Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSU/21008

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

No s'ajusta a la legalitat la presentació i acceptació documents que no estiguin en català o castellà. En podeu dir per què en aquest cas s'ha acceptat una fitxa tècnica en angles? Per la vostra informació tot això ho estem fem per prendre les accions legals en defensa del nostres interessos i dels contribuents. Per altra banda, creiem que encara que no us agradi la pregunta que hem fet, heu de publicar-la: no podeu censurar-la. 06/09/2021 12:25h
No és que ens agradi o no. És que la possibilitat de preguntes i respostes està admesa en fase de licitació abans de presentar les proposicions les empreses licitadores. En fase d'adjudicació, davant de disparitat de criteri, s'inicia la comentada dels recursos administratius.

Tot i així s'ha respecte el seguir emprant aquest mitjà, però, per millor garantia de la vostra defensa d'acord amb la legislació de contractes públics, en particular, i del procediment administratiu, en general, us estem informant, en les darreres respostes, que aquest canal no és el procedimental. I no atendrem més consultes.

Slts
Estem a l'espera de que se'ns contesti al la pregunta que vam fer amb anterioritat a la que heu respost ara. Per altra banda, ens sorprèn molt, que un procediment que està rebent tantes preguntes i reclamacions, vagi endavant sense prendre cap mesura cautelar. 06/09/2021 10:56h
Bon dia,

Reiterar el darrer paràgraf de la resposta que us vam publicar el divendres 3 de setembre de 2021, en línia amb la resposta donada a PL SPORTS el passat 1 de setembre de 2021, respecte a les accions legals en defensa dels vostres interessos.

Slts

Slts
En aquest concurs, per a presentar-se a la licitació, no es van demanar les fitxes tècniques. A la fase de requeriment de la documentació a l'empresa adjudicatària, que va ser de 3 dies, la la empresa BROKER KIROL va aportar la documentació que es va publicar en aquesta WEB, per tant, el nou certificat s'ha afegit dies després del atorgats per la Taula. Com és possible que, fora de temps, es publiquin certificats addicionals? Per altre banda, volem remarcar que el plec no indicava que qualsevol cistella FIBA Nivell 1 fos vàlida, es demanaven un requisits específics. Per totes aquestes anomalies, tant tècniques com a administratives, estudiarem la impugnació del Concurs ja que no ens heu respost a les consultes realitzades per a aquesta plataforma, ni a les Instancies Genèriques presentades per la Seu Electrónica. 03/09/2021 15:06h
Bona tarda,

El procediment de licitació ha respectat allò establert en el PCAP; tenint en compte les peculiaritats del procediment obert simplificat abreujat. A l'adjudicatària se li ha requerit a presentar la documentació en fase d'adjudicació, no en fase de requeriment, tal com se li hagués requerit a la resta de les empreses presentades, en el supòst de no donar compliment aqueixa.

S'ha donat resposta de forma global a totes les consultes efectuades, algunes emprant vies de comunicació silmutanies, per aquesta Plataforma i per registre municipal.

En aquest sentit i respecte a impugnar aquesta licitació, ja es va donar resposta a licitadora PL SPORTS.

Slts

Vista la documentació penjada respecte a les fitxes técniques dels marcadors i de les cistelles de basquet, aquesta no fa mes que ratificar el INCOMPLIMENT del Pleg de descripcions técniques , de les cistelles de Sport System ofertades .Aquestes cistelles NO TENEN un sistema de plegat manaual automátic amb molles com es defineix al pleg , dons plegan electricament amb mecanisme de oli hidráulic.Tampoc tenen un sistema de recolcament al terra , amb marc perimetral, per repartir les cárregues com també s¿estableix al pleg. Es OBVI per tant que NO CUMPLEIXEN amb les especificacions técniques perfectament detallades al pleg de prescripcions técniques.Encara que la proposta de les cistelles Sport System pugui o no, fer la seva funció , ho faría en tot cas ,amb diferents mecanismes als exigits explícitament al Pleg técnic, de un cost molt inferior al cost del que defineix el Pleg , i per tant han d¿esser ELIMANDES.Esperant la seva resposta, ens reservem interpossar el corresponent RECURS LEGAL per la via que correspongui. 01/09/2021 13:41h
Bona tarda,

D'acord amb la notificació de la resolució adjudicació del contracte de referència, que us vam traslladar el passat 10 d'agost de 2021 (RS2021013298) i que vau fer lectura el mateix dia 10 d'agost de 2021, podeu realitzar les actuacions següents:

Recórrer potestativament en reposició, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació.

O impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Si opteu per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució.

Contra la desestimació presumpta del recurs de reposició podreu interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.
Hem observat que els certificats aportats per Broquer Kirol S.L., están CADUCATS desde fa anys!!!. No compreng com es donen per válids certificats CADUCATS desde fa anys i per tant administrativament INVÁLIDS!!! Aquets certificats son els que han penjat vostes en resposta a un requeriment de una empresa licitadora , com dig CADUCATS desde fa anys , una simple lectura dels propis certificats ho demostra. Aixo ,a part del incompliment dels requeriments técnics que es descriuen el Pleg , ja es motiu suficient per la ELIMINACIÓ de la proposta de adjudicació a la empresa Broker Kirol s.l., que ha INCOMPLERT amb la exigencia de presentar la documentació técnica (certificats) , en plac i forma, dons els aportats NO SON VÁLIDS.. Resulta una obvietat que donar per válids , com fan vostés, uns certificats manifestament CADUCATS desde fa anys , es una errada administrativa que NO ES POT ACCEPTAR i que esperem resolguin , amb la INMEDIATA eliminacio de la proposta de adjudicacio a Broquer Kirol S.L. Reseravant-nos al dret a interpossar el corresponent recurs per la via que correspongui amb dret a Lley. Atentament. 01/09/2021 13:32h
Bona tarda,

Ahir es van publicar les fitxes tècniques dels equips a subministrar per l'adjudicatària. Cert que dins de la fitxa tècnica del joc de les cistelles de basquet està incorporat un certificat amb validesa fins al desembre de 2016, però en fase de requeriment, entre d'altres, l'adjucatari va presentar certificat en vigor per a 2021 (s'annexa), així mateix, s'adjunta el justificat emès per la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Sobre digital) que acredita la data de presentació de la documentació requerida.

Slts
Com licitadors al concurs expedient COSU / 21008 sol·licitem que es publiquin les fitxes tècniques dels productes adjudicats i el seu model ja que el nivell d'exigència dels productes requerits en el plec és molt elevat i la puntuació de les empreses s'ha fet abans de disposar de la documentació tècnica. Creiem que els productes adjudicats difícilment acompliran les exigències demanades als plecs tècnics. Concretament es demanen cistelles amb anelles de 180º i repartiment del pes de forma perimetral per a reduir les forces aplicades al paviment DSF. 31/08/2021 08:58h
Bon dia,

Annexem les fitxes tècniques dels equips a subministrar per l'adjudicatària i conformes amb la valoració de la Secció d'Esports i l'acord pres per la unitat tècnica de suport a l'òrgan de contractació, en base a l'homologació de la FIBA que es pot comprovar a l'enllaç: https://www.fiba.basketball/es/equipment-and-venue/official-partners.

Slts

És important que les fitxes tècniques dels prodcutes siguin pùbliques ja que no totes les cistelles FIBA Level 1 tenen l'anella 180º ni el sistema de recoçament per a repartir el pes de la cistella a tot el seu perimetre que es demana als Plecs Tècnics. Aquestes característiques fan que hi hagui moltes diferències econòmiques entre productes , Per altra banda, els marcadors no només han de ser FIBA Level 2 sinó que han d'acomplir amb els requeriments LEB Or i Plata. 18/08/2021 14:03h
Bon dia,

S'ha publicat l'acta de la unitat tècnica que ha valorat els certificats i fitxes tècniques del material subminsitrat, a paritr de l'informe emès per la secció d'Esports de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, acordant que la documentació presentada és conforme.

Slts
NO em consta que la empresa Broquer Kirol , proposta com ha adjudicataria , tingui els seus marcadors electrónics certificats FIBA ni tampoc les cistelles de basquet de sortida 325 certificades FIBA , tal com s¿exigeix al pleg técnic . Per tant hauría d¿esser eliminada . 13/08/2021 09:13h
Bon dia,

Seguint el procediment establert en el PCAP i conforme a la LCSP, s'ha requerit a la licitadora que ha obtingut la millor qualificació, a la presentació de la documentació necessària per donar compliment als requisits tècnics establerts en el PPT.

Slts
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya