Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
Codi d'expedient:
20CPI0001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Revisant tota la documentació ens hem donat compte que per un error no vam pujar els documents finals de: - 10 ANEXO VI PLANTILLA CRITERIOS JUICIO DE VALOR-ESMENA v2.1 - Oferta tècnica (memòria) Hi hauria la possibilitat de fer una esmena per enviar els documents correctes? Moltes gràcies 04/12/2020 14:09h
Bon dia,
malauradament, un cop enviats els documents les ofertes queden tancades i encriptades i no es poden afegir documents.
En el moment de valoració de la seva proposició tècnica, la mesa pot decidir si ho creu convenient sol·licitar-vos aclariments, però sempre sobre la proposta ja presentada.
Segons lectura del capítol 2.3 i 2.4 no ens queden clars els requeriments de implantació (2.4) de la solució ARA. La integració (2.3) amb el HP-HCIS si esta clara via HL/ >2.5, xml i TCP/IP, SOAP, REST. Allà detallen la petició a un tercer sistema i que aquest tercer servidor haurà d'estar instal·lat a la seva infraestructura corporativa (URG-IM-O3) i ens demanen (a) dimensionat i càlculs operatius (URG- IM-O6) i (b) que detallem llicencia SW base i motors d,integració. A mes, diuen que no assumirien costos de llicencies addicionals (URG-IM-O7). També diuen que no permetran instal·lacions de versions de SO sen se suport de fabricants (URG-IM-O8), i detallen les versions suportades actualment: Windows server, Suse Linux Enterprise server, bbdd Oracle DB i Microsoft SQL Server, Servidors aplicacions JBoss EAP i Tomcat, i servidors web Microsoft IIS i Apatxe. Preguntem: Entenem que el seu sistema actual suporta les versions de SO que indican a URG-IM-O8, pero en ningun lloc el plec diu que tinguem que programar amb els llenguatjes i servidors d'aplicacions que indiquen, podent fer-ho aixi amb altres llenguatjes mes eficacos per el funcionamient de ARA que es persegueix. Voldriem que ens confirmin si admeten doncs variants de servidors d'aplicacions, bases de dades i llenguatge de programació que en tot cas sempre sorportaran els servidors que actualment compten pel seu servei d'urgencies. Moltes gracies 27/11/2020 14:05h
Entenem que el seu sistema actual suporta les versions de SO que indican a URG-IM-O8, pero en ningun lloc el plec diu que tinguem que programar amb els llenguatjes i servidors d'aplicacions que indiquen, podent fer-ho aixi amb altres llenguatjes mes eficacos per el funcionamient de ARA que es persegueix.

No hi ha cap obligació que el llenguatge de desenvolupament sigui un en concret. El que es detalla no es el llenguatge que s'utilitzi en la eina, que no s'especifica enlloc, sinó els mecanismes d'integració amb tercers sistemes dels que hagi d'obtenir dades que pugui necessitar. Altra tema són els sistemes operatius i middleware, que si s'haurien d'ajustar als requerits. En cas que es vulgui utilitzar algun altre dels esmentats, el proveïdor haurà d'aportar la llicència que correspongui. A més no s'admet software, ni SO, ni middleware en versions sense suport del fabricant.

Voldriem que ens confirmin si admeten doncs variants de servidors d'aplicacions, bases de dades i llenguatge de programació que en tot cas sempre sorportaran els servidors que actualment compten pel seu servei d'urgencies.

Aplicaria la resposta anterior
Bon dia, En el cas de subcontratació, el document DEUC de la contratista ha d'incloure la parte de la subcontratista o només la seva (contratista)? En relació a la part de solvència tècnica. Gràcies, 25/11/2020 13:20h
SI HI HA SUBCONTRACTACIÓ S'HAN DE PRESENTAR EL DEUC DEL CONTRACTISTA PRINCIPAL I TANTS DEUCS COM SUBCONTRACTISTES HI HAGI
En el quadre de característiques s'indica al punt 14. Variantes Número de variantes permitidas 1. Al plec administratiu en l'apartat 7 Admision de Variantes diu, "El anuncio de licitación ha de precisar sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la presentación de variantes." A la plantilla de l'anunci de la licitació s'indica en el punt 6 Admissions de variants: NO Al plec tècnic a l'apartat 1.5 Objeto de la contratacion, es fa referència a les variants, però no s'especifica les condicions Voldríems saber si hi ha variants, sobre qué elements i quines condicions. Moltes gràcies 24/11/2020 16:03h
Bon dia, finalment no s'admet la presentació de variants, es procedeix a esmenar el plec en aquest sentit.
¿Dispone actualmente el CCSPT de protocolos asistenciales (diagnósticos y terapéuticos) que puedan ser utilizados por el Sistema ARA en base a los perfiles clínicos seleccionados? 24/11/2020 11:21h
No de todos, forma parte del soporte que deberá aportar la empresa
¿Conoce el CCSPT el grado de concordancia interobservador en el diagnóstico de sus médicos de urgencias ante pacientes con perfil clínico equiparable? 24/11/2020 11:20h
No se tiene cuantificado, pero es consciente de la variabilidad
¿Se va a exigir al personal de enfermería la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas (ECG, pruebas de imagen, pruebas de laboratorio ...) cuyo resultado se exprese como datos estructurados, codificados y explotables? En caso de respuesta negativa, ¿quién realizará dicha interpretación? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué formación específica tendrá dicho personal, quien la proporcionará y que soporte legal tendrá? 24/11/2020 11:18h
No se va a exigir al personal de enfermería la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas en un principio, pero no se descarta conforme evolucione la unidad ARA. En caso de ser necesario según el procedimiento lo hará un médico.
Las enfermeras serán enfermeras de práctica avanzada, formadas en el propio servicio y con el soporte de procedimientos específicos. El soporte legal lo dará el médico de soporte de la unidad ARA. Se ha de entender en que parte de la innovación es el cambio de rol (más avanzado) de la enfermería.
¿Se va a exigir al personal de enfermería la realización de la exploración física médica de los pacientes, cuyo resultado se exprese como datos estructurados, codificados y explotables? En caso de respuesta negativa, ¿quién realizará dicha exploración? En caso de respuesta afirmativa, ¿qué formación específica tendrá dicho personal, quién la proporcionará y qué soporte legal tendrá? 24/11/2020 11:16h
Sí. La exploración física no es una práctica exclusiva médica. Los datos podrán ser estructurados, codificados y explotables. En caso de ser necesario según el procedimiento lo hará un médico.
Las enfermeras serán enfermeras de práctica avanzada, formadas en el propio servicio y con el soporte de procedimientos específicos. El soporte legal lo dará el médico de soporte de la unidad ARA. Se ha de entender en que parte de la innovación es el cambio de rol (más avanzado) de la enfermería.
Buenas tardes. En el documento Anexo V: CRITERIOS DE VALORACIÓN en el apartado Formación y comunicación en el CCSPT, describe "Temario u/o contenido resumen, personalización según colectivo,experiencia en colectivos iguales y aporte de material gráfico en el anexo" ¿A que Anexo hace referencia ? ¿A un anexo del documento de la oferta (50 caras) + Anexo: curriculums + Plan detallado de formación en el sobre "B" ? Por otra parte cuando describe el pliego técnico la oferta (50 caras) deja claro que "Se admitirán Anexos, pero las informaciones de dichos Anexos no se tendrán en cuenta para la valoración de la propuesta" ¿ nos podrían aclarar este punto ? Muchas gracias. 23/11/2020 13:13h
Referent a la primera pregunta, el pla de formació ha de ser explicat en el document de l'oferta (50 cares). En l'annex poden adjuntar-se alguns documents "demo" de comunicació/formació o exemples de presentacions realitzades en col·lectius similars, però d'un altre projecte. Tot això en el sobre B.
Referent a la segona pregunta, els annexos permeten adjuntar documents llargs sense comprometre el límit de cares establert. En aquest sentit els currículums de l'equip, exemples de formacions u/o altres documents justificatius que ajudin a entendre millor algun punt de la proposta estan acceptats.
Quisieramos confirmar el perímetro de la propiedad intelectual que corresponderá a cada parte por la presente licitación. Qué derechos de explotación tendrá la contratista tras completar sus desarrollos? Esto es: a) La solución informática desarrollada y entregada por la contratista podrá ser solamente empleada libremente por la contratante, Parc Taulí, Hospital Universitari? A perpetuidad? b) Podrá ser empleada por el resto de hospitales del Servei Catalá de la Salut de Catalunya? c) Por cualquier hospital de la red pública española? En definitiva, sobre qué centros sanitarios (hospitales y centros de asistencia primaria) dispondrá realmente la contratista los derechos de explotación para comercializar libremente los desarrollos que lleve a cabo por esta licitación, tanto nacionales como internacionales? Muchas gracias Fundamentos que justifican esta pregunta que no queda aclarada: PPT: - Cláusulas retorno por royalties: pág 13, URG‐GF‐O6. Retorno por royalties ventyas futuras URG‐GF‐O7. Uso interno de licencias para R+D+I. URG‐GF‐O8. Estandarización que posibiliten la integración con cualquier otro hospital del sistema nacional de salud. - Escrow, pág 29 PPA Pag 50 k) En el caso de servicios que tengan por objeto desarrollar y poner a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 308 de la LCSP, estos llevan aparejada la cesión de los derechos mencionados en la Administración contratante, salvo que se prevea lo contrario en el pliego. Además, este precepto dispone también que, aunque el pliego excluya la cesión, el órgano de contratación puede siempre autorizar el uso del producto correspondiente a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público. Pag 53 La propiedad industrial de los trabajos desarrollados corresponderá al contratista, que cede los derechos de uso y explotación del producto contratado a la entidad contratante. De este modo, a la finalización del contrato, la entidad contratante podrá continuar usando el producto (software y/o hardware), sin asumir coste alguno en concepto de licencia o derechos de uso, aunque haya incorporado nuevas funcionalidades o hayan creado nuevas versiones. La entidad contratante deberá, en este supuesto, asumir tan solo el coste de mantenimiento. Artículo 308 Contenido y límites LCSP 9/2017 1. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público 23/11/2020 13:12h
Els drets d'explotació de la solució són en exclusiva de l'empresa contractista i serà l'empresa l'encarregada d'escalar la solució a altres centres sanitaris. D'altra banda el CCSPT no pagarà llicència d'ús, només pagarà el manteniment o millores (veieu els detalls en apartat 6 del plec) i disposarà de dret a royalties a negociar amb l'empresa (veieu els detalls en els criteris de valoració).
Per quin motiu en el plec tècnic, on s'indica el Format de la presentació de l'oferta tècnica, hi ha sis apartats però la numeració no es correlativa? Falten 4 i 6 1. Introducción (2 páginas) 2. Documentación de la solución (12 páginas) 3. Planificación del proyecto (6 páginas) 5. Medios humanos (2 páginas) 7. Condiciones de ejecución (2 páginas) 8. Requerimientos adicionales de obligado cumplimiento (1 página) Moltes gràcies 23/11/2020 13:11h
Si, ha sigut un error. La correcta seria

1. Introducción (2 páginas)

2. Documentación de la solución (12 páginas)

3. Planificación del proyecto (6 páginas)

4. Medios humanos (2 páginas)

5. Condiciones de ejecución (2 páginas)

6. Requerimientos adicionales de obligado cumplimiento (1 página)
URG-IN-O1 Tot i tenir la capacitat d'integració de sistemes mitjançant missatgeria HL7, l'estandar contempla un gran nombre de paraments. Es pot enumerar els missatges imprescindibles per al projecte per aclarir l'abast de la missatgeria? 23/11/2020 13:11h
Els bàsics es troben en la pròpia redacció del text anterior, tot i que poden afegir-se de nous en funció de la integració requerida.
URG-TC-O16 Segons aquest requeriment, es confirma que la informació rellevant de l'HIS es duplicarà a la base de dades de sistema ARA? 23/11/2020 13:10h
En la mesura del possible s'evitarà la duplicació de dades, tot i que no s'exclou que per necessitats i/o eficiència del sistema es puguin duplicar algunes dades. Quan es parla de proporcionar resposta directa, el que es refereix bàsicament es que l'accés als resultats dels algoritmes ha de ser àgil i obtenir-se de forma directa en el sistema destí, no a les dades en si

URG-TC-O15 Podeu configurar els dispositius requerits? Ha de tenir implementació en APP o és suficient que sigui una aplicació web responsive que pugui executar-se en dispositius mòbils? 23/11/2020 13:09h

No podem donar més detall. Es deixa a elecció del licitador, que ha d'oferir el sistema que sota el seu criteri consideri millor per aconseguir l'objectiu del procediment
URG-TC-O11 Per a la integració de la nova informació de sistema ARA a l'informe d'alta hospitalari, es facilitarà una API o servei de l'HIS que ofereixi aquesta funcionalitat o s'haurà generar un informe d'alta en el sistema ARA? 23/11/2020 13:08h
Si, es proporcionaran sistemes d'accés als tercers sistemes que es requereixin, tot i que no té perquè existir comunicació directa amb el HIS, ja que disposem d'un sistema d'integració autònom que ofereix aquests recursos

URG-TC-O9 Els tractaments mèdics protocol·litzats s'hauran de comunicar a l'HIS mitjançant missatgeria HL7 utilitzant missatges d'ordres mèdiques? 23/11/2020 13:07h
Aquesta es la proposta inicial del procediment sense descartar altres propostes que el proveïdor consideri millors per la consecució del objectiu a assolir, i que s'avaluaran en conseqüència.
URG-TC-O7 Poden facilitar més detalls sobre les tècniques avançades d'anàlisi de dades? Que tècniques es requereixen? 23/11/2020 13:07h
Ens referim a tècniques de processament i anàlisi de dades com poden ser el Machine learning, DeepData, NLP, o qualsevol altra tècnica que introdueixi valor en la consecució del objectiu del concurs, i garanteixi una evolució i millora constant en els resultats obtinguts. A la vegada que proporcionen facilitat d'ús (com per exemple el llenguatge natural) i una capacitat d'intel·ligència autònoma del sistema que eviti la dependència intensiva de recursos clínics
URG-TC-O6 Després de la comunicació de les peticions de proves a l'HIS, els resultats s'hauran d'incorporar a sistema ARA per poder avaluar-los o s'han de consultar en el sistema que generi aquests resultats? 23/11/2020 13:06h
Pot avaluar-los en el sistema ARA, no té perquè en el sistema d'origen.
¿El resultado de las pruebas diagnósticas solicitadas por los médicos de urgencias (ECG, Diagnóstico por la imagen, Prueba de Laboratorio , …) se expresa en los sistemas de información del CCSPT como datos estructurados, codificados y explotables? 23/11/2020 13:05h
En la seva major part, si. Més en concret, disposem de dades estructurades en pràcticament tots els resultats de laboratori i patologia, i de forma parcial en ECG i diagnòstic per la imatge
¿Con qué sistema se codifican los diagnósticos en el servicio de urgencias del CCSPT y cuál es el índice de codificación diagnóstica de los médicos de urgencias? 23/11/2020 13:03h
ICD10 amb un índex de codificació de pràcticament el 100%
Para realizar el análisis del perfil clínico de los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias (antecedentes, signos, síntomas, exploración física, motivos de consulta, …), ¿se dispondrá en los sistemas de información del CCSPT de estos datos de forma estructurada, codificada y explotable? 23/11/2020 13:01h
En la seva major part, si
La información de datos con los que se ha de trabajar relativa a alergias, factores de riesgo, diagnósticos, motivos de consulta y sitio de la asistencia, síntomas, signos y gravedad, analíticas, antecedentes patológicos y tratamientos prescritos y medicación actual, ¿está disponible como información estructurada, codificada y explotable en los sistemas de información del CCSPT? 23/11/2020 13:00h
En la seva major part, si
A l'annex VI s'indiquen referències a pàgines on es descriuen els diferents apartats. Però tambíen es fa referència a apartats del sobre C (per exemple Royalties URG-GF-V1), se suposa que aquestes referències no haurien d'indicar en l'Annex VI del sobre B. És així? 16/11/2020 12:53h
Adjuntem correcció del document, salutacions
En el plec tècnic, apartat 5. Equipo de proyecto on sìndica el requisit de solvencia URG‐EQ‐O2 diu: "Los currículums tienen que ser de empleados de la empresa licitadora. En el caso en el que alguno de los recursos presentados no esté contratado directamente por el licitador, éste tendrá que indicar el nombre de la empresa o la modalidad de colaboración entre el licitador y otros recursos. La empresa adjudicataria será la única que responderá ante un fallo de cualquiera de los recursos contratados por ella misma." Entenem que no necessàriament han de ser empleats de l'empresa licitadora, poden ser d'una empresa subcontractada. 16/11/2020 08:19h
Efectivamente, tal y como indica el pliego, puede haber recursos (humanos) que no estén directamente contratados por el licitador.
En los criterios de valoración automáticos (sobre C) se incluyen, aparte del precio, ocho ítems puntuables (todos ellos suman 15 puntos). Sin embargo, el ANEXO VII MODELO DE OFERTA ECONÓMICA no incluye dónde especificar estos ítems, solo se detalla el precio. ¿Se añaden en un documento adicional en el sobre C con un formato libre? Gracias. 11/11/2020 11:05h
Buenos días,
han de utilizar un formato "libre" e incluirlo en el sobre C.
Los pliegos técnicos indican en el formato de presentación de la Oferta Técnica, que la extensión máxima de la Memoria será de 25 páginas a 'doble cara'. Significa esto entonces que la extensión máxima será de '50 caras'?? 09/11/2020 13:24h
Efectivamente, 25 pàginas a doble cara o 50 caras.
Buenos días. Donde puedo encontrar el informe de las CPM 05/11/2020 08:13h
En el apartado de "avisos" del tablón de anuncios.
Bon dia, No veiem en els Plecs el quadre resum al que fan referencia i tampoc la solvencia tecnica ni economica ens podrien informar de tot, gracies. Esperem la seva resposte, gracies. 04/11/2020 09:54h
El quadre resum a emplenar és el document ANNEX VI Plantilla criterios de juicio de valor, que està dintre del document zip AA
La solvència tècnica i econòmica es troba al document Annex I solvencias, dintre del mateix zip AA
Bona tarda, Tenen data aproximada de publicació de la licitació? Gràcies, 22/07/2020 08:49h
segurament durant setembre-octubre
Buenos días. La fecha prevista para licitación no se encuentra actualizada, ¿se tiene idea de la nueva fecha? 27/02/2020 09:59h
Buenos días,

Previsiblemente se licitará durante el próximo mes de marzo, pero aún no tenemos las fechas exactas.

Saludos
Certa confusió amb els terminis d'enviament. Prego confirmar data i hora per 1) CONSULTA TRIAGE 2)CONSULTA CONTAS Molt agraÏda 14/10/2019 13:01h

1) CONSULTA TRIAGE: 14 de octubre de 2019 hasta las 23:59 horas
2)CONSULTA CONTAS: es gestiona per part de l'hospital de Bellvitge, haurie de preguntar-li a ells.

Gràcies
Cuáles son los puntos de integración de la solución IA dentro de ARA: ¿Triaje y Diagnóstico médico? Los puntos de integración no están limitados, dependerá de lo que se crea que es necesario para resolver la problemática. · ¿Existe la necesidad de integración con elementos IoT (sensores, medidor de constantes, ¿)? Los puntos de integración no están limitados, dependerá de lo que se crea que es necesario para resolver la problemática. · Cuál es la disponibilidad y accesibilidad a la Historia Clínica y registro de urgencias. La accesibilidad es muy alta, pero dependerá de lo que se crea que es necesario para resolver la problemática. · ¿Qué tipo de información disponible en registro?: sintomatología, visitas médicas, pruebas, laboratorio, medicamentos, imagen. La accesibilidad es muy alta, pero dependerá de lo que se crea que es necesario para resolver la problemática. · ¿Qué tipo de adaptaciones de nomenclatura serán necesarias realizar a nivel de resultados de solución IA? Depende de la solución propuesta serán necesarias diferentes nomenclaturas o combinaciones de las mismas (ejemplo: ICD10, SNOMED, LOINC, etc.) · ¿Dónde se realizará el despliegue de la solución IA? Modelo SaaS o On-premise? No son recomendables sistemas en la nube, pero dependerá de lo que se crea que es necesario para resolver la problemática. · ¿Cuál es la volumetría de pacientes que asisten a urgencias al día? Aproximadamente 380 al día · ¿Qué tamaño tiene el equipo de triaje y de urgencias médicas? Aproximadamente 2 por la mañana, 2 por la tarde y uno por la noche. 13/09/2019 14:36h
Adjuntem preguntes i respostes a les consultes plantejades per una empresa
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya