Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
20ju83-CPO20020001
En relació a la licitació de referència, ens sorgeix un dubte. Nosaltres com a empresa licitadora, complim amb la solvència demanada, en aquest cas concretament amb la classificació empresarial. Tot i així, si subcontractem algunes parts a tercers, i així ho manifestem al nostre DEUC. La nostra pregunta és, hem d'aportar DEUC d'aquestes empreses subcontractades si nosaltres ja complim amb la classificació requerida en els plecs? 09/06/2020 20:45h
No, el PCAP estableix que només és necessari aportar un DEUC separat de les empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta o quan es recorre a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvencia económica i/o tècnica.


En referència a l'expedient 20ju83CPO20020001 " Obres d'urbanització de la UA1 Vores Via Augusta Fase 1..." I un cop publicat en el BOE el RD LEY 17/2020 de 5 de maig que en la seva disposició addicional vuitena estableix la continuació dels procediments de contractació pública. Voldriem saber si es repren aquesta licitació i la nova data i hora màxim per a la seva presentació. Preguem ens puguin informar de les novetats o saber si es publicaran al perfil del contractant 11/05/2020 12:12h
En resposta a la seva consulta, els informem que, en virtut del que estableix el Real Decreto 463/2020 del 14 de març, el termini de presentació d'ofertes del present procediment continuan suspesos, ja que l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis que estableix la disposició addicional vuitenta del Real Decreto ley 17/2020, de 5 de maig , només afecta als procediments que es realitzin per mitjans electrònics i ,per tant, no és aplicable a aquest procediment.
El procediment de referencia ,amb número d'expedient 20ju83-CPO20020001, NO preveu la presentació d'ofertes ni la tramitació del mateix per mitjans electrònics.
Els informarem de qualsevol novetat a través del perfil del contractant.
1.-¿ al pressupost del projecte només apareixen els amidaments de la fase 1, tot i que al TCQ si que apareix la fase 1 i la fase 2. Entenc que aquesta fase 2 correspon al "Projecte obres ordinàries de les vores de la Via Augusta"? 2.- ¿ en el projecte que disposem no queden definides ni en memoria ni en plànols les actuacions de les vores de la Via Augusta. Agraïria si podeu enviar la documentació que fa referència al Projecte obres ordinàries de les vores de la Via Augusta 11/05/2020 12:12h
1.- SI

2.- El projecte sencer està penjat en el perfil del contractant, que es troba allotjat en la plataforma de Serveis de Contractació Pública
1.- El pressupost del PCA de costos directes (881.288,21 ¤) no em concorda amb la suma de les fases 1 i 2 del projecte (478.352,29 ¤). 2.-Entenem que aquest contracte únicament es fixa en les obres de la fase 1 que corresponen a la zona verda entre IQS i Margenat , així com la finalització de l'espai urbà generat amb la UA2 a la cantonada Besòs entre Margenat Via Augusta. Per tant, quedaria fora del contracte la Plaça Borràs. 3.-El termini de les obres que indica el PCA de 8 mesos entenem que serà de les fases 1 i 2. Segons projecte, el termini de la fase 1 serà de 3,5 mesos, és aquest el correcte? 11/03/2020 16:33h
1.-PROJECTE OBRES ORDINÀRIES DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA= 648.474,23 ¤ +
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A.1. DE LA M.P.G.M. DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA FASE 1 = 372.269,26 ¤ =
1.020.743,49 ¤ PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL AMB la seguretat i salut, el control de qualitat i Pa a justificar.
881.288,21 ¤ PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL SENSE la seguretat i salut, el control de qualitat i Pa a justificar.

2.- Correcte.

3.-No, són 8 mesos perquè és el que serà fer aquestes dues obres definides a:
¿ PROJECTE OBRES ORDINÀRIES DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA
¿ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LA U.A.1. DE LA M.P.G.M. DE LES VORES DE LA VIA AUGUSTA FASE 1En referència a la licitació "Projecte d'urbanització de la UA1 de la MPGM de les vores de Via Augusta (Fase 1) i del Projecte d'obres ordinàries dels entorns de la UA1 de la MPGM de les vores de Via Augusta, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi ", tenim un dubte sobre l'acreditació de la solvencia mitjançant la capacitat d'altres empreses. En el nostre cas ens manca J5d (disposem de la J5c), podem acreditar-la amb una carta de compromís d'una altra empresa i el seu DEUC? O caldria fer una UTE? 10/03/2020 12:43h
En resposta a la seva consulta, comentar-vos que, tal com estableix la clàusula 8 del PCAP, sense necessitat de crear una UTE, podeu recorrer a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvencia económica i/ o técnica però ho heu de fer constar en el vostre DEUC i l'empresa a la que voleu recorrer ha de presentar el seu propi DEUC.

"¿En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat..."

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya