Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Garrotxa
Codi d'expedient:
X2021000540.
En Plec Prescripcions Tècniques, Pag 1, Lot 2, el primer punt per CASG indica : "Servei de telefonía fixa amb Centraleta VoIP amb 101 extensions : 34 terminals fixos, 4 terminals centraleta i 63 extensions assignades al terminals mòbils". Quan us referiu a "assignades als terminals mòbils", voleu dir extensions de VoIP en mobilitat interior (o sigui, terminals DECT) o us referiu a "assignar" aquestes 63 extensions als telèfons mòbils-smartphone que també s'estem ofertant (63 linies mòbils amb trucades il.limitades i minim 15GB dades) ? 30/07/2021 09:01h
Quan parlem de les extensions assignades als terminals mòbils ens referim a assignar aquestes extensions als telèfons mòbils smartphone ja que les treballadores socials del CASG es desplacen per tota la comarca per prestar els seus serveis i, per tant, unes extensions VoIP de mobilitat interior no serien útils.
En el Sobre B, es demana: Sobre B ¿ Oferta econòmica i criteris automàtics: 1. Oferta del licitador, segons el model de l'Annex 3, amb les instruccions que s'hi indiquen. No es demana justificació de proposta técnica, com a demostració del mode en que es pretén donar el servei requerit en el PPT. Sí que és cert que el en "Annex 3" apareix el següent redactat: "es compromet a realitzar-lo amb subjecció als plecs de condicions administratives i prescripcions tècniques ¿" Entenem doncs que en la presentación de l'Annex 3 + s'accepten les condicions del PCAP i el PPT. Tot i així, hi ha espai per presentar aquest document de Proposta Tècnica? 29/07/2021 14:35h
En l'Annex 3 només cal indicar si/no en les millores del servei.
En el cas de ser l'empresa guanyadora se li requerirà, previ a l'adjudicació del contracte, que ho justifiqui.
En l'Annex 3 de cada un dels lots fa la següent referencia: "cal adjuntar a aquesta oferta degudament complimentat el full de càlcul adjunt Dades_oferta_economica_lot_1.xls". No hem trobat el full de càlcul esmentat ni en l'anunci de la licitació (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?mode=full&reqCode=viewCn&idDoc=85445941) ni annexat el PCAP. 29/07/2021 14:33h
La trobareu quan presenteu la documentació del Sobre B - Oferta Econòmica.
Hi veureu tres documents: l'Annex 3, l'Annex 4 (que no és obligatori) i el document d'excel (dades oferta econòmica).
Aquesta documentació la trobareu per a cada un dels lots que us presenteu.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya