Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Puigcerdà
Codi d'expedient:
948/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Els plecs esmenten un conjunt d'arxius complementaris (fulls de càlcul i cartografia digital en format ArcGis): - Cartografia digital de la situació actual dels contenidors, i la situació de les noves àrees, en format ArcGis i Excel (art. 22 del PCT). - Cartografia de la zonificació del municipi, en format ArcGis (Annex 0.3 i Annex III.1). - Arxiu informàtic amb la relació dels contenidors actuals en l'àmbit del Consell Comarcal (Annex 0.5). - Inventaris de contenidors aeris i soterrats actuals, en format Excel (Annex III.2 i III.3). - Cartografia amb les situacions actuals dels contenidors, àrees de transferència, deixalleries i àrees de contenidors, en format ArcGis i Excel (Annex III.4). - Plànols d'ubicació dels contenidors Vacri, de fracció vidre (Annex III.11). Com podem obtenir els arxius complementaris als plecs? 05/11/2021 11:53h
La ubicació dels contenidors de totes les fraccions del nou servei ÉS DE LLIURE ELECCIÓ per part del licitador.
Per aquest motiu els arxius del Plec de Prescripcions Tècniques que es citen a continuació no es facilitaran ja que tal com s'ha indicat anteriorment la ubicació dels contenidors anirà a compte i a lliure elecció per part del licitador.

¿ Art. 22: pàg 28.
¿ Annex 0.3. Pàg.74.
¿ Annex 0.5. Pàg. 75
¿ Annex 3.2. I 3.3. Pàg. 85
¿ Annex 3.4. Pàg. 86
¿ Annex 3.1. Pàg. 90

Es publicarà ANUNCI D'ACLARIMENT en aquests termes al Perfil del Contractant.
A l'apartat Criteris d'amortització de l'art. 7 del PCT s'especifica que "Els criteris d'amortització establerts en aquest plec i que han estat utilitzats per fer l'estudi econòmic, estableixen 10 anys de vida útil pels vehicles de recollida de deixalles aportats pel contractista, 10 anys per als sistemes de tancament i accés restringit als contenidors, 8 anys per a les màquines de neteja viària i 8 anys per a la resta de béns invertits, tots ells adquirits pel contractista." Per contra en l'Annex II Memòria econòmica adjunta hi consta un termini d'amortització de 6 anys en el cas de les furgonetes, tots els contenidors i els sistemes de tancament previstos. Davant d'aquestes contradiccions quins terminis d'amortització s'han de considerar? 26/10/2021 09:08h
CONSULTA 6.
A l'apartat Criteris d'amortització de l'art. 7 del PCT s'especifica que "Els criteris d'amortització establerts en aquest plec i que han estat utilitzats per fer l'estudi econòmic, estableixen 10 anys de vida útil pels vehicles de recollida de deixalles aportats pel contractista, 10 anys per als sistemes de tancament i accés restringit als contenidors, 8 anys per a les màquines de neteja viària i 8 anys per a la resta de béns invertits, tots ells adquirits pel contractista." Per contra en l'Annex II Memòria econòmica adjunta hi consta un termini d'amortització de 6 anys en el cas de les furgonetes, tots els contenidors i els sistemes de tancament previstos.

Davant d'aquestes contradiccions quins terminis d'amortització s'han de considerar?:

En la memòria econòmica s'ha comprovat que alguns dels béns, i concretament les furgonetes, contenidors i sistemes de tancament es poden amortitzar a 6 anys. Però el licitador pot fer els càlculs fins a 8 anys per calcular el cost del servei, sempre assumint que una vegada finalitzat el contracte haurà d'assumir el valor residual del bé.
En relació a la subrogació del personal de l'antic servei, l'art. 8 del PCT estableix que "l'adjudicatari haurà de subrogar el personal inclòs en la relació de personal que el Consell Comarcal de La Cerdanya hagi comunicat a l'Ajuntament a efectes de subrogació de personal adscrit a aquesta recollida, i dins d'aquesta relació, les persones que exclusivament hagin realitzat fins l'actualitat el servei de recollida de residus a Puigcerdà". La relació de personal de l'Annex IV.2 QUADRE PERSONAL REST.ESPAIS NATURALS s'especifica que cap treballador de l'antiga empresa concessionària ha dedicat el 75% de la jornada laboral a Puigcerdà. En aquest cas caldrà subrogar-los? El criteri del 75% de dedicació de la jornada laboral a la recollida de Puigcerdà que es fixa en l'article 8 per a la subrogació dels treballadors és aplicable tenint en consideració que la subrogació és una qüestió laboral i no administrativa? 26/10/2021 09:06h
CONSULTA 5.
En relació a la subrogació del personal de l'antic servei, l'art. 8 del PCT estableix que "l'adjudicatari haurà de subrogar el personal inclòs en la relació de personal que el Consell Comarcal de La Cerdanya hagi comunicat a l'Ajuntament a efectes de subrogació de personal adscrit a aquesta recollida, i dins d'aquesta relació, les persones que exclusivament hagin realitzat fins l'actualitat el servei de recollida de residus a Puigcerdà". La relació de personal de l'Annex IV.2 QUADRE PERSONAL REST.ESPAIS NATURALS s'especifica que cap treballador de l'antiga empresa concessionària ha dedicat el 75% de la jornada laboral a Puigcerdà. En aquest cas caldrà subrogar-los?


El criteri del 75% de dedicació de la jornada laboral a la recollida de Puigcerdà que es fixa en l'article 8 per a la subrogació dels treballadors és aplicable tenint en consideració que la subrogació és una qüestió laboral i no administrativa?:

Certament és una qüestió laboral. L'adjudicatari farà una proposta de subrogació a l'Ajuntament, que haurà de ser negociada i acordada amb les empreses dels antics serveis i amb els treballadors, en coherència amb la seva dedicació passada als serveis. En qualsevol cas està la legislació laboral al respecte.
En l'art. 20 del PCT i en la memòria econòmica adjunta hi consta una partida amb concepte Instal·lació deixalleria mòbil de suport. Quines característiques tècniques o especificacions ha de tenir aquesta deixalleria mòbil? Igualment, quins són els requeriments del servei a prestar amb aquest equipament mòbil de suport? 26/10/2021 09:05h
CONSULTA 4.
En l'art. 20 del PCT i en la memòria econòmica adjunta hi consta una partida amb concepte Instal·lació deixalleria mòbil de suport. Quines característiques tècniques o especificacions ha de tenir aquesta deixalleria mòbil? Igualment, quins són els requeriments del servei a prestar amb aquest equipament mòbil de suport?:
Deixalleria mòbil adaptada a vehicle, de suport al servei de recollida de residus. El disseny, dimensionament i prestacions seran definits pel licitador i seran valorats en el projecte de servei.
En el PCT existeixen contradiccions en relació a l'antiguitat màxima dels vehicles usats: a l'art. 7 hi consta una antiguitat no superior als quatre anys, mentre que a l'art. 20 s'especifica que la matriculació no serà anterior a l'any 2016. Quin criteri preval en relació als vehicles usats? 26/10/2021 09:04h
CONSULTA 3.
En el PCT existeixen contradiccions en relació a l'antiguitat màxima dels vehicles usats: a l'art. 7 hi consta una antiguitat no superior als quatre anys, mentre que a l'art. 20 s'especifica que la matriculació no serà anterior a l'any 2016. Quin criteri preval en relació als vehicles usats?:
Com que ha passat molt de temps des de la publicació del plec anterior, la referència a l'any 2016 ja no és vàlida. El concepte que preval, que és el que representa realment l'estat i l'antiguitat del vehicle, és que no pot ser superior als quatre anys.
L'article 20 del PCT especifica que "Els vehicles seran propietat de l'empresa i seran de nova adquisició com a mínim els vehicles 2, 5 i 6 de la taula". També hi consta que "L'empresa adjudicatària s'obliga a la seva utilització de forma exclusiva per aquest servei els vehicles 2, 5 i 6 de la taula." Caldria aclarir si el vehicle 6 de la taula (renta contenidors de càrrega posterior) és d'utilització exclusiva del servei licitat i si obligatòriament ha de ser de nova adquisició. 26/10/2021 09:02h
CONSULTA 2.
L'article 20 del PCT especifica que "Els vehicles seran propietat de l'empresa i seran de nova adquisició com a mínim els vehicles 2, 5 i 6 de la taula". També hi consta que "L'empresa adjudicatària s'obliga a la seva utilització de forma exclusiva per aquest servei els vehicles 2, 5 i 6 de la taula." Caldria aclarir si el vehicle 6 de la taula (renta contenidors de càrrega posterior) és d'utilització exclusiva del servei licitat i si obligatòriament ha de ser de nova adquisició: Pel vehicle 6 el concepte és que s'ha de destinar un 20% d'un vehicle (sempre el mateix i planificat degudament), per al servei. Que no es pot fer en règim de lloguer i que cada vegada ugui venir un vehicle diferent. El llenguatge podia portar motiu de malentès.
En la memòria econòmica adjunta (Annex II) només s'han comptabilitzat 17 unitats de grups de contenidors soterrats, quan en realitat n'hi ha més instal·lats al municipi. Els grups de contenidors soterrats no inclosos en l'inventari (Annex I-3) no s'han d'incloure a l'Avantprojecte de la clausura de contenidors soterrats? Per altre costat, la clausura dels contenidors soterrats s'ha de realitzar d'acord amb les determinacions de l'art. 7 del del PCT (eliminar les bústies i tapar la obertura del contenidor amb xapa metàl·lica, deixant la zona practicable i segellada) o bé com detalla l'Annex III del PCT (amb reompiment, solera de formigó i reposició de paviment de llamborda)?. 26/10/2021 09:01h
CONSULTA 1.
En la memòria econòmica adjunta (Annex II) només s'han comptabilitzat 17 unitats de grups de contenidors soterrats, quan en realitat n'hi ha més instal·lats al municipi. Els grups de contenidors soterrats no inclosos en l'inventari (Annex I-3) no s'han d'incloure a l'Avantprojecte de la clausura de contenidors soterrats?: Certament no s'han d'incloure.

Per altre costat, la clausura dels contenidors soterrats s'ha de realitzar d'acord amb les determinacions de l'art. 7 del del PCT (eliminar les bústies i tapar la obertura del contenidor amb xapa metàl·lica, deixant la zona practicable i segellada) o bé com detalla l'Annex III del PCT (amb reompiment, solera de formigó i reposició de paviment de llamborda)?: S'han de complir les especificacions de l'aticle 7 i de l'annex III O sigui que eliminar les bústies, tapar obertura del contenidor i reompliments que especifica l'annex.
En referencia al volumen de los contenedores, ¿se admitirían los siguientes volúmenes? Fracción orgánica con 1.200 lts, fracción papel-cartón y envases con 3.200 lts y vidrio con 2.200 lts 20/10/2021 08:35h
En el sector de la recollida de residus, el normal és que s'atmetin variacions sobre la capacitat nominal establerta en els plecs, d'un 10%. És a dir, que les proposades serien correctes i complirien amb les especificacions dels plecs, excepte el vidre. Una vegada analitzades tècnicament les opcions del mercat, es decideix acceptar la capacitat de 2.200 L per la fracció vidre, sempre que es compleixi amb la uniformitat en el disseny dels contenidors de totes les fraccions. En el cas de posar contenidors de vidre d'aquesta capacitat, la freqüència de recollida de la fracció vidre, haurà de ser més elevada, i de forma proporcional a la disminució de capacitat respecte la que s'especifica en els plecs.
Bon dia, segons la Llei 39/2015 de 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú, al seu article 30.5 s'indica: "5. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente." Entenent que, encara que la fixació del termini de presentacions sigui en dies naturals, al finalitzar el termini en un dia inhàbil (diumenge), segons l'article esmentat de la Llei 39/2015, aquest s'entendria prorrogat fins al següent dia hàbil, per tant el dia 29 de novembre. Sol·licitem es modifiqui la data de presentació de propostes per tal de que es compleixi la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 13/10/2021 11:28h
En resposta a la seva consulta indicar el següent:

Atès l'indicat a l'article 30.5 de la Llei 39/2015
Atès l'indicat a l'article 31 de la Llei 39/2015:

«El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior"


Per la qual s'entèn el següen:

¿ L'anunci publicat és correcte, al igual que la data, tot i que el termini s'entèn prorrogat fins el dia 29/11/2021, per la qual cosa NO es necessari modificar l'anunci per que NO s'està donant un nou termini.
¿ Això no obstant si que caldrà publicar, en breu, al Portal de Contractació la corresponent RECTIFICACIÓ pel que fa a les dates de les meses de contractació pel que fa la obertura dels sobres A,C i posteriorment el B.
Referent a la data de presentació, hem observat que el 28 de novembre és diumenge, per tant inhàbil. Entenem per tant que es poden presentar ofertes fins el dilluns 29 de novembre a les 15:00? 08/10/2021 07:55h
El termini per a la presentació de propostes (60 DIES, no 45 com hem indicat en l'anterior resposta) es comptabilitza en DIES NATURALS no en DIES HÀBILS, per tant aquest termini finalitza el proper dia 28/11/2021 i no el 29 com indiqueu a la vostra pregunta. La documentació que s'ha de presentar a través del portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya es perfectament accessible tant endies laborals com festius, la qual cosa no presenta cap impediment per que presenteu la vostra proposta el diumenge dia 28 encara que aquest sigui festiu.
Referent a la data de presentació, hem observat que el 28 de novembre és diumenge, per tant inhàbil. Entenem per tant que es poden presentar ofertes fins el dilluns 29 de novembre a les 15:00? 08/10/2021 07:50h
Els 45 dies per a la presentació de propostes SON NATURALS no hàbils, per tant el termini finalitza el diumenge dia 28. El dilluns dia 29 s'obriran els sobres A i C, per tant si presenteu proposta el dia 29 no s'admetrà a tràmit.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya