Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
001/21000849
Volem plantejar-lis un dubte respecte la clàusula 10 del PCAP on determina la puntuació obtinguda per via de la qualifiació del tècnic amb llicenciatura o grau de dret per executar el present contracte. Podrien si us plau, concretar quins Màsters o Post grau són vàlids per a obtenir la puntuació? La oferta formativa és molt amplia i variada, i no sempre el màster de fiscalitat per exemple està vinculat a la carrera de dret. Pot estar vincular a econòmiques o ciències empresarials. Així també, l'enunciat cita "i/o contractació" de forma genèrica que sobrentenem que es ref ereix en contractació pública i licitacions. I en tot cas, si es contemplen altres titulacions màster, relacionades amb l'objecte del contracte, com poden ser màster en gestió culturals o similars... 23/06/2021 19:37h
l'empresa adjudicatària haurà de destinar per a l'execució del contracte una persona amb grau o llicenciatura en dret, i 3 anys d'experiència en Dret mercantil.

Es preveu que les empreses licitadores obtindran punts en la valoració de les seves ofertes si acrediten que l'esmentada persona titulada en dret a més està en possessió d'un màster o un postgrau en fiscalitat i/o contractació. El que es puntua és que el personal titulat en dret tingui una titulació superior a la de grau o llicenciatura, i que sigui en la matèria de fiscalitat i/o en la de contractació.

En relació al postgrau o màster en fiscalitat i/o contractació és indiferent que siguin en contractació privada o pública.

Referent a estar en possessió d'altres màsters o postgraus, diferents al de fiscalitat i/o contractació no seran objecte de valoració.

Quan parla ue l'assegurança cobrirà el 100% del preu de l'adjudicació del contracte es refereix entenc que es refereix al 100% de 848.454,55 ¤. Correcte? 04/06/2021 19:19h
La quantia de coberturade l'assegurança ha de ser per la totalitat del preu d'adjudicació del contracte. El preu d'adjudicació del contracte vindrà determinat per la suma de l'import de la prestació objecte del contracte i la de l'import de contractacions dels espectacles i activitats complementàries.
Ens estem mirant el tema de la solvència mitjançant l'assegurança. Entenem que es tracta d'una assegurança de responsabilitat professional? 04/06/2021 19:15h
L'assegurança que es requereix ha de respondre dels danys que pugui causar l'adjudicatària per una execució negligent de les prestacions del contracte. I la quantia de cobertura ha de ser per la totalitat del preu d'adjudicació del contracte.
A la clàusula 8 del PCAP diu que al sobre A ha d'anar la declaració responsable segons el model de l'Annex III, però aquest annex correspon al model d'oferta, ho poden aclarir? 03/06/2021 09:20h
Es tracta d'un error tipogràfic a la clàusula 8 del PCAP (pàg. 9).
On diu: "1. La declaració responsable segons model que consta en l'Annex III d'aquest plec, i el document DEUC".
Ha de dir: "1. La declaració responsable segons model que consta en l'Annex I d'aquest plec, i el document DEUC".
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya