Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Port de Mataró
Codi d'expedient:
CPM2021Serveis002

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

El PCAP d a la seva pàgina 37, clàusula 14.3 especifica com documentació obligada a presentar per la proposada com adjudicatària l'acta fundacional o escriptura de constitució/llibre de socis/es on s'acrediti que es tracta d'una entitat sense ànim de lucre o en cas de ser una entitat mercantil aportar el llibre de socis/es per acreditar que la majoria del capital social pertany a una entitat sense ànim de lucre i els estatuts en vigor on consti que l'objecte social és la inserció social i laboral de persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió social. Aquesta licitació està reservada a empreses sense ànim de lucre i/o empreses d'inserció social? 15/06/2021 10:36h
La present licitació no ho és d'un contracte amb caràcter reservat a determinades organitzacions dels referits a la disposició addicional quarta i quaranta-vuitena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i per tant, hi pot participar qualsevol persona física o jurídica que reuneixi l'aptitud per contractar i les condicions de solvència, exigides al Plec de Condicions Administratives Particulars.
D'aquesta manera, no s'exigirà en cap cas la documentació que erròniament es fa constar en la clàusula 14.3.C), apartats a) i c) del plec de condicions administratives particulars que regeixen la present licitació:
a) Acta fundacional o escriptura de constitució/Llibre de socis/es on s'acrediti que es tracta d'una entitat sense ànim de lucre. En cas de ser una entitat mercantil, també cal aportar el llibre de socis/es a fi d'acreditar que la majoria del capital social pertany a una entitat sense ànim de lucre.
b) Estatuts en vigor registrats on consti que l'objecte social és la inserció social i laboral de persones amb discapacitat i/o risc d'exclusió social i, així mateix, que els/les socis/es o les persones accionistes no rebran distribució de dividends per les seves participacions o accions perquè aquestes es invertiran en l'activitat descrita per l'objecte social.
Per tant, la única documentació exigible en el supòsit referit en l'esmentada clàusula 14.3.C) serà la següent:
C. INDEPENDENTMENT de si les empreses estan o no inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, cal que aportin, en tot cas, la documentació següent:
a) Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP i l'apartat F.2 del quadre de característiques. Així mateix, cal acreditar que el personal de l'equip mínim i els mitjans materials proposats al sobre A compleixen els requisits que es detallen en l'apartat F.2 del quadre esmentat.
b) Relació del personal que es destinarà a l'execució del contracte i acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s'escau, declaració responsable per part de l'empresa on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que s'ocuparan en l'execució del contracte i que acreditarà la afiliació i l'alta de totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l'inici de l'activitat contractada.
c) En cas que l'empresa hagués declarat que té la intenció de subscriure subcontractes amb altres empreses, de les quals s'hagués presentat les declaracions responsables corresponents, de cada una d'aquestes empreses els documents justificatius que acreditin el seu compliment dels apartats 14.3.A lletres a), b), d), e) i f) i de l'apartat 14.3.C lletres a) a e).
d) En cas que l'empresa hagués declarat que recorre a les capacitats d'altres entitats d'acord amb l'article 75 de la LCSP, els documents justificatius que acreditin el seu dels apartats 14.3.A lletres a), b), c), d), e) i f) i de l'apartat 14.3.C. lletres a) a e) i el compromís per escrit de les entitats a les que es recorre conforme es disposarà dels recursos necessaris.

Vist el present aclariment, totes les persones que vulguin visitar les instal·lacions, podran sol·licitar-ho dins del termini de 3 dies naturals a comptar a partir de la data de publicació d'aquest aclariment, enviant un correu electrònic a l'adreça electrònica info@portmataro.com indicant com assumpte del correu "Visita instal·lacions del contracte de Servei de neteja de vials i instal·lacions del Consorci Port de Mataró de port de Mataró"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya