Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2100156

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, No m'ha quedat prou clara la pregunta de la periodicitat dels comitès dels òrgans de govern, que en principi van de menys a més. - Comitè estratègic: tot i que el plec diu bimensual, entenem que NO són dos cops al mes sinó un cop cada dos mesos (bimensal) - Comitè executiu: mensual (un cop al mes) - Comitè opratiu: setmanal Entenem que bimensal, mensual i setmanal seria la periocitat en escala. Ens ho podeu confirmar? Gracias, 29/04/2021 13:59h
Comitè estratègic -> Un cop cada dos mesos, com a mínim.
Comitè executiu -> Un cop al mes, com a mínim.
Comitè operatiu -> Un cop a la setmana

En cas de que coincideixin el comitè estratègic i l'executiu es poden fusionar en un de sol, sempre que es tractin tots els temes previstos en ambdós comitès.
El comitè operatiu es reunirà sempre un cop cada setmana sense fusionar-se amb cap altra.
Bona tarda, En el model de relació del plec tècnic, figura que el Comitè Estratègic té una periodicitat mínima bimensual, però entenem que si el Comitè Executiu és mensual, aquest bimensual (dos cops al mes), en realitat hauria de ser bimensal (un cop cada dos mesos). Ens ho podeu confirmar? Moltes gràcies, Ester 29/04/2021 08:28h
S'estableix que el Comitè Estratègic té una periodicitat mínima bimensual i que el Comitè Executiu té una periodicitat mínima mensual. Com que els assistents obligatoris són els mateixos, encara que els objectius dels dos comitès són diferents, en el cas de que coincideixin en dates, es podria fusionar en un sol comitè, sempre que es tractin els temes previstos en els dos comitès.
Bona tarda. Respecte a les respostes publicades a les 15:23, no aclareixen el número de fitxers o documents a presentar. Cal presentar un únic document amb tot el contingut de l'oferta, o 8 documents independents, un per capítol? 27/04/2021 16:11h
Un document per capítol
Bona tarda. Veient l'estructura del Sobre B del Sobre Digital, volia confirmar si l'oferta tècnica s'ha de presentar en 8 fitxers diferents per cadascun dels capitols de l'índex, o si es pot presentar en un únic document integrat. Salutacions Joaquim 27/04/2021 15:23h
Es tractaria de presentar la documentació que correspon a cada apartat correctament estructurada donant resposta a cada punt, per tal de facilitar la posterior revisió i puntuació de la mateixa.
Bon dia. Hem estat revisant el contingut dels sobres i veiem que el SOBRE B està dividit en capítols. L'oferta de qualitat és un únic document. ¿S'ha de partir l'oferta en 8 documents un per cada apartat per poder pujar-la a la plataforma ? 27/04/2021 15:23h
Es tractaria de presentar la documentació que correspon a cada apartat correctament estructurada donant resposta a cada punt, per tal de facilitar la posterior revisió i puntuació de la mateixa.
QUADRE RESUM ABAST 23/04/2021 14:52h
QUADRE RESUM ABAST
Bon dia, en relació a l¿abast i entregables a realitzar al projecte, ens poden confirmar que per Cicle d¿Aigüa (que abarca les àrees de Medi, Sanejament, Abastament) i per l¿àrea Tributària i d'ingressos l¿ACA disposa actualment de la següent documentació: 1. aixecament de informació del processos actuals a nivell 3 on s¿identifica i relaciona informació de tasques/funcions, dades, sistemes i posicions. 2. mapa de processos futurs a nivell 2. 23/04/2021 14:52h
S'adjunta document
Els currículums que acrediten l¿experiència dels perfils dels membres de l¿equip que s¿assignarà al projecte en relació a la valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius, S¿ha d¿incloure al sobre C? 23/04/2021 12:16h
Aquesta documentació serà requerida per la Mesa a l'empresa millor puntuada
En l¿apartat del Plec tècnic 1.2.5 s¿indica que l'anàlisi (AS-IS) i el model objectiu (TO-BE) de l'àmbit del cicle de l'aigua queden fora l'abast del present plec, al igual que s¿indica a la introducció de l¿apartat 4.1 Projecte. Quan es descriuen les activitats en l¿apartat 4.1 Fase 1: Anàlisi de la situació actual, s¿escriu a algunes el següent aclariment (excepte en l'Àrea Tributària i d'ingressos, en la que aquesta feina ja s'ha fet i es facilitarà la documentació a l'adjudicatari). ¿S¿ha de interpretar que l¿anàlisi AS-IS ambdues àrees, l¿àrea tributaria i d¿ingressos i del cicle de l¿aigua, no s¿ha de realitzar? 13/04/2021 14:17h
Així és. En el cas del Cicle de l'Aigua no s'ha de fer ni l'AS-IS ni el TO-BE, ja que es farà internament. En el cas de l'Àrea Tributària i d'Ingressos, es lliurarà a l'adjudicatari la feina feta prèviament per tal de que, a partir d'allà, faci el TO-BE i, per tant no caldrà fer l'AS-IS.
De totes formes, si després de llegir la informació lliurada sobre l'AS-IS de l'Àrea Tributària, l'adjudicatari precisa de reunions addicionals amb l'Àrea per clarificar alguns punts abans de fer el TO-BE, aquestes es podran dur a terme.
Bon dia, El fet de participar en aquest Pla Director de Sistemes entenem que no invalida la participació dels posteriors projectes que resultin d'aquest Programa de Transformació Digital. No em trobat cap esmena en aquest sentit en els plecs publicats però ens agradaria assegurar-ho. Moltes gràcies 09/04/2021 15:05h
No, no invalida la participació dels posteriors projectes que resultin d'aquest Programa de Transformació Digital
Bona tarda, 1. Referent a les titulacions demanen el següent: titulació tècnica o superior en enginyeria informàtica, ADE o qualsevol altre carrera dins la branca científica o tecnològica, per a qualsevol dels perfils. Seria vàlid un Cicle Formatiu de Grau Superior? 2. Segons la pàgina 14, apartat J. "Altra documentació a presentar pels licitadors/l'empresa proposada com adjudicatària" haurà de presentar una declaració en què s'indiqui si preveuen subcontractar els servidors o serveis associats als mateixos, el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització, però a l'hora de pujar la documentació a la plataforma, al sobre A, apareix com obligatori (amb asterisc) la declaració de tractament de dades i al descarregar l'adjunt fa referència a la declaració que es menciona a l'apartat J i que, segons el PCAP, només l'haurà de presentar l'empresa proposada com adjudicataria. Ens podrieu informar si s'ha de presentar en fase licitació o nomès aquella empresa proposada com adjudicataria? En qualsevol cas, ens podeu facilitar el model de declaració? Gràcies, 09/04/2021 09:07h
1.- No

2.- Tal i com s'especifica a l'apartat J, primer paràgraf, TOTS ELS LICITADORS han de presentar la declaració.
La resta de la documentació, tal i com s'especifica en els paràgrafs següents, nomes l'haurà de presentar l'empresa proposada com adjudicatària.
Cada licitador ha de presentar la declaració amb el redactat que consideri oportú. No s'adjunta model
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya