Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de Justícia, Drets i Memòria
Codi d'expedient:
JU-2021-207

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Després de fer les visites dels diferents centres penitenciaris, tincs els següents dubtes Ens podeu facilitar els usuaris de menjador diaris dels últims 6 mesos? Ens podeu informar de l'inventari de cuina en el centre de Can Brians 1, ens podeu especificar quin material és de Serhs Food i quin es propietat del departament?. Gràcies 14/07/2021 11:58h
En el document adjunt es detalla el nombre d'àpats diaris de cada centre, corresponents al període comprès entre l'1 de gener de 2021 i el 30 de juny de 2021.

Pel que fa a l'inventari d'equipament de la cuina del centre penitenciari Brians 1, en l'annex F del Plec de prescripcions tècniques es relaciona la maquinària que és propietat del Departament de Justícia.
Donat la seva resposta publicada a la Plataforma de contractació en data 9 de juliol, a la nostra consulta referent a la possibilitat de reversió del servei objecte d'aquesta licitació a l'Administració, entenem doncs, que existeix el risc, de que durant la vigència o a la finalització del contracte, el servei pugui ser rescatat per l'Administració, i per tant el conseqüent risc de que l'empresa operadora hagi d'assumir els costos de personal, derivats de les seves possibles indemnitzacions. Així mateix, al ser una qüestió que el Departament de Justícia en aquests moments no està en disposició de determinar, entenem que l'estudi de viabilitat no contempla aquesta possibilitat, i per tant no contempla la totalitat dels costos possibles que se'n derivarien d'aquest fet. És correcte? Si és així, considerem doncs que ens falta informació rellevant per tal de poder valorar el concurs. Necessitaríem que ens confirmessin quina decisió prendrà el departament de Justícia al respecte, ja que el contracte és absolutament inviable si s'ha d'assumir aquests costos 13/07/2021 11:41h
Efectivament el càlcul de costos realitzat als plecs de l'expedient, no contemplen els imports de les possibles indemnitzacions del personal en cas de no continuïtat en la prestació del servei per part d'un proveïdor extern.

La voluntat del Departament de Justícia, és executar la totalitat del contracte durant el període pel qual s'ha configurat l'expedient de licitació. És a dir, actualment no hi ha previsió que durant el període de l'1/10/2021 al 31/03/2023, el servei passi a prestar-se directament per l'Administració. Ara bé, com en qualsevol expedient de contractació, si durant el seu període d'execució, esdevingués algun fet no previst al contracte que portés al Departament de Justícia a prescindir dels serveis de l'empresa adjudicatària escauria fer la tramitació corresponent d'acord amb el que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic. En el cas que la llei preveiés per aquest supòsit un resarciment per a l'empresa, es tramitarà l'expedient corresponent per abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts,

D'altra banda, una vegada finalitzat el període de vigència del contracte, el Departament de Justícia, podria optar per continuar prestant el servei amb una empresa externa, i per tant prorrogar el contracte o licitar-ne un de nou, o bé per assumir directament el servei, o fins i tot prescindir-ne del mateix. Tal i com ja es va indicar en l'anterior resposta a aquesta consulta, en aquests moments, no hi ha una decisió presa sobre les futures actuacions en relació amb aquest servei. Tot i així, si finalment el servei d'alimentació d'algun dels centres penitenciaris objecte d'aquesta licitació deixés de contractar-se a la fi del contracte que ara es licita, els costos derivats de la possible subrogació del personal que prestava el servei, o els costos d¿indemnització d'aquest personal, s'atendran a allò que la normativa legal, els convenis col·lectius o els acords de negociació col·lectiva d'eficàcia general vigents estableixin, i l'Administració assumirà les despeses que li corresponguin en aquests supòsits.

Aquest fet es pot donar en aquest i en qualsevol altre contracte que es liciti, en el sentit, que el Departament de Justícia adquireix compromisos davant dels diferents adjudicataris dels contractes, en el marc d'aquests contractes i durant la vigència dels mateixos, però més enllà d'aquests no es pot determinar de manera concreta quines seran les actuacions futures, les quals dependran de múltiples factors i de circumstàncies diverses, algunes de les quals no es poden preveure amb antelació. Qualsevol contracte és susceptible de tenir continuïtat o no en el temps, així com de variar les seves condicions. En qualsevol cas, l'Administració s'avindrà a allò que la normativa vigent estableixi en cada moment per assumir les obligacions que li pertoquin.
Preguntes formulades per l'empresa SERHS FOOD AREA, SL en data 07/07/2021 09/07/2021 13:22h
Adjuntem en format pdf les respostes a cada una de les peguntes plantejades per l'empresa interessada.
Bona tarda, En la licitació de l'any 2014 (Exp. núm. JU-1/15 GEEC JU 2014 281) s'indicava en el Plec de Prescripcions Tècniques el següent: Al finalitzar l'execució d'aquest contracte, el servei d'alimentació dels interns de tots els centres i la gestió de la cafeteria i el menjador de funcionaris del CP Brians 1, serà assumit directament per l'Administració. Als actuals Plecs no es fa menció, ens poden confirmar si es pot donar aquesta possibilitat al finalitzar l'execució del contracte de la licitació actual? Si es produeix aquesta reversió de servei, el cost de desvinculació dels professionals adscrits al servei haurà d'assumir-se per la empresa prestataria del servei? Moltes gràcies 09/07/2021 09:22h
Efectivament, als plecs d'aquesta licitació no consta com es gestionarà el servei d'alimentació dels centres penitenciaris de Brians 1 i centres oberts de Barcelona, Tarragona i Girona, ni la cafeteria de funcionaris del centre penitenciari de Brians 1, una vegada finalitzi el contracte que ara es licita. Aquest contracte té una durada prevista fins a 31 de març de 2023 amb possibilitat de pròrroga de 2 anys, fins al 31 de març del 2025 com a màxim.
El Departament de Justícia en aquests moments, no està en disposició de determinar quin tipus de servei es prestarà en aquests centres, més enllà de la data de fi del contracte, per la qual cosa no es fa cap referència a aquesta situació. Una vegada finalitzi el contracte podrà tramitar-se una nova licitació, per tal que empreses externes prestin el servei o bé passar a executar-se directament per l'Administració amb mitjans propis.

En cas de produir-se aquest darrer supòsit, caldria analitzar arribat el moment, a qui correspondria assumir els costos derivats dels drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social dels treballadors, atenent a allò que la normativa vigent estableixi.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya