Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Rubí
Codi d'expedient:
2/2021/CSOS
A l'hora de retirar les instal¿lacions existents a les parcel¿les, es preveu conflictivitat amb possibles ocupants d'aquestes? i en el seu cas existeixen acords amb aquests? 14/05/2021 11:29h
En l'hipotètic cas que durant l'execució del contracte es donin les circumstàncies exposades a la consulta, es comptarà amb l'auxili de la Policia Local i/o judicial que correspongui. Igualment, la clàusula 23 del PCAP estableix com a causa específica de suspensió del contracte la impossibilitat parcial o total d'executar els treballs objecte del contracte, no imputable a l'Administració ni al contractista, pel termini indispensable fins a la desaparició de la causa que la motiva.
S'admet la possibilitat de crear, amb mitjans propis, una via d'accés apte per l'entrada amb vehicles pesats (camió de càrrega) incloent la posterior restitució del terreny al seu estat original? 14/05/2021 11:28h
Tal i com s'informa als Plecs els terrenys no són titularitat de l'Ajuntament de Rubí, i per tant s'obtindrà autorització judicial únicament per accedir a les parcel¿les i executar l'objecte del contracte, sense que això comporti autorització per crear una via d'accés d'entrada ni cap altre modificació/restitució del terreny original.
Para empresas de nueva creación, ¿cuál sería la solvencia económica y financiera, y la solvencia profesional o técnica requerida para esta licitación, y su medio de acreditación? 07/05/2021 10:32h
La Clàusula 5.5. A del PCAP estableix la solvència econòmica i financera requerida, volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de la presentació de les ofertes per un import igual o superior a 167.072,00 ¤. Per tant, i de conformitat amb l'article 87.1.a) de l a Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, en el cas de que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.
Pel que fa a la seva acreditació, s'estableix a la citada clàusula els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, o els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil en cas d'empresaris no inscrits a dit Registre. Igualment, en virtut de l'article 86 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, si el licitador no està en disposició d'acreditar la solvència exigida amb la mencionada documentació, es podrà acreditar la solvència econòmica i financera per altres documents que en tot cas hauran de ser acreditatius del volum anual de negocis establert com a solvència mínima, o en el seu cas del corresponent volum de negocis proporcional al període. En aquest supòsit, serà l'òrgan de contractació qui considerarà apropiada o no la documentació presentada pel licitador per acreditar la solvència.

Respecte a la solvència técnica o professional l'article 90.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic CSP estableix que la solvència tècnica de les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, s'acreditarà per un o varis dels mitjans establerts a les lletres b) a i) de l'article 90.1 de la citada Llei amb la documentació acreditativa corresponent. En aquest cas, serà l'òrgan de contractació qui decidirà si considera apropiats o no els mitjans i documentació acreditativa aportats pel licitador per justificar i acreditar la solvència técnica o professional.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya