Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Codi d'expedient:
2021/1780R

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, La limitació de pàgines inclou la portada i l'índex? Gràcies. Salutacions cordials. 28/05/2021 14:01h
Ha d'estar tot inclos, portada i index.
Com puntuaran les millores en la formació del personal? Ens podríeu facilitar les titulacions del personal actual? 21/05/2021 07:27h
2a. Pla de recursos humans. Fins un màxim de 14 punts.
Es valorarà, especialment, els aspectes següents fins a un màxim de 14 punts:

- descripció del pla de previsió i cobertura de les absències; Fins a 3 punts
- millores en les suplències del personal, Fins 2 punt .
organització horària del personals en els diferents serveis de l'escola, d'acord amb el calendari escolar establert en el reglament del servei. fins a 3 punts .
- professionals de suport que aporta l'empresa per orientar i assessorar a la direcció i l'equip educatiu Fins a 3 punts
- pla de formació del personal Fins 3 punt
. millores en la titulació, experiència del personal contractat,... Aquest punt no es valorarà, atès que està previst fer la subrogació del personal educatiu.


Ens podríeu facilitar les titulacions del personal actual? Tot l'equip educatiu de les dues escoles compleix amb la normativa actual en quan a les titulacions mínimes requerides.

Actualment hi ha AFA a les dues escoles? Per poder calcular el cost del servei de jardineria ens podríeu facilitar alguna dada mes en relació al jardí? Metres quadrats? volum i distrubició de les zones ajardinades en cada escola? 21/05/2021 07:23h
Actualment hi ha AFA a les dues escoles? Sí, les dues compten amb Associació de Famílies d'alumnes


Per poder calcular el cost del servei de jardineria ens podríeu facilitar alguna dada mes en relació al jardí? Metres quadrats? volum i distrubició de les zones ajardinades en cada escola?

S'adjunten planols
En relació a la facturació, aquesta inclou només l'escolaritat o també les acollides i el menjador. 21/05/2021 07:15h
D'acord amb la clasula 2.4 del plec administratiu:

RÈGIM DE PAGAMENT

Liquidació - Gestió del preu públic

L'usuari satisfarà mensualment la tarifa corresponent del preu públic establert com a contraprestació econòmica d'aquest servei.
El padró mensual del corresponent preu públic, s'elaborarà en la Unitat d'Educació de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, i contindrà la relació d'usuaris del servei, les prestacions rebudes pels mateixos i els imports de les tarifes aplicades individualment del vigent preu públic. El total padró mensual = PM.
El padró així confeccionat, serà aprovat per Decret d'Alcaldia i entregat a l'adjudicatari del servei.

Facturació del servei
L'adjudicatari del servei, facturarà a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, l'import anual del contracte de forma fraccionada, prorratejat en dotze mensualitats de la mateixa quantia, mitjançant l'emissió periòdica de factures electròniques, tal i com s'estableix en el corresponent apartat del Plec de Clàusules Administratives del present expedient. El total de la factura mensual = FRA.

Pagament a l'adjudicatari del servei La Tresoreria Municipal, pagarà les factures per la prestació del servei, degudament verificades per la Unitat d'Educació i aprovades per l'Ajuntament, i practicarà retenció per import equivalent al total padró mensual (PM), més amunt esmentat. El pagament líquid a percebre per l'adjudicatari del servei serà = FRA-PM.

Els preus públics corresponen a la quota d'escolarització mensual i a l'acollida matinal. No el preu del menjador
Donat que hi ha la obligació de subcontractar voldríem saber si els costos de personal de l'Escola Bresso Els Pins son correctes ja que representen el 94% del total del pressupost de la licitació. 21/05/2021 07:13h
Si, és correcte.
En relació als 2 centres: 1- Quina es la matricula actual de cada centre i quines estances estan obertes en aquest curs 2020-2021?? 2- Hi ha una reducció de ràtios per la situació actual de COVID? 3- Ens podríeu dir quan finalitzen les obres i serveis dels llistats de subrogació? 4- Referent al servei de neteja ens podríeu facilitar quantes persones i a quantes hores estan contractades a cadascun dels centres? 5- La partida de manteniment inclou el manteniment correctiu i preventiu del centre? Hi ha cap manteniment que gestioni l'Ajuntament? 21/05/2021 07:09h
1- Quina es la matricula actual de cada centre i quines estances estan obertes en aquest curs 2020-2021??

Actualment EBM Can Folguera te 1 aula de lactants, 2 d'un any i 4 de 2 anys, amb una total d'infants de: 75 alumnes

Actualment EBM ELS PINS te 1 aula de lactants, 3 d'un any i 3 de 2 anys, amb una total d'infants de: 75 alumnes

2- Hi ha una reducció de ràtios per la situació actual de COVID?, Si aquest any, pero de cara al curs proper es seguirà les indicacions dels departament d'educació i de salut.

3- Ens podríeu dir quan finalitzen les obres i serveis dels llistats de subrogació? Estem esperant resposta de les empreses.

4- Referent al servei de neteja ens podríeu facilitar quantes persones i a quantes hores estan contractades a cadascun dels centres? Aquest personal no esta subjecte a subrogació i per tan l'empresa adjudicataria valorara el servei de neteja que s'ha de prestar.

5- La partida de manteniment inclou el manteniment correctiu i preventiu del centre? L'adjudicatari es fa càrrec del petit manteniment.
Hi ha cap manteniment que gestioni l'Ajuntament? l'Ajuntament es fa càrrec del manteniment normatiu, per exemple en quant a electricitat el que marca el reglament de baixa tensió, en quant a calefacció i ACS el que marca el reglament d'instal¿lacions tèrmiques, en quant a legionel¿la el que marca la llei i reglament de prevenció, en quant a incendis el que marca el reglament de prevenció d'incendis, els ascensors, el que marca el fabricant.
L'ajuntament també es fa càrrec de les inspeccions periòdiques de les instal¿lacions, electricitat, gas, calefacció, legionel¿la i ascensor. qualsevol element que es pugui tocar aniria a càrrec del concessionari. Si es trenca la caldera, acumuladors, bombes, radiadors, etc. aniria a càrrec de l'Ajuntament.
Un cop llegits els plecs de la Licitació al servei d'escoles bressol voldríem fer algunes consultes: 1.- Ens podríeu concretar quina afectació hi haurà en el contracte licitat en cas que no puguin obrir les escoles o bé s'ordeni introduir modificacions que afectin a les condicions de prestació del servei (des d'altres Òrgans com Salut o Ensenyament) i que suposin un increment de les despeses o disminució de la retribució atenent el canvi substancial en les condicions establertes en la licitació com podria ser canvis de ratis, disminució o augment d'espais, etc. ? Es modificaran els contractes per tal de garantir l'equilibri del servei, abonant les despeses addicionals o cobrint uns menors ingressos? 2.- Quin % d'absentisme hi ha al personal de l'escoles bressol? 3.- Per la present sol·licitem informació addicional bàsica i rellevant sobre l'actual situació del Contracte, en concret, informació referida al personal de l'adjudicatària en tant que és necessària perquè les empreses licitadores puguin realitzar una correcta avaluació de costos ja que, actualment, aplica plenament la successió empresarial i l'obligatorietat per a l'empresa entrant d'assumir els deutes que l'empresa sortint tingui contretes tant salarials com de seguretat social, en virtut del que es disposa en l'art. 130 de la LCSP en relació amb l'art. 44 de l'Estatut dels Treballadors i la seva jurisprudència. Referent a això, l'Advocacia de l'Estat (Informe 8/19[R-556/2019]) i l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l'Estat (Expedient 126/2018), s'han pronunciat sobre la informació necessària que ha de ser inclosa en els Plecs que regeixen en la licitació i, entre una altra, han establert que "En aquest cas clarament existirà l'obligació que el contractista sortint proporcioni informació sobre impagaments i litigis pendents i que s'inclogui en els plecs, atès que aquesta informació resulta rellevant a l'efecte de determinar una exacta avaluació dels costos laborals potencialment assumits pel nou contractista per causa de la subrogació". Així mateix haurà d'informar del conveni col·lectiu aplicable, així com si l'empresa actual és un Centre Especial d'Ocupació. En aquest sentit, davant l'absència de la meritada informació en els actuals plecs, sol·licitem a l'òrgan de contractació que s'informi els licitadors de la situació del contractista sortint (Indicar nom CIF de l'empresa), respecte del personal susceptible de ser subrogat/succeït, sobre els possibles impagaments de les seves nòmines, els possibles deutes amb la seguretat social, l'existència d'eventuals litigis laborals pendents amb el personal a subrogar, així com de qualsevol altre concepte que pugui ser repercutit a l'adjudicatària del Concurs, dins de la responsabilitat que ostenta l'Administració. Moltes gràcies, 17/05/2021 09:31h
Bon dia,

Passem a respondre els seus dubtes:

1.- Aquesta situació dependrà del que determinin les autoritats competents, i en el seu cas, la Llei de Contractes del Sector Públic en relació a la suspensió i/o resolució de contractes.

2.- Necessitaríem concretar a quin tipus d'absentisme laboral, suposem que a baixes laborals?

3.- Respecte el personal a subrogar, està relacionat als annexos, les taules de subrogació

Les dades de les empreses són:

SOCIETAT COOOPERATIVA MAINADA SL, F08467946
FUNDACIÓ PERE TARRÉS R5800395E

Pel que fa a la resta, sol¿licitarem informació a les empreses actuals, així que tinguem la informació es penjarà.


Atentament,
Com pot ser que la partida salarial pressupostada per l'EBM Can Folguera sigui tan baixa, tenint en compte que la llei de contractació obliga a l'adjudicatari a subrrogar el personal amb les condicions salarials actuals? 17/05/2021 09:27h
Bon dia,

Els preus de la partida destinada als recursos humans estan calculats d'acord amb conveni laboral vigent XII Conveni col.lectiu de centres d'assistència i educació infantil, publicat al BOE núm 178 de l'any 2019
A l'annex 6 del Plecs administratius especifica la presentació dels punts del projecte tècnc de judici de valors, s'ha de presentar els punts independents e a dir 3 fitxers ? Gràcies 13/05/2021 08:26h
Bon dia,

S'ha de presentar tres fitxers, un per cada projecte que es demana.
El servei de menjador el plecs esta molt ben detallan que les educadors cobreixen el servei de menjador i dormitori, pero la part de cuina us referiu que hi ha cuina propia . El qudre de subrogació no surt l'equip de cuina? A quina jornada estan treballant? I la materia primar dels aliments a quina partida pressupostaria surt? 11/05/2021 13:26h
Bon dia,

El servei de cuina i menjador el gestiona la pròpia adjudicatària. El personal de cuina no surt al pressupost perque no forma part del personal a subrogar. Els ingressos del menjador els gestiona l'adjudicatari per a les despeses de la cuina menjador, no és un preu públic. El personal educador treballa les hores que marca el conveni, segons la categoria.
S'ha tingut en compte la partida dels Epis en relació a la pandemia de la Covid-19? 07/05/2021 10:40h
Bon dia,

No s'ha creat cap partida especifica per als EPIS.
El full de subrogació de l'escola bressol els Pins a la última fila hi ha uns totals que veiem que no quadra en cap sumatori, és un error o hi ha una altra despesa de personal? 07/05/2021 10:39h
Bon dia,

Es una errada, l'import total del cost es 261.947,78
Quina mitjana d'infants hi ha en el servei de menjador de les escoles? 07/05/2021 10:38h
Una mitjana de 50 alumnes.
Quines quotes hi ha a les escoles pels diferents serveis? 07/05/2021 10:37h
Les quotes son les seguents:

Preu públic 186 euros mensuals en 10 mesos de setembre de juny
21 euros d'acollida mensual
3 euros acollida esporàdica
El servei de menjador com es gestiona pressupostàriament? Al pressupost de les escoles no hi ha partida ni de cpatering ni de personal de cuina. 07/05/2021 10:36h
Bon dia,

Es l'equip educatiu qui cobreix el servei de menjador. No hi ha partida de catering perque hi ha servei de cuina propia.
Les quotes de fills estàn dins la despesa de personal? 07/05/2021 10:34h
Bon dia,

Si us referiu a les quotes dels fills de les educadores que assisteixen a l'escola bressol, aquesta és una clàusula social que cada empresa adjudicatària té al seu conveni. No està inclosa en la despesa de personal.
El full de subrogació de l'escola bressol Els pins, a l'ùltima fila hi ha uns totals que no veiem que quadri amb el sumatoria 07/05/2021 10:32h
Bon dia,

Hi ha una errada aritmetica, el total dels cost del personal a subrogar a l'EBM Els Pins és 261.947,78.
El servei de menjador com es gestiona pressupostariament? Al pressupsot de licitació no hi ha cap partidfa de menjador . Quin llistat de tarifes tenen les escoles bressol? Quants infants normalment es queden al servei de menjador? 07/05/2021 10:31h
El servei de menjador es presta actualment mitjançant la subcontractació, queda fora del pressupost del contracte. L'explotació del servei va a càrrec de l'adjudicatari.
El preu del menjador és de 6'40 diari, i amb berenar 7'40 euros . El preu del menjador no és preu públic, es consensua cada any amb l'Ajuntament. Entès com a espai educatiu, les tutores són qui estan durant l'estona de menjador amb els infants a la seva aula. El nombre de comensals varia entre 40 i 50. A inici de curs solen ser menys i a mesura que avança el curs es van quedant més.

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya