Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
21200081
Tot i que la gestió és una prova pilot, existeix alguna empresa que hagi fet alguna prova pilot que ja hagi portat a terme el servei? 13/04/2021 12:19h
Davant la situació d'emergència habitacional i d'emergència sanitària, es va aprovar la contractació d'emergència de determinats serveis per donar resposta a les necessitats de confinament de les persones sense llar i, entre altres, es va procedir a la contractació del servei d'allotjaments de proximitat APROP- Ciutat Vella. S'adjunten els enllaços amb els esmentats contractes d'emergència:
- 20000136 - EMERGENCIA serveis atenció al centre APROP
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=65282342&reqCode=viewPcan
- 20000335 - EMERGENCIA serveis allotjaments APROP Ciutat Vella
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=75584097&reqCode=viewPcan
- 20000354 - EMERGENCIA allotjaments APROP-Ciutat Vella
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/awardnotice.pscp?idDoc=76461432&reqCode=viewPcan

Arran d'aquesta situació, s'informa de l'existència de personal a subrogar. Avui es publicarà (en els avisos de la plataforma) la relació de personal facilitada per l'empresa que, en aquests moments, presta el servei.


En el projecte de millora del servei compten l'índex i la portada dins de les 7 pàgines? 12/04/2021 15:32h
Respecte de la valoració de les propostes de judici de valor, tal com indica la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars:
"Caldrà presentar un projecte de millora del servei. La seva extensió serà com a màxim de 7 pàgines mida DINA4 escrites en lletra mida 10 o superior. Ha d'estar correctament paginat i amb el corresponent índex. Els protocols, gràfics i taules, cas que n'hi hagi, es poden presentar com a annexos al projecte. Aquests annexos no podran ocupar més de 7 pàgines mida DINA4. Tot allò que no quedi reflectit en aquestes pàgines establertes no serà objecte de valoració."
Les 7 pàgines són de contingut, exclosos l'índex i la portada; a més si es considera necessari, s'hi poden afegir 7 pagines més com a màxim d'annexes amb protocols, gràfic i taules.
Podem tenir els 10 habitatges en un únic contracte? Com acreditar que son 10 habitatges quan es una informació que no surt en el RELI. 12/04/2021 15:30h
Com a criteris de solvència tècnica o professional es requereix:
Disposar d'experiència tècnica en la gestió de, com a mínim, 10 habitatges amb suport socioeducatiu i mediació, adreçats a persones en situació de sense llar, prioritàriament persones soles o parelles, durant un mínim de tres anys, en els darrers tres exercicis (2018, 2019 i 2020).
Podeu tenir els 10 habitatges en un únic contracte. Si no consta en el RELI, ho podeu acreditar, tal com disposa en la clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars:

"Els serveis o treballs efectuats s'acrediten mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa; si s'escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar directament a l'òrgan de contractació l'entitat contractant dels serveis."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya