Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20210266
En referència als costos dels subministraments que ha d'assumir l'empresa contractista, podeu informar de l'estimació d'aquests costos? 14/09/2021 14:20h
En el pressupost base de licitació s'ha previst una despesa estimada de 30.000 euros/any en concepte de subministrament d'electricitat ja que es tracta d'un edifici de nova construcció. La despesa corresponent al subministrament de l'aigua anirà a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona.
En referència a la solvència tècnica i/o professional, és correcte acreditar l'experiència amb la gestió de cases d'acollida per a dones víctimes de violència de gènere i als seus fills? 10/09/2021 13:36h
En tot cas cal acreditar que els tipus d'habitatges reuneixen el que estableix la clàusula 7 del PCAP : ser residencials, adreçat a famílies, tipus habitatges tutelats, habitatges amb serveis i/o allotjaments individuals.
. En referència a la solvència tècnica i/o professional: És correcte acreditar l'experiència en la gestió de serveis socials residencials de qualsevol any? 10/09/2021 13:34h
D'acord amb la clàusula 7 del PCAP acreditar: Disposar d'experiència tècnica mínima de dos anys en la gestió de serveis socials residencials del tipus habitatges d'inclusió, habitatges tutelats, habitatges amb serveis, allotjaments individuals, adreçats específicament a famílies en situació de sense llar i/o famílies en situació d'exclusió social greu, amb un volum mínim de 5 habitatges.

Per tant, el plec no condiciona en quin període han d'acreditar-es els 2 anys, però si el tipus de habitatges que cal acreditar.
En referència al servei de cuina, entenem que l'entitat no ha d'aportar la matèria prima. És correcte? 10/09/2021 13:33h
Es correcte, l'empresa o entitat adjudicatària, no tindrà que aportar cap matèria prima del servei de cuina a les famílies
En referència al servei de bugaderia, entenem que l'entitat no ha d'aportar els productes de neteja. És correcte? 10/09/2021 13:33h
Son les famílies usuàries de la bugaderia les que han d'aportar els seus propis detergents i additius que precisi l'ús del servei de bugaderia, i per tant l'adjudicatària no els hi ha d'aportar.
Al PCAP s'indica que les famílies paguen en funció dels seus ingressos. L'entitat adjudicatària ha de realitzar la recaptació d'aquests ingressos? 10/09/2021 13:32h
Si, una de les funcions de l'adjudicatari es fer la recaptació d'aquest ingressos, d'acord amb la clàusula 4.3- CARACTERÍSTIQUES DEL SUPORT SOCIOEDUCATIU del PPT.
Podeu aclarir si els costes de neteja s'han de comptabilitzar com a costos indirectes? 10/09/2021 13:31h
En tot cas les despeses de neteja tenen la consideració de costos directes del contracte.
En referència a l'abonament a l'empresa contractista, a la clàusula 17 del PCAP no ens queda clar com es realitzarà. Hem d'interpretar els licitadors que es pagarà el preu ofert (sobre C) dividit entre les mensualitats del contracte? Si no és així, podeu informar de com es farà el pagament a l'entitat adjudicatària? 10/09/2021 13:31h
La clàusula 17 del PCAP diu: L'empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
A l'apartat ALTRES RECURSOS NECESSARIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI del PTT, s'indica que "seran 25.000 euros anuals dedicats a despeses de vida quotidiana". Entenem que aquesta despesa va a càrrec de l'entitat adjudicatària, és correcta? 08/09/2021 13:19h
La despesa de 25.000 euros dedicada a despeses de la vida quotidiana, serà a càrrec de l'entitat adjudicatària i està prevista en els costos del servei.
Podeu confirmat qui es fa càrrec del servei de neteja? L'entitat adjudicada o l'IMAHB? Ho preguntem perquè a la CLÀUSULA 8. CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ s'especifica que "l'adjudicatari assumirà les despeses de la neteja integral de les instal¿lacions (...)" i a la CLÀUSULA 7. CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ del PPT, en l'apartat ALTRES ACTIVITATS DE CARÀCTER GENERAL s'indica el següent "Neteja dels espais comuns del Centre: Els espais comuns d'AB- Allotjaments, uns situats a la planta baixa on hi ha dos espais diferenciats, un de més privat per a la gestió professional que consta de tres despatxos, un bany, un petit vestidor, office, recepció i magatzem. I un per a les persones usuàries format per la cuina, el menjador, una sala de descans i jocs per als infants i una sala amb ordinadors, un espai de balcó/terrassa, i un pati on la zona enjardinada anirà a càrrec de l'IMAHB. A la Primera planta es disposa de bugaderia amb espai per estendre la roba". 08/09/2021 13:18h
El centre disposa dels següents espais comuns a la planta baixa, un de privat destinat a la la gestió professional que consta de:
- Tres despatxos
- Un bany
- Un petit vestidor
- Office
- Recepció
- i magatzem

I un altre, per a les persones usuàries, format per:
- Cuina
- Menjador
- Sala de descans i jocs per als infants
- Sala amb ordinadors
- I espai balcó i terrassa.

La neteja d'aquests 2 espais descrits serà a càrrec de l'adjudicatari, i l'IMHAB només assumirà la neteja de la zona enjardinada del Centre.
Respecte al servei de neteja, a l'estimació de costos del servei, podeu aclarir quantes hores setmanals s'han valorat? 08/09/2021 13:14h
En l'estimació dels costos s'ha previst un servei de neteja de 5 h diàries per a una superfície de 550 m2
Pel que fa a l'estimació dels costos salarials de la direcció del servei, entenem que s'ha aplicat el cicle general i altres complements. Podeu aclarir aquesta qüestió? Quin es el desglòs del cost salarial de la direcció? Quins complements s'han aplicat? 08/09/2021 13:14h
En l'estimació de costos de la direcció del servei s'ha previst el salari de cicle general i els complements de valoració i diagnòstica i coordinació, juntament amb el complement de disponibilitat, ja que el fet d'estar disponible serà compensat amb un plus del 10% del preu hora. Aquest complement s'ha previst per ser aplicat tant als professionals que desenvolupin tasques de direcció com al personal que desenvolupi tasques de seguiment social.
A la CLÀUSULA 7. CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ del PPT diu que "Els professionals del Servei AB-Allotjaments garantiran la suficient flexibilitat i disposició horària per atendre possibles urgències i necessitats que es puguin produir durant les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, tots els dies de l'any, a través de disponibilitat telefònica." Atesa aquesta disponibilitat, entenem que s'ha d'aplicat en l'estimació de costos un cicle continuat. Tanmateix, a l'informe justificatiu del preu s'indica que s'ha aplicat el cicle general. Podeu aclarir aquesta qüestió? 08/09/2021 13:13h
En resposta a aquest dubte volem informar que en l'estimació de costos de la licitació s'ha aplicat el cicle general i afegint un complement de disponibilitat. Aquest complement de disponibilitat s'entén pel fet d'estar localitzable per a la incorporació immediata a l'empresa, fora de la jornada habitual. El fet d'estar disponible serà compensat amb un plus del 10% del preu hora. Aquest complement s'ha previst per ser aplicat als professionals que desenvolupin tasques de direcció i de seguiment social.
La Clàusula 7 "Requisits de capacitat i solvència" estableix: b. Per a la solvència tècnica: "Disposar d'experiència tècnica mínima de dos anys en la gestió de serveis socials residencials del tipus habitatges d'inclusió, habitatges tutelats, habitatges amb serveis, allotjaments individuals, adreçats específicament a famílies en situació de sense llar i/o famílies en situació d'exclusió social greu, amb un volum mínim de 5 habitatges. Entenem que el fet de poder acreditar haver gestionat, amb els terminis i imports fixats, equipaments d'Habitatges amb Serveis per a gent gran, o bé apartaments tutelats amb usuaris en risc d'exclusió social ens han de permetre acreditar aquesta solvència. Ens ho podeu confirmar? 01/09/2021 08:19h
D'acord amb l'establert en la clàusula 7 del PCAP, es requereix experiència en la gestió de serveis socials residencials del tipus habitatges d'inclusió, habitatges tutelats, habitatges amb serveis, allotjaments individuals, adreçats específicament a famílies en situació de sense llar i/o famílies en situació d'exclusió social greu. Per tant, es requereix experiència amb famílies, i no amb gent gran o població en situació d'exclusió social en general.
En relació a la solvència tècnica exigida per a prendre part en la licitació amb codi d'expedient de l'assumpte, agrairíem ens aclarissin: ¿ El CPV del contracte indicat a l'anunci és el 85311000 ¿ El CPV del contracte indicat al PCAP és el 85311000-2 01/09/2021 08:15h
El CPV és 85311000-2 (serveis d'assistència social amb allotjament).
Ens podeu confirmar si es tracta d'un servei nou o gestionat? 16/08/2021 12:15h
Tal i com consta a l'anunci del perfil del contractant, es tracta de la licitació d'un nou servei i per tant actualment no hi ha cap personal susceptible de subrogació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya