Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20210140
En referencia al contingut del sobre electrònic C (criteris automàtics), a la pagina 14 del PCAP s'indica que aquest sobre ha de contenir " la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a la clàusula 10". En aquesta clàusula, s'especifica que "la documentació justificativa d'aquest criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al sobre C". Tanmateix, a més de l'annex 4 i l'annex 4bis, no identifiquem cap altra documentació a presentar al sobre C 08/09/2021 08:08h
Tal i com disposa la clàusula 8 del PCAP, aquest sobre electrònic (el C) ha de contenir l'oferta econòmica, signada per l'empresa licitadora o persona que la representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, "Criteris de valoració de les ofertes" del present plec. En annex 4 i annex 4 bis s'adjunten els models. Per tant, cal presentar els esmentats annexos.
Demanar la confirmació de que no s'ha modificat cap altre qüestió referent als plecs ni a la forma de presentació de la oferta, excepte les indicades al decret d'aixecament de la suspensió publicat a data d'avui al perfil del contractant i la nova data límit de presentació 08/09/2021 08:06h
Confirmem que només s'han modificat els aspectes indicats en el Decret d'aixecament de la suspensió publicat, i que la nova data límit de presentació d'ofertes és el 16 de setembre a les 14:00 hores.
En el servei d¿higiene s¿estableix un preu màxim de 16.425 euros per l'any 2022 i 2023 (PCAP pàg 6/79), que contempla el preu unitari màxim de 1.5 euros multiplicat per 30 serveis els 365 dies/any. Segons la descripció del servei (PPTP pàg10/69) El servei s'ofereix de dilluns a divendres no festius per tant 247 dies intersetmanals laborables. Si el 16.425eur màxim per any, és correcte, per extreure el preu unitari seguint la definició del servei s¿hauria de dividir entre 247 dies , donant un preu unitari màxim de 2.22 euros servei/dia. Caldria fer una rectificació del preu per ajustar-ho a la realitat de la descripció del servei d¿higiene. 10/08/2021 14:30h
A la pagina 10 del PPTP diu que "Actualment i degut a la situació d'emergència sanitària per COVID aquest servei esta modificat, a mida que la situació sanitària ho permeti s'arribarà al màxim descrit"
A objectius de Servei en el punt b posem:
b) Objectius del servei
1. Oferir un servei d'higiene personal diari, de dilluns a divendres no festius, que faciliti la possibilitat de mantenir unes condicions d'higiene i cura personal suficients.
Ha de dir:
Per situació COVID actualment tenim un servei diari de dilluns a divendres no festius, però tal com es diu a l'inici del punt, a mida que la situació sanitària ho permeti s'anirà ampliant.
A la clàusula 2 del PCAP es demana 0,66 professionals de Metge/essa però amb el total d'hores surt a 0,40 professionals. Ens podeu aclarir el total d'hores / presències necessàries?. 10/08/2021 14:28h
en el quadre que diu Metge, ha de posar: Metge i psicòleg/a Terapeuta / Tècnic superior tal com diu el plec tècnic a la pagina 7
A l'apartat 6.3 del PPT (Gestió i manteniment de l'edifici i de les instal·lacions), a l'apartat i) (pàg 36) especifica: "Reservar el 2,075 % del preu anual licitat del contracte per realitzar totes les tasques de: manteniment i la reparació i reposició de materials o béns inventariables que el seu cost de reparació sigui superior als de substitució. Les despeses imputades a aquesta reserva s'hauran de justificar documentalment cada trimestre aportant còpia de les factures i un full de càlcul resum amb la relació de les factures abonades, conceptes i imports, segons model que es facilitarà a l'inici del contracte. Les despeses efectuades sobre aquesta partida hauran de consensuar-se, amb els Serveis Tècnics del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets Socials" Respecte aquest apartat la nostra consulta és: - El 2,075% és sobre el preu de licitació dels plecs o de l'import licitat per l'entitat? 10/08/2021 12:41h
El 2,075 és sobre el preu de sortida de la licitació, no sobre el import licitat de l'entitat.
Al llistat de subrogació, al salari base es contemplen altres complements com per exemple: - Festius - Nocturnitats - Complement de disponibilitat - Complement de responsabilitat La nostra consulta és: (1) El preu d'aquests conceptes està inclòs dins del salari base? (2) Seria possible disposar del desglossament d'aquests conceptes? 10/08/2021 12:40h
Tots els conceptes estan inclosos en la subrogació de cada professional.

L'estimació dels costos salarials s'ha calculat prenent com a referència el Conveni laboral de laboral d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2013-2018, cicle continuat, publicat en el DOGC el 7 de desembre de 2017 (taules salarials de 2018). Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar ofertes anormals i durant l'execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l'exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència.
Que l'actual entitat prestatària del servei indiqui, mitjançant declaració responsable signada, els següents extrems: - la situació respecte del personal susceptible d'ésser subrogat, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la Seguretat Social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ésser repercutit per l'adjudicatària del concurs. - el conveni col¿lectiu aplicable, i - si és un Centre Especial d'Ocupació 03/08/2021 08:55h
L'entitat Creu Roja ha aportat la documentació que es relaciona a continuació:
- Certificat d'estar al corrent de les seves obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 1 de juliol de 2021.
- Certificat d'estar al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Tributària de data 5 de juliol de 2021.
- Declaració responsable de data 30 de juliol de 2021 en la qual manifesta que no té impagaments de nòmines del personal, que no existeixen deutes pendents amb la Seguretat Social, que no existeix procediment laboral pendent, que el personal està adscrit al I Conveni col¿lectiu propi de la Creu Roja a la província de Barcelona (BOP 23 d'agost de 2018) i que no actua com a Centre Especial d'Ocupació.
En relació a l'equip professional adscrit al servei a subrogar sol¿licitem que s'informi del percentatge d'absentisme en l'última anualitat. 03/08/2021 08:48h
L'entitat Creu Roja informa que el percentatge d'absentisme ha estat del 5,42 %.
Ens poden indicar quina és la mitja de persones que fan ús de les instal·lacions del centre? I quina es la ocupació mitja per a cada servei? 30/07/2021 11:50h
Adjuntem les dades d'utilització diària dels serveis, entenent que estem encara en situació de pandèmia i que alguns serveis estan limitats per qüestions sanitàries:
- Allotjament nocturn: 54 persones
- Punt de trobada: entre 30 i 40 persones
- Servei de dutxes: entre 20 i 25 persones
- Menjador social: 54 persones
S'adjunten dues consultes en relació a la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars. 30/07/2021 07:38h
En document adjunt es donen respostes a les anteriors consultes relacionades amb la clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars.
Por la presente solicito me faciliten pliegos en castellano de la licitación para el "CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL CENTRE EQUIPAMENT INTEGRAL NOU BARRIS PER A PERSONES SENSE LLAR DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE" con nº de expediente: 20210140 23/07/2021 10:12h
Adjuntem el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques en castellà. Us informem que, en cas de discordança entre el contingut de la versió en castellà i en català, prevaldrà aquesta última (és la versió signada, publicada en el perfil del contractant).
En relació a la licitació del servei Centre Equipament Integral Nou Barris, amb codi d'expedient 20210140, ens podríeu dir quina entitat el gestiona actualment? 20/07/2021 08:08h
Actualment el servei l'executa Creu Roja a Barcelona. En aquest sentit, podreu trobar en l'annex 10 del PCAP informació sobre la subrogació de personal.
Por favor, ¿podrías confirmarnos si es posible obtener los Pliegos del expediente de licitación del asunto en castellano?. 19/07/2021 15:36h
Properament publicarem els plecs de l'expedient en castellà.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya