Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
08013202-2021-001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, atenent que vam fer una consulta fa uns dies i veient que posteriori s'han respost d'altres, volem tornar a fer la pregunta per tal de sol·licitar un cop més una resposta. Segons el document "cost del menjador" la despesa de personal únicament és de 69000 euros però segons el ple de clausules administratives, calculant la despesa dels treballadors a subrogar per 9 mesos de durada del curs surten uns 92000 euros. A més a més si apliquem aquesta despesa de personal al calcul de despeses que proposeu el cost del menú és per sobre del que marca el plec. Tenint present que som la empresa gestora actualment i que les dades de subrogació son correctes, sol·licitem que modifiqueu el document de costos de menjador modificant la despesa de personal per la correcta (la de subrogació) o que informeu publicament d'aquesta dada per tal de no confondre als licitadors i com a conseqüencia que publiqueu un estudi de costos i viabilitat consequent a aquesta despesa de personal (23.000¤ superior al cost que figura actualment) a la documentació annexada als plecs. Gràcies! 25/05/2021 10:42h
S'ha penjat una nova memòria econòmica atenent al personal que prestarà el servei a partir de l'inici de curs i sense monitoratge COVID.
Bon dia, respecte al sobre A al aplicatiu només deixa pujar la DEUC però en canvi al plec especifica que s'han de penjar la declaració de submissióo als jutgats i tribunals espanyols i el compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals. Podrieu dir-nos com ho hem de penjar o, en el seu defecte, si no és necessari fer-ho? Gràcies! 25/05/2021 10:40h
Bon dia,

Ho podeu penjar en un document zip.
Bon dia, un cop hem rebut la documentació publicada a la última esmena amb els detalls de costos de menjador, memòria justificativa i memòria econòmica m'agradaria resoldre alguns dubtes. Pel que fa a l'estudi de costos del menjador si ens fixem en el pesonal marca una despesa de 69mil euros, mentre que al annex d'informació sobre condicions de subrogar del plec de clàusules adminitratives figuren unes despeses que a final d'any són gairebé 92mil euros. A més a mes com a gestors del menjador dels últims 4 anys podem confirmar que la despesa del personal d'aquest concurs és del voltant dels 90mil euros. Pel que fa a la memoria econòmica, en tot moment parla d'un servei de 2,50h de durada diaria i de ràtios de monitors per a infantil i primària. En aquest cas el servei de menjador és de 2h diaries i els comensals són tots de secundària i postobligatori. Es per això que creiem que la documentació publicada no reflecteix la realitat del servei i ens agradaria que ens feu l'aclariment d'aquestes dues observacions. Per altra banda, al plec de clàusules administratives marca que al sobre A s'ha adjuntar el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), la declaració de submissió al jutgats i trbunals espanyols i el compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals, però a l'hora de fer la oferta a través del portal només deixa annexar el DEUC. Com podem afegir les altres declaracions? Moltes gràcies! 21/05/2021 10:35h
El serveis addicionals per mesures COVID no es subroguen ja que són amb acabament abans del 31 d'agost de 2021.
Inclourem una nova memòria de costos
Bona tarda, voldríem saber si en el cost del personal que consta a al taula de subrogació està sumada la seguretat social. També ens els plecs administratius, a la pàgina 4 diu: "L'estructuració del pressupost i el desglós de costos que el motiven figuren a la Memòria econòmica que consta com a Annex d'aquest plec." però no el trobem a cap annex. Es podria facilitar? Moltes gràcies 21/05/2021 10:26h
L'import que indica l'empresa, segons les seves dades, és únicament el sou brut del treballador.
La memòria econòmica és un document individual

Gràcies
Bon dia! Referent a les dades de subrogació, ens agradaria saber exactament les jornades laborals, (horaris) així com si quan parleu de salari brut anual, aquest està calculat per 12 mesos, per curs escolar, o dona resposta als costos de personal. Algun dels imports indicats son molt alts. MOltes gràcies! 21/05/2021 10:25h
Els percentatges de jornades laborals consten en les dades de subrogació. En tots els casos es fa referència al conveni col·lectiu de cada treballador al qual es d'aplicació. En el quadre es descriu el sou brut dels treballadors.
Bon dia, en relació al preu del menú que indica als plecs: 5,95¤ sense IVA 6,33¤ amb IVA, ens podeu indicar quin tant per cent d'IVA? Els alumnes usuaris del servei de quina franja d'edat són? En alguns apartats dels plecs fa menció a infants de P3. Gràcies 11/05/2021 11:43h
L' edat dels usuaris és de 12 a 16 anys.
Bona tarda, Necessitarien saber si el nombre de menús aproximats diaris, que surt al plec (140) és semblant per a cada dia de la setmana o hi ha diferències de dilluns a divendres? Gràcies 11/05/2021 11:42h
Respecte el nombre de menús: dilluns i dimarts casi 200, dimecres uns 60 i dijous i divendres al voltant de 30.
Els sous bruts declarats al PCA són molt diferents als que apareixen al document "costos de menjador" Per saber amb veracitat els costos de personal, podrien penjar els documents TC2 dels últims 3 mesos? Moltes gràcies 11/05/2021 11:42h
El personal a subrogar hi consta el cost que té actualment l'empresa del servei de menjador mentre que el document de costos de menjador engloba altres partides
Bona tarda, La clàusula 9 dels plecs tècniques indiquen: "Clàusula 9. Compliment de la normativa higienicosanitària. L'empresa adjudicataria ha d'estar inscrita al Registre Sanitari d'lndústries i Productes Alimentaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (RSIPAC) complir amb els requeriments normatius que els siguin d'aplicació, en especial..." La empresa NUTRES té la seva adreça fiscal a Madrid, el RSIPAC només permet inscripcions d'empreses amb adreça fiscal a Catalunya. Nutres està tramitant la inscripció al registre equivalent a Madrid, és vàlid per complir aquest requisit? Un cop feta la inscripció al Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) la resolució té un termini de 3 mesos, per tant quan s'hagués d'iniciar l'activitat ja estaria validat. Es considera correcte? 04/05/2021 14:13h
Cal que, per a la prestació d'aquest servei, en cas de ser adjudicatari estiguin inscrits en el RSIPAC ja que l'activitat a desenvolupar és en aquest territori
Bona tarda! referent als criteris avaluables de forma automàtica tenim algun dubte sobre: * Criteri Producció ecològica: que s'ha d'indicar a la segona columna (estacionalitat ecològic)? * Criteri de proximitat, al plec no apareixen els 19 productes i la seva puntuació i la graella que apareix només consta de la puntuació de 2 tipus d'aliments, bròquil, coliflor... i arròs. Si us plau ens podríeu facilitar aquesta informació. gràcies! 30/04/2021 13:20h
Pel que fa als criteris de producció ecològica, a la segona columna no cal indicar res.

Pel que fa al criteri de proximitat en aquesta licitació només es valoren 2 tipus d'aliments tal i com indiqueu
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya