Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
7/2021
En relació al criteri de puntuació 1.4, relatiu a la caseta prefabricada: Es necessari presentar la oferta econòmica de lloguer d'una empresa subministradora o indicant "Si" a la casella corresponent de l'annex II es suficient per obtenir la màxima puntuació? 07/09/2021 14:52h
Correcte, a l'Annex II del plec de clàusules administratives només cal indicar si s'ofereix o no aquest criteri per obtenir la màxima puntuació. És una declaració responsable que obliga al seu compliment en cas de resultar adjudicataris.
Al PCAP d'aquesta licitació s'indica que la mida màxima dels fulls és en DIN A4. Seria possible utilitzar una mida més gran pel diagrama de Gantt o els plànols per tal de facilitar la seva visualització? 11/08/2021 14:26h
Sí es podria, únicament per a plànols o diagrames, però no per a la descripció de tasques o memòria.
En l'import d'execució material obra (fase I) està inclosala partida de Seguretat i Salut (66.034,84¤) al capitol de VARIS i després es torna a posar en EXECUCIÓ MATERIAL SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT (fase I). És correcte? 06/08/2021 11:13h
Sí, és correcte.

Es tracta de capitols i partides independents.
Dins del PEM de l'obra es tracta d'una partida alçada a justificar en cas que sigui necessari mentre que l'annex 22 i annex 23 (seguretat i salut i control de qualitat), es troben detallades.
Així mateix, tal i com s'indica en el PCA clàusula 15. Criteris de valoració d'ofertes, els imports corresponents a aquests annexes, es comptabilitzaran però no es tindran en compte alhora d'aplicar la baixa econòmica.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya