Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Politècnica de Catalunya
Codi d'expedient:
SE102000HO2021041
Referent a la licitació, al PCAP indiquen que s'adjunta el llistat de subrogació a l'Annex 5 al Plec, però no trobem aquest Annex. Ens podrien indicar si hi ha subrogació o no, i en el cas afirmatiu, ens podrien adjuntar l'Annex 5 esmentat? 06/09/2021 14:39h
Us informem que en aquesta licitació no hi ha personal a subrogar i per tant, no hi ha l'Annex 5 (condicions de subrogació) en el Plec de clàusules administratives.
Hi ha feines que poden requerir de la presencia de més personal, per exemple en la poda dels arbres. Al plec es defineix la presència permanent de 1 oficial amb 1.500h i 1 auxiliar amb 1.500h al servei. Si per exemple s'incorporés un auxiliar durant 5 dies, a l'equip existent, per fer els treballs i realitzés 40h, les hores d'aquest computarien dintre de les 1.500h de l'auxiliar (és a dir, les hores de l'auxiliar 1 + les hores de l'auxiliar 2 = 1.500h) o serien hores que no comptarien dintre d'aquestes 1.500h i el cost l'assumiria l'adjudicatari en la seva oferta? 06/09/2021 14:23h
Sobre el còmput d'hores, el total d'hores exposades inclou tots els treballs descrits. En cas que s'aporti, per exemple, puntualment un equip de suport per tasques de poda, aquestes hores formaran part de la suma total, i per tant, es pactarà directament amb el Cap de Manteniment del Campus una disminució del temps dedicat en altres moments de menor càrrega de treball.
El conveni d'aplicació al contracte pot ser diferent al de jardineria estatal? En el cas d'un Centre especial de treball que utilitza el conveni Tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. 06/09/2021 14:17h
El conveni de referència és el Conveni Col·lectiu Estatal del Sector de la Jardineria, de 19 de desembre de 2017 (Conveni num. 99002995011981), tal com s'especifica a la pàg. 3 del Plec de Clàusules Administratives, dins l'apartat C.2. Pressupost base de licitació.

No obstant, això no implica menystenir cap proposta encarada al foment social i d'oportunitats per a col·lectius especials, en el cas d'una entitat que gestiona centres especials de treball, serveis socials d'integració laboral, centres ocupacionals i serveis de règim transitori, de titularitat privada, per a persones amb discapacitat intel·lectual. En conseqüència, entenem que poden presentar-se a la licitació, sempre i quan compleixin les obligacions salarials que derivin del conveni col·lectiu que resulti d'aplicació (interpretem, pel contingut de la consulta, que en el seu cas, es tractaria del Conveni Col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya) i que l'entitat faci una proposta que incorpori els requeriments que estan definits en el Plec de Prescripcions Tècniques, entre d'altres, els següents:

L'empresa adjudicatària assignarà una figura de responsable tècnic de contracte que haurà de centralitzar l'organització del servei i la interlocució amb la UPC, amb la dedicació necessària per complir els requeriments del plec de prescripcions tècniques, que disposi d'una titulació, almenys, d'enginyer tècnic agrícola, acreditant formació i experiència en els àmbits de jardineria sostenible, salut laboral i estàndards de seguretat.

Per a la prestació del servei, l'empresa adjudicatària destinarà al servei el personal necessari en cada moment i època de l'any per garantir la correcta execució de les operacions de conservació i manteniment. Com a referencia d'acord amb les categories establertes al Conveni de Jardineria, l'empresa adjudicatària haurà de destinar al servei dos llocs de treball, un Oficial Jardiner i un Auxiliar Jardiner, amb una dedicació de 1.500 hores anuals cada lloc, amb un horari habitual de dilluns a divendres, amb dedicació de vuit hores diàries, per a cobrir el servei en horari de 07:00 a 15:00 hores.

El personal de presència permanent haurà de disposar dels coneixements suficients, tant a nivell tècnic com pràctic, de manera que assegurin la correcta interpretació i execució de les operacions. L'empresa haurà de garantir que, a totes aquelles tasques que s'especifiquen al Plec de Prescripcions tècniques, l'entitat té la capacitat de realitzar-les correctament amb personal propi o contractat adhoc.

Correspon a l'empresa presentar una memòria descriptiva que reculli la proposta organitzativa de la descripció del servei (programa de treball, procediments, informes, ...), els mitjans humans (responsable del contracte, personal de presencia permanent, pla de formació, altres mitjans humans destinats al servei) i mitjans materials (eines, equips, vehicles i sistemes de comunicació). Si l'empresa adjudicatària precisa variar o ajustar els llocs de treball, ho podrà fer en funció de la seva capacitat organitzativa, sempre que es respectin els mínims establerts en els Plecs, i en tot cas, haurà de detallar-se en la Memòria descriptiva per tal que pugui ser valorada. En vista que les prestacions salarials base dels dos Convenis són similars, però en canvi els elements no variables difereixen entre ambdós convenis, caldrà que l'empresa justifiqui la proposta econòmica global, amb les possibles compensacions de pagues addicionals o altres conceptes amb l'escreix de personal amb discapacitat que, en el seu cas, sigui necessari per realitzar el mateix volum de feina designada.

Tot el personal que assisteixi al centre de treball haurà de disposar dels EPIs i equip de treball perfectament adequat, així com l'aportació completa de tots aquells mitjans materials, eines, maquinària, vehicles i d'altres, exposats al punt 5 del Plec de Prescripcions Tècniques del vigent concurs.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya