Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Vilablareix
Codi d'expedient:
022021
A la clàusula 8.2 del PCAP 'OFERTES A PRESENTAR' sobre número 2, on fa referència a la proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor, els documents a presentar són els següents: El punt 1: PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L'ACTUACIÓ fa referència a la informació indicada a l'Annex núm. 9. Respecte a la resta de punts (2 i 3), les clàusules 8.2.2 i 8.2.3 indiquen un seguit de punts molt identificats (i ben diferenciats del punt 1) que han de complir la memòria del procés constructiu i la metodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Entre altres requisits, el PCAP indica que la memòria del procés constructiu (punt 2), ha de tenir una extensió màxima de 20 pàgines, mentre que el punt 3 serà de 3 pàgines. Amb tot l'anteriorment exposat, caldria aclarir el següent punt:De la mateixa manera que s'estableix un límit de 20+3 pàgines pels punts 2 i 3, quin és el màxim de pàgines per la proposta tècnica del punt 1? El PCAP tan sols estableix dos DIN-A3 per la proposta gràfica, però no per a la tècnica. 29/04/2021 15:52h
Bona tarda.

Es presentaran 2 panells format DIN-A3 (420 x 297 mm), muntat en un tauler lleuger de cartró ploma que inclourà la documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la proposta de projecte. L'extensió màxima de la memòria serà de 20 pàgines format DIN A4 (sense incloure el Pla de Treballs) amb la proposta tècnica. S'adjuntarà una breu memòria de la sistemàtica que s'aplicarà en la redacció dels documents Pla de Seguretat i Salut i Pla d'Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l'obra. L'extensió màxima d'aquest apartat serà de 3 pàgines, una per a cada metodologia.

Salutacions


Bon dia, El nom del despatx d'arquitectura que col·labora amb nosaltres per la definició de la proposta pot sortir a la memòria tècnica del sobre 2? Referent a la temeritat, és correcte que la determinació de les ofertes anormalment baixes es basi en les puntuacions (pàgina 34 del plec) i no en l'import de l'oferta exclusivament? Gràcies. 27/04/2021 19:58h
Bona tarda.

No pot constar cap logo ni dades de l'empresa constructora, ni mencionar l'equip redactor. Tota la documentació garantirà l'anonimat dels treballs. La vulneració del principi d'anonimat serà causa automàtica d'exclusió de la licitació.

Salutacions
Bona tarda, referent al sobre 2, entenem que es presenta imprès la proposta gràfica juntament amb la memòria. I de forma digital es presenta de nou la memòria, proposta gràfica amb Pdf de les dos làmines i metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Entenem que aquest últim punt és únicament de forma digital i els dos altres estaran repetits en els dos formats de presentació. És correcte? Salutacions, 27/04/2021 19:55h
A l'eina sobre digital, sobre nº 2 és correcte incloure un document que faci referència a que la documentació s'entrega en paper a les oficines municipals, juntament amb la resta de documentació que disposa el PCAP. Es pot adjuntar la documentació en format digital en el sobre que s'entregarà a les oficines.

Salutacions
CONSULTA 1: En l'apartat 8.2.2.- Memòria procés constructiu de l'obra, es demana l'apartat 3. Organigrama funcional en obra, sense designació nominativa de les persones. ¿Cal incloure també l'equip redactor del projecte en aquest organigrama d'obra no nominatiu o nomes l'equip destinat a l'execució de l'obra per part de la constructora? CONSULTA 2: En l'apartat 2.1 PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ, es menciona que: "El licitador haurà de comprometre's a la redacció d'un estudi geotècnic i a aplicar la metodologia BIM en el procés de desenvolupament del projecte". Donat que aquesta declaració s'inclou en l'ANNEX Nº3 del Sobre 1. ¿Es possible no realitzar aquesta declaració en l'apartat 2.1 PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ?, donat que no es pot incloure correctament en els 2 panells format DIN-A3. CONSULTA 3: En el Sobre 2, la Proposta 8.2.1- Proposta gràfica i tècnica ha de ser anònima pel que fa a la Autoria del projecte. En els apartats 8.2.2.- Memòria procés constructiu de l'obra i 8.2.3.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut, entenem que es pot posar les dades de l'empresa Constructora (Logos...) sense mencionar el equip redactor de la Proposta Gràfica. ¿Poden confirmar-nos aquesta consulta? Salutacions 27/04/2021 19:34h
Resposta a la consulta nº 1:
En el subapartat 3, corresponent a l'Organigrama funcional en obra, s'inclourà l'equip complet que es destini a l'obra, sense designació nominativa de les persones, incloent les àrees genèriques i les específiques que es considerin necessàries pel desenvolupament de l'obra i les funcions de cada àrea. La direcció d'obra no és objecte del present contracte.

Resposta a la consulta nº 2:
Es pot incloure el compromís a la memòria, no cal que consti a la documentació gràfica.

Resposta a la consulta nº 3:
No pot constar cap logo ni dades de l'empresa constructora, ni mencionar l'equip redactor. Tota la documentació garantirà l'anonimat dels treballs. La vulneració del principi d'anonimat serà causa automàtica d'exclusió de la licitació.

Salutacions
Bon dia, El despatx d'arquitectura que col·labora amb nosaltres en el seu DEUC també ha de posar les seves dades a la part d'operador econòmic?. Gràcies, 27/04/2021 19:15h
Bona tarda.
Cal presentar el DEUC per tal d'acreditar els requisits de capacitat, representació dels licitadors i solvència de l'entitat licitadora. D'acord amb la càusula 7 del PCAP cal aportar el DEUC complementàri quan sigui necessari per acreditar la solvència amb la integració de mitjans externs. L'operador que presti la seva solvència econòmica i financera serà solidàriament responsable de l'execució del contracte. En la resta de supòsits és suficient el compromís d'adscripció de mitjans personals previstos a la clàusula 8.1.2 del PCAP.
Bon dia, Tenim un dubte referent a la col·locació de l'aparcament dins de la parcel·la. Segons la modificació puntual del pla parcial del sector El Perello i Can Pere Martir és necessari ubicar dins del solar una plaça cada 200m2 (Article 25 Reserva d'espai per Aparcament). Consulta: Tenint en compte que a la parcel·la annexa està previst un aparcament de 80 cotxes és necessari reservar un espai dins de la parcel·la de l'escola per aquest ús? O es pot considerar que es fa servir l'aparcament de l'extrem sud del solar per tals efectes i destinar tota aquesta superfície a altres usos. 27/04/2021 17:42h
Bona tarda.
L'aparcament previst a la parcel·la annexa cobreix aquesta reserva i no cal preveure espai d'aparcament dins la parcel·la de l'escola.

Salutacions
Bon dia, Tenim un dubte referent a la col·locació de l'aparcament dins de la parcel·la. Segons la modificació puntual del pla parcial del sector El Perello i Can Pere Martir és necessari ubicar dins del solar una plaça cada 200m2 (Article 25 Reserva d'espai per Aparcament). Consulta: Tenint en compte que a la parcel·la annexa està previst un aparcament de 80 cotxes és necessari reservar un espai dins de la parcel·la de l'escola per aquest ús? O es pot considerar que es fa servir l'aparcament de l'extrem sud del solar per tals efectes i destinar tota aquesta superfície a altres usos. 27/04/2021 17:41h
Bona tarda.
L'aparcament previst a la parcel·la annexa cobreix aquesta reserva i no cal preveure espai d'aparcament dins la parcel·la de l'escola.

Salutacions
Bon dia, ens presentem a la present licitatció com a empresa col.laboradora acreditant un Resposnable àrea Instal.lacions i incendis. I tenim les següents preguntes: 1. Podem acreditar també un Enginyer Tècnic Industrial? 2. Com a responsable de l'àrea Instal.lacions i incendis com hem d'acreditar la nostra solvència tècnica i professional? Hem d'aportar alguna relació de obres executades? O haver partecipat en almenys un projecte d'obra similar? O simplement hem d'aportar el CV del nostre tècnic? Moltes gràcies, 27/04/2021 17:31h
Bona tarda.

En qualitat d'empresa col·laboradora en aquest tràmit no cal aportar documentació. El licitador ha d'adjuntar el compromís d'adscripció dels tècnics dins l'equip de redacció i execució del projecte amb la solvència que consta al PCAP. Si bé d'acord amb la clàusula 8.1.2 l'acreditació dels requisits indicats en aquesta clàusula podrà requerir-se a criteri de la Mesa de contractació, en qualsevol moment de la licitació quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromís o quan resulti necessari pel bon funcionament del procediment.

Salutacions
Bon día, esposo diferentes consultes respecte la licitació exp 022021 Consulta 1.- L'Eina sobre digital del consorci AOC, té com obligatori en el Sobre 2 presentar la memòria, per tant si no adjuntes algun document , el programa no et deixa avançar i no et permet presentar la oferta. El dubte seria: que hi adjuntem ? un document que faci referència a que les memòries s'entreguen en paper? Consulta 2.- en el sobre digital numero 2, hi ha un document adjunt per descarregar, on indica com presentar la proposta gràfica i la memòria. Els dubtes són: a nivell de memòria el plec indica 28 que cal presentar 8.2.2 memòria del procés constructiu de l'obra i 8.2.3 metodologia de qualitat, medi ambient i seguretat i salut, però el document adjunt del sobre digital només indica la memòria 8.2.2. Em podeu confirmar si s'han de presentar les dues?. Consulta 3.-En l'annex numero 6 de subcontractació et fa comprometre dos cops al mateix ...." -Que per a l'execució del contracte ES COMPROMET al..." podeu confirmar si es correcte? Consulta 4 :tots els barems de puntuació annex núm. 9b 50 punts es valoren només en la presentació gràfica- tècnica dels 2 panells . Ho podeu confirmar? Consulta 5 En el sobre opac es posa que " contindrà un full amb el nom adreça i signatura de l'autor o autors de la proposta i empresa a qui correspongui el sobre1" . Pregunta: en aquest full s'han de detallar tot l'equip dels 7 tècnics estipulats en el sobre 1 i els de la fase d'execució ( delegat, cap d'obra i responsable de seguretat) o només l'Autor del projecte.? Moltes gràcies 27/04/2021 17:14h
Bona tarda.

Resposta a la consulta nº 1:
A l'eina sobre digital, sobre nº 2 és correcte incloure un document que faci referència a que la memòria s'entrega en paper a les oficines municipals, juntament amb la resta de documentació que disposa el PCAP.

Resposta a la consulta nº 2:
Cal presentar la memòria amb el contingut desglosat a la clàusula 8.2 del PCAP. La puntuació seguirà els criteris detallats a l'annex 9B.

Resposta consulta nº 3:
Cal indicar el nivell de subcontractació una vegada.

Resposta consulta nº 4:
Les puntuacions són les que consten al PCAP i el detall als annexos 9A i 9B.

Resposta consulta nº 5:
Només cal detallar a qui correspon el lema o nom de la proposta, en relació a la documentació administrativa que s'haurà presentat a l'eina de sobre digital nº 1.

Salutacions

Segons resposta de l'apartat "Dubtes i preguntes"; La documentació referent al sobre nº 2 proposta tècnica amb valoració subjecte a judici de valor, cal que es presenti en el format que consta en el PCAP a les oficines municipals en el mateix termini que el sobre digital CONSULTA: En la pàgina web del Sobre Digital, en l'apartat Sobre 2, trobem que demana també la Memòria "2.2 MEMÒRIA". ¿Cal pujar la documentació del Sobre 2 "2.2 MEMÒRIA" a la plataforma Digital? Salutacions, 23/04/2021 18:51h
Bona tarda.

A l'eina sobre digital, sobre nº 2 és correcte incloure un document que faci referència a que la memòria s'entrega en paper a les oficines municipals, juntament amb la resta de documentació que disposa el PCAP.

Salutacions
Bon dia, 1) Amb referència al sobre núm. 2, entenem que tota la documentació s'ha de presentar físicament a l'Ajuntament de Vilablareix, però en el sobre digital al Sobre 2 hi surt la Memòria, aquí afegim un escrit de que la documentació es presenta físicament? 2) En el sobre núm. 2 que enviarem a l'Ajuntament, dins d'aquest mateix sobre hi ha d'haver un altre sobre opac i tancat on consti l'autor de la proposta? O els 2 sobres han d'anar per separat? 3) Amb referència a l'apartat 8.3.2.1 del PCP (pàg.29) s'estableix que: "Un cop valorades les ofertes, els licitadors que hagin presentat la millor oferta,..., hauran de designar quan així se'ls requereixi, a les persones que destinaran per a l'execució del contracte i acreditar en dit moment les actuacions de la seva experiència d'acord amb allò previst en la clàusula 8.1.2 del Plec." I a l'apartat 8.1.2 diu que s'ha d'adjuntar el compromís d'adscripció de tècnics dins l'equip de redacció i execució del projecte no nominatiu. Això vol dir que en cap sobre s'ha d'esmentar ni l'autor del projecte ni la resta de tècnics? 23/04/2021 18:40h
Bona tarda.

Resposta apartat 1)
A l'eina del sobre digital en el sobre nº 2, és correcte incloure l'escrit que es presenta fisicament a les oficines municipals.

Resposta apartat 2)
El sobre opac i tancat a on consti l'autor de la proposta ha d'anar a dins del sobre amb la proposta gràfica i documents que disposa el PCAP.

Resposta apartat 3)
És correcte. Ha de constar el compromís que es disposa dels mitjans personals amb la capacitat i experiència exigida en el PCAP, si bé la clàsula 8.1.2 especifica que l'acreditació dels requisits indicats en aquesta clàusula podrà requerir-se en qualsevol moment de la licitació quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromís o quan resulti necessari pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin presentat la millor oferta d'acord amb la clàusula 10.7 del Plec, ho hauran d'acreditar en el moment que se'ls requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d'aptitud de la licitació.

Salutacions
Bon dia, El nom del despatx d'arquitectura que col·labora amb nosaltres per la definició de la proposta pot sortir a la memòria tècnica del sobre 2? Referent a la temeritat, és correcte que la determinació de les ofertes anormalment baixes es basi en les puntuacions (pàgina 34 del plec) i no en l'import de l'oferta exclusivament? Gràcies. 23/04/2021 18:22h
Bona tarda.
D'acord amb la clàusula 8.2 del PCAP serà causa d'exclusió la incorporació a la documentació del sobre núm. 2 de qualsevol indicació o informació nominativa de l'equip responsable que serà objecte de valoració en el sobre núm. 3. La proposta gràfica desenvolupada apartat 18 - 2.1 i 2.2 - del quadre de característiques ha de garantir l'anonimat dels treballs inclosa la memòria.

Salutacions
Bon dia, respecte la licitació amb Exp. 022021 corresponent al contracte mixt per a la nova Escola Madrenc, els agrairia ens poguéssiu confirmar que podem acreditar la solvència requerida en el procediment corresponent a la classificació d'esplanacions A23 mitjançant el compromís d'una altre empresa que sí està en possessió de la classificació A23. A l'espera de la vostra resposte, rebin una cordial salutació 19/04/2021 15:17h
Bon dia.

En el DEUC hi consta formalment l'opció de subcontractar. Si es compleixen els criteris de classificació, és correcte tant si és UTE com si és subcontractació i així s'indica en els corresponents DEUCS. Tant en el cas de UTE com en subcontractistes tots han de tenir capacitat d'obrar i no trobar-se en situació de prohibició de contractar amb el sector públic. Cal presentar el document DEUC corresponent de cadascun.
Bon dia, En cas de no tenir alguna de les classificacions requerides, s'admetria subcontractar un tercer que disposes d'aquesta classificació? En el cas afirmatiu, quina documentació s'ha de presentar per acreditar la classificació? Moltes gràcies 19/04/2021 15:14h
Bon dia.

En el DEUC hi consta formalment l'opció de subcontractar. Si es compleixen els criteris de classificació, és correcte tant si és UTE com si és subcontractació i així s'indica en els corresponents DEUCS. Tant en el cas de UTE com en subcontractistes tots han de tenir capacitat d'obrar i no trobar-se en situació de prohibició de contractar amb el sector públic. Cal presentar el document DEUC corresponent de cadascun.
Bon dia, us voldríem fer les següents consultes. Voldríem saber si la DO ha d'estar inclosa en la nostra oferta o no. En l'apartat 50.1 del PCAP (Direcció Facultativa) diu que l'Ajuntament ho contractarà directament. En cas de confirmació, s'entén que dins l'import de 187.000,00¤ (abans d'IVA) de Redacció del Projecte, únicament fa referència als honoraris i no està inclosa la DO. D'altra banda, a l'apartat 8.1.2 del PCAP (mitjans personals i materials per a l'execució de les obres), estableix compromís dels tècnics als quals s'obliga al licitador a assignar a l'obra, i entre ells, estan els Autors del projecte. Gràcies per la vostra resposta, salutacions cordials 19/04/2021 15:05h
Bon dia.
La DO es procedirà a licitar posteriorment per la corporació municipal. Els honoraris previstos de serveis d'arquitectura tal com consta en l'objecte del contracte només inclou la redacció del projecte bàsic i executiu de l'obra.

Salutacions
Bon dia, Els hi volem demanar si hi ha documentació gràfica del àmbit del solar i del topogràfic en format dwg? gràcies 16/04/2021 13:27h
Bon dia.
Adjuntem enllaç amb la documentació tècnica per la licitació.

Salutacions
Bon dia, voldríem saber si es pot facilitar als licitadors un arxiu CAD amb els límits de la parcel·la d'actuació. Moltes gràcies! 16/04/2021 13:25h
Bon dia.
Adjuntem enllaç amb fitxers amb la documentació tècnica: urbanística, fitxer CAD de la parcel·la i plànol zona aparcament.

Salutacions
Bona tarda, Referent al procés de licitació CONTRACTE MIXT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR EXECUCIÓ DELS OBRIS DE LA NOVA ESCOLA MADRENC -AJUNTAMENT DE VILABLAREIX- i una vegada analitzat el PCAP, voldríem fer les següents quatre consultes, per a les quals agrairíem ens puguin donar resposta. Consulta nº1 A la pàgina 5 del PCAP s'indica que la presentació de propostes es realitzarà electrònicament mitjançant l'aplicació "Sobre Digital", no obstant això, en la documentació a incloure en el sobre nº2, concretament, 2.1.- PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DE L'ACTUACIÓ (pàgina 7 del PCAP) s'indica que es presentaran 2 panells en format DIN A-3 muntats en tauler lleuger de cartó-ploma, que es lliuraran en un sobre opac, tancat. · CONSULTA: Atès que s'indica que la presentació serà electrònica i que, no obstant això, també se sol·licita presentació en format paper, sol·licitem aclariment sobre aquest tema i com procedir per a la presentació del sobre opac i tancat. Consulta nº2 En la documentació a incloure en el sobre nº2, concretament, 2.2.- MEMÒRIA (pàgina 8 del PCAP) s'indica que s'ha d'incloure la següent documentació 1.- Descripción de la obra a construir 2.- Capacitat de resposta durant el periode de garantia 3.- Documentació generada pels subcontratistes 4.- Organigrama funcional en obra 5.- Gestió d'abocadors. En l'apartat 8.2.2 Memòria procés constructiu de l'obra (pàgina 28 del PCAP) s'indica que s'ha d'incloure en cada apartat i l'extensió màxima de la memòria · CONSULTA: No trobem en els criteris de valoració de la plica (annexos 9A i 9B) del PCAP com es puntua aquest apartat en els diferents criteris de valoració. Preguem aclariment sobre aquest tema. Consulta nº3 En l'apartat 8.2.2 Memòria procés constructiu de l'obra (pàgina 28 del PCAP) s'indica que l'extensió màxima d'aquest punt ha de ser 20 pàgines format DIN A4 (sense incloure el Pla de Treballs) · CONSULTA: Entenem que és aquí on s'ha d'incloure el pla de treballs però que no comptabilitza en les 20 pàgines indicades. És correcte? · CONSULTA: En cas afirmatiu, entenem que el pla de treballs s'ha d'elaborar amb el termini indicat en projecte i no amb la reducció de termini que es proposi, si es el cas, ja que entenem que la reducció de termini forma part dels criteris del sobre nº3 "CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS". Preguem confirmació. Consulta nº4 En els criteris de valoració dels annexos 9A i 9B es puntua la reducció de termini de l'obra dins del sobre núm. 3 "CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIUS" fins a un màxim de 20 punts. No obstant això, en l'apartat 8.3 "Proposta quantificable amb criteris objectius" (Pàgines 29 i 30 del PCAP no s'indica res sobre qual és la documentació a aportar per a donar resposta a aquest punt. · CONSULTA: Quina documentació s'ha d'aportar perquè puguin valorar aquest apartat? És suficient amb una declaració que indiqui la reducció, si és el cas, del termini indicat en el PCAP? Sense un altre particular i a la espera dels seus aclariments, rebin una cordial salutació 15/04/2021 19:37h
Bona tarda.

Resposta a la consulta nº 1
La documentació a presentar per les empreses licitadores referents al sobre nº 1 documentació general i sobre nº 3 proposta quantificable amb criteris objectius, cal fer-ho a través de l'eina SOBRE DIGITAL del Consorci AOC. La documentació referent al sobre nº 2 proposta tècnica amb valoracio subjecte a judici de valor, cal que es presenti en el format que consta en el PCAP a les oficines municipals en el mateix termini que el sobre digital. La proposta vindrà tancada on figurarà escrit el lema escollit, per tal que el comitè d'experts pugui fer la valoració corresponent i es pugui garantir l'anonimat dels treballs. Una vegada efectuades les puntuacions pel comitè d'experts i publicades, la mesa de contractació comprovarà a qui correspon el lema amb el sobre òpac i tancat, que hauran presentat junt amb la proposta tècnica, a on constarà l'autor de la proposta o empresa en relació a la documentació presentada en el sobre número 1.

Resposta a la consulta nº 2.
El punt 1 proposta gràfica i tècnica es valora en 50 punts i cal acompanyar la proposta de la memòria exposant el procés constructiu i metodologia, que servirà al comitè d'experts per completar la proposta gràfica o tècnica, que es puntua detalladament a l'annex 9B.
L'Annex 9A es refereix als criteris objectius que han de constar en el sobre digital nº 3.

Resposta a la consulta nº 3.
És correcte ambdues consultes, atès que la proposta de reducció de termini si s'escau, forma part dels criteris objectius com menciona i no de la memòria.
A la memòria hi constarà l'organigrama funcional. La clàusula 8.2.2 del PCAP disposa que la memòria tindrà una extensió màxima de 20 pàgines, sense incloure en el límit de pàgines el pla de treball del projecte.

Resposta consulta nº 4.
El PCAP preveu un termini d'execució del contracte que inclou el lliurament dels treballs i posteriorment un termini d'execució de l'obra fins a un màxim de 18 mesos a comptar des de la signatura de l'acta de replanteig. La reducció es refereix al termini d'execució de l'obra aportat a l'annex nº 5 i d'acord amb la clasula 8.3.5 la documentació que estimi d'interès per una adequada apreciació de la proposta.


Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya