Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO (PLACSP) està provocant que des del dia 25 de novembre no es recuperin correctament les publicacions de la PLACSP. Aquesta incidència fa que les publicacions de la PLACSP no quedin recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) ni tampoc es poden consultar des del cercador de la PSCP. Els tècnics de la PLACSP estan treballant per tal que es pugui resoldre al més aviat possible.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Palafrugell
Codi d'expedient:
21/2021

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, en referència a la partida de MARCS DE FUSTA, no entenem què vol dir "panell interior de suro aglomerat negre". Gràcies. 01/10/2021 08:19h
En la següent pàgina web de l'Institut Català del Suro explica els diferents formats en què es pot trobar aquest material, i l'aglomerat negre és un d'ells:


https://www.icsuro.com/formats-suro/
Bon dia, trobem a faltar informació referent a les partides amb codi: 01.12.01 i 01.12.02. plànols, dimensionat, detalls o esquemes. Del 01.02.05 no hi ha cap mena de descripció a nivell d'enginyeria Audiovisual de quins sistemes de control y de reproducció volen implantar? Del 01.12.07 no hi ha dimensions Del 01.12.08 no hem sabut trobar el guió del que parla el pressupost. Per valorar un audiovisual és imprescindible. 28/09/2021 12:22h
01.12.01 i 01.12.02. plànols, dimensionat, detalls o esquemes: El dimensionat i la informació està reflectida en els preus 326, 327 i 328 així com a la memòria annex de museïtzació.

Del 01.02.05 no hi ha cap mena de descripció a nivell d'enginyeria Audiovisual de quins sistemes de control i de reproducció volen implantar? Entenent que hi ha error de transcripció en la numeració de la partida essent la plantejada la 01.12.05 (6 projectors, 1 reproductor) tal com s'indica a la memòria i als preus disposen de control i software per reproduir un passi diferent i en bucle, situació habitual, però que cal tenir en consideració en aquest tipus de dispositius.

Del 01.12.07 no hi ha dimensions: Les dimensions figuren a la descripció dels preus 333 i 334 així com a la memòria annex de museïtzació.

Del 01.12.08 no hem sabut trobar el guió del que parla el pressupost. Per valorar un audiovisual és imprescindible. Tal com s'indica a la documentació del projecte, aquest guió es proporcionarà amb una direcció d'art orientativa. La valoració econòmica s'ha ajustat al treball requerit.

Bon dia, demanem si us plau més dades de la referència de l'equipament de cuina: Vinoteca serie 6000 mono temperatura i accessoris, de la partida CS010101 d'equipament de cuina. Amb la informació donada no podem definir el preu de l'equip. Moltes gracies. 24/09/2021 08:51h
És aquest: https://www.eurocavepro.com/content/213-wine-cabinets-series-6000
Les mides són 1825x680x690
Respecte a la consulta dels amidaments BC3 resposta anteriorment, efectivament la suma total del BC3 i del TCQ coincideix amb el PDF del projecte. Però aquesta coincidència es deu a que al BC3 els preus dels subcapítols d'instal·lacions estan fixats manualment. Per exemple, al BC3 el capítol 01.08.01.03 té un preu fixe de 22.895,11 ¤, mentre que els subcapítols que el composen sumen 41.504,47 ¤. Entrant ja a nivell de partides, per exemple, de la partida EEJ7ZL28 al BC3 es sol·liciten 2 unitats, mentre que al projecte sòls se'n sol·licita 1. Aquest mateix cas ocorre a moltes altres partides del projecte. Sol·licitem que reviseu els documents de nou i ens confirmeu 22/09/2021 08:44h
Ens reiterem amb la resposta donada anteriorment i el que preval és el pressupost del projecte aprovat definitivament en PDF
Al BC3 penjat als avisos a dia 16/09/2021 els amidaments del capítol d'instal·lacions no coincideixen amb els amidaments del projecte. Podeu revisar quin dels dos documents és correcte i corregir l'altre segons correspongui? 21/09/2021 13:34h
Els Serveis Tècnics han comprovat que el TCQ es correspon amb el BC3 i ambdós al projecte aprovat definitivament en PDF.

En cas d'utilitzar per obrir aquests arxius un programa en que forci un determinat nombre de decimals diferents dels que s'utilitza a l'arxiu facilitat, és possible que pugui donar un resultat lleugerament diferent fruit de l'arrodoniment. En tot cas, prevaldrà sempre la documentació aprovada definitivament i és la que reflecteix el projecte en PDF.

Els arxius adjunts facilitats de pressupostos (BC3 i TCQ) són una ajuda que tot i estar comprovats que s'ajusten i es corresponen amb el PDF aprovat definitivament, a tots els efectes únicament és vàlid el document aprovat definitivament (PDF).
Disculpeu, la consulta anterior estava mal formulada. El que necessitem conéixer són els amidaments del ELEVAPLATS (dimensions fossament, alçada des de paviment acabat a planta -1 a planta 0), i no del rentaplats. 21/09/2021 13:32h
Les mides del forat per la instal·lació del model descrit en els amidaments són 68 cm d'amplada i 77 cm de fondària. No fa falta fossat. La diferència de cota entre paviment planta baixa i planta primera està al projecte
Als plànols del projecte no s'hi representa el rentaplats sol·licitat al pressupost. Podrieu indicar-nos els amidaments d'aquest (dimensions fossament, alçada des de paviment acabat a planta -1 a planta 0)? 21/09/2021 10:50h
Bon dia,

A la pàgina 568 del document pdf del projecte executiu, concretament en el plànol 5.18, hi ha representada la posició dels elements de la cuina. El rentaplats és el número 19 de la llegenda, on ja hi consten les seves mides.
Podeu indicar-nos si serà necessari l'ús de mitjans d'elevació o qualsevol altre mitjà auxiliar per a l'acopiament al lloc definitiu d'algun dels equips a instal·lar? 21/09/2021 08:44h
Pels materials i equipaments a instal·lar únicament serà necessari un camió grua
Al PCAP s'indica que l'ICIO i la taxa municipal l'assumirà l'empresa contractista. Podeu indicar-nos si per a aquest projecte es sol·licitaran aquestes taxes? 16/09/2021 13:26h
Atès que és una obra propietat municipal, no està subjecte a l'ICIO, d'acord amb l'article 2 de l'ordenança municipal número 3.

Cal tenir en compte que la clàusula 29 del PCAP, és gènerica i disposa que el pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d'obres i de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s'escau, i qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.
Ens podrieu facilitar els amidaments del projecte en format excel o presto? 16/09/2021 09:53h
Bon dia, a través dels avisos penjarem el pressupost en format BC3 i així podreu exportar-ho en presto si ho necessiteu.
Podeu indicar-nos si hi ha visita programada? I en cas de ser així, seria aquesta obligatòria? 15/09/2021 13:43h
No hi ha visita programada
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya