios indicados en los proyectos? Muchas gracias. Saludos. 20/05/2021 14:15h
Los importes del pliego de cláusulas administrativas son los correctos, la diferencia radica en el proyecto de Tibidabo punto de recarga eléctrica de la calle Josep Garí línea V15, donde se ha incluido por error la partida alzada PAESCO001 de importe (33.712¤ PEM ) trabajos de ejecución de acometida a realizar por la distribuidora que no se debe contemplar, como el incremento de la partida PA000030, partida alzada en conceptos de imprevistos de importe (35.000¤ PEM) pasa a ser de (47.364,13¤ PEM).
Si hay diferencia entre los importes de proyecto y los BC3 los presupuestos válidos son los que consta en los proyectos.
En el acta de la segunda sesión de resolución de consultas se indica que se ajusta el importe de la partida alzada de imprevistos del Proyecto de Josep Garí, pero no se indica en qué medida se ajusta ¿Cual es el ajuste?¿Se modifica el importe?. 20/05/2021 14:14h
Los importes del pliego de cláusulas administrativas son los correctos, la diferencia radica en el proyecto de Tibidabo punto de recarga eléctrica de la calle Josep Garí línea V15, donde se ha incluido por error la partida alzada PAESCO001 de importe (33.712¤ PEM ) trabajos de ejecución de acometida a realizar por la distribuidora que no se debe contemplar, como el incremento de la partida PA000030, partida alzada en conceptos de imprevistos de importe (35.000¤ PEM) pasa a ser de (47.364,13¤ PEM).
Voldríem confirmació respecte a l'Annex 13 de les Clàusules Administratives Generals (CAG). Nosaltres entenem que aquest document es presenta al sobre 3, segons es detalla en l'apartat T del QC i no al sobre 1 com explicita el propi Annex 13 de CAG. És correcta aquesta interpretació. 20/05/2021 11:53h
L'Annex 13 s'ha d'incloure dins del sobre 3.
Donat que dins el Sobre 3 del Lot 1 es demana adjuntar : - Resum del pressupost general total de totes les obres incloses en aquesta licitació, amb Pressupost d'Execució del Contracte (PEC) sense IVA. - Detall de totes les partides i, en el seu cas, preus unitaris inclosos en la documentació tècnica. No s'acceptaran partides no valorades o valorades a zero, i tampoc s'acceptaran modificacions als imports de les partides en matèria de Seguretat i Salut incloses al pressupost base de l'oferta Sol·licitem poder disposar en format editable el pressupost base de licitació amb les rectificacions comentades en la sessió informrativa. 19/05/2021 15:32h
S'adjunten els documents sol·licitats
Buenos días. Para aclarar la partida PA000030, ¿qué precio debemos contemplar entonces? 35.000¤ PEM ó 47.364,13¤ PEM. 19/05/2021 13:09h
Se tiene que contemplar 47.364,13¤ PEM.
En relación con las acometidas necesarias y tras habernos puesto en contacto con la compañía distribuidora, se nos traslada de necesidad de contar con un poder de representación para solicitar la información en nombre de TMB. Con el fin de facilitar el proceso, ¿sería posible que TMB solicitase directamente la información y nos la trasladara a todos los participantes en la licitación? 13/05/2021 14:46h
Transports de Barcelona S.A. dispone del presupuesto facilitado por la distribuidora, el cual ha sido incluido en la construcción del precio de la partida de acometida de cada uno de los proyectos. Por ello no se requiere realizar la solicitud de presupuesto a la distribuidora.
Bon dia. Hem detectat diferències que afecten al cost total de l'obra. Per una banda, el pressupost de licitació del LOT 1 sense IVA és de 4.238.547,99e; per altra, la suma dels pressupostos del LOT1 presentats als projectes donem un total diferent i per altra, la suma dels pressupostos facilitats en BC3 dona un resultat diferents als altres dos. Li agrairia indiquin quin pressupost de referència hem d'agafar: els pressupostos presents a cadascun dels projectes del contracte o els arxius BC3 facilitats a la plataforma posteriorment? És important que aclareixin aquesta qüestió perquè en alguna de los localitzacions els canvis afecten a partides alçada que no hauriem de modificar. Una cordial salutació i gràcies 13/05/2021 13:59h
Los importes del pliego de cláusulas administrativas son los correctos, la diferencia radica en el proyecto de Tibidabo punto de recarga eléctrica de la calle Josep Garí línea V15, donde se ha incluido por error la partida alzada PAESCO001 de importe (33.712¤ PEM ) trabajos de ejecución de acometida a realizar por la distribuidora que no se debe contemplar, como el incremento de la partida PA000030, partida alzada en conceptos de imprevistos de importe (35.000¤ PEM) pasa a ser de (47.364,13¤ PEM).

Si hay diferencia entre los importes de proyecto y los BC3 los presupuestos válidos son los que consta en los proyectos.
buenos días, se puede observar que los precios publicados en el anuncio no se corresponden con los precios publicados en el pliego, nos podrían indicar qué precios son los correctos? así mismo, observamos que la suma de los cuatro proyectos del lote 1 no corresponde con el total del lote 1, por lo que también precisamos aclaración al respecto. 13/05/2021 13:57h
Los importes del pliego de cláusulas administrativas son los correctos, la diferencia radica en el proyecto de Tibidabo punto de recarga eléctrica de la calle Josep Garí línea V15, donde se ha incluido por error la partida alzada PAESCO001 de importe (33.712¤ PEM ) trabajos de ejecución de acometida a realizar por la distribuidora que no se debe contemplar, como el incremento de la partida PA000030, partida alzada en conceptos de imprevistos de importe (35.000¤ PEM) pasa a ser de (47.364,13¤ PEM).
Hemos detectado una diferencia entre la suma de los presupuestos del proyecto de Gornal, Verneda, Port y Tibidabo, y el presupuesto final total de licitación del lote 1. Según el Pliego el importe de licitación del lote 1 es de 5.128.643,07¤ iva incluido. En cambio la suma de los 4 presupuestos es de 5.159.381,87 ¤ iva incluido. Esto supone una diferencia de 30.738,80¤. Nos podrían aclarar a que debe esta diferencia entre los presupuestos de proyecto y el presupuesto de licitación? 13/05/2021 13:56h
Los importes del pliego de cláusulas administrativas son los correctos, la diferencia radica en el proyecto de Tibidabo punto de recarga eléctrica de la calle Josep Garí línea V15, donde se ha incluido por error la partida alzada PAESCO001 de importe (33.712¤ PEM ) trabajos de ejecución de acometida a realizar por la distribuidora que no se debe contemplar, como el incremento de la partida PA000030, partida alzada en conceptos de imprevistos de importe (35.000¤ PEM) pasa a ser de (47.364,13¤ PEM).
Intentem connectar-nos a la segona visita virtual i sembla que falta alguna dada perqué dona error i no es connecta Microsoft Teams. Podem facilitar el link correcte? 12/05/2021 14:40h
Aquesta segona sessió informativa no s'ha pogut realitzar per problemes tècnics. S'ha publicat un nou enllaç per demà dia 13/05 a les 8:30h.
Referent al lot 2, annex 3: Valoració economica servei de Manteniment, s'ha d'emplenar la fulla del tarifari? Poden indicar les unitats especifiques per cada concepte? 12/05/2021 14:21h
Sí, s'ha d'emplenar. Mà d'obra en ¤/h, Dietes ¤, Quilometratge ¤/desplaçament, Descomptes en %.
En los presupuestos de los proyectos y en los ficheros BC3 recibidos existen 2 partidas (F2RA6960 y F2RA6770) con medición pero con precio PEM igual a 0. Rogaríamos nos indiquen si esto es correcto y en tal caso cómo proceder ya que como se indica en el Pliego de Condiciones Particulares no se aceptan partidas no valoradas o con precio igual a 0 en el Detalle de partidas a incluir en Sobre 3. 12/05/2021 14:20h
Las partidas F2RA6960 y F2RA6770 referentes a gestión de residuos con importe igual a 0 se omitirán.
Bona tarda, en el plec administratiu apartat Y del lot 2, s'indica per l'organigrama de treball " Operaris de manteniment adscrits al contracte. Com a minim la meitat de l'equip amb aquesta titulació." Poden indicar el nombre de operaris per obtenir la puntuació? I com s'ha d'acreditar? 12/05/2021 14:19h
La meitat dels operaris assignats al contracte de manteniment han de disposar de la titulació indicada. S'ha de acreditar amb el CV.
2.6.1 Comunicació entre el carregador i el vehicle. Inclusió de la targeta de control d'identificació MAC com a identificació de vehicles (VIN) segons el format seleccionat per TB. a) El Contractant informa que, d'acord amb la NORMA ISO 15118, els autobusos no transmeten el VIN a l'estació de càrrega, només l'adreça MAC del controlador del vehicle (ID EVCC), que és única. La identificació dels vehicles per la infraestructura de càrrega es realitza mitjançant la identificació de l'adreça MAC del controlador del vehicle. La provisió de l'identificador del vehicle d'acord amb la ISO15118 compleix el requisit de l'empresari? b) L'Ordenant considerarà la condició a complir si les estacions de càrrega transmeten l'identificador del vehicle al sistema de backend en el format en què es rebrà del vehicle? En cas contrari, per tal de preparar l'oferta amb la màxima exactitud possible, definiu el format requerit en aquesta etapa. 12/05/2021 14:18h
a) i b) Si és suficient. La MAC transmesa en l'EVCCID es suficient encara que en l'idTag de l'OCPP 1.6 TB s'ha de posar dos parells de zeros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
- TIBIDABO: Se necesita confirmación para la cabina lavabo: tiene desagüe o es químico. - Se necesita aclaración para las bases de hormigón de los C.Ts, se debe instalar armado o sólo loseta hormigón. - En las mediciones se indica que hay que elaborar planos topográfico, solicitamos aclarar si se refiere a planos del propio terreno (parece no se modifica la topografía) o si solo hay que indicar las cotas de instalaciones. 12/05/2021 14:17h
1. La cabina lavabo es con desagüe.
2. La base de hormigón para los CT's es armado.
3. Hay que indicar las cotas de las instalaciones.
Respecte al requeriment 2.6.1 Comunicació entre el carregador i el vehicle, es determina "Inclusión de la identificación de la MAC de la tarjeta de control como identificación del vehículo (VIN) según el formato seleccionado por TB". D'acord amb la ISO 15118 els autobusos no transmeten el VIN a l'estació de recàrrega, només la identificació MAC del controlador del vehicle (EVCC ID), que és única. La identificació de vehicles per la infraestructura de càrrega es realitza amb l'identificador MAC del controlador del vehículo. ¿La provisió de l'identificador del vehicle d'acord amb ISO 15118 compleix amb el requisit definit per TMB? Es suficient disposar de la identificació MAC? Una cordial salutació 12/05/2021 14:16h
Resposta: Si és suficient. La MAC transmesa en l'EVCCID es suficient encara que en l'idTag de l'OCPP 1.6 TB s'ha de posar dos parells de zeros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
Apartado Q del PCP, en el caso del lote 2, la clasificación empresarial será exigible para todas las empresas participantes en la UTE? Si es así, deberán estar todas ellas inscritas en el grupo P, subgrupo 1, categoría 5? O con que una de ellas esté registrada en este apartado y el resto en otras actividades es suficiente? 10/05/2021 10:05h
Respecto a la clasificación de la UTE se aplicará lo que indica el artículo 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
buenos días, En el sobre 1 administrativo debemos presentar un Anexo donde se indique quien será el apoderado de la UTE, puede designarse a una persona jurídica como gerente, que nombrará posteriormente un representante? muchas gracias 07/05/2021 09:03h
No. Se deberá designar a una persona física. Tienen más información el la claúsula 13.6 del Pliego de Condicions Particulares.
Bona tarda, ens agradaria saber si hi ha previst convocar una segona sessió informativa. Així doncs en cas de no ser possible podrien publicar la informació aportada durant l' acte, per tal de que totes les licitadores estiguem en igualtats de condicions. Gracies. 05/05/2021 10:20h
Es farà una segona sessió informativa, s'informarà mitjançant el portal.
3.1.2 Variables necessàries Estat de la bateria El Contractista assenyala que, d'acord amb la ISO 15118, els vehicles no proporcionen a l'estació de càrrega informació sobre "Estat de la bateria". La implementació d'aquesta funcionalitat requeriria, per tant, l'ampliació del protocol ISO 15118 amb l'ús del servei VAS, que també requeriria la implicació del proveïdor de vehicles. A més, augmentaria significativament els costos del projecte i reduiria significativament la interoperabilitat de la solució. Si us plau, considereu renunciar a aquest requisit. 05/05/2021 10:18h
No se requerirà la implementació de VAS per obtenir els estats de la bateria. Com s'ha dit prèviament aquest camp d' OCPP 1.6 TB queda reservat per futures implementacions de l' ISO15118.
3.1.2 Variables necessàries Identificació del vehicle (VIN) El Contractant informa que, d'acord amb la NORMA ISO 15118, els autobusos no transmeten el VIN a l'estació de càrrega, només l'adreça MAC del controlador de vehicles (ID EVCC), que és única. La identificació dels vehicles per la infraestructura de càrrega es realitza mitjançant la identificació de l'adreça MAC del controlador del vehicle. La provisió de l'identificador del vehicle d'acord amb la ISO15118 compleix el requisit de l'empresari? 05/05/2021 10:17h
Si compleix. La MAC transmesa en l'EVCCID es suficient encara que en l'idTag de l'OCPP 1.6 TB s'ha de posar dos parells de zeros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
3.1.1 Requisits OCPP 1.6 Segons aquesta topologia definim els perfils que s'han d'implementar amb la interfície d'usuari operativa en SCADA, que han d'implementar els missatges perquè estiguin disponibles per a una futura implementació de la interfície operativa (aquests missatges s'han d'incloure en el protocol de prova i es poden provar des del servidor) i aquells que no s'han d'implementar. A continuació, enumerem els grups a implementar: Confirmeu que el protocol de comunicació entre els carregadors i el sistema del client serà OCPP 1.6-J (amb missatge DataTransfer personalitzat) 05/05/2021 10:16h
Confirmat, es OCPP 1.6 Json amb DataTransfer especials i ordres obligatòries dins del estàndard.
2.9 Resum de característiques tècniques Comunicació opcional amb el sistema centralitzat extern mitjançant dispositiu GSM/3G/4G Si us plau, feu-nos-ho saber si, si és necessari utilitzar la connectivitat GSM per a la comunicació amb el sistema de dorsal, el Grup de Comandes proporcionarà les targetes SIM necessàries? 05/05/2021 10:11h
Sí, es proporcionarà les targetes SIM necessàries.
2.9 Resum de característiques tècniques Possibilitat de parades i currículums remots des d'un sistema centralitzat mitjançant OCPP Confirmeu que, si us plau, en continuar amb la transferència d'energia interrompuda, l'Ordenant entén la possibilitat d'iniciar una nova transacció (una nova sessió de càrrega sense haver de baixar i elevar el pantògraf / treure i inserir el connector a la presa del vehicle) 05/05/2021 10:11h
La parada en remot de la càrrega sempre implica la baixada del pantògraf. El que es pretén és posar en pausa la càrrega per poder realitzar el Smartcharging.
2.9 Resum de característiques tècniques Implantació en el protocol CCS dels següents camps en col·laboració amb els fabricants d'autobusos: o Número d'Identificació de Vehicles En el punt 2.6.3, el Partit Ordenant va escriure: "VIN (Número d'Identificació de Vehicles). És l'únic número que identifica l'autobús. Aquest número pot ser substituït pel MAC de la junta que implementa el protocol, en cas que el protocol no el pugui transmetre." El Contractant informa que, d'acord amb la NORMA ISO 15118, els autobusos no transmeten el VIN a l'estació de càrrega, només l'adreça MAC del controlador de vehicles (ID EVCC), que és única. La identificació dels vehicles per la infraestructura de càrrega es realitza mitjançant la identificació de l'adreça MAC del controlador del vehicle. La provisió de l'identificador del vehicle d'acord amb la ISO15118 compleix el requisit de l'empresari? 05/05/2021 10:10h
Si compleix. La MAC transmesa en l'EVCCID es suficient encara que en l'idTag de l'OCPP 1.6 TB s'ha de posar dos parells de zeros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
2.9 Resum de característiques tècniques Equips preparats per treballar amb total interoperabilitat amb diversos autobusos elèctrics dins de la gamma disponible actualment. Aquesta interoperabilitat s'ha de garantir durant un període mínim de 5 anys, amb possibles actualitzacions durant la vida útil de l'equip. El contractista informa que oferir una estació de càrrega que sigui compatible amb estàndards, protocols de comunicació i tipus de bateries no especificades en fase de licitació és pràcticament impossible i haurà d'augmentar significativament els costos (preu de l'oferta). Al mateix temps, el contractista informa que la solució oferta es basa en la norma ISO 15118, que s'utilitza àmpliament a Europa i garanteix així la màxima interoperabilitat possible. Confirmeu que la necessitat d'adaptar les estacions de càrrega a altres protocols de comunicació (en particular els desconeguts en la fase de presentació de l'oferta) estarà subjecta a liquidació separada en acords separats. 05/05/2021 10:08h
Sempre s'està parlant de l'ISO 15118 no d'altres protocols.
2.9 Resum de característiques tècniques Mesura d'energia- L'estació de càrrega ha d'estar equipada amb un analitzador d'energia equipat amb comunicacions per poder accedir als valors energètics en temps real i integrar-se en el sistema de monitoratge i control de TB Confirmeu que el requisit serà transmetre les lectures del comptador d'energia a través de MeterValues d'acord amb l'OCPP durant una sessió de càrrega activa. 05/05/2021 10:08h
Correcte, únicament es transmetrà els valor durant la carrega en el MeterValues.
2.6.3 Aplicacions i programari. Sistema de monitorització propietari. Hi haurà un sistema de monitorització de carregadors directament pel mantenidor i / o fabricant, per assegurar la seva fiabilitat i disponibilitat, facilitant accions en línia sobre el carregador. Mitjançant aquests sistemes s'obté que el fabricant i / o mantenidor està connectat a l'equip monitoritzant-lo en tot moment i podent realitzar un seguiment de l'equip. Confirmeu que aquest requisit s'aplica al sistema propi del fabricant per al seguiment de les estacions de càrrega amb finalitats de servei. 05/05/2021 10:06h
Es obligatori disposar d'un sistema de control per part del fabricant totalment independent a la xarxa de TMB. Per altra banda es recomanable que el mantenidor pugui accedir al mateix o un altre en paral·lel per poder realitzar el manteniment.
2.6.3 Aplicacions i programari. Centre de control. Els centres de control a utilitzar es basaran en el protocol OCPP i la versió requerida serà l'extensió d'1,6 TB. Aquest centre ha d'implementar les ordres més comunes (Annex 1) i també implementar ordres especials utilitzant DataTransfers específics. Concretament tindríem quatre crítics que també haurien d'estar associats a la informació que s'hauria d'extreure del protocol CCS amb el vehicle - "VIN (Número d'Identificació de Vehicles). És l'únic número que identifica l'autobús. Aquest número pot ser substituït pel MAC de la junta que implementa el protocol, en cas que el protocol no el pugui transmetre." - SOC (Estat de càrrec). Aquesta informació ja està disponible sobre l'aplicació del protocol DIN 70121. - S'ha de facilitar informació de l'estat de les parades de la recàrrega per identificar si l'autobús està completament carregat o si hi ha hagut una parada pel carregador o autobús que ha deixat la càrrega inacabada. a) El Partit Ordenant escriu que hi ha 4 paràmetres crítics que s'han d'extreure de la comunicació CCS i llista per sota de 3 paràmetres: VIN, SOC i stop status information. Quin és el quart paràmetre? b) El Contractant informa que, d'acord amb la NORMA ISO 15118, els autobusos no proporcionen el VIN a l'estació de càrrega, només l'adreça MAC del controlador del vehicle (ID EVCC), que és única. La identificació dels vehicles per la infraestructura de càrrega es realitza mitjançant la identificació de l'adreça MAC del controlador del vehicle. La provisió de l'identificador del vehicle d'acord amb la ISO15118 compleix el requisit de l'empresari? 05/05/2021 10:05h
Resposta: a) No es correcte, únicament s'ha d'extreure 3 paràmetres VIN, SOC i l'estat de parada de la recàrrega.
Resposta: b) Si compleix. La MAC transmesa en l'EVCCID és suficient encara que en l'idTag de l'OCPP 1.6 TB s'ha de posar dos parells de zeros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
Conjuntamente con el fabricante nominado de proyecto, nos han surgido una serie de dudas/comentarios específicas de los equipos cargadores que os pasamos a listar: 1-Confirmar que el plano de detalle del cargador all-in-one de V15 Av. Tibidabo (Plano 4) es correcto y sus dimensiones mostradas son adecuadas ya que difieren ostensiblemente de los cargadores de H12 Gornal-Gran Vía. 2- Sobre el punto 2.6.1. del Pliego de Especificaciones Técnicas del Cargador del Proyecto, se solicita confirmación de que de acuerdo con ISO 15118 únicamente se transmite dirección MAC del bus al cargador. ¿Debe el cargador enviar al sistema backend la información de identificación de vehículo en dicho mismo formato? En caso contrario, solicitamos información adicional. 3- En el punto 2.6.3 del citado Pliego se comenta que a nivel de comunicaciones se deben extraer 4 parámetros críticos, pero sólo se listan 3 (VIN, SOC y estado de parada de la recarga). ¿Existe algún otro adicional? Al respecto del sistema de monitorización propio del fabricante por favor confirmad que dicha monitorización es exclusivamente a efectos de asistencia al servicio. 4- En el punto 2.9 de resumen de características técnicas se solicita por favor confirmación de que el requerimiento a nivel de medida y análisis de energía necesario es transmitir las lecturas en MeterValues durante la carga del vehículo. 5- Al respecto de la interoperabilidad total con diversos autobuses eléctricos durante 5 años, se solicita confirmación de que únicamente se debe cumplir con ISO 15118 a efectos de normalización ya que no se puede garantizar compatibilidad total con otros protocolos de comunicación que no hayan sido informados previamente en fase de licitación y que por tanto serían objeto de valoración adicional. 6- Sobre la Posibilidad de realizar paradas y reanudaciones remotas desde sistema centralizado a través de OCPP, aclarar que la interrupción de carga y reanudación no implica una operación de bajada/subida pantógrafo y conexión a la campana. 7- Sobre el punto 3.1.1 de Requisitos OCPP 1.6, confirmad por favor que el protocolo entre cargador y sistema del cliente será OCPP 1.6 -J (con personalización DataTransfer). 8- Sobre el punto 3.1.2 de Variables requeridas, se comenta en la especificación que se debe entregar la variable de estado de la batería. Este campo no se encuentra en ISO 15118 y por tanto requeriría una ampliación del protocolo y desarrollo por parte del fabricante del vehículo y por tanto iría en contra de la interoperabilidad solicitada en el apartado 2.9 del mismo Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. Gracias de antemano. Saludos, 03/05/2021 10:58h
1.- Sí, es correcto.
2.- La MAC transmitida en el EVCCID es suficiente aunque en el idTag de OCPP 1.6 TB deben añadirse dos pares de ceros (00 01 87 05 2e 4e 00 00).
3.- No es correcto, únicamente se extraerán 3 parámetros VIN, SOC y estado de parada de la recarga.
4.- Correcto, únicamente se transmitirán los valores durante la carga en el MeterValues.
5.- Siempre se está hablando de ISO15118 no de otros protocolos.
6.- La parada remota real de la carga siempre implica bajada del pantógrafo. Lo que se pretende es pausar y reanudar la carga para poder realizar smartcharging.
7.- Confirmado, es OCPP 1.6 Json con DataTansfers especiales y comandos obligatorios dentro del estándar.
8.- Esta variable de OCPP 1.6 TB está disponible para facilitar futuras versiones de ISO15118 aunque en la versión actual no puede proporcionarse. Por lo tanto el valor será siempre OK.

Para un correcto estudio y valoración de las partidas alzadas de acometidas asociadas a los emplazamientos de Gornal-Gran Vía (PAESCO02), Verneda (PAESCO03) y Av. Tibidabo (PAESCO01), rogamos por favor nos envíen la información complementaria de Estudio de Compañía Distribuidora que entendemos soporta la valoración y alcance de dichas partidas. 26/04/2021 14:43h
Debido a que existe una partida alzada a justificar en el proyecto y ésta no se puede modificar, una vez se haya adjudicado se aportará la documentación necesaria.
3. Per tal de desenvolupar un millor estudi econòmic de tots els aspectes del projecte us sol·licitem, si és possible, major informació de les partides de treballs d'execució d'escomesa a executar per la companyia distribuïdora . Dades com: Pressupost que hagi realitzat companyia , etc. 26/04/2021 14:42h
Debido a que existe una partida alzada a justificar en el proyecto y ésta no se puede modificar, una vez se haya adjudicado se aportará la documentación necesaria.
2. Es prega definició de l'abast dels treballs dels carregadors a l'àmbit de comunicacions. A la memòria de projecte trobem: "4.4 Integració al Sistema de Control En una fase inicial, no es preveu integrar aquesta EREA al sistema de gestión del TB. No obstant, es deixaran tubs de reserva per a comunicaciones entre els diferents elements (centre de transformació, rectificadors i pals de recàrrega) 26/04/2021 14:41h
Se está acabando de definir los trabajos. Esta partida que tendrá un importe que determinaremos, irá contra la partida alzada de imprevistos incluida en los 4 proyectos y que tiene un importe de 35.000 ¤ PEM para Tibidabo y 50.000 ¤ PEM para el resto.
Agradeceríamos que nos indicaran si se puede aplicar baja económica sobre los importes de las partidas alzadas o si, por el contrario, existen algunas partidas alzadas cuyos importes deben ser respetados. Muchas gracias. 26/04/2021 14:39h
Las partidas alzadas no podrán ser modificadas.
Respecto a las comunicaciones, tenemos la siguiente pregunta: ¿Los equipos de recarga comunican con Router (4G)?¿en este caso TMB se encargaría de poner la SIM? ¿Algún equipo comunica de otro modo? 26/04/2021 14:38h
Efectivamente los cargadores tienen comunicación a través de un Router 4G, y TMB se encarga de proporcionar la SIM, en el caso de la parte de mantenimiento el EREA de Maristany línea H16 se comunica a través de la red de TMB.
Entre los requisitos solicitados en el Sobre 1 del Lote 2 se pide "acreditar mantenimiento de al menos 3 instalaciones de Baja Tensión con una potencia mínima instalada de 3MW por instalación". Entendemos que debe existir un error en el parámetro de la potencia mínima, ya que si se trata de 3 MW no se trataría de una instalación de Baja Tensión. 26/04/2021 14:37h
Que la suma de los receptores de la instalación interior en BT que sea como mínimo de una potencia de 3MW
Solicitamos que se faciliten los ficheros TCQ de los presupuestos de los proyectos para poder ofertar los precios unitarios por partidas, tal y como solicita el PCAP. 26/04/2021 14:36h
El pasado dia 22/04 se publicaron los ficheros editables.
Están a disposició els pressupostos economics en formats BC3/TCQ? 22/04/2021 14:55h
Avui quedaran publicats els pressupostos en format BC3 i Excel
De tipus Administratiu: 1. Al sobre 1 es defineix: "No incloure dades personals ni CV de l'equip proposat. Aquesta inclusió serà motiu d'exclusió sense possibilitat d'esmena. Acreditació mitjançant Declaració Responsable sense incloure cap dada personal". Però al sobre 3, es demana: "Experiència de l'equip de tècnic destinat a l'execució d'obra. Incloure CV's". La consulta és: que dades de los CVs sol·licitats, esta permès incloure en el sobre 3. 21/04/2021 09:03h
Dins del sobre 3 es no hi ha limitació d'inclusió de dades personals donat que es darrer sobre. La limitació s'estableix en el sobre previ per evitar deduir informació valorable en sobre 3.
En la plataforma electrónica abierta para la presentación de los documentos aparece como campo obligatorio el "Modelo de UTE". Entendemos que este documento no debe ser obligatorio, lo pueden modificar? 15/04/2021 13:05h
Durante el dia de hoy quedará marcado como no obligatorio. Gracias.
En el PCAP no existe el Anexo I, modelo de presentación económica, lo pueden colgar en el portal? 15/04/2021 12:59h
Los Anexos I, tanto lo lote 1 como del lote 2 se encuentran como plantilla dentro de la configuración de Sobre Digital
En caso de recurrir a un tercero para solvencia técnica, ¿se requiere carta de compromiso entre ambas partes? 15/04/2021 12:58h
Si, tal y como se indica en el pliego de condiciones particulares. En este caso la clasificación es obligatoria pero sólo puede ser completada mediante la presentación en UTE.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya