Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Codi d'expedient:
CTTE679
El format Excel a omplir amb l'oferta económica es pot modificar? O s'ha de mantenir el 13% + 6% (despeses + benefici) (multiplicador de la fórmula)? 19/07/2021 16:04h
Si que es pot modificar, són estimacions realitzades per part nostra a l'hora d'establir el pressupost, però es modificable.
L'apartat de Projecte BIM apareix que es penjarà documentació durant la licitació, és correcte? O será un cop adjudicat projecte que s'especificarà què s'ha de presentar. 12/07/2021 13:50h
- El BIM s'especificarà un cop adjudicat.
No he trobat informació o detall de a què fa referencia l'Estudi de Confort, si es tracta d'un projecte enginyeril complert, etc¿ 12/07/2021 13:49h
- L'estudi de confort es una auditoria de la qualitat del aire interior dels diferents espais
Els apartats de puntuació MILLORES on hi ha Manteniment i Estudi de confort tinc el dubte de si els dos anys de manteniment fan referencia a la part dels nous equips o si és per a tot l'edifici, és a dir, inclont les instal·lacions existents a les quals es fa manteniment durant l'obra. En definitiva, no tinc clar L'ABAST DEL MANTENIMENT. 12/07/2021 13:49h
El manteniment fa referencia al global de les instal·lacions de clima, no només als equips nous
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya