Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Codi d'expedient:
X2021001796

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Pregunta del 30/07 a les 13:31 Referent a la pregunta resposta avui sobre les càmeres de videovigilància, el PPT del Lot 1 preveu que el servei de recollida en contenidors es situïn aquests a la VIA PÚBLICA (pàgina 36, apartat 3.4) a més de que no s'indica que s'hagin de subministrar elements de tancament de les àrees de contenidors en aquest contracte en el PPT. Per tant, tenim els següents dubtes: - S'hauran de realitzar un tancament de les àrees de contenidors on s'instal·lin les càmeres de videovigilància? - Quines serien les prescripcions d'aquests recintes de tancament de les àrees de contenidors - Es troba l'import de instal·lació d'aquests tancaments inclòs en el contracte - S'hauran de subministrar claus, targetes o altres sistemes d'accés als ciutadans als recintes on es trobin tancats els contenidors? - En quins punts s'instal·laran aquestes àrees tancades? 05/08/2021 09:26h
- S'hauran de realitzar un tancament de les àrees de contenidors on s'instal·lin les càmeres de videovigilància?

No


- Quines serien les prescripcions d'aquests recintes de tancament de les àrees de contenidors

No s'han de realitzar tancaments

- Es troba l'import de instal·lació d'aquests tancaments inclòs en el contracte

No s'han de realitzar tancaments

- S'hauran de subministrar claus, targetes o altres sistemes d'accés als ciutadans als recintes on es trobin tancats els contenidors?

No


- En quins punts s'instal·laran aquestes àrees tancades?

No s'han de realitzar tancaments

Pregunta dia 30/07/2021 12:18 Buenos días, en el sobre digital del lote 2 se indica que hay que presentar el anexo 6 - Subcontratación pero en dicho anexo pone que solo se debe presentar en caso de resultar adjudicatario, ¿Qué debemos poner en este apartado? ya que si lo dejamos en blanco no deja seguir presentando la licitación. Gracias 02/08/2021 15:03h
Referent al Lot 2, els annexos 5, 6, 8, 9, 10 i 11 només s'han de presentar únicament pel licitador proposat com a adjudicatari. Si per motius tècnics no permet deixar-los sense respondre, només cal que feu referència a aquesta condició, que es presentarà en cas de resultar adjudicatari
En el lot de BANYOLES s'estableix com a classificació empresarial del contractista com alternativa a l'acreditació de la solvència requerida GRUP R SUBGRUP 5 CATEGORIA 6. Atès que es tracta d'un contracte de serveis no existeix la categoria 6. Podrien dir-nos si la categoria demanada és la 5? 30/07/2021 12:04h
Lot 1. Banyoles- Com ja s'ha donat resposta anteriorment, efectivament, es tracta d'un error de transcripció, la categoria correcta és la 5.
pregunta 27/07/21 08:32 Referent al Lot 1, respecte a la instal·lació de les càmeres de videovigilància de punts negres, tenim els següents dubtes: o Qui serà el responsable del tractament de les dades i enregistraments o Durant quant de temps s'haurà d'emmagatzemar la informació generada? o En quin tipus de servidor s'han d'emmagatzemar? o El servidor ha de ser propietat de l'Ajuntament de Banyoles o de l'empresa adjudicatària? o En quant al compliment de la LOPDGDD, aquesta indica que la videovigilància de la via pública només es pot dur a terme per a garantir la seguretat de les persones, bens i instal·lacions, per tant, aquest extrem no es troba inclòs en l'objecte del contracte. Per tant, entenem que aquesta prestació no hauria d'estar inclosa en el contracte, i sol·licitem que es modifiqui el Plec de Prescripcions Tècniques per a eliminar aquesta prestació, a més d'eliminar el criteri de valoració número quatre, per no estar vinculat amb l'objecte del contracte, ni estar justificada la seva inclusió com a criteri de valoració. 30/07/2021 12:00h
El responsable del tractament de les dades i dels enregistraments serà una persona de l'Ajuntament de Banyoles. De la mateixa manera, el servidor també serà de l'Ajuntament de Banyoles amb un software anomenat Milestone.

La informació es guardarà el temps màxim que permeti la normativa en cada moment.

En quant al compliment de la normativa, especificar que si l'espai recollida de residus videovigilat es troba delimitat o tancat, es pot considerar que en tal cas la captació d'imatges no es produeix a la via pública, sinó dins de les àrees d'aportació de residus, i per tant, no estaria ubicat en un lloc de pas i no tindria la consideració de via pública. És per això, que l'Ajuntament pot instal·lar-hi càmeres de videovigilància sense haver de sotmetre's als requisits de la normativa reguladora de la videovigilància policial, sempre que es complissin els requisits exigits per la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales) i que els que es precisin en cada moment, segons diversos dictàmens publicats.
Pregunta 27/07/21 16:18h En el lot de BANYOLES s'estableix com a classificació empresarial del contractista com alternativa a l'acreditació de la solvència requerida GRUP R SUBGRUP 5 CATEGORIA 6. Atès que es tracta d'un contracte de serveis no existeix la categoria 6. Podrien dir-nos si la categoria demanada és la 5? 28/07/2021 15:59h
Si. La categoria és la 5. Es tracta d'un error de picatge ja que no existeix la categoria 6 en serveis. Per tant, és categoria 5.
pregunta 27/07/2021 08:30 Referent al Lot 1, per al criteri de valoració número 7 trobem tenim els següents dubtes: o El títol del criteri indica que es poden obtenir fins a un màxim de 7,5 punts. Tot i això, si apliquem la formula indicada en el criteri, l'empresa que més import ofereixi obté 10 punts. Ens poden indicar quina és la puntuació correcte? o Trobem que no hi ha un import màxim que poden oferir els licitadors. Es així? 28/07/2021 15:58h
Es poden obtenir un màxim de 7,5 punts tal i com indica el redactat del criteri.
No s'ha establert un preu màxim.
pregunta 27/07/2021 08:31 Referent al Lot 1, per al criteri de valoració número 11 trobem que al títol s'indica que aquest criteri son 2 punts. Tot i això, al redactat on es defineix el criteri s'indica que s'atorgaran 5 punts a l'empresa que agafi el compromís. Ens poden indicar quin es el valor correcte? 28/07/2021 15:57h
Es poden obtenir un màxim de 2 punts tal i com indica el redactat del criteri.
pregunta dia 27/07/2021 08:29 Referent al Lot 1, en quant a la solvència, trobem que indica com a opcional la classificació empresarial Grup R, Subgrup 5 i Categoria 6. En quant a la categoria, es fa referència a la DT 2ª del RD 773/2015. Trobem que aquesta categoria no és adequada i es desproporcionada amb el contracte que s'està licitant, ja que, per una banda la DT 2ª del RD 773/2015 fa referència als contractes d'obres. Al ser un contracte de serveis, la referència hauria de ser a la DT 3ª del RD 773/2015, que estableix com a categoria màxima per a contractes de serveis la 5, per tant, indicar la categoria 6 es incoherent ja que no existeix per a contractes de serveis. Sol·licitem es modifiqui aquesta clàusula per a adaptar-la a la tipologia de contracte d'aquesta licitació. 28/07/2021 15:57h
Es tracta d'un error de picatge ja que no existeix la categoria 6 en serveis. Per tant, és categoria 5.
Pregunta del 27/07 a les 08:29 Referent al Lot 1, per al càlcul de la distància de la planta de transferència de FORM i Vidre, del criteri de valoració número tres, ens poden indicar quines son les coordenades exactes des d'on es mesurarà la distancia fins a la instal·lació? Aquesta distància es calcularà en línia recte o en trajecte? 28/07/2021 15:56h
S'agafarà com a criteri l'Ajuntament de Banyoles (42.11714,2.76405) i la distància es calcularà en trajecte, ja que es tracta d'un criteri ambiental per reducció de consum de combustible i reducció d'emissions de GEH.
Pregunta de dia 21/07 a les 10:50 1- Pregunta: En els estudis de costos hi diu: "Els costos d'inversió inicial, taxa d'interès, consums, manteniment i assegurances són preus i dades de mercat, contrastats per empresa especialitzada al sector. Podria publicar-se el citat document; i conèixer de quina empresa es tracta? Ja que es puntua camions compactadors de motorització 100% elèctrics. I en la partida de costos, es contempla sols preus de motorització de combustió interna (dièsel). 27/07/2021 11:43h
El vehicle es demana que sigui elèctric (únic vehicle que es demana elèctric), però no necessàriament nou, d'acord amb el PPT, tot i que la data de matriculació és un criteri de valoració com a millora de prestació del servei.
Pregunta 3 de dia 21/07 a les 11:36 3- Pregunta: En el plec tècnic, punt 12.3 es demana: "Els certificats relatius a normatives hauran de ser signats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració, en cap cas s'admetran auto certificacions dels fabricants. Entenem que en recol·lectors s'han d'aportar com a mínim: el certificat de seguretat EN1501.1; Estudi de vibracions d'estriberes emès per una empresa de riscos laborals segons RD 1311.2005; certificació de sonometria segons CE 2000.14. És correcte? I també diu que aquests s'hauran de lliurar tan bon punt el licitador signi el contracte. Entenem que és un error. No s'han de presentar a l'hora de presentar l'oferta? 26/07/2021 15:52h
Els certificats han de ser signats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració, no poden ser declaracions del fabricant tal i com s'indica en el Plec. Els certificats mencionats són correctes. I aquests certificats s'hauran de lliurar en el tràmit de requeriment de documentació abans de la formalització del contracte, d'acord amb els tràmits de simplificació administrativa.
Pregunta 2 de dia 21/07 a les 11:36 2- Pregunta: Es demana un renta contenidors lateral, entenem que és un error i que ha de ser posterior. És correcte? 26/07/2021 15:50h
Sí. El renta contenidors ha de ser posterior, es tracta d'un error material en la descripció.
Pregunta de dia 21/07 a les 10:50 2- Pregunta: En l'annex 5.2.2 de fitxes tècniques de vehicles, es demana indicar els valors emissions segons normativa CE 595/2009. Quin valor s'ha de donar? WHSC o el WHTC i amb quin carburant segons norma EN15940 u amb dièses B7? 26/07/2021 15:49h
S'han de donar els valors amb els factors WHSC i el WHTC i calculats amb combustible dièsel B7 i amb combustible dièsel parafinic d'acord amb la norma EN15940.
Pregunta 1 de dia 21/07 a les 11:36 1- Pregunta: En l'annex 5.2.2. Fitxes tècniques de vehicles recol·lectors, es demana indicar si els elevadors dels recol·lectors són elèctrics? Entenem que és sols a títol informatiu i no té cap valoració. És correcte? Es demana un valor màxim de sonometria segons CE 200.14 a 107 dBA. És correcte? 26/07/2021 15:49h
Sí, és del tot informatiu i no tenen cap valoració els dos supòsits.
Buenos días, la clasificación empresarial indicada en el punto 10.2 del cuadro de características (R-5-4), ¿acreditaría toda la solvencia económica y técnica? Gracias. 23/07/2021 16:16h
De conformitat amb l'article 74 LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els empresaris hauran d'acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i professional o tècnica que es determinin per l'òrgan de contractació. Aquest requisit serà substituït pel de la classificació, quan aquesta sigui exigible conforme al que es disposa en aquesta Llei.
D'acord amb el que disposa l'article 77.1.b) LCSP no és exigible la classificació en els contractes de serveis. Tanmateix, sempre que l'objecte del contracte estigui inclòs en l'ambit de classificació d'algun dels grups o subgrups de classificació vigents, tenint en compte per això el codi CPV del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics aprovat pel Reglament ( CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de novembre de 2002, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a participar en el procediment i que detallen els plecs.
Així mateix, La presentació del certificat de la inscripció en el Registre Oficial de Licitador si Empreses Classificades del Sector Públic i/o en el Registre d'Empreses Licitadores de la Generaliat de Catalunya tindrà els efectes previstos en l'article 96 LCSP.
En tot cas, s'haurà d'acompanyar d'una Declaració Responable que no han variat les circumstàcies que s'hi acrediten.

El dia 21/07/2021 de l'empresa ROS ROCA SA, en Josep Mayench, FORMULA TRES PREGUNTES: DONEM RESPOSTA A LA 3 3. Es demana un recol·lector satèl·lit, bicompartimentat de 10 m3, pot esser d¿inferior de capacitat sempre i quan es respecti el MMA i la relació de càrrega útil amb el dimensionament correcte. Amb el fi d¿obtenir una major maniobralitat del vehicle ? 23/07/2021 11:24h
Resposta:
El dimensionat de 10 m3 és la proposta del PPT en el càlcul del dimensionat que permet garantir la prestació del servei de manera eficient.
Les ofertes poden fer propostes que modifiquin en alguns aspectes com per exemple el dimensionat de 10 m3, sempre i quan es justifiqui que és una millora respecte les condicions del plec tècnic i s'asseguri un dimensionat correcte que permeti el compliment del servei.
La proposta ha de ser coherent amb la resta de parc mòbil garantint la cobertura dels serveis sol·licitats amb el mínim cost possible.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya