Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+DO CCB-17260

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, vàrem quedar en el tercer lloc de la fase 2. Quin es el procediment per emetre la factura corresponent a la compensació econòmica de 4.000,00¤? Gràcies 23/06/2021 20:20h
Bona tarda,

aquestes peticions als efectes de facturar la compensació a rebre com a finalista, cal que es vehiculin via bústia corporativa de licitacio@infraestructures.cat . Tanmateix, Infraestructures d'ofici ja gestiona aquests pagaments tan bon punt l'adjudicació es ferma, de conformitat amb l'apartat 25 del QCC del Plec, supòsit que no es dóna encara en la present licitació.

Salutacions,
Buenos días: ¿Cuándo se sabrá el resultado de la primera fase de este concurso? Gracias. 23/03/2021 11:45h
Buenos días,

se estima durante la primera mitad del mes de abril. Toda novedad y aviso se dará a conocer a través de este canal puntualmente.

Saludos,
Benvolguts, Moltes gràcies per la última resposta que heu publicat però aquesta representa sens dubte un canvi substancial de les condicions del concurs i creiem, per tant, que això ha d'implicar un aplaçament de la data de lliurament. És evident que amb les premisses que especifiqueu en aquest email l'objectiu del concurs ha canviat molt, alguns que havíem decidit no presentar-nos-hi per manca d'informació podem reconsiderar la nostra decisió de la mateixa manera que els que hi estan treballant segurament hauran de reorientar el seu plantejament. Us demanem doncs que reconsidereu la data de lliurament del present concurs. Salutacions cordials, 11/01/2021 16:50h
Bona tarda,

No hi ha cap canvi en les bases del concurs publicat, ni menys encara en els criteris de puntuació. En la resposta anterior s'ha puntualitzat que la documentació facilitada és limitada (per raons òbvies de sensibilitat de la mateixa).

Cal remarcar que estem en la primera volta, on les propostes han d'anar més enfocades a la "idea" i no tant en desenvolupar del projecte executiu.

Amb tot, s'ha acordat una ampliació del termini de recepció de propostes fins el 28/01.

Salutacions,
Benvolguts, La informació confidencial que ens heu facilitat als que hem estat admesos a aquesta fase és absolutament insuficient per fer la proposta que demaneu. És un edifici funcionalment complex i només ens heu donat un programa funcional amb unes sigles inintel·ligibles, sense explicar-nos ni què signifiquen ni les relacions entre elles ni les seves necessitats i servituds. Fer una proposta gràfica per a un concurs d'un edifici d'aquesta magnitud si no disposem d'un programa funcional ben explicat ni coneixem les necessitats reals de cadascun de les àrees que es demanen és, literalment, treballar en va. Us demanem si us plau, que completeu la informació referent al requeriments del programa funcional, per tal que puguem treballar tots amb les mateixes condicions però sobretot per tal que puguem fer propostes el més encertades possibles i no tinguem la sensació de treballar a cegues. Moltes gràcies, 11/01/2021 10:07h
Bon dia,

Des de la Gerència som conscients que la documentació facilitada és limitada, i de les dificultats que això comporta per el desenvolupament d'una proposta complerta.

Tenint això present, en aquesta primera fase, s'avaluarà en base de la documentació aportada, principalment la integració de la proposta en l'entorn i edifici existent, especialment en referència a la proposta de façana, i de la planta tipus segons la ubicació dels nuclis de comunicació i possibles intervencions o generació de patis, que millorin el funcionament de l'edifici, atesa la manca de continuïtat en els nuclis actuals.

Cal puntualitzar que tots partiu de la mateixa informació i que tinguem present, no hem tret cap concurs recentment de les mateixes característiques que pugui donar avantatge a cap licitador.

Salutacions,
Bona tarda, tot i la resposta a la pregunta del 01/01, seguim sense tenir clar el funcionament de la zona d'accés de vehicles en planta baixa i soterrani 1. Entenem que l'accés i l'arrencada de la rampa, tot i que estan grafiats en planta soterrani, es troben ubicats a planta baixa, però no tenim clar si les sales que queden en els dos braços de l'edifici en l'interior d'illa existeixen tant en planta baixa com en planta soterrani 1. Hi ha alguna possibilitat també de tenir un quadre de superfícies construïdes per planta o un llistat de les sales amb les seves superfícies? Tampoc entenem on s'ubica el doble espai que es comenta que hi ha en planta baixa. Gràcies, 08/01/2021 16:45h
Bona tarda,

L'accés i arrencada de la rampa que estan grafiats en planta soterrani, es troben en una cota intermitja entre planta baixa i planta soterrani, propera a la planta baixa, tal com indiqueu.

Les sales que queden en els dos braços de l'edifici en l'interior d'illa existeixen en la cota intermitja d'accés al aparcament (grafiat en la planta soterrani) No es disposa actualment d'un quadre de superfícies de l'edifici existent.

No sabem a quin doble espai es fa referència.

Salutacions,
Bona tarda. Hem rebut la informació confidencial del concurs on figuren les plantes de l'edifici i un programa funcional. Ens agradaria, ens facilitessin el llibre blanc de les comissaries i de les ABP, on segurament podem trobar informació del funcionament i interrelació de les diferents unitats, així com el significat de sigles (URDIS, ASMET, AINF, etc) que apareixen abreviades al programa funcional. 01/01/2021 21:01h
Bona tarda,

S'adjunta document de llibre blanc per a comissaries, tot i que no està actualitzat ni es genèric. També cal tenir present que aquest edifici no es tracta d'una comissaria a l'ús... Ja que engloba molt programa addicional.

El significat de les sigles que apareixen en el programa funcional es troba descrit a la banda dreta.

URDIS: Unitat regional Dispositius
ASMET: Àrea de seguretat del transport metropolità ...

Salutacions,
Bon dia, la pàgina 4 de l'document "memòria programa funcional" fa referència a una Sala de Comandament que hem de mantenir (preferiblement a les plantes superiors, com està actualment) però que no està en la taula de programa/ quadre de superfícies. Quina és la superfície aproximada d'aquesta sala? 01/01/2021 20:51h
Bona tarda,

Els espais indicats pertanyen al programa funcional del centre de coordinació (CECOR). En general es tracta dels espais mes representatius de l'edifici, que caldrà situar en les zones mes nobles de l'edifici.

Salutacions,
En el programa es parla de l'edifici annex d'aparcament. Es en aquest edifici on estaran ubicats tots els vehicles de les diferent unitats que es defineixen al programa funcional? Si és així, quin és el programa de vehicles que es preveu ubicar en l'actual soterrani -1 que sembla que es demana que es destini a aparcament? Per altra banda insistim en la necessitat de disposar d'alguna secció de l'edifici. la secció esquemàtica que apareix en el programa no indica per on està feta i sembla que no coincideix amb el doble espai que s'intueix en les plantes. Necessitem millor informació 01/01/2021 20:48h
Bona tarda,

Els vehicles s'ubicaran en un edifici proper ja construït. Per aquest edifici, s'ha d'habilitar un espai d'estacionament per entre 5 i 6 vehicles i un espai de descàrrega.

Salutacions,
Les plantes soterrani-1 i plata baixa no queden ben explicades en els cads que ens heu enviat. Creiem que la distribució d'ambdues està barrejada, ja que els vianants entren en planta baixa als dos carrres i no està grafiat així. Al no tenir seccions no podem aclarir-ho. Si us plau doneu-nos resposta urgent per poder seguir treballant 01/01/2021 20:43h
Bona tarda,

En l'accés de vehicles de la planta soterrani, (carrer Àvila) s'accedeix a nivell de carrer i en girar 90º a la dreta hi ha una rampa que baixa fins al nivell del soterrani. Analitzant el nucli d'escales situat a continuació de la rampa, l'espai de dependències es troba 3 graons per sota del nivell d'aparcament.

La planta baixa es troba 14 graons per sobre del nivell de l'aparcament, l'accés a la planta baixa, (carrer Bolívia) està 6 graons per sobre del nivell de carrer. Els 5 del vestíbul més l'exterior.

Salutacions,
Bon dia. Ens agradaria saber si és possible fer una visita a l'edifici. Moltes gràcies 01/01/2021 20:41h
Bona tarda,

s'ha desestimat atesa la situació sanitària actual.

Salutacions,
Bon dia, en la resposta del 17/12/2020, comenteu que no es disposa de secció o alçat de l'estat actual. Per altra banda, a la memòria pdf, existeix un croquis de la secció de l'edifici però de difícil corresponència amb les plantes dwg de l'estat actual que vam rebre com a documentació confidencial. Preguem que es pugui enviar/penjar secció en dwg. Entenem que si existeix un croquis de secció en pdf és que deu existir un dibuix previ en format editable. Per altra banda, saber si es preveu una visita a l'edifici. Gràcies. 01/01/2021 20:40h
Bona tarda,

No es disposa d'una secció de l'edifici, únicament es disposa del croquis esquemàtic que hi ha en la memòria, i aquest es orientatiu, no està dibuixat amb mides validades.

Salutacions,
Bon dia Si hem estat admesos a la licitació, però no hem presentat l'annex 11A,11B i 11 C en la documentació prèvia, i no es demana en el sobre 2 (proposta gràfica) ni en el 3 (identificació del licitador), És obligatòria? Quan es presenta? 23/12/2020 21:09h
Bona tarda,

l'explicació a la seva consulta pot venir per la lectura creuada de la clàusula 9.10 i la 17.1 del plec. Succintament, a diferència de la designació i aceditació de la solvència tècnica o professional de l'Autor del projecte i Director d'obra on es s'explicita que "(...) s'haurà de realitzar en aquesta Fase prèvia d'acord amb el previst en la clàusula 8.2 B), complimentant el model de declaració en l'Annex 4", així com que "(...) a excepció de la solvència tècnica o professional de l'Autor del projecte que assumirà la Direcció d'obra atès que s'ha d'haver acreditat a la Fase prèvia del concurs", pel responsable d'estructures/instal.lacions (Annex 11A), pel coordinador SiS (Annex 11B) i per la resta de l'equip (Annex 11C), aquesta acreditació tindrà lloc quan es requereixi a la proposta proposada com a guanyadora, en el termini de 10 dies hàbils (clàusula 17.1).

Salutacions,
Bon dia, en el apartado 6.6.- se indica que "Cap licitador podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposició en unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment, ni figurar en més d'una unió temporal. En cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest." Se entiende, por tanto, que una misma empresa puede colaborar con dos licitadores (sin conformar UTE) sin incurrir en incompatibilidades, ¿es correcta la interpretación? Gracias. 17/12/2020 19:52h
Bon dia,

si per col.laborar es refereix a la previsió d'integrar solvències conforme a l'article 75 LCSP, la interpretació és correcta.

Salutacions,
Bon dia, seria possible tenir algun tipus de secció/alçat de l'edifici apart de les plantes? Gràcies 17/12/2020 16:45h
Bona tarda,

No es disposa d'aquesta documentació

Salutacions,
Buenas tardes, No hemos encontrado ninguna sección ni alzado adjunto en la documentación confidencial. Nos gustaría que se nos facilitara alguno de estos documentos o cotas topográficas de las entradas al edificio y alturas de planta. Muchas gracias. 17/12/2020 16:44h
Bona tarda,

Es troba ubicada en la part superior de la façana que dona a l'interior d'illa. Si imaginem la planta com una E es troba ubicada en l'extrem del pal central donant al pati d'interior d'illa.

Salutacions,

Bon dia, la memòria refereix l'existència d'una torre de telecomunicacions, on està ubicada actualment? moltes gràcies 17/12/2020 16:43h
Bona tarda,

Es troba ubicada en la part superior de la façana que dona a l'interior d'illa. Si imaginem la planta com una E es troba ubicada en l'extrem del pal central donant al pati d'interior d'illa.

Salutacions,

Buenas tardes, No hemos encontrado ninguna sección ni alzado adjunto en la documentación confidencial. Nos gustaría que se nos facilitara alguno de estos documentos o cotas topográficas de las entradas al edificio y alturas de planta. Muchas gracias. 17/12/2020 16:36h
Bona tarda,
per demanar la documentació heu d'omplir l'annex de confindecialitat que trobareu al plec i enviar l'annex dignat a licitacio@infraestructures.cat
saluts
LA COMPOSICIÓ DEL JURAT ES LA MATEIXA QUE ES VA PUBLICAR A LES BASES? 09/12/2020 17:09h
Bona tarda,

es confirma que no ha patit cap canvi.

Salutacions,
Bona tarda, amb motiu de la sol·licitud de correcció d'incidència (esmena), podrien si us plau enviar-nos el model de declaració responsable, ja que no pot ser descarregat des de la pàgina. gràcies. Una salutació 02/11/2020 20:43h
Bona tarda,

el model de declaració responsable és el que es va descarregar i aportar en el moment de presentar sol.licitud de participació.

Salutacions,
Buenos días, en el apartado 9 del Plec (pag. 25) dice lo siguiente 'Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la redacció com Autor en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l'any en curs), d'un "Treball similar" al de l'objecte de la licitació, segons la definició establerta en l'Apartat 9 del quadre de característiques' Queríasmos saber si para acreditar la solvencia, valdría un proyecto que cumple con todo lo establecido en 'l'Apartat 9 del quadre de característiques' cuya finalización se completó en los últimos 10 años, pero la redacción de dicho proyecto acabó en 2008. Muchas gracias 29/09/2020 11:29h
Bon dia,

Per acreditar la solvència segons l'indicat en l'apartat 9 del plec de licitació, caldrà acreditar la finalització de la redacció del projecte considerat com a "treball similar" en els últims 10 anys. S'inclou l'any 2010.

L'exemple indicat és anterior i per tant no compliria.

Salutacions,
Volem saber perquè en aquest concurs es demanen els annexos 11 (col·laboradors) i altre concurs amb plec idèntic e idèntica forma de presentar la documentació no es demana, no faciliteu la participació en tant que els plecs no son clars i que canvieu els criteris d'un concurs a un altre. 23/09/2020 12:32h
Bon dia,

la resposta consta pública al tauler. Ens remetem a allò exposat.

Att.,
Bon dia Al plec especifica que els tècnics responsables de l'àrea d'estructura, d'Instal·lacions, Pressupostos, Seguretat i Salut, Topografia i Sostenibilitat, pel que fa a "TREBALLS SIMILARS" amb relació a l'experiència mínima específica requerida la/es següent/s: NO APLICA. Entenem doncs que a l'Annex 11 A, 11 B, i 11 C en l'apartat descripció del projecte de característiques similars, aquest pot quedar en blanc, i igualment no és necessari enviar cap certificat de bona execució dels responsables d'aquestes àrees. Per una altra banda a la clàusula 9 del Plec Sobre núm. 1 (Sol·licitud de participació i Documentació general), no queda clar que s'hagi de presentar l'annex 11. A la resposta de la pregunta de l'1 de setembre tampoc s'incloïa aquest annex 23/09/2020 12:31h
Bon dia,

aquesta qüestió ha estat formulada en multitud d'ocasions en la present i d'altres licitacions confrontants, i conseqüentment resposta en també multitud d'ocasions. Sens perjudici que hi hagi pogut haver alguna resposta contradictòria i que pugui generar confusió, els plecs, d'oportuna lectura, són meridianament clars en la seva clàusula 9a en tot allò relatiu a aportar (vegeu infra). Per descomptat, si en alguna altra resposta s'ha suggerit aportar altra documentació, es té per no té presentada i en cap cas és impeditiva de seguir en la licitació.

La clàusula 9a estipula, a aportar en el Sobre 1:

DEUC
Declaració responsable
Annex 3 BIM
Annex 4 Designació Autor i Director
En altra documentació també haurien d'incloure en cas d'UTE:
compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses cas de resultar adjudicatàries.
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d'empreses.

Atentament i disculpeu les molèsties.
Bona tarda Voldríem saber si els treballs similars que s'aportin com a solvència tècnica cal que compleixin els dos requisits 1 i 2 al mateix temps: 1)Tipologia: Rehabilitació, Reforma o Adequació en edificis del sector terciari amb climatització. Edifici que té per objecte la prestació de serveis a les persones. No es consideren dins el sector terciari edificis d'habitatges o edificis industrials. i 2)Import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs): 5.000,00 euros o si pel contrari, es poden presentar referències que compleixin només el punt 1 o 2 de manera independent. Gràcies 22/09/2020 16:17h
Bona tarda,

L'actuació d'acreditació com a "treball similar" ha de complir amb tots dos requisits mencionats.

Salutacions,
Bona tarda No veiem que en el plec s'especifiqui un nombre màxim de licitadors que puguin ser admesos per la fase I. Hi ha limitació? És l'únic requisit per ser admès a la Fase I, haver estat autor d'un treball similar o s'aplicarà criteri de selecció en funció del nombre de treballs similars que es presentin? Pels col.laboradors, diferents de l'autor o director d'obra, entenem que no es solicita l'especificació de treballs similars, malgrat aparegui el quadre en els diferents anexos 11. És així? únicament ha de relacionar treballs similars l'autor i director? Gràcies 22/09/2020 16:16h
Bona tarda,

No hi ha limitació de licitadors admesos. Com a requisit de solvència es demana l'acreditació d'un "treball similar" segons les característiques definides en el plec de bases. En aquest cas no es demana acreditar "treballs similars" per als tècnics col·laboradors.

Salutacions,
Volíem consultar-vos si com a OBRES SIMILARS contempleu també les ampliacions. Moltes gràcies. 22/09/2020 16:04h
Bona tarda,

En termes generals les actuacions d'ampliació són pràcticament assimilables a obra nova, i per tant no es consideraran. Es podran considerar com a "treballs similars" actuacions d'ampliació en el cas d'actuacions de reforma i ampliació en que l'abast de la reforma sigui assimilable a l'abast demanat en la present licitació.

Salutacions,
Bona tarda, nosaltres ja em penjat la documentació a la plataforma. A la clàusula 9 del Plec (Sol·licitud de participació i Documanetació general), on s'especifica el contingut del Sobre 1, en cap lloc es diu que en aquesta Fase Prèvia s'han de lliurar els Annexes 11. És un error del Plec ?? Gràcies ! 17/09/2020 08:11h
Bona tarda,

En cas de no haver lliurat aquesta documentació es sol·licitarà el seu lliurament durant el procés de revisió de la documentació.

Salutacions,
Benvolguts, saber si l'Annex 3 (Compromís de compliment dels objectius bàsics i propostes d'acció BIM) en cas de participar en UTE, és suficient que el signi el representant de la UTE. La càusula 9.9 del plec de bases no especifica que el document s'hagi de signar per tots els integrants de la UTE. Moltes gràcies. 17/09/2020 08:10h
Bona tarda,

Es suficient si el signa el representant de la UTE

Salutacions,
S'ha d'aportar a la part tècnica juntament amb les declaracions 11A, 11B i 11C de l'equip, i Annex 4 d'autor del projecte els Títols, CV i CBE, de cada perfil? En cas d'anar en UTE, aquestes declaracions les han de signar les dues parts de les empresa que signin l'oferta? 15/09/2020 17:19h
Bona tarda,

En aquesta primera fase cal presentar l'annex 4 i els annexos 11 complimentats, caldrà presentar també els CBE que acreditin les actuacions presentades com a solvència. La resta de documentació es revisarà al final del procés per a l'equip adjudicatari.

En cas d'UTE es necessària la signatura del representant de la UTE com a licitador, de tots els autors en l'annex 4 i de cada col·laborador en els annexes 11, així com del representant de la UTE.

Salutacions,
Bon día, en referència a la solvència tècnica professional, m'agradaria saber si podem presentar la reforma integral de un edifici de socisanitari. que compleixi amb les característiques definides en el plec de bases de la licitació. Gràcies 04/09/2020 12:07h
Bon dia,

Bon dia,
Un edifici sociosanitari es considera com a edifici del sector terciari. Es donarà per vàlid si la reforma compleix amb les característiques descrites en el plec de licitació.

Salutacions,
Sobre 1: Part Administrativa: què s'ha d'enviar en Altre Documentació? Part Tècnica: Annexes 4 + 11 ABC? Gràcies, 01/09/2020 09:02h
Bon dia,

tal i com especifica la clàusula 9a del plec:

DEUC
Declaració responsable
Annex 3 BIM
Annex 4 Designació Autor i Director
En altra documentació també haurien d'incloure en cas d'UTE:
compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal d'empreses cas de resultar adjudicatàries.
(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d'empreses.
A la pàgina 6 del Plec de condicions, solvència tècnica de l'autor del projecte, especifica que l'import mínim per a que un treball tingui la consideració de treball similar és de 5.000¤. És correcte? 25/08/2020 08:42h
Bon dia,

l'import correcte són 5.000.000 ¤ (cinc milions d'euros). Es procedeix a fer esmena adjuntant-ne el plec corregit.

Att.,
Bon dia, En referència a la solvència tècnica professional, a l'apartat 9 del plec de clàusules administratives diu que l'edifici que es tingui en consideració per acreditar-la ha de tenir un import mínim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclòs) de: 5.000,00 euros. Suposem que es tracta d'un error i voldríem saber quin és realment l'import mínim del treball que acrediti la solvència tècnica. Gràcies 25/08/2020 08:40h
Bon dia,

efectivament, és un error, sent l'import correcte el de 5.000.000¤ (cinc milions d'euros). Es procedeix a fer esmena i adjuntar-ne el plec esmenat.

Att.,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya