Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Manlleu
Codi d'expedient:
CTR/19/2020-2-

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia. Segons apartat B.2.1. LOTS del PCA s'indica el pressupost base de licitació del LOT 1 és de 26.751.833,10 ¤ IVA inclòs i a a continuació, a l'apartat B.4 es presenten taules amb el desglossament segons tipus de servei. Cal considerar, tot i que no s'indica expressament en els plecs, com vinculants aquests pressupostos anuals parcials a les ofertes que presentin els licitadors o bé es deixa a proposta dels licitadors amb l'objectiu de millorar-ne les prestacions dels diferents serveis dissenyats tenint en compte que en cap cas la proposta presentada excedirà els imports totals anuals que constitueixen el pressupost base de licitació? Gràcies 19/10/2021 11:10h
Els pressupostos de l'apartat B.4 són justificacions i desglossaments econòmics basats en l'estudi intern realitzat per l'Ajuntament de Manlleu, no essent vinculants els pressupostos parcials presentats en aquesta taula de cara a la presentació de les ofertes per part dels licitadors.
Sobre la recollida de tèxtil sanitari domèstic: És d'obligatorietat plantejar el servei tal i com està descrit o es pot plantejar una alternativa que permeti la identificació de l'aportació per evitar la fuga de resta? Gràcies, 15/10/2021 12:11h
No es permeten modificacions tècniques respecte les previsions de Plec.
En el PPT, apt. 6 (pàg. 80) s' indica que "El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el sistema disposi d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC. En el cas del software es podrá valorar a través de normatives españoles que regulen la seguretat de la informació." Amb l'experiència que, en la pràctica, últimament en diverses licitacions de menor importància que la que ens ocupa, s'ha inclòs exactament el mateix condicionat tecnològic d'aquest PPT, sent el més destacable, el paràgraf anteriorment referit, en el que sembla ser un "moviment continuat i repetitiu de còpia i pega d'uns certs sectors de consultoria i assessorament tecnològic de les AAPP, no sabem si per ignorància o amb la mala intenció de beneficiar a algun proveïdor tecnològic no actualitzat. Que aquesta mateixa experiència ens diu que hi ha nombrosos casos en els quals el Tribunal no s'adona que les certificacions presentades no cobreixen el requerit quant a contingut, condicionat i dates de validesa, per ser certificacions que es presenten en anglès, alemany o que, pel motiu que sigui, acaben "colant" i autoritzant proposades de licitadors que no han de ser autoritzades per incompliment flagrant del requerit, en aquest cas. Que lògicament han esdevingut en diverses impugnacions, paralització de licitacions i modificacions dels plecs tècnics a fi d'excloure aquesta certificació després de comprovar la falta d'arguments per a ser sol·licitada amb el que suposa una innecessària i injustificada barrera d'entrada a possibles licitadors. Tot i que podria atemptar contra la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en els seus articles 76, 116 i 126 en una primera, i no exhaustiva, apreciació, Pregunta Es podrien plantejar la supressió d'aquesta exigència de certificació, davant la possibilitat que la mateixa pogués derivar en què la licitació es quedés deserta o donés peu a una impugnació d'aquesta? 15/10/2021 12:10h
No es planteja la supressió d'aquesta exigència. Cal complir les especificacions tècniques previstes al Plec.
En el PPT, apt. 6 (pàg. 80) s' indica que "El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el sistema disposi d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC. En el cas del software es podrá valorar a través de normatives espanyoles que regulen la seguretat de la informació." - A la vista que és impossible obtindre una certificació que cobreixi el blindatge de les dades des dels vehicles, passant per la seva electrònica, comunicacions per RFID, NFC, cable, CANBUS FMS, CleANopen, bluetooth, GSM, servidors en núvol, centre de hosting, PC o telèfon intel·ligent d'usuaris, etc., - Que cadascun dels components tecnològics de la Plataforma a oferir, enumerats anteriorment, a títol orientatiu no exhaustiu, en realitat són tecnologies NORMALITZADES i CERTIFICADES per organismes i autoritats oficials, és a dir, que justificant l'ús d'aquests components tecnològics certificats ja s'està justificant la certificació que sol·liciten. - Que no és lògic que, en les inversions per a digitalitzar i optimitzar els serveis públics, les Administracions Públiques poguessin admetre tecnologies validades amb 5 anys d'antiguitat, com seria el cas de la qual ens ocupa, i a més s'impedeixi que es puguin oferir tecnologies d'avantguarda, de plena actualitat que compleixen amb tots els estàndards i normatives oficials, estan recolzades en costosos processos d'I+D certificats i beneïts per organismes oficials, però que, per la novetat d'aquesta, no s'ha tingut temps de certificar pel mitjà sol·licitat ja que aquests processos suposen períodes superiors a l'any.. Confirmin, si ho consideren, que aquesta certificació única: - Pot ser substituïda per les diferents certificacions, normatives i normalitzacions oficials de cadascun dels sistemes que componen aquesta Plataforma. - Pot ser substituïda per una àmplia experiència referenciada i contrastada d'una plataforma àmpliament usada en centenars de municipis i ciutats. Moltes gràcies. 15/10/2021 12:08h
No, no pot ser substitüida en cap dels dos casos. Cal complir les especificacions tècniques previstes al Plec.
En el PPT, apt. 6 (pàg. 80) s' indica que "El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el sistema disposi d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC. En el cas del software es podrá valorar a través de normatives espanyoles que regulen la seguretat de la informació." - A la vista d'aquestes exigències hem realitzat una cerca de l'estat de la tècnica i no hem trobat una plataforma tecnològica que compleixi tals funcionalitats i certificacions. - En el portal www.commoncriteriaportal.org, en el qual es publiquen les entitats certificades i la seva data de validació, es pot veure que existeix alguna certificació d'aquest tipus, però que cap compleix el sol·licitat perquè: o No cobreixen totes les dades de la plataforma, solament d'una dada. o No asseguren el blindatge des de la generació fins al seu bolcat en el programari de Gestió. o Son del nivell mínim de seguretat. En l'argot Common Criteria són de Nivell EAL 1, és a dir, seguretat nul·la. o No hi ha cap en vigor a data actual ja que totes són anteriors a la data limit per a això és a dir setembre de 2016, segons normativa del Centre Criptològic Nacional, únic organisme autoritzat a Espanya que indica que és obsoleta si és anterior a 5 anys. o Que n'hi ha de l'any 2008, contemplant una tecnologia obsoleta, en desús avui, i que el seu ús és impossible d'utilitzar en l'entorn tecnològic exigit. Pregunta: Preguem que confirmin que no s'admetran propostes de licitadors amb una certificació Common Criteria que no reuneixi les condicions exigides de: o Certificació expressa de totes les dades de la plataforma o Certificació expressa de blindatge contra manipulació en tota la traçabilitat des del vehicle fins al programari de Gestió o Certificació expressament actualitzada a data, almenys, posterior a setembre de 2016 Moltes gràcies. 15/10/2021 12:06h
Cal complir les especificacions i protocols de seguretat previstos al Plec, atès que hi ha més d'un proveïdor que les pot oferir. Sense perjudici de que es puguin proposar protocols de seguretat equivalents.
En el PPT, apt. 6 (pàg. 80) s' indica que "El sistema complet utilitzat ha d'assegurar el blindatge contra manipulacions de les dades des del vehicle a l'aplicació de software, per la qual cosa exigeix que el sistema disposi d'un certificat d'integritat i seguretat de dades emès per un organisme oficial pertanyent a la Comunitat Europea segons la norma Common Criteria o ITSEM/ITSEC. En el cas del software es podrá valorar a través de normatives españoles que regulen la seguretat de la informació." No trobem una certificació Common Criteria o ITSME/ITSEC en vigor i amb l'amplitud, nivells de seguretat i integritat que sol·liciten. Atès que sol·liciten certificacions segons blindatge contra manipulacions, entenem que serien vàlides, qualsevol de les següents, ja que compleixen àmpliament el sol·licitat. En concret disposem de les certificacions: · ENS, Esquema Nacional de Seguretat, nivell alt de seguretat · ISO 27001 Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació · ENI 'Esquema Nacional d'Interoperabilitat' Podrien, si us plau, confirmar expressament la validesa de cadascuna d'aquestes certificacions per a concórrer a aquesta licitació, ja que la inversió a realitzar per a preparar la nostra proposta és molt important i necessitem seguretat i concreció en aquest requisit. 15/10/2021 12:00h
Cal complir les especificacions tècniques previstes al Plec.
3.- El fet que les inversions dels equips de recollida no es vulgui que entrin en pressupost fins la fase I, això és abril de 2022, vol dir que mantindran valor residual en acabar la concessió, transcorreguts els 8 anys i 1 mes de durada de la mateixa des de febrer del 22, per tant amb final el març del 30? 14/10/2021 12:14h
Al final del contracte no pot existir cap tipus de valor residual per cap inversió associada al contracte.
En l'Annex 23 publicat, MEMÒRIA SERVEIS ACTUALS es fa menció en diverses ocasions a un annex al document on es detallen entre altres una descripció ampliada de cada operació de neteja viaria i on es de suposar es publicaran les dades del servei actual que en l'annex 23 no consten, si més no per la neteja viària. Aquest document annex a l'annex 23 publicat no està entre la documentació aportada per la licitació. Es podria tenir accés a aquest document? 14/10/2021 11:50h
S'adjunta l'annex de la memòria en què es descriuen els serveis actuals de recollida de residus i neteja viària.
Bona tarda, En la pàgina 69 de l'annex II – Criteris de valoració del Plec de Clàusules Administratives Particulars es defineix el criteri avaluables de forma automàtica "Import econòmic total per les campanyes de comunicació periòdiques", sobre el qual es sol·liciten els següents aclariments: Aclariment 1: L'import ofert ha de ser sense cost per a l'Ajuntament o el seu cost ha d'estar reflectit en la proposta econòmica del licitador? Aclariment 2: En aquest criteri es cita el següent: "El mínim establert ha de ser d'un 2,7% del cost anual del contracte IVA inclòs". Atenent a que en l'annex 17.1. Model de presentació econòmic (Lot 1) la repercussió d'aquest import es realitza abans d'IVA, es sol·licita aclariment de com reflectir aquest concepte, degut a que en cas d'haver-lo de proporcionar amb IVA inclòs s'hauria de tornar a estructurar tot l'arxiu Excel annex ja que el facilitat per l'Ajuntament no seria vàlid. Moltes gràcies. 13/10/2021 14:27h
Aclariment 1: L'import mínim és del 2,7% IVA inclòs i ha d'estar inclòs i reflectit dins del pressupost del contracte segons l'Annex 17.1.
Aclariment 2: Es pot modificar la taula de l'Annex 17.1 per tal de poder reflectir que el mínim import destinat a campanyes de comunicació és del 2,7% IVA inclòs.
1.- Un dels aclariments de l'anterior convocatòria va especificar que en el cas del lot 1 en què el contracte preveu diferents fases, s'ha de presentar una pestanya Cost Directe corresponent a cada fase (inici del servei, 0, 1 i 2) Continua vigent aquesta demanda? Si és així, en la fase d'inici del servei que s'ha de valorar, només la campanya d'implantació inicial del servei, o com aquesta campanya es desenvolupa en totes les fases es pot amortitzar al llarg dels vuit anys del contracte? La durada de la fase 0 és d'un mes (març 22), s'ha de preparar un annex 17.1 amb els serveis que es posaran en marxa aquell mes i com dies de prestació de serveis els que corresponen al mes de març del 2022? En el cas de la fase I (des de l'1 d'abril fins l'1 de juny) s'ha de preparar un annex 17.1 amb els serveis que es posaran en marxa en aquell període més el serveis que ja havien estat posats en marxa en fases anteriors i com dies de prestació de serveis els que corresponen a l'interval 1 d'abril a 1 de juny? Per la fase II amb el 100% dels serveis implantats, cal presentar annex 17.1 de l'any 2022 i amb durada des de juny a desembre i9 un altre annex 17.1 amb mateixos serveis però durada de 1 gener a 31 de desembre? 13/10/2021 14:20h
Cal presentar un Annex 17.1 per a cadascuna de les fases omplint la pestanya COST DIRECTE de manera que quedi justificat el quadre de la proposició econòmica de l'Annex IV del PCAP.
2.- El 2.7% del cost anual mínim per les campanyes anuals periòdiques de comunicació, el PCAP defineix que ha de ser del cost anual del contracte IVA inclòs, mentre que el Excel de presentació de l'oferta econòmica (annex 17.1) del Lot 1 especifica que el % de campanya s'indica abans d'IVA. Quin % s'ha de preveure per les campanyes i control del servei en la columna Q de la pestanya de cost directe del servei? 13/10/2021 14:15h
L'import mínim és del 2,7% IVA inclòs i ha d'estar inclòs i reflectit dins del pressupost del contracte segons l'Annex 17.1.
Es pot modificar la taula de l'Annex 17.1 per tal de poder reflectir que el mínim import destinat a campanyes de comunicació és del 2,7% IVA inclòs.
Bona tarda, En la pàgina 15 del Plec de Prescripcions Tècniques es detallen les diferents fases d'implantació del nou servei. En la Fase 0 es defineix el següent: "L'empresa adjudicatària del Lot 1 iniciarà el nou servei de recollida PaP comercial i industrial d'acord amb la seva proposta tècnica i continuarà el servei actual de neteja viària". Es sol·licita aclariment sobre si aquests serveis poden de ser prestats amb mitjans de lloguer aportats per l'empresa contractista, tal i com es detalla per a la recollida domèstica d'aquesta fase. Moltes gràcies. 13/10/2021 14:10h
Sí, correcte. Mentre no estiguin els nous equips entregats i llestos per a funcionar, s'aportarà en règim de lloguer tot el material necessari.
Bona tarda, Al llarg de l'apartat 1.4. Implantació del nou servei del Plec de Prescripcions Tècniques es detallen les diferents fases per a la implantació dels nous serveis, en elles es detallen les dates y tasques en cadascuna d'elles. Concretament, la fase 0 s'inicia l'1 de març del 2022 i la fase 1 s'inicia l'1 d'abril de 2022). En la Fase 0 es cita el sol·licita que "La neteja viària s'ampliarà amb els nous serveis de buidat motoritzat de papereres i servei de repàs de tardes a partir de 01/05/2022". Atenent a les dates fixades d'inici de les fases, es sol·licita aclariment sobre si la implantació d'aquest nous serveis de neteja viària (01/05/2022) correspondrien a la Fase 1 (01/04/2022) enlloc de a la fase 0 (01/03/2022). Moltes gràcies. 13/10/2021 14:09h
Sí, correcte. Els dos nous serveis de neteja viària entren en funcionament el 1/5/22 que es considera Fase I.
Bona tarda, En la pàgina 20 del Plec de Prescripcions Tècniques es cita el següent: "El treball de camp realitzat en els blocs plurifamiliars ha permès determinar que el sistema d'aportació tant per a habitatges unifamiliars com plurifamiliars serà de cubell en vorera". Per altra banda, en la pàgina 74 de l'annex II – Criteris de valoració del Plec de Clàusules Administratives Particulars es detalla el criteri que depèn d'un judici de valor corresponent a la recollida porta a porta, i concretament "Proposta especifica del servei de recollida PaP per als edificis plurifamiliars (fins a 1,50 punts)". Es sol·licita aclariment sobre si la proposta del criteri de valoració pot esser diferent a la de cubells en la vorera per a poder donar resposta a aquest criteri. Moltes gràcies. 13/10/2021 14:07h
De manera general, la recollida porta a porta es basarà en cubells en vorera. Ara bé, les licitadores poden presentar les seves propostes de recollida porta a porta en habitatges plurifamiliars en aquells casos concrets que requereixi una solució diferent, sempre prèvia justificació i respectant les especificacions relatives a les freqüències de recollida establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques.
Bona tarda, En les pàgines 51 i 53 del Plec de Prescripcions Tècniques es defineix la metodologia de treball per al tractament bàsic de neteja viària de "Neteja del mercat ambulant". És possible oferir altres metodologies de treball o tractaments que optimitzin els recursos disponibles i suposin un menor impacte ambiental, donant sempre compliment a un excel·lent resultat de neteja en els horaris definits? Moltes gràcies. 13/10/2021 14:04h
Les licitadores poden presentar la proposta tècnica més adequada a cada tractament, sempre que se'n justifiqui la seva idoneïtat i respecti les especificacions mínimes establertes en el Plec de Condicions
Bona tarda, En diverses ocasions, en el Plec de Prescripcions Tècniques, es sol·licita a les empreses licitadores especificar les càrregues de treball en metres lineals per hora assignades a cada equip o tractament. Atenent a que els amidaments d'alguns serveis tenen unitats de mesura diferents, com per exemple la neteja de parcs en metres quadrats i el buidat motoritzat de papereres en unitats, es sol·licita la possibilitat de presentar les diferents càrregues de treball en unes unitats coherents a les dels amidaments. Moltes gràcies. 13/10/2021 14:03h
Es poden presentar les càrregues de treball atenent a les característiques de cada tractament: metres lineals per escombrades mecàniques i manuals, metres quadrats en neteja de parcs i buidat de papereres en unitats.
Veiem que valoreu molt l'estalvi d'aigua de les escombradores el sistema combinat d'arrossegament / aspiració permet escombrar fins i tot totalment en sec amb una filtració de la pols PM10 d'un 100%. Una escombradora aspirant no pot treballar mai sense aigua ja que aixecaria tota la pols recollida la nostre consulta es respecte a la escombradora de 4 m3 d'aspiració volem saber si pot ser combinada d'arrossegament /aspiració donat l'estalvi que tindriem d'aigua garantint la filtració de partícules en suspensió. 01/10/2021 13:00h
Per les característiques del nucli urbà i el servei de neteja desitjat només s'admeten escombradores d'aspiració.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya