Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
AMB Informació i Serveis, SA
Codi d'expedient:
CPS 17/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Tenim unes consultes respecte al Plec de Clàusules Particulars (PCP) i del Plec de prescripcions tècniques (PPT). La primera és del PCP. Segons el quadre de característiques l'apartat P ens diu que es pot subcontractar, però a la clàusula 35-Subcontractació no s'indica res al respecta. Ens podeu confirmar el percentatge màxim de subcontractar?? La segona és del PPT, en el punt 4.1 Equip de treball, s'indica que l'equip assignat ha de tenir coneixements en llengua anglesa (Nivell First Certificate o equivalent). Aquest coneixement s'ha d'acreditar amb un certificat?? 09/04/2021 14:34h
Primera: No s'ha previst cap percentatge límit per a procedir a la subcontractació. En tot cas, si es pretén subcontractar una part de la prestació, s'ha d'indicar, tal com s'estableix a la clàusula trenta-cinquena del Plec de Clàusules Particulars, la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC i s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar, i s'han d'observar la resta dels requisits establerts a la clàusula trenta-cinquena del PCP. Si el subcontractista també aporta la solvència per concórrer a la present licitació, s'ha d'indicar aquest fet i omplir els apartats del DEUC que fan referència a la solvència demanada.

Segona: El coneixement en llengua anglesa a nivell First Certificate o similar es pot acreditar amb l'aportació del certificat corresponent o bé, en cas de no tenir-ne, amb la menció expressa al Currículum Vitae de comptar amb aquests coneixements.
Bona tarda, Voldrien confirmar que no hi ha cap impediment per presentar la nostra oferta com Agrupació d'Interés economic (Conformada per dues empreses que disposen de la solvencia necesaria per participar). Estem inscrits al RELI, disposem de CIF i estem inscrits als organismes pertinents segons el nostre objecte social. Existeix cap impediment per poder participar? Amb AMB no reconeixia aquesta forma jurídica en un concurs, pero tenim contractes amb Generalitat, Ajuntaments i Diputacions Gràcies 09/04/2021 14:33h
D'entrada una Agrupació d'Interès Econòmic pot participar en la licitació sempre i quan les prestacions del contracte estiguin compreses dins dels fins, objecte i àmbit d'activitat que, segons els Estatuts o regles fundacionals, li siguin propis de l'AIE, a més del compliment de la resta de requisits de capacitat i solvència exigits als Plecs.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya