Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Viladecans Qualitat, S.L.
Codi d'expedient:
129/20

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días, las horas semanales exigidas en el lote 2 son 37,5 horas, sin embargo, el personal a subrogar en ese lote hace 51,5 horas/semanales, son 14 horas a la semana más que las que hay que realizar ¿Se han reducido los servicios? ¿Es correcto el personal asignado a los mismos? 25/09/2020 10:25h
Se ha reducido el servicio y los datos del personal a subrogar son correctos.
Buenas tardes, en las horas mínimas del PPT están comprendidas las horas de especialistas necesarias para la limpieza de cristales, etc.? ¿Cuántas horas de especialista son necesarias al año? Gracias 25/09/2020 10:10h
se han calculado 80 horas anuales
Buenas tardes, - la máquina fregadora de pavimentos con salida de líquido ¿Puede trasladarse de una instalación a otra o debe haber una en Atrium, otra en Complex Esportiu Podium y otra en Recinto Ferial Cubic? - ¿La máquina de pulir pavimentos puede trasladarse de un edificio a otro? ¿O debe haber una en cada edificio? - La bastida con ruedas para trabajar en altura y la plataforma elevadora eléctrica de 8 m mínimo ¿En que edificios sería necesaria? ¿Nos podrían indicar cuántos días se utilizan al año? Gracias 23/09/2020 10:55h

- la máquina fregadora de pavimentos con salida de líquido ¿Puede trasladarse de una instalación a otra o debe haber una en Atrium, otra en Complex Esportiu Podium y otra en Recinto Ferial Cubic?

Debe haber una máquina en cada instalación ya que su uso es diario

- ¿La máquina de pulir pavimentos puede trasladarse de un edificio a otro? ¿O debe haber una en cada edificio?

Sí, se puede trasladar según necesidades

- La bastida con ruedas para trabajar en altura y la plataforma elevadora eléctrica de 8 m mínimo ¿En que edificios sería necesaria? ¿Nos podrían indicar cuántos días se utilizan al año?

Las plataformas son para Atrium y Podium, normalmente son dos días de usos por instalación
Buenas tardes ¿Nos podrían indicar en cuáles de los centros son necesarios aparatos elevadores para llevar a cabo las limpiezas de cristales? Gracias 23/09/2020 08:40h
Los centros son:

Complex Esportiu Atrium
Complex Esportiu Podium
Bon dia, Les taules de personal a subrogar inclouen el cost de nocturnitat i jornada festiva? Podrieu indicar a aquestes taules el percentatge de jornada noctura que realitza cada treballador? Moltes gracies i rebin una cordial salutació. 18/09/2020 08:50h
Si, a les taules s¿inclou el cost de nocturnitt i festiva.
Bon dia, en relació al llistat de subrogació del LOT 2, ens podeu confirmar les dades de la persona MC? (tant hores com salari) ja que segons el salari que cobra (5082.39) hauria de realitzar unes 12h/setmanals i no 26,5. Hi ha alguna persona amb bonificació? Moltes gràcies, 17/09/2020 14:57h
En data d'avui l'empresa contractista ens ha confirmat que hi ha un error en les dades de la treballadora MC ( del lot 2) en el sentit que indiques. En breu publicarem la rectificació. Moltes gràcies.
Buenos días, los complementos que aparecen en la tabla de subrogación ¿Son anuales o mensuales? En el caso de que sean mensuales ¿Por cuántas pagas son? Gracias. 14/09/2020 14:55h
Son mensuals tal i com indica la taula esmenada publicada.
Bon dia, en relació al concurs de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d'empreses municipals de Viladecans (EXP. 129/20) ens sorgeixen diverses qüestions: - A la taula del personal a subrogar del LOT 1, la columna de Complements fa referencia al plus festiu o a quin tipus de plus es refereix? - Ates l'apartat 4.6 del PPT (lot 2) veiem que sol·liciten 625 hores / any a les oficines Viurbana i en el document Excel que s'adjunten (dies i torns de treball) en aquest centre indiquen que hi ha un operari de 15:00 a 20:00. És a dir, 5h/dia x 5 dies / setmana x 50 setmanes = 1.250 hores / any. Al lot 1 ens sorgeix el mateix dubte. Per exemple APARCAMENT PONENT en el PPT indiquen que són necessàries 260 hores / any i atenent el document Excel 1 operari 2h / diax5diasx52 setmanes = 520 hores / any. ¿Podrien aclarir-nos com han arribat a les hores indicades en les taules de el punt 4.6 de l'PPT? Moltes gràcies per la seva atenció 14/09/2020 14:53h
S'han publicat les dades facilitades per l'empresa contractista esmenades.
Buenos días, ¿Los residuos deberán gestionarse hasta el punto limpio o a través de un gestor autorizado? ¿Podría indicarnos las características de las alfombras que deberán ser respuestas quincenal y mensualmente? Gracias. 07/09/2020 15:04h
Els residus generats es portaran al punt de reciclatge més proper. Normalment existeixen contenidors de residus a la porta de les instal·lacions, en el cas que s'hagi de reciclar material d'impressores o altre tipus de material que no disposi de contenidor, es podran portar a la deixalleria municipal.

Els tipus de catifes són de 100X75 cm, aprox que es col·loquen a l'entrada de les portes principals per a realitzar la neteja del calçat, normalment son d'un material absorbent per la part superior i goma per la part inferior.
Bon dia, hem revisat els plecs i ens sorgeixen diversos dubtes: - En el complex esportiu-cultural ATRIUM i en el complex esportiu PODIUM-Joan Masgrau indiquen que hi ha servei en dies festius, podrien especificar quants dies festius es presta el servei de neteja en cada espai? Així mateix podrien confirmar-nos si en la resta de dependències objecte de neteja no es presta servei els dies de caràcter festiu? -A la taula del personal objecte de subrogació hi ha dos especialistes, amb tots dos és suficient per desenvolupar les tasques de neteja d'especial complexitat? Esperem resposta, moltes gràcies. 04/09/2020 12:49h

Son 14 festius que es divideix en dos, normalment els festius obrim una instal·lació i tanquen l¿altre, a la resta d'equipament, s¿obre a petició de les entitats esportives, normalment hi son tancades.


Els especialistes desenvolupen la neteja de vidres i treballs especials, actualment és suficient amb dues persones que es reparteixen les tasques en els diferents centres
Bon dia, Tenim un dubte respecte als càlculs per obtenir el pressupost base de licitació del lot 1 de 1.164.615,21 ¤ per 2 anys si sumem els diferents conceptes que apareixen a la taula de la pàgina 8 del PCAP obtenim 994.663,25¤. Tampoc entenem a que es refereixen amb l'explicació en una resposta anterior de que es el concepte CGF despeses generals de fabricació, en concepte de subministraments, serveis exteriors, etc., amb excepció de l'amortització d'actius fixes. Podrien facilitar un desglossament d'aquest concepte? Dins la taula anteriorment mencionada tampoc entenem com es pot obtenir en Cost Laboral Directe (MOD) la xifra de 503.288,80¤ per 2 anys quan si atenem a les hores mínimes que es demanen per al LOT 1 (36.260,00 hores anuals) i fent un càlcul ràpid si multipliquem aquestes hores per el mínim per conveni (11,65¤/h) ja obtenim més de 422.000¤ això sense tenir en compte absentisme, substitucions per vacances, nocturnitat i dies festius. Es possible que la xifra de Cost Laboral Directe de la taula sigui anual? Moltes gràcies i rebin una cordial salutació. 04/09/2020 12:45h
S'ha detectat un error aritmetic i es publica la correcció.
Buenos días, los complementos que aparecen en la tabla de subrogación ¿Son anuales o mensuales? En el caso de que sean mensuales ¿Por cuántas pagas son? Gracias. 04/09/2020 12:42h
Los complementos son mensuales.
Bon dia, Referent a les dades de subrogació del LOT 1, hi han persones que estan suplint a uns titulars que no apareixen al llistat. Per exmple, ZAI suple a PGR pero PGR no està al llistat. El llistat de subrogació està complert? És correcte? Moltes gràcies, 04/09/2020 12:41h
Es procedeix a publicar un llistat que incorpore les persones treballadores que no constaven en l'anterior.
Bon dia, en relació al concurs de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d'empreses municipals de Viladecans (EXP. 129/20) ens sorgeixen diverses qüestions: - A la taula del personal a subrogar del LOT 1, la columna de Complements fa referencia al plus festiu o a quin tipus de plus es refereix? - Ates l'apartat 4.6 del PPT (lot 2) veiem que sol·liciten 625 hores / any a les oficines Viurbana i en el document Excel que s'adjunten (dies i torns de treball) en aquest centre indiquen que hi ha un operari de 15:00 a 20:00. És a dir, 5h/dia x 5 dies / setmana x 50 setmanes = 1.250 hores / any. Al lot 1 ens sorgeix el mateix dubte. Per exemple APARCAMENT PONENT en el PPT indiquen que són necessàries 260 hores / any i atenent el document Excel 1 operari 2h / diax5diasx52 setmanes = 520 hores / any. ¿Podrien aclarir-nos com han arribat a les hores indicades en les taules de el punt 4.6 de l'PPT? Moltes gràcies per la seva atenció 04/09/2020 12:40h
S'ha detectat un error en el calendari de torns que es procedeix a esmenar publicant el calendari correcte.

Les hores que prevaleixen son les del Plec de Prescripcions Tècniques.
Bon dia, ens agradaria poder realitzar una visita a les instal·lacions, ens poden facilitar una data? Esperem la seva resposta, Moltes gràcies, salutacions cordials. 04/09/2020 12:37h
La visita es produirà el dilluns dia 7 de setembre a les 10h. del matí a l'edifici Podium de Viladecans, segons l'avis publicat.
Bon dia, hem revisat els plecs i ens sorgeixen diversos dubtes: - ¿Que empresa està prestant actualment el servei de neteja? - A la taula de personal a subrogar hi ha una columna a la que reflecteixen els complements salarials, són de periodicitat mensual? - A la taula de personal a subrogar indiquen les inicials dels treballadors i indiquen quin treballador supleix cada baixa però hi ha treballadors que no apareixen (imaginem que serà un error a l'indicar les inicials dels treballadors) així mateix el treballador SDA supleix GGM fent una jornada de 26h / setmana però no hi ha ningú que faci 26 h / setmana. Podrien indicar-nos quins treballadors estan de baixa atenent a les inicials de la taula? Gràcies per la seva atenció, esperem resposta. 04/09/2020 12:35h
Els complements salarials indicats a la taula són mensuals.

Es publica una esmena en la que s'inclouen les dades dels treballadors de baixa no inclosos en la taula inicials.
Bon dia, No trobem a la documentació adjunta a aquesta licitació els annexos que es mencionen al PCAP. Estan pendents de publicació? Moltes gracies i rebin una cordial salutació. 24/08/2020 13:01h
Bon dia,

Disculpeu. Els teniu publicats al taulell d'anuncis.

Salutacions
Bon dia! En relació al concurs de neteja de les instal·lacions gestionades pel grup d'empreses municipals de Viladecans voldríem realitzar varies consultes: - Ens podeu confirmar que les hores anuals, tant diürnes com nocturnes, especificades en l' apartat 4.6 del PPT son anuals i no per la totalitat del contracte ( 2 anys). - Ens podríeu indicar el percentatge d'absentisme mig dels dos lots. - En l' apartat 2.2 del Plec administratiu ens podríeu aclarir a que fa referència el concepte GGF dels costos indirectes? Moltes gràcies 30/07/2020 13:59h
Bon dia.

-Les hores especificades a l'apartat 4.6 PPT son per un any.
- Les dades d'absentisme són:
Lot 1 l'absentisme és del 15 %,
Lot 2 l'absentisme és de l'1 %.
- El concepte GGF es refereix a les despeses generals de fabricació, en concepte de subministraments, serveis exteriors, etc., amb excepció de l'amortització d'actius fixes.

Salutacions,

Necessitem realitzar alguna consulta referent a la licitació SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL·LACIONS GESTIONADES PEL GRUP D'EMPRESES MUNICIPALS DE VILADECANS (Codi d'expedient: 129/20 ) però no trobem encara habilitat l'apartat de preguntes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual a la Plataforma electrònica de Contractació de la Generalitat de Catalunya que és la via de comunicació que es demana al PCAP. Per aquest motiu utilitzem de moment aquesta direcció de correu electrònic que hem trobat al perfil del contractant. La pregunta en qüestió era sobre les visites a les instal·lacions. A l'apartat 9.2 del PPT diu : A fi de que les empreses licitadores no puguin al·legar en cap cas desconeixement de les característiques de les instal·lacions objecte de la prestació de servei requerit s'ofereix la possibilitat de realitzar, durant el període de licitació fins a setanta-dues hores abans de la finalització del termini de presentació de les ofertes, una visita a les instal·lacions. Aquestes visites s'han de sol·licitar a través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya amb la suficient antelació al a fi de poder acordar i publicar degudament data, hora i condicions de la visita. ¿ Aquestes visites son de caràcter obligatori? Moltes gracies. 22/07/2020 13:31h
Bon dia,
La visita a les instal·lacions s'ofereix de manera voluntària per si alguna de les empreses licitadores necessita veure les instal·lacions per formular la seva oferta. En cas d'estar interessats, com es detalla al Plec de Prescripcions Tècniques, caldrà que ho sol·licitin mitjançant aquest canal amb suficient antelació i en funció de les persones interessades es planificarà la visita corresponent fent pública la data i les condicions d'organització per a que els assistents les puguin conèixer.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya