Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Solsona
Codi d'expedient:
1839/2019.

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En relació a l'esmena publicada el passat dia 2 de març, en la que s'elimina la taula de la pàgina 14 del PCA, entenem que s'ha realitzat per tal d'evitar presentar en el sobre B el nombre d'equips i tipus de combustible, que posteriorment estan sotmesos a criteri de valoració automàtica. És així? En cas afirmatiu, considerem que la documentació sol·licitada a continuació : descripció detallada dels vehicles, fitxes tècniques i justificació dels terminis d'entrega, també podria desvetllar informació que ha de ser puntuada al criteri automàtic a puntuar en el criteri i del sobre C. Entenem que en cap cas, aquesta documentació ha de considerar el tipus de combustible a utilitzar, és així? Moltes gràcies 09/03/2021 10:41h
En relació a l'apartat del "parc mòbil" a descriure dins de la documentació tècnica del sobre B (valorable segons judici de valor) que es troba a la pàg. 14 dels PCAP, i per tal d'evitar tota la informació que pugui desvelar la tipologia de combustible a utilitzar, i així no avançar dades referents al combustible de la flota de vehicles que s'hauran de valorar en el sobre C (valorable de forma automàtica), s'elimina la descripció:

" Els continguts mínims hauran de ser els indicats en la següent taula
Vehicle
Nova adquisició / transitori
Model i Marca
Matrícula (en cas de transitoris)
Quilometratge (en cas de transitoris)
Capacitat de càrrega en pes
Capacitat de caixa en volum
Tipus de combustible
Servei i ruta
¿ Fitxes tècniques dels vehicles (excepte pels de nova adquisició)

Quedant el redactat del parc mòbil de la següent manera:
¿ "Parc mòbil
¿ Descripció detallada de les característiques de tots els vehicles adscrits al servei (inclosos els transitoris si és que n'hi ha)
Justificació del termini d'entrega dels vehicles nous adscrits al servei via carta de compromís del proveïdors i certificat de data límit de lliurament."

En el sobre B no hi pot haver altra informació que la que es demana i no hi pot haver informació que hagi de ser objecte de valoració posterior. Si el sobre B inclou informació que ha de figurar al sobre C, pot ser motiu per no donar puntuació al sobre B.
· A la pàgina 77 del PPT, s'esmenta que l'Ajuntament de Solsona posarà a disposició de l'empresa adjudicatària una escombradora d'aspiració tipus RAVO 540 de l'any 2013 com a vehicle titular del servei d'escombrada mixta. Tal i com es detalla a la mateixa pàgina, l'equip no està totalment amortitzat i l'adjudicatari haurà de satisfer el capital pendent a l'inici del contracte. Donat que no es detalla quin és l'import pendent d'amortitzar, podrien dir quina és la quantitat per tal de tenir-la present a l'estudi econòmic? · A la pàgina 15 del Plec de clàusules administratives es detalla el següent: "als costos subjectes a amortització no se'ls podrà repercutir cap benefici industrial". Malgrat això s'ha detectat una contradicció amb el model de proposició econòmica (Annex 2), ja que aquesta conté dues taules per presentar el desglossat dels pressupostos anuals de licitació pels serveis de Neteja viària i Recollida Porta a Porta, on els imports de les amortitzacions estan inclosos dins del cost directe i prèviament a l'aplicació de les despeses generals i el Benefici industrial. Entenem que preval la presentació de la proposició econòmica amb el format de les taules de l'Annex 2, és així?. · Acord al que s'estableix a les bases del concurs, al "Projecte Tècnic d'explotació del servei" del sobre B s'han de descriure en els apartats corresponents tots els aspectes subjectes a valoració. No obstant, no existeix cap apartat per la definició del "Projecte local d'inserció sociolaboral". Entenem que aquest s'ha d'introduir després de l'últim apartat "Àrees tancades amb control d'accés". És així? Gràcies 02/03/2021 14:42h
- L'import pendent d'amortitzar per part de l'empresa adjudicatària en relació a l'escombradora d'aspiració tipus RAVO 540 serà de 29.672,52¤ a data 1 d'octubre de 2021 (5.934,50¤ quota quart trimestre 2021 i 23.738,02¤ quota 2022)

- S'inclou en la taula per presentar el desglossat dels pressupostos anuals de licitació de la neteja diària (presentació de la proposició econòmica en l'annex 2 PCAP), una divisió de la columna de la maquinaria, creant així dues columnes: la primera titulada (Maquinaria: amoritzacions) i la segona (Maquinaria: combustible, lubricants, reparacions i assegurances)

- L'apartat "Projecte local d'inserció sociolaboral i d'afavoriment d'una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i la vida familiar" que s'ha de descriure en el "Projecte tècnic d'explotació del servei" a incloure en el sobre B (Proposició valorable segons judici de valor) es pot introduir després de l'apartat "Àrees tancades amb control d'accés".

D'acord amb el vostre aclariment de data 23/02/21 sobre la classificació empresarial, en el cas de disposar d'ella, substituiria tots els apartats que detalla el Plec administratiu a la Clàusula 9 sobre la solvència econòmica, financera i tècnica? Moltes gràcies 01/03/2021 13:07h
Sí, d'acord amb l'article 77.1.b) de la LCSP l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació i categoria de classificació corresponents al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l'anunci de licitació o la invitació a particiar en el procediment i que detallen els plecs del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya