Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901653/21
Hi ha data per a la adjudicació de la licitació? Merci 14/10/2021 08:26h
L'adjudicació un cop aprovada es publicarà en el perfil del contractant
Bon dia. Es demana que en l'oferta per a cadascú dels lots previstos s'expressi el percentatge de descompte. Donats els preus de sortida previstos per a cada lot i anualitat, els percentatges de descompte poden ser diferents per a un mateix article fabricat en anualitats diferents. En aquest cas, entenem que el descompte que hem d'expresar en la nostra oferta és el resultant del preu total de la nostra oferta en relació al pressupost base de licitació, 388.272,50 abans de IVA. Éns poden confirmar que és així? Per altra banda, tal com està plantejada la petició d'oferta, és pot donar el cas que per un supòsit molt semblant, el percentatge de descompte sigui diferent un any i un altre. Poso un exemple: Lot 1, P1 Any 2021, preu màxim 0,55 ¤. Lot 1, P1 Any 2022, preu màxim 0,65 ¤, un 18% més. Lot 1, P1 Any 2023, preu màxim 0,75 ¤, un 36 % més que el de 2021 i un 15 % més que el de 2022. És fàcil pensar que el preu ofertat serà molt semblant en tots dos casos però resultarà fàcil també que sigui un preu que incorri en baixa temerària donat que el preu de sortida és molt més alt en un any que en d'altres. Entenem que la baixa temerària només es contempla per al percentatge de descompte ponderat que s'expresa en la nostra oferta. Ens poden confirmar que és així? . 03/09/2021 14:37h
La baixa (expressada en percentatge i que serà la que s'apliqui per a tota la durada del contracte) és fa respecte els preus unitaris de licitació (IVA exclòs). Per exemple, si el licitador oferta una baixa del 20%, els preus per a cada any de contracte quedaran per a la seva oferta de la següent manera:

CONTRACTE
2021 2022 2023
P1. T-metropolitana i T-verda amb carta i document de pagament 0,44 ¤ 0,52 ¤ 0,60 ¤
P2. T-metropolitana amb carta i sense document de pagament 0,42 ¤ 0,50 ¤ 0,58 ¤


Respecte a la segona pregunta, hi haurà baixa temerària quan la baixa percentual ofertada pel licitador es trobi en algun dels supòsits que s'expliquen en el capítol II article 10 del plec de clàusules administratives particulars en l'apartat que parla de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats .
Bon dia, Entenem que s'ha de presentar una oferta per cada Lot i que s`han de pujar independents a la plataforma, peró s'han d'incloure en cada Lot la declaració responsable, les dades de contacte del licitador etc.. indicant a les eclaracions els lots de referencia Gracies 02/09/2021 14:51h
Sí, cal presentar la documentació sol·licitada al PCAP juntament amb l'oferta per cada lot.
Entenem que el document de pagagment i la carta d'acompanyament només s'han de personalitzar amb dades corresponents a l'usuari per una cara, és correcte? Página 16: "S'han de fer dues línies de tall previ per poder separar tres cossos. A l'annex II es mostra el model." Entenem aquestas línies de tall són tan sols línies impreses, correcte? 01/09/2021 11:53h
Sí, la personalització de les dades corresponents a l'usuari és només per una cara.

En referència a la pregunta sobre les línies de tall, és correcte. Aquestes línies de tall previ són línies impreses.
A la página 16 del plec tècnic s¿indica: "Dels processos de gestió, l'empresa personalitzadora dels suports participa en el procés de personalització d'altes, duplicats i renovacions de les targetes actuals amb sistema magnètic " vol dir que l'empresa personalitzadora de suports Cless ha també de personalitzar targetes de banda magnètica si cal? Si és així quins són els volums o estan inclosos a la taula? Aquestes targetes amb banda magnètica serien també Cless? 01/09/2021 11:50h
L'empresa personalitzadora de suports no haurà de personalitzar targetes amb banda magnètica sinó que el volum de targetes que actualment són amb banda magnètica hauran de passar a ser sense contacte.

La quantitat a personalitzar d'aquestes targetes es troba especificada en l'apartat 8 del plec de condicions tècniques allà on diu "renovacions".

Totes les targetes a personalitzar seran contactless
1. Podrien fer-nos arribar de nou el document "ATM_D02_12_e02_Logistica_i_distribuciò_Gestió_operativa SUS" esmentat en el plec tècnic? 2. Es diu en el plec "el personalitzador rebrà peticions diàrias de personalització des del sistemas informàtics de l'AMB, des del SIC ATM o des del mòdul P3S (encara pendent de definir)." Poden confirmar que sera des del P3S utilitzat per a l'homologació 3. Podrien indicar a què correspon el "10% retenció" indicat en el plec administratiu? 4. Podrien compartir les preguntes i les respostes sobre els plecs formulades per altres licitants 30/08/2021 14:00h
1. S'ha penjat a l'apartat documentació el document "ATM_D02_12_e02_Logistica_i_distribuciò_Gestió_operativa SUS" esmentat en l'apartat 4.4 del plec tècnic . Cal tenir en compte que aquest document podria estar subjecte a canvis per part de l'ATM.
2. Encara estan pendents de definir alguns processos i no podem assegurar que sigui des del mòdul P3S. A l'inici dels treballs us proporcionarem tota la informació necessària.
3. Aquesta retenció del 10% es fa d'acord amb l'article 301 de la Llei de Contractes del Sector Públic en el qual s'especifica: "En el contracte de subministraments en què el preu es determini mitjançant preus unitaris, es pot incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del preu del contracte, al qual es refereix l'article 205.2.c).3r, sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent, sempre que així s'estableixi en el plec de clàusules administratives particulars i s'hagi acreditat el finançament corresponent en l'expedient originari del contracte." Per tant, davant d'un possible increment en el nombre d'unitats ens assegurem tenir el pressupost suficient amb aquesta retenció de crèdit.
4. Totes les preguntes formulades han estat contestades al perfil.
No s'adjunta cap mostra dels sobres al plec de prescripcions tècniques ni a cap document de la licitació. Seria possible adjuntar un annex (document pdf) amb una mostra del material¿? Gràcies. 30/08/2021 13:29h
Tal i com s'especifica al punt 5.4. del plec de condicions tècniques, els sobres seran de paper reciclat, autoadhesius, tipus americà, amb finestreta a la part inferior dreta. Logotip de l'AMB, imprès a dues tintes, a la part inferior esquerra. S'ha adjuntat a l'apartat documentació del perfil un pdf amb la mostra del sobre.
A la pàgina 10 del Plec de Clausules administratives, concretament a l'apartat 10 relatiu a la acreditació de transport sostenible, s'indica que el material s'haura de lliurar a les empreses de repartiment. Tret error aquesta adreça no s'indica a la documentació de la licitació. Ens la podrieu indicar? Gràcies. 30/08/2021 13:20h
El lloc de lliurament de les targetes serà a la ciutat de Barcelona.
En la página 11 del Pliego de Clausulas Administrativas, Apartado "R", se indica que la entrega de los pedidos se hará en las unidades de tramitación de la tarjeta sanitaria ubicadas en las diferentes islas. ¿Podrían idicar cantidades aproximadas de tarjetas para poder hacer el cálculo de los portes? Gracias, 30/08/2021 13:19h
Bon dia, els plecs no fan referència a targetes sanitàries doncs l'objecte d'aquesta licitació són les targetes T-Metropolitanes i T-verda. Les quanties d'aquestes targetes es troben especificades en l'apartat 8 del plec de condicions tècniques.
Buenos días, los pliegos no hacen referencia a tarjetas sanitarias puesto que el objeto de esta licitación son las tarjetas T-Metropolitanes y T-verda. Las cantidades de estas tarjetas se encuentran especificadas en el apartado 8 del pliego de condiciones técnicas.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya