Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
154/21
Em podrien dir a que fa referencia aquest punt que apareix en aquest apartat, Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte, i a quin import fa referencia?, gràcies. La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels treballs realment realitzats. 26/10/2021 12:20h
Pel cas que en el Plec de condicions tècniques s'hagin detallat imprevistos i/o tasques concretes, detallades i quantificades econòmicament, només seran objecte d'abonament si realment s'han executat en la prestació contractual. Per exemple, en el punt 3.4 del Plec de condicions tècniques es preveuen unes Tasques de millora continua, les quals només serna objecte d'abonament si efectivament s'executen.

La clàusula 6 del Plec tècnic permet també donar resposta al dubte plantejat.
La proposta econòmica, s¿ha de fer respecte als 110.000¤ + IVA?, gràcies. 26/10/2021 11:55h
Si, la oferta s'ha de fer pel total de l'import de licitació 110.000 + IVA (133.100 ¤ IVA inclòs ) que és el pressupost màxim de licitació. La prórroga, que està contemplada com a possible, no es contempla en aquest pressupost de licitació. Ho explicita directament el PCAP en la seva plana 3 que reproduïm
PCAP
1. D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost base total de licitació és de 133.100 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 110.000 euros, pressupost net 23.100 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21% La quantitat indicada en l'apartat anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa. Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte.
Hem vist que s'atorguen 15 punts (que representa un 15% del total de la valoració final) a empreses que hagin treballat amb l¿IMI prèviament i ho puguin acreditar. La nostra pregunta és, si això no va en contra de l¿esperit de les licitacions públiques que demanen que hi hagin uns principis d¿igualtat i de lliure competència entre els concurrents a les licitacions i dubtem que en aquest cas s¿estiguin donant les condicions de competència efectiva. Restem a l¿espera de resposta, salutacions. 21/10/2021 15:24h
El contracte d'atenció a l'usuari que s'està licitant comporta , dintre de les funcionalitats que en aquest plec es descriuen en detall, l'atenció de consultes i incidències associades amb la operativa de serveis corporatius telemàtics de l'IMMB com s'explica. Com altres Instituts i Direccions Municipals, l'IMMB rep per part de l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) un conjunt de serveis (correu corporatiu, serveis de xarxa , i telecomunicacions, entre d'altres ).
Aquesta tipologia de serveis corporatius, com per exemple, els correus amb extensió bcn.cat que utilitzen els treballadors públics de l'ajuntament només poden ser gestionats per l'IMI amb el suport del servei que s'està licitant

El concurs de referència, com es detalla, incorpora l'atenció de consultes , incidències i tramitacions associades a aquest servei que l'IMI presta i L'IMI el presta d'acord amb un model que a grans trets és el següent:

a) A través de determinades eines (portal específic)
b) Amb un procés específic d'atenció mitjançant el seu SAU ( o servei d'Atenció a l'Usuari ). En aquest cas, els usuaris de l'IMMB que fem les nostres peticions a través de l'adjudicatari del contracte.
c) Amb uns protocols d'actuació diferents als que s'associen acords de nivells de serveis (ANS's) diferents d'acord amb la tipologia de l'atenció sol·licitada

El volum d'atencions es requereixen actualment per part de l'usuari de l'IMMB que tenen a veure amb aquests serveis corporatius supera el 70% de totes les incidències registrades a dia d'avui per l'Oficina de Gestió de Projectes Tècnics (PMO de l'IMMB), Per tant, i des d'aquesta perspectiva, conèixer i estar alhora familiaritzats amb el programari, amb els acords de nivell de servei (ANS's) associats a les diferents tipologies d'actuació i alhora amb els diferents protocols d'actuació per la solució d'aquest 70% de les consultes, tramitacions i incidències que l'IMMB té amb el seu proveïdor corporatiu de serveis telemàtics és força important i per això ho puntuem.
Per contra, no disposar d'aquest coneixement, no limita la participació en el concurs - per això no és un criteri excloent - però sí que deixa en una situació diferent a qui disposa d'aquest coneixement de qui no el té.
Per nosaltres aquest coneixement demostrable té una puntuació associada que fa millor, en aquest punt de la valoració del que s'acredita objectivament, una proposta que el té que una que no el té en aquest context de referència.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya