Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Viladecans
Codi d'expedient:
AEP/ASG/Contractació/2021/13 - 9/2021/CSERV
En el sobre C, el document Quadre resum demanen el número d'hores de Netejador/a, Especialista i Monitor per centre, Han d'estar els 3 o és orientatiu? Nosaltres el tema monitoratge/supervisió el cost està inclòs en el preu unitari dels netejador/a o especialistes, es un cost % que es desglossa en l'estudi econòmic dintre dels costos directes iguals que l'absentisme. No gestionem els monitors per preu unitari i temps, la resta si que ho valorem per càrrega de feina a cada centre. 26/05/2021 09:23h
Benvolguts/des,

El quadre-resum a presentar dins el sobre C ha d'incloure totes les dades que exigeix el plec incloent, per tant, la dedicació i cost anual del personal utilitzat per centre així com els preus ¤/h (ordinaris, ordinaris nocturns, festius i festiu nocturn) de cadascuna de les categories indicades (això és, del netejador/a i especialista i del monitor/a). Si les empreses opten per afegir altres categories professionals que consideren necessàries per prestar el servei de neteja, hauran de detallar també els preus en funció de l'horari de pretació del servei.

Bon dia, referent al punt 10.1 Retirada de residus, que vol dir el següent fragment de text? "En casos concrets l'empresa ofertant, haurà de fer el trasllat exteriors dels contenidors" Es refereix a treure manualment alguns contenidors al carrer? Quina distància? Podrien especificar-nos quin és l'abast d'aquest treball? 20/05/2021 13:36h
L'Ajuntament té previst crear punts de recollida d'envasos a tots els equipaments municipals. Aquesta previsió es realitza al PPT pels casos que els centres es dotin amb contenidor amb rodes (amb una capacitat aprox. de 100-150 lts).
Actualment la distancia dels centres a una bateria de contenidors es inferior a 150 mts, tot i que la ubicació de contenidor o inclus el sistema de recollida de residus municipal podria variar.

Segons l'apartat 6.2 del plec tècnic, diu que "es preveu una dedicació d'una hora diària, abans o després de l'obertura del centre, més un repàs de neteja dels lavabos i elements de major contacte, en el canvi de torn de matí i tarda". Aqueta hora diària està comptabilitzada a les hores setmanals del mateix punt 6.2? (les hores setmanals per edifici). 20/05/2021 13:16h

" D'acord amb el quadre resum de l'apartat 6.2, la dedicació setmanal a l'Oficina Projecte Vilawatt es de 10 hores. En el mateix quadre s'indica que l'horari de neteja serà de 8 a 9 h (1 hora) i de 14 a 15 h (1 hora). Per tant la dedicació prevista es de dos hores diàries, per cinc dies laborals, i un total de 10 hores setmanals. "

Bon dia, tenim una consulta referenta al Codi d'expedient: AEP/ASG/Contractació/2021/13 - 9/2021/CSERV SERVEI DE NETEJA DE LES OFICINES I DEPENDÈNCIES DE L'ÀREA DE SERVEIS GENERALS, DE L'OFICINA VILAWAT I DEL MUSEU DE CA N'AMAT DE VILADECANS AMB PERSONAL AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (CONTRACTE RESERVAT (segons la disposició addicional quarta de la LCSP)). Al punt 8.3.2 Productes de neteja, diu que caldrà adjuntar la fitxa tècnica de producte, entenem que es refereix a l'empresa adjudicataria i no en el procés de licitación. Ens ho podrien confirmar? 19/05/2021 14:09h
L'apartat 8.3.2. està plantejat de cara a l'execució del contracte, amb l'objectiu de comprovar que els productes que utilitza l'adjudicataria compleixen el que estableix l'apartat 4.2.3. del mateix PPT.

En quan al contigut de l'oferta tècnica, les empreses que considerin que els productes de neteja proposats suposen une millora respecte al que es preveu al PPT, cal que ho especifiquin clarament a la descripción de la seva oferta tècnica. No valorarem les característiques que apareguin a les fitxes tècniques dels productes, si prèviament, les empreses no detallen expresament els productes que aporten valor al servei de neteja proposat.

Bon dia, a la pàgina 13 del plec tècnic es fa menció a l'annex 3 del mateix plec, tot i que no he pogut trobar l'annex 3. La informació a la que es fa referència, es troba a l'annex 2? 18/05/2021 13:40h
Efectivament a la pàgina 13 del PPT s'indica que "les empreses hauran de tenir en compte els procediments específics per determinats edificis o locals, que es relacionen a l'Annex 3 d'aquest Plec." L'annex 3 no existèix al PPT, hauria d'haver indicat annex 2, que si està inclós al PPT i es denomina "Condicions específiques de neteja al museu de Viladecans - Ca n'Amat".
Bon dia, a l'annex V del plec administratiu, es troba el document de subrogació del personal. Al començament del full explica que el personal presta servei a l'edifici de l'Àrea de serveis generals. Tot i que al quadre de subrogació, la persona E.M.D. posa que fa un 30% de la jornada a la oficina de Vilawatt. Hi ha que subrogar també el 30% del treballador EMD al centre Vilawatt? 17/05/2021 11:08h
Preguem tinguin en compte que l'objecte del contracte, tal com s'indica a la clàusula 1.1 del PCAP (i es detalla al plec de prescripcions tècniques) és la prestació del servei de neteja de les oficines i dependències de l'Àrea de Serveis Generals, l'Oficina de Vilawatt i del Museu de Ca n'Amat de Viladecans.

En aquest sentit, l'annex V adjunt al PCAP inclou les dades necessàries sobre les persones treballadores a subrogar que presten els seus serveis en l'actualitat en execució d'una part del servei objecte del contracte (a l'edifici de l'Àrea de Serveis Generals i a l'oficina de Vilawatt) incloent, entre d'altra, la jornada laboral de cada persona treballadora (si completa o parcial).

1.-En el plec tècnic el punt 6.2 d'horaris no fa menció si és tot l'any ho hi ha període de vacances?. 2.-L'horari del servei en cada centre ens poden dir quin és? Surt el total hores setmana. 3.-El personal a subrogar tot és amb discapacitat? 17/05/2021 08:44h
1.-Respecte a la primera qüestió la previsió és que el servei es mantingui igual durant tot l'any. En el cas de l'Àrea de Serveis Generals i l'oficina del Vilawatt ja s'està fent així. En el cas del Museu de Can Amat, podria haver-hi alguna variació en funció de la programació d'activitats.
2.-La resposta està a l'apartat 6.2 del PPT. S'ha detactat que en aquest apartat hi havia un error material de transcripció, i tant la dedicació com l'horari a l'Àrea de Serveis Generals no eren correctes. El divendres es va fer una esmenar a l'anunci publicat al perfil del contractant, adjutant l'informe amb la informació correcta.
3.- Per a la 3a pregunta, a l'annex V adjunt al PCAP s'inclouen totes les dades que la LCSP i el conveni col·lectiu obliguen a facilitar sobre les persones treballadores a subrogar que presten els seus serveis en l'actualitat en execució d'una part del servei objecte del contracte. Així mateix, els recordem que l'empresa actual que ha remès aquestes dades és un Centre Especial de Treball.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya