Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Viladecans
Codi d'expedient:
APT/ASG/Contractació/2021/30 (20/2021/CSERV)
Com a solvència tècnica requerida, es demana que pel que fa a l'equip "El participant s'haurà de comprometre, en cas de resultar adjudicatari, a adscriure el personal necessari a l'execució del contracte..." Entenem doncs que en fase inicial de concurs NO CAL proposar cap equip de col·laboradors, ni cal per tant que al DEUC a l'apartat de Subcontractats (Apartat D) es llistin els possibles col·laboradors en el cas de resultar adjudicataris. Ens podrieu confirmar si és necessari entregar un compromís en referència a l'equip? 15/09/2021 11:43h
Per a presentar-vos al concurs només heu de presentar la sol·licitud de participació, això és, la documentació a incloure en els sobres A i B (indicats a la clàusula específica 4.1 del plec de bases titulat "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA FASE 1"). Per tant, confirmem que en aquest moment inicial del concurs no heu de presentar, per exemple, els CV dels tècnics designats com a equip mínim (solvència tècnica) ni cap altra documentació per acreditar que compliu els requisits per participar. Únicament heu de verificar que els compliu (ex. que compteu amb els 6 perfils de tècnics exigits com a equip mínim) i que, per tant, podreu acreditar-ho si així us ho requereix l'Ajuntament.

Si teniu la intenció de subcontractar alguna prestació del contracte (per exemple, subcontractar algun dels perfils exigits com a equip mínim, a excepció de la figura del tècnic redactor del projecte, que no pot ser subcontractada) o us presenteu al concurs en compromís d'UTE (ex. junt amb una altra empresa que aporti algun dels perfils exigits com a equip mínim al contracte dels quals no disposeu vosaltres en plantilla) ho haureu de fer constar expressament en el DEUC i presentar la demés documentació corresponent al sobre A. Això és, presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses/autònoms als quals tingueu la intenció de subcontractar o a la solvència de les quals recorreu o, en cas de concórrer en UTE, presentar el compromís corresponent.
En referència al concurs de piscina exterior, hem començat a preparar la documentació i hem vist que, tot i que a la solvència s'admet un equipament amb piscina interior, aquest punt resulta enganyós, ja que dels 100 punts possibles a obtenir en fase de selecció, n'hi ha 70 que requereixen tan si com no, haver fer un projecte i obra de piscina exterior. Com que el mínim de tall són 50 punts, entenem que si no tenim un projecte de piscina exterior, estarem automàticament eliminats per passar a segona fase. Volia que ens confirmessiu si ho hem entès bé. 13/09/2021 10:47h
Abans de res, preguem tingueu en compte que els criteris de selecció poden ser diferents dels requisits de solvència tècnica. Així, us confirmem que per a poder ésser seleccionat s'ha d'obtenir un mínim de 50 punts en els criteris de selecció. En quan als criteris de selecció, confirmem igualment que 70 dels punts (un dels subcriteris del criteri de selecció A) valorable amb un màxim de 20 punts i el criteri de selecció B) valorable amb un màxim de 50 punts) exigeixen que es tracti d'un equipament d'ús públic destinat a piscina exterior.

En tot cas, podeu contemplar l'opció de concórrer amb altres empreses en compromís de constituir-se en UTE si compteu amb altres recursos exigits com a solvència que pugueu aportar al contracte.
Tenim un dubte pel que fa a la documentació a presentar pels criteris de selecció Fase 1: En l'apartat de solvència tècnica, pel que fa a l'Autor de projecte, director de l'equip de redacció i director d'Obra, es demana experiència en: ¿ la redacció d'un projecte i DO d'un edifici D'EQUIPAMENT PÚBLIC D'ÚS ESPORTIU QUE INCLOGUI UNA PISCINA INTERIOR O EXTERIOR de làmina d'aigua superior o igual 200 m2, amb una superfície construïda d'equipament superior o igual a 700 m2 i amb un PEC superior o igual a 1.000.000 ¤ sense IVA, en àmbit urbà en els últims 10 anys. Però en la documentació a presentar pels criteris de selecció a l'ANNEX II pel que fa al punt A) per obres de similars característiques es demana acreditar experiència en: ¿ la redacció de projectes i DO d'edificis D'EQUIPAMENTS PÚBLICS D'ÚS ESPORTIU QUE INCLOGUIN UNA PISCINA EXTERIOR amb una superfície de làmina d'aigua superior o igual a 200 m2 i amb un edifici de servei de superfície superior o igual a 700 m2 en els últims 15 anys. Voldríem ens confirmessin si a l'ANNEX II I pel que fa a experiència en projectes públics d'ús esportiu que incloguin una piscina, només es pot presentar documentació referent a l'experiència en piscines exteriors o es valorarien també equipaments públics amb PISCINA INTERIOR. 03/09/2021 12:02h
Preguem tingueu en compte que per a presentar-vos al concurs només heu de presentar la sol·licitud de participació, això és, la documentació a incloure en els sobres A i B (indicats a la clàusula específica 4.1 del plec de bases titulat "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA FASE 1"). En aquest sentit, al sobre B s'han d'incloure les referències tècniques ofertes que compleixin els requisits indicats per a cada criteri de selecció (i, per exemple, no es valoraran per al criteri de selecció B) les obres executades per l'Autor d'equipaments d'ús públic no destinats a piscina exterior).

Per tant, per a concórrer al concurs no heu de presentar la documentació acreditativa de comptar amb l'aptitud per a contractar (que inclou, entre d'altres, els requisits de solvència tècnica que comenteu indicada a la clàusula específica 3 del plec de bases titulada "REQUISITS PER A PARTICIPAR"). Únicament heu de comprovar que compliu amb aquests requisits i que, per tant, podreu acreditar-ho si així us ho requereix l'Ajuntament.Ens interesa aquest concurs, però pel que fa a l'assegurança, no arribem a la cobertura d'un milió d'euros que esmenten les bases. Existeix la possibilitat de substituir-ho per un compromís d'ampliació de polissa en cas de resultar adjudicataris, com fan molts altres organismes de l'administració? 02/09/2021 12:29h
Confirmem que per a presentar-vos al concurs no heu d'acreditar que disposeu de l'assegurança d'indemnització per riscos professionals d'import igual o superior a 1.000.000,00¤. Només heu de comprovar que pugueu complir-la (és a dir, que estigueu capacitats per a contractar-la si així us ho requereix l'Ajuntament). Per a concórrer al concurs únicament heu de presentar la sol·licitud de participació, això és, la documentació a incloure en els sobres A i B (indicats a la clàusula específica 4.1 del plec de bases titulat "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA FASE 1").

Disposar d'aquella assegurança d'indemnització és el requisit de solvència econòmica que s'ha exigit com a mínim per aquest contracte i que, junt amb els demés requisits d'aptitud per a contractar indicats al plec, només haurà d'aportar l'equip concursant que s'hagi proposat com a guanyador del concurs (o algun altre participant si així li ho requereix l'Ajuntament).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya