Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sentmenat
Codi d'expedient:
2439/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, En la clàusula 11.1) Criteris quantificables automàticament o objectius del PCAP s'estableix la distribució de les puntuacions de les millores que sumen un total de 35 punts, ara bé en l'Annex 3. Model de proposta criteris automàtics que els licitadors han de complimentar i presentar en el sobre C la suma de d'aquestes millores és 34 punts. Es sol·licita aclariment de quina és la puntuació total de les millores. Moltes gràcies. 12/03/2021 13:23h
RESPOSTA: Un cop revisat la clàusula "1.11)A) Cristeris quantificables automàticament o objectius, apartat II. Millores" i l'Annex 3 del Plec administratiu, no hem observat cap diferència. En tots dos casos, el sumatori es de 35 punts.
Bon dia, En la clàusula 11.1) Criteris quantificables automàticament o objectius del PCAP s'estableix la distribució de les puntuacions de les millores, ara bé aquesta distribució és completament diferent a la que figura en l'Annex 3. Model de proposta criteris automàtics que els licitadors han de complimentar i presentar en el sobre C. Es sol·licita aclariment de quina és la distribució de les puntuacions de les millores. Moltes gràcies. 12/03/2021 13:22h
RESPOSTA: Un cop revisat la clàusula "1.11)A) Cristeris quantificables automàticament o objectius, apartat II. Millores" i l'Annex 3. del Plec administratiu, no hem observat cap diferència.
Bona dia, En relació al camió caixa oberta que es demana, es requereix complimentar una fitxa tècnica on es deixa oberta la configuració de l'equipament (caixa basculant, grua i plataforma elevadora entre d'altres). Existeix alguna configuració mínima exigida per aquest vehicle o bé els licitadors poden proposar l'equipament més adient d'acord al servei que realitza aquest vehicle? En cas de que existeixi una configuració mínima quina seria? Moltes gràcies. 12/03/2021 12:47h
RESPOSTA: Per a la configuració de l'equipament del camió amb caixa oberta, els licitadors poden proposar l'equipament més adient d'acord al servei que realitza aquest vehicle, sempre que sigui suficient per a donar un servei correcte.
El plec tècnic en el seu capítol 4 .5 Personal de suport estableix que s'ha de destinar un encarregat per al servei amb una dedicació del 60%. No obstant, a l'estudi econòmic de l'Annex del PCT s'ha valorat aquesta figura amb una dedicació del 50%. Quina dedicació és la mínima? 50% o 60%? 12/03/2021 12:45h
RESPOSTA: En tot cas, preval les especificacions del Plec tècnic
Bon dia: El plec tècnic en el seu capítol 3.2.8 Serveis inclosos detalla les hores que s'han considerat per a cadascun dels serveis, hores de personal i maquinària. La suma de les hores de personal en aquest capítol sense tenir en compte la bossa d'hores ni el personal dels mitjans comuns de l'encarregat ni dels informadors ascendeix a 10.952,70 hores anuals. A l'estudi econòmic de l'Annex del PCT no s'han valorat les mateixes hores de personal que en el capítol 3.2.8 ja que la suma de totes les hores de personal sense tenir en compte la bossa d'hores ni el personal dels mitjans comuns de l'encarregat ni dels informadors és de 9.584,70 hores anuals. Aquesta important diferència de 1.368 hores anuals no es troben comptabilitzades al pressupost anual del servei que s'adjunta al capítol 4 de l'Annex de l'estudi econòmic. 12/03/2021 12:44h
RESPOSTA: En tot cas, preval les especificacions del Plec tècnic
Bon dia: En el apartat 3.2.8. Serveis inclosos i en el capítol IV. Altres serveis del PPT es detalla per a cadascun dels serveis una dedicació en hores anuals. Les hores esmentades en aquests punts es tracta de hores màximes o mínimes exigides o el licitador pot oferir una relació d'hores diferents en funció de la organització proposada complint les freqüències i horaris del servei detallat en el apartat 3.2.6. Calendari i horari del servei del mateix PPT? 08/03/2021 15:57h
Les hores que s'ementen en els corresponents apartats del PPT cal considerar-les com a hores mínimes, estimades per a donar un bon servei per al dimensionament fet per a cada zona de recollida.
Donat els camions que hem de posar a disposició del servei seran de nova adquisició i donat que són camions que incorporen una maquinària important, contemplem en amortitzar-los al 12% (8,33 anys). El nostre dubte és: -Una vegada finalitzat el contracte, es contemplarà a la pròxima licitació l'obligació del nou adjudicatari a adquirir-los pel preu que resti d'amortització? 08/03/2021 15:50h
RESPOSTA: No es preveu l'obligació de què un nou contractista hagi de comprar els vehicles un cop acabat el contracte.
Respecte el cost de personal, ni el conveni d'aplicació ni a la informació adjunta al PCA en referència la personal a subrogar, es fa esment com es computa l'antiguitat del personal. Ens podrien facilitar aquesta informació? 05/03/2021 18:34h
RESPOSTA: L'actual prestatària ens ha donat aquesta resposta:
La antigüedad se establece a raíz de 13,47¤ el trienio.

El importe es bruto, sin Seguridad social.
A l'apartat 8.3.1. del PPT es demana l'aportació de terminals amb el requisit que siguin de baixa freqüència (lectures a un màxim de 10 centímetres). Aquest requisit és impossible de complir donat que pels serveis de recollida porta a porta els terminals que s'apliquen són d'alta freqüència. Per tant, s'entén que es tracta d'un error del plec i per tant, els terminals que cal oferir seran, en conseqüència, d'alta freqüència. Gràcies 05/03/2021 18:19h
RESPOSTA: És cert. La baixa freqüència és una tecnologia que tot i que es va fer servir inicialment en la lectura dels bujols en recollides PaP, es troba estancada. En aquest sentit, s'estimarà com a correcta tant la presentació de projectes amb lectors de baixa, alta o ultra alta freqüència.
Bon dia: En el apartat 11.6.2. Soroll del PPT es relaciona la documentació a presentar en l'oferta: "Declaració de compliment dels requeriments de potència acústica per vehicles i maquinària i certificats corresponents". Per altra banda en el apartat 11.3. Dades tècniques dels vehicles del PPT es cita: "Els certificats relatius a normatives hauran de ser signats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració, en cap cas s'admetran autocertificacions dels fabricants. Aquests s'hauran de lliurar tan bon punt el licitador signi el contracte", Es sol·licita aclariment sobre si la presentació de certificats s'ha de realitzar conjuntament amb la presentació de les proposicions o bé, s'han de presentar un cop es vagi a signar el contracte. Moltes gracies 05/03/2021 18:16h
RESPOSTA: Tal i com s'indica a la clàusula 11.6.2 del plec tècnic, a l'oferta s'ha de presentar una declaració de compliment de la potència acústica. Els certificats corresponents es presentaran, d'acord amb la clàusula 11.3 del plec tècnic, a la signatura del contracte
Bon dia: En la clàusula 1.9) Presentació de proposicions del PCAP, concretament en el epígraf Sobre <<B>>. Documentació tècnica subjecta a judici de valor, s'estipula que "l'extensió màxima de la proposta no podrà ser superior a 200 pàgines en format DIN-A4, i cos de lletra 11". Per altra banda en la plataforma electrònica, en el document Pautes per als licitadors del Sobre B. Documentació tècnica subjecta a judici de valor es cita que "L'extensió màxima de la proposta no podrà ser superior a 300 pàgines en format DIN-A4, i cos de lletra 10". Es sol·licita aclariment sobre quin és l'extensió màxima de la proposta i el cos de lletra. Moltes gràcies. 04/03/2021 09:04h
RESPOSTA: Tal i com indica la clàusula 1.9) del plec de clàusules administratives particulars, l'extensió màxima de la proposta no podrà ser superior a 200 pàgines en format DIN-A4 i cos de lletra 11.
A l'apartat 5.1.3.2. "Contenerització prevista i elements de control d'accés" s'indiquen els contenidors que s'hauran de recollir. Aquestes unitats difereixen respecte les unitats indicades a l'apartat 6.1.2.2. del capítol VI. "Utillatge" i aquests a alhora també són diferents al nombre de contenidors considerats a la justificació econòmica del pressupost de licitació. Quina és la dotació correcta de contenidors que cal aportar a les àrees d'emergència? 26/02/2021 11:30h
RESPOSTA:
Contenerització prevista i elements de control d'accés:
Els contenidors que s'hauran de recollir en les àrees d'emergència són:
Contenidors d'envasos de 1.100 litres: 12 unitats.
Contenidors de paper-cartró de 1.100 litres: 7 unitats.
Contenidors de FORM de 600 litres: 6 unitats.
Contenidors de resta de 1.100 litres: 10 unitats.
Contenidors de vidre de 1.100 litres: 3 unitats.

Cal prendre com a vàlids els contenidors indicats a l'apartat 5.1.3.2. "Contenerització prevista i elements de control d'accés". Aquests contenidors fan referència als que cal preveure per a la instal·lació a les àrees d'emergència i les reposicions que siguin necessàries, sens perjudici dels que s'especifiquen per al mercat setmanal i actes festius, tal com indica el PCT
A l'apartat 7.3 del Plec de Condicions Tècniques que detalla la dotació econòmica de les campanyes, s'especifica que s'ha d'incloure un compromís per part del licitadors de la dotació econòmica per a les campanyes. Aquesta informació s'hauria de sol·licitar al sobre C de criteris automàtics que es on s'ha de detallar el cost econòmic del servei? 25/02/2021 10:29h
RESPOSTA: L'apartat 7.3 del Plec de condicions tècniques especifica que "l'empresa licitadora haurà de presentar en la seva oferta tècnica un compromís de dotació econòmica de l'import mencionat per tal de poder fer efectiva la campanya d'implantació." És a dir, al sobre B.
A l'estudi justificatiu del pressupost s'indica que les unitats d'utillatge domèstic i utillatge d'àrees d'emergència inclou una quantitat de reposició. Passa el mateix amb les unitats d'utillatge d'activitats comercials on no s'especifica res? 25/02/2021 10:16h
RESPOSTA: Encara que no s'especifica a l'estudi, el dimensionament inclou la possible reposició de bujols comercials.
Respecte el cost de personal, ni el conveni d'aplicació ni a la informació adjunta al PCA en referència la personal a subrogar, es fa esment com es computa l'antiguitat del personal. Ens podrien facilitar aquesta informació? 25/02/2021 10:14h
Aquesta pregunta la traslladem a l'empresa prestataria actual
Bona tarda: A la pàgina 18 del Plec de Clàusules Administratives es fa referencia al contingut del SOBRE «B». DOCUMENTACIÓ TÈCNICA SUBJECTA A JUDICI DE VALOR, concretament s'especifica: "La oferta del licitador haurà d'estar desglossada en base al cost hora per serveis. Així mateix, el cost global per servei també haurà d'estar detallat." Aquesta informació econòmica hauria d'estar al Sobre C ja que l'oferta econòmica del servei es una informació dels criteris automàtics. Per tant, ens agradaria confirmar que tant els preus unitaris de cost hora i el cost global només es poden presentar al SOBRE C i no al SOBRE B tot i que en el contingut del SOBRE C no s'indica que s'hagi de presentar aquesta informació. 25/02/2021 10:13h
Resposta: És correcta l'apreciació de la pregunta. No és una informació que s'hagi de desglossar al sobre B. I tampoc no s'ha d'indicar al sobre C, perquè el model Annex 3 de proposta de criteris automàtics no s'ha preparat per contenir aquesta informació.
A les fitxes descriptives del serveis s'indica que a la zona 1 s'haurà de recollir 1 àrea d'emergència mentre que a la zona 2 s'indica que s'haurà de recollir 2 àrees d'emergència. Es tracta d'un error i en aquest cas a la zona 2 només haurà de recollir l'àrea d'emergència situada en aquest àmbit? 25/02/2021 10:12h
RESPOSTA: Correcte, a la zona 2 tant sols s'haurà de recollir una àrea d'emergència. Es pot veure la distribució de les àrees d'emergència al l'annex VII.
A les millores automàtiques detallades al PCA s'especifica: -II.II. Màxima puntuació: 5 punts. Increment de la dedicació de jornada d'educador ambiental el primer any. El licitador aportarà 200 jornades de dedicació d'educador ambiental durant el primer any d'implantació del servei Porta a Porta. El preu unitari de la millora és de és de 150¤/jornada Els punts es reparteixen a raó de: 1 Punts per cada lot de 50 jornades aportades. DUBTE: Les 200 jornades de dedicació d'educador ambiental durant el primer any son mínimes i independents als dos informadors ambientals al 75% que demana el plec? A més per aconseguir els 5 punts d'aquest criteri s'han d'aportar 50 jornades/lot*5 lots = 250 jornades addicionals a les 200 jornades i als dos informadors ? -II.III Màxima puntuació: 4 punts. Augment dels repassos de bosses del carrer i neteja d'àrees d'emergència. 4 El licitador aportarà 100 hores l'any de servei de repassos de bosses al carrer i neteja de les àrees d'emergència. El preu unitari dels repassos és de 46,05¤/h. Els punts es reparteixen a raó de: 0,5 Punts per cada lot de 50 hores aportades DUBTE: Les 100 hores aportades son mínimes i independents a les 120 hores de personal i 60 hores de vehicle que sol·licita el PCT al capítol 4.4. A més, per aconseguir els 4 punts d'aquest criteri automàtic s'han d'aportar 400 hores addicionals (4/0.5*50)? En aquestes hores quin és l'equip mínim: vehicle caixa oberta i peó-conductor? 25/02/2021 10:09h
DUBTE: Les 200 jornades de dedicació d'educador ambiental durant el primer any son mínimes i independents als dos informadors ambientals al 75% que demana el plec? A més per aconseguir els 5 punts d'aquest criteri s'han d'aportar 50 jornades/lot*5 lots = 250 jornades addicionals a les 200 jornades i als dos informadors ?

RESPOSTA: Les hores d'educador ambiental referents a la millora són idependents a les que s'especifiquen al plec de condicions tècniques. Per tant, per aconseguir els 5 punts d'aquest criteri s'han d'aportar 50 jornades/lot*5 lots = 250 jornades addicionals a les 200 jornades i als dos informadors

DUBTE: Les 100 hores aportades son mínimes i independents a les 120 hores de personal i 60 hores de vehicle que sol·licita el PCT al capítol 4.4. A més, per aconseguir els 4 punts d'aquest criteri automàtic s'han d'aportar 400 hores addicionals (4/0.5*50)? En aquestes hores quin és l'equip mínim: vehicle caixa oberta i peó-conductor?

RESPOSTA: Sí, en aquest cas cal prendre la indicació de 0,5 punts per cada lot de 50 hores de repassos aportades. Aquestes hores són independents de les 120 hores de personal i les 60 de vehicle. El preu de la hora és de 46,05¤, en el que s'inclou 1 conductor-peó i un vehicle elèctric de caixa oberta.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya