Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Berguedà
Codi d'expedient:
2328/2021
Quan diu que l'import mínim no pot ser inferior a l'anualitat mitjana de l'import de la present licitació, cal que sumem l'import de tots els lots que ens presentem i fem la mitjana? o bé és la suma total de tots els lots? Si ens presentem a més d'un lot el valor a de ser superior a la suma de tots els lots? 25/07/2021 09:30h
Es la suma de tots els lots als que us presenteu.
La solvència profesional, coneixament, eficàcia, experiència, etc, a on s'ha de possar, pàg. 25, ap. 9). ?? 22/07/2021 15:15h
A la pàgina 22 hi van els serveis efectuats; es el que es demana com a solvència.

Si es vol informar sobre la capacitat de la plantilla , experiència etc si que va a la pagina 25, però no es demana.
NOTA: No s'ha d'informar dels vehicles, doncs es un apartat que va al sobre B.
en el suposit que ens adjudiquessin algun lot, quin tipus de documentació ens demanarien? -papers del vehicle -etiqueta medioambiental -Llicencia municipal -autorització pel transport public de viatgers amb taxi (VT) etc... I si es aixi en quins terminis ens ho demanarien o si seria abans de firmar contracte 22/07/2021 12:03h
En cas que sigueu adjudicataris d'algun lot, hauríeu de presentar tota la documentació acreditativa del compliment dels requisits de capacitat i solvència, que es preveuen a la clàusula vuitena. També s'haurà d'acreditar la constitució de la garantia definitiva.

El termini per presentar-ho es de deu dies des del requeriment de documentació que s'efectuarà als licitadors proposats.

Així mateix, s'haurà d'acreditar:
1. En relació als criteris acreditats per puntuar:
- Documentació del vehicle que acrediti l'antiguitat
- Etiqueta mediambiental
- Acreditació de sistemes de tracció integral del vehicle


3. Altres documentació que necessitem, abans de l'inici del curs escolar?
- ITV (amb la corresponent autorització de què el vehicle està autoritzat per realitzar transport escolar)
- Pòlissa d'assegurança i el seu pagament
- Llicència Municipal
- Permís de circulació
- Autorització pel transport públic de viatgers amb taxi
- Rebut d'autònom del mes d'agost
- Certificat de delictes sexuals del/ de la conductor/a i acompanyant (en cas que correspongui, per ser de nova contractació)
- En cas del que el lot inclogui acompanyant, el contracte laboral de l'acompanyant segons es detalla en el Plec.


Revisant els plecs veig que consten diversos criteris d'adjudicació, en particular 4: ¿ Oferta econòmica - 45 punts ¿ Criteri mediambiental - 25 punts ¿ Antiguitat - 20 punts ¿ Tracció integral - 10 punts (que entenc que tot i no estar especificat només aplica a les rutes de taxi) En canvi en el model a omplir corresponent al sobre B, ens trobem amb el criteri a) Oferta econòmica i el criteri b) altres criteris avaluables de forma automàtica. En la taula que consta en aquest últim criteri s'ha d'escollir entre el criteri ambiental i /o l'antiguitat (segons captura adjunta), per tant no entenc com he d'omplir el model. 22/07/2021 11:20h
No s'ha d'escollir, es tracte de posar en una casella el distintiu mediambiental i en l'altra l'antiguitat ( any de matriculació del vehicle) i si és el cas de taxis, en una altra si es disposa o no de tracció integral.
Si s'ha tancat el mes de juny un tracte per la compra de un vehicle nou, però per la Covid-19, encara no ha arribat, en cas de concesió de la licitació, es pot justificar la compra amb la factura proforma. 21/07/2021 14:54h
Si, en el moment de la licitació serveix. A l'inici de la prestació del servei s'haurà de disposar del vehicle ofertat.
El criteri de sistemes de tracció integral del vehicle preferent entenc que només aplica a les rutes de taxi, oi? 21/07/2021 14:06h
Només aplica a vehicles fins a 9 places.
Quan es presenta l'oferta, els fitxers s'han d'anomenar d'alguna manera específica? Ja que no veiem que es pugui anomenar res més que els fitxers. 21/07/2021 13:18h
El nom dels sobres es el següent

¿ [Sobre/Arxiu electrònic] «A»: Documentació Administrativa.

¿ [Sobre/Arxiu electrònic] «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma Automàtica.

Això ja ve configurat

El nom dels fitxers que conté cada sobre el següent

Al sobre A:
Document Europeu únic de Contractació (DEUC)

Al sobre B:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA.

En el DEUC a la pàgina 24 apartat 7 on parla de mesures de gestió mediambiental, això s'ha d'omplir? En cas afirmatiu es refereix en el cas del transport, a l'etiqueta mediambiental o a la classificació euro del vehicle per exemple? 21/07/2021 10:20h
Aquí es demana si teniu ISO o altres certificats similars. Si o en teniu no es contesta.
No hi van les etiquetes del vehicle que van al sobre B.
Què s'entén per volum de negocis anual específic? Ho demana en el 2a de la pàgina 19 del DEUC 21/07/2021 10:02h
S'ha d'acreditar el volum anual de negocis referent a l'any de major volum dels tres darrers conclosos, que no podrà ser inferior a l'anualitat mitjana de l'import de la present licitació. Aquest volum de negocis es pot acreditar ja sigui amb la declaració de renda, amb impost de societats, amb factures emeses, amb certificats emesos per administracions o empreses etc.

No cal que poseu el volum anual de negocis específic; hem demanat el volum de negocis total, es a dir, el total de la vostra facturació, no cal que distingiu l'específic de transport escolar.
A l'apartat de solvència tècnica quan parla dels anys: es refereix als anys que es porten prestant serveis similars o bé als anys objecte de contracte. 21/07/2021 10:00h
Similars, doncs es diu: Experiència mínima d'un any en la gestió de serveis iguals o similars, incloentse serveis de transport a demanda interurbans.

quan es demana la solvència tècnica (en que¿s'especifica els serveis prestats amb anterioritat), cal que posem el cost dels serveis (ja que en el plec només demana el servei i no el cost). 21/07/2021 09:59h
Per la solvència tècnica no cal especificar imports.

El número del DOUES i el el número d'anunci en el DO S, no el trobo, no se si s'ha d'omplir 21/07/2021 09:53h
2021/S 134-356938

En cas que no s'ompli no es donarà el DEUC per incorrecte.
M'agradaria saber quina és la font amb la què s'han calculat els quilòmetres de les rutes. 21/07/2021 09:39h
Google Maps
En els anys següents veiem que no es té en compte el muntatge de les rodes, entenem que només es paga el primer any? i per tant el preu el segon any és de 1000 euros (amb IVA menys) menys. 21/07/2021 09:37h
Si, les rodes es paguen només el primer any.
Hi ha altres LOTS que les sumes del preu sense rodes per dia i l'IVA no em concorden amb el total. 21/07/2021 09:36h
Les errades es trobaven en els lots 5 i 10. Ha quedat respost en una pregunta anterior.

He detectat que en el LOT 5 posa que la ruta no és de risc però si que hi ha el càlcul fet amb rodes d'hivern. 21/07/2021 09:35h
El càlcul no està fet amb rodes d'hivern sinó afegint l'acompanyant, segons el detall de la fitxa descriptiva de la ruta, apartat observacions.
Es l'única ruta en taxi que inclou acompanyant degut a l'edat dels alumnes i la situació de les parades.
Veure també pagina 22 plec tècnic, ruta 16, on hi ha el detall de costos de l'acompanyant per a tot el curs escolar comtat amb 177 dies.
Per tant, recordeu que s'ha de contractar acompanyant a càrrec de l'adjudicatari.
Plec de prescripcions tècniques, annex II, 2021/2022 en el LOT 10 el total del dia amb IVA és inferior al total del dia amb rodes sense IVA, llavors no sabem a partir de quin preu calcular la nostra oferta. 21/07/2021 09:21h
S'ha publicat una rectificació de l'IVA del lot 5 i 10.
El LOT 5 i el LOT 10 (CURS 2021-22), mostren a les columnes IVA 10% i TOTAL DIA IVA INCLÒS, un import erroni (marcat en groc i corregit en verd). A la pàg. 31, la taula de TRANSPORT ESCOLAR NOMÉS SECUNDÀRIA les sis últimes columnes mostren dades errònies (marcat en groc i corregit en verd).
Recordeu que les ofertes s'han de calcular sense IVA ( i afegir l'IVA que pertoqui)
En cas de necessitar solvencia externa, a quin apartat del deuc s'hauria de posar? 21/07/2021 09:04h
S'ha d'indicar a l'apartat C) Informació sobre el recurs a la capacitat d'altres entitats.
S'ha de respondre SI
Segons el plec administratiu:
En cas que l'adscripció de mitjans exigida es compleixi amb mitjans externs al licitador, haurà de presentar-se una declaració responsable pel licitador i per cadascun dels mitjans adscrits a l'execució del contracte.
Per tant, s'han de presentar dos DEUCS un per cada empresa.
Què ha de constar a l'apartat 4 on parla de ràtios financeres? 15/07/2021 12:31h
No s'ha de resposdre res d'aquest apartat. El plec no ho demana.
Si volem optar al lot 3 per un valor a l'any amb iva inclòs de 18430.91 Ha d'haver facturar com a mínim els 18.430,91¤ anuals. Es així? 15/07/2021 12:19h
Si, és així. Com a mínim durant un anys dels darrers tres anys s'ha d'haver facturat aquesta quantitat.
Si la tributació de renda es per mòduls quins ingressos es computen? 15/07/2021 12:17h
S'ha d'acreditar el volum anual de negocis referent a l'any de major volum dels tres darrers conclosos, que no podrà ser inferior a l'anualitat mitjana de l'import de la present licitació.
Aquest volum de negocis es pot acreditar ja sigui amb la declaració de renda, amb impost de societats, amb factures emeses, amb certificats emesos per administracions o empreses etc.

- Has de tenir un taxi en plantilla teva per si s'averia el que utilitzats? 15/07/2021 12:10h
El vehicle suplent no ha de ser de plantilla pot correspondre a un altre empresa, però cal que hi hagi un vehicle suplent identificat. El vehicle suplent únicament s'utilitzarà quan estigui degudament justificat (avaria, accident, baixa laboral, etc.) i el Consell Comarcal podrà sol·licitar la documentació que així ho acrediti. Cal que el vehicle suplent compleixi amb els requisits que es demana per transport escolar.

Quin es el termini per presentar les ofertes? 15/07/2021 12:09h
Aquest termini es troba en l'apartat de Dades del Contracte en la Plataforma de Contractació Pública. El termini de presentació és el dia 26 de juliol, a les 23 h.

En la clàusula 10 del Plec administratiu hi ha un error, posa servei de monitoratge i hauria de posar Servei de Transport Escolar Col·lectiu. 14/07/2021 14:18h
10.4 Contingut de les proposicions

Si, efectivament. Ha de dir:
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats/arxius electrònics, signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació del [sobre/arxiu electrònic] i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del servei de transport escolar col·lectiu pels cursos 2021-2022, 2022-2023 i 2023-2024, ». La denominació dels sobres és la següent:

Aquesta mateixa llegenda es la que ha de constar en el model del sobre B
En el DEUC, a la pàgina 20, on parla de les ràtios financeres, què vol dir això? Ho hem de respondre? 14/07/2021 14:14h
: En aquest apartat heu d'emplenar els aspectes que siguin d'interès per la licitació: Es demana:
Volum anual de negocis en els tres últims anys finalitzats.
Import mínim: disposar d'un valor anual de negoci referent a l'any de major volum dels tres darrers conclosos, que no podrà ser inferior a l'anualitat mitjana de l'import de la present licitació.

En el DEUC, a la pàgina 17, on parla de idoneïtat en l'apartat 1 es refereix a si estem donats d'alta del IAE? 14/07/2021 14:14h
En aquest apartat es demana si està inscrit en algun registre, com el Mercantil o altres.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya