Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cambrils
Codi d'expedient:
X2021020057
1. Els plecs indiquen clarament que cada licitador només podrà presentar-se a un màxim de 3 lots però, pot una mateixa empresa ser adjudicatari de 3 guinguetes? 2. Si un adjudicatari compra una nova guingueta i en el següent concurs, després de 4 anys, no resulta novament adjudicatari, exigirà l'ajuntament al nou adjudicatari la recompra de la guingueta a l'anterior adjudicatari o assumirà alguna responsabilitat l'ajuntament en aquesta direcció per facilitar el traspàs d'aquest equipament tan específic? 16/08/2021 11:08h
1. Els plecs indiquen clarament que cada licitador només podrà presentar-se a un màxim de 3 lots però, pot una mateixa empresa ser adjudicatari de 3 guinguetes?
Resposta:
Sí, una mateix empresa pot resultar adjudicatària de 3 guinguetes, però cada licitador pot optar a un màxim de 3 lots. La infracció d'aquesta norma donaria lloc a la no admissió de totes les propostes que hagi subscrit (punt 1 del plec de clàusules administratives).
2. Si un adjudicatari compra una nova guingueta i en el següent concurs, després de 4 anys, no resulta novament adjudicatari, exigirà l'ajuntament al nou adjudicatari la recompra de la guingueta a l'anterior adjudicatari o assumirà alguna responsabilitat l'ajuntament en aquesta direcció per facilitar el traspàs d'aquest equipament tan específic?
Resposta:
No es pot exigir directament la recompra de la guingueta, ara bé, d'acord amb el punt 6.1. del plec de clàusules tècniques, en el proper concurs s'exigirà o bé que es faci de nou la inversió d'una guingueta nova, amb les mateixes condicions que el Projecte actual, o bé que com a màxim aquesta tingui una antiguitat de 4 anys, d'aquesta manera es facilita l'existència d'un mercat de compra-venda de les guinguetes que en aquest concurs s'obliguen a fabricar.
- Al moment de presentar l'oferta de licitació es pot realitzar amb titularitat de persona física no donada d'alta a règim d'autònom i en el supòsit que es dones com a favorable la licitació donar-se d'alta en aquell moment? - Quins documents són necessaris o com s'ha d'acreditar l'experiència en hosteleria de 4 anys? - A part del cànon d'explotació i connexió de instalacions esmentat a la documentació hi ha algun altre cànon o impost que no estigui reflexat a la documentació (algun cànon a la Generalitat, estat, costes o altres)?. - En les distribucions de terrassa algunes guinguetes queden una mica limitades. Hi haurà alguna autorització per tindre "x" quantitat de taules a la sorra com hi ha actualment? - L'equipament de maquinària i mobiliari de l'interior de la cuina ha de ser exactament el que s'indica en el projecte o pot variar segons les necessitats del adjudicatari. 12/08/2021 09:35h
- Al moment de presentar l'oferta de licitació es pot realitzar amb titularitat de persona física no donada d'alta a règim d'autònom i en el supòsit que es dones com a favorable la licitació donar-se d'alta en aquell moment? No és requisit estar donat d'alta en el règim d'autònom per presentar l'oferta de licitació.

- Quins documents són necessaris o com s'ha d'acreditar l'experiència en hosteleria de 4 anys?
Els que s'indiquen a la clàusula dinovena del Plec de Clàusules administratives:
v. Documentació acreditativa de complir els requisits de solvència tècnica: Documentació acreditativa d'haver assolit una experiència en el sector de la restauració, o en el desenvolupament d'activitats relacionades amb l'objecte de l'autorització o similars, de com a mínim dos (2) anys, dins dels darrers deu (10) anys. S'acreditarà mitjançant les referències personals i professionals de l'oferent, amb indicació expressa de l'experiència en els diferents sectors i durada dels mateixos, si el licitador ha estat titular d'un negoci d'aquesta naturalesa, amb el nombre de personal contractat i certificacions o documents acreditatius de la esmentada activitat durant el període mínim indicat anteriorment.

A tall d'exemple, sense excloure altres tipus d'acreditacions que seran valorades per la mesa de contractació, es poden presentar contractes, nòmines, vides laborals, certificats, etc.

- A part del cànon d'explotació i connexió de instalacions esmentat a la documentació hi ha algun altre cànon o impost que no estigui reflexat a la documentació (algun cànon a la Generalitat, estat, costes o altres)?.
Actualment hi ha el cànon de l'Estat, que oscil·la entre 4.000 i 10.000 euros a l'any depenent dels metres quadrats, temporalitat i ubicació.

- En les distribucions de terrassa algunes guinguetes queden una mica limitades. Hi haurà alguna autorització per tindre "x" quantitat de taules a la sorra com hi ha actualment?
La superfície per cada guingueta és la que es detalla al projecte i al Plec de Prescripcions Tècniques, al punt 5.4 Ocupació de l'espai públic.
a)No es permet ocupar l'espai públic, excedint la superfície autoritzada i/o fora de l'establiment. en el cas de les guinguetes que compten amb una tarima a la terrassa, no es permet ultrapassar-ne els límits mitjançant rètols propagandístics, elements mòbils de lloguer, mobiliari, objectes decoratius, ombrel·les, neveres, màquines expenedores o elements similats no autoritzats.

Actualment es poden observar taules a la sorra per tal de complir amb les distàncies de seguretat imposades per la prevenció de la pandèmia, s'ha autoritzat excepcionalment a col·locar mobiliari a la sorra, però no es pot fer una previsió en aquest sentit per un futur.

- L'equipament de maquinària i mobiliari de l'interior de la cuina ha de ser exactament el que s'indica en el projecte o pot variar segons les necessitats del adjudicatari.
No s'estableix marca i model de la maquinària i mobiliari al projecte, únicament cal tenir en compte les condicions tècniques sanitàries establertes en la pàgina 10 del Projecte executiu d'obres per a les noves guinguetes. Tanmateix, aquestes característiques es valoren els criteris de valoració de les ofertes.


1 - En el Pla d'usos de la platja, hi ha definit en aquest espai de l'entorn de la G5 per ocupació amb gandules i ombrel·les? 2 - En el supòsit que la resposta sigui afirmativa, és licitarà properament? O no hi ha previsió de licitació. 20/07/2021 13:15h
1 - És molt probable que a prop de la guingueta 5, es prevegui la instal·lació de gandules i para-sols.

2 - Es preveu que, aquests tipus d'instal·lacions, es treguin a concurs durant l'últim trimestre d'aquest any.
Podríem disposar dels dissenys de la guingueta tipus 1A en suport informàtic AUTOCAD? 20/07/2021 13:14h
Sí. Ja està penjat l'arxiu en aquest format, al perfl del contractant.
1 - En el disseny del tipus de Guingueta que va ubicada al G5, guingueta tipus 1A, no s'hi aprecia cap tipus de vela. Si podrà posar? 2 - Ho hauríem de treballar amb ombrel·les desmuntables? 20/07/2021 13:09h
1 - NO es poden afegir veles en aquesta tipologia de guingueta. Tampoc és viable ja que posar veles suposaria una modificació del projecte executiu i dels plecs. En el cas que es vulgui ficar algun element per protegir del sol i/o del vent la terrassa, s'haurà de fer la consulta prèvia als serveis tècnics.

2 - Només es pot instal·lar el que hi ha projectat a la licitació, sense incrementar superfícies.
Les façanes exteriors dels moduls són de xapa plegada metàl·lica galvanitzada? Sí.... es poden pintar, logo, aplacar¿..? 20/07/2021 13:08h
Està previst pintar-la sí, es poden aplicar logos també
1 - Els llistons del sostre es poden variar: decapats blanc, col·locació de canyissar¿? 2 - es pot plantejar alguna solució per tema pluja¿? 20/07/2021 13:07h
1 - Sí
2 - el mòdul pèrgola ja està cobert amb planxa metàl·lica i làmina autoprotegida de color.
La barra del bar permet també un disseny diferent o ha de ser també amb panell trespa? 20/07/2021 13:06h
la barra exempta que queda fora del mòdul de cuina, es pot plantejar amb el material que es vulgui, tenint en comte que tingui un bon comportament front a l'ambient marí i el seu manteniment
1- Es pot posar un allistonat de fusta amb poc gruix per sobre? 2- O serigrafiar amb algun dibuix o logo? 20/07/2021 13:06h
1- Per temes de manteniment seria preferible proposar com alternativa un panell fenòlic acabat fusta.
2- Sí
Els panells de trespa dels alçats interiors és tb possible variar el color? 20/07/2021 13:05h
Els tendals es que poden variar de color? 20/07/2021 13:05h
Es poden proposar colors alternatius als que proposa el projecte
Si és aprovada la concessió entremig es podria fer un traspàs? 16/07/2021 09:15h
Les condicions per realitzar la cessió de l'autorització estan regulades en la clàusula 21 del plec de clàusules administratives
Es poden presentar ofertes fins a un màxim de 3 lots però els projectes han de ser iguals o poden ser diferents 16/07/2021 09:15h
Poden ser iguals tenint en compte que hi ha diferents models de guingueta
Entenem que la concessió si és aprovada seria del 2022 al 2025 i posteriorment es podria demanar concessió permanent? 16/07/2021 09:14h
Per part de l'Ajuntament no es planteja la opció de demanar concessió permanent, si no canvia la Llei el termini de les autoritzacion serà de 4 anys
Si és una empresa la que es presenta i un dels socis té l'experiència mínima en el sector seria correcte? 16/07/2021 09:14h
Sí. Caldrà que aporti la documentació acreditativa de l'experiència i també de la seva vinculació amb l'empresa.
El licitador ha de ingresar una fiança de 2500 euros. Establir quin seria l'import que estaria disposat a pagar per la guingueta i presentar projecte amb el tipues de mejar que es vendrá a la guingueta. Amb lo anterior seria suficient? i una vegada et donessin l'OK hauria el licitador de fabricar la guingueta seguint les indicacions tecniques establertes. Es correcte? 12/07/2021 13:39h
No és suficient. Els criteris de valoració són els establerts a l'article 17 del plec de condicions administratives, a més de la millora a l'alça del cànon i la proposta del menjar es valoren altres aspectes ambientals i de interiorisme de la guingueta. Li recomanem que es llegeixi atentament aquest punt i revisi els annexos que ha de presentar (els pot trobar al plec de condicions administratives).
Pel que fa a la fiança, només s'ha d'ingressar en el cas que resulti adjudicatari de la guingueta.
En relació a les especificacions técniques de la guingueta, l'ajuntament marca un preu máxim per guingueta (al voltant de 150.000 ¤). Aixó es el preu que estima l'ajuntament que constará la fabricació de la guingueta. Es el propi licitador qui ha de fabricar la guingueta seguint les indicacions técniques de l'ajuntament? o Es l'ajuntament qui proporciona la guingueta feta? En el cas de que sigui el propi licitador qui hagui de fabricar la guingueta, pot fabricarla amb qualsevol contratista? o ha de ser un especific nomenat per l'ajuntament? 12/07/2021 13:37h
D'acord amb el punt 5.1. del plec de condicions tècniques les instal·lacions seran finançades totalment per la persona adjudicatària. Per tant, és el propi licitador qui ha d'aportar les instal·lacions, béns i elements que són necessaris per la prestació dels serveis de la guingueta, amb l'obligació de subjectar-se a les característiques constructives, qualitatives, de disseny i d'instal·lació definides al Plec de condicions i al Projecte executiu (punt 3 del plec de condicions tècniques). És a dir, el propi licitador decideix qui li fabrica la guingueta (amb qualsevol contractista), sempre que s'adequi a les condicions especificades. El preu màxim de la guingueta és orientatiu, és el preu calculat amb la base de dades que treballa l'Ajuntament.
S'ha de presentar projecte amb el tipus de menjar que es proposa donar a la guingueta? 12/07/2021 13:36h
Sí, d'acord amb el punt 17 del plec de clàusules administratives cal presentar una proposta de carta amb un màxim de 4 DIN A4 a una cara, amb indicació de l'origen dels productes, varietat en la carta tenint en compte els productes de temporada, i proposta alternativa per a les al·lergies i intoleràncies.
La presentació de la candidatura ha de ser superior econòmicament al canon marcat per l'ajuntament, entenc que s'ha de proposar una quantitat a sobre tancat, es aixi? 12/07/2021 13:36h
És correcte, ha de ser igual o superior al cànon marcat per l'Ajuntament. El tema del sobre tancat, cal que tingui en compte que tota l'oferta s'ha de presentar per mitjans electrònics, a l'anunci de la licitació al perfil del contractant trobarà les instruccions (a la part dreta de l'anunci trobarà un apartat que es diu eLicita "com presentar una oferta". Per qualsevol dubte al respecte, es pot dirigir al Departament de Contractació a qui poso en còpia d'aquest correu.
El punt primer del plec indica que es poden presentar ofertes a un màxim de tres lots. Però el punt 16.8 diu que "cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició". Poden aclarir a què es refereix exactament la limitació a una proposta que indica el punt 16.8? 12/07/2021 13:35h
Només es pot presentar UNA proposta PER LOT(no es pot presentar més d'una proposta per un mateix lot).
Es poden presentar ofertes fins a un màxim de 3 lots (per tant es poden presentar fins a un màxim de 3 ofertes: una oferta per lot).
Es penalitza la penalitza la renúncia a la proposta d'autorització? 09/07/2021 11:22h
No. Els plecs no preveuen penalització per renúncia a l'autorització o autortzacions per les que sigui proposat com adjudicatari/a.

S'aprofita per recordar que sí es preveuen conseqüències en el cas de presentar ofertes per més de 3 lots. Concretament els plecs de clàusules administratives estableixen en la clàusula primera que cada licitador/a podrà presentar-se a un màxim de 3 lots. Si es presenten ofertes a més de tres, no s'admetran cap de les propostes presentades.
En referència al termini per a la presentació d'ofertes, al Plec s'indica que és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de l'anunci de licitació al BOP Tarragona i a l'anunci de 30 dies naturals. Ens ho poden aclarir? 08/07/2021 12:11h
Amb la voluntat de facilitar la màxima concurrència, el termini de presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals des de la publicació del present anunci al perfil de contractant.
L'anunci es va publicar al perfil de contractant el dia 2/7/2021, per tant el termini de presentació de les ofertes serà el dia 2/8/2021.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya