Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Canovelles
Codi d'expedient:
1229/2021
2 Pregunta formulada el 31.5.2021: Ens podrien confirmar, si per presentar la nostra oferta, cal presentar els DEUCs de les empreses subcontractistes( Segons la clàusula 1.9.1 Presentació de proposicions, En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri.) O únicament se requerirà a l'empresa proposada com a adjudicatària(Segons clàusula 2.11)Subcontractació) 31/05/2021 13:25h
No és necessari presentar un DEUC per cada empresa subcontractista, només s'ha de presentar un altre DEUC en el cas que el licitador recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses. Sí que cal indicar en el DEUC del licitador les empreses o professionals amb que es subcontractarà.

1 Pregunta formulada el 24.05.2021: Per acreditar la solvència per contractar, es demana la classificació G64, nosaltres disposem de la G63, podríem justificar aquesta classificació basant-nos en la solvència i mitjans d'una altra empresa, adjuntant un compromís d'una empresa que disposa de la G64 d'acord amb l'article 75.1 de la Llei 9/2017 LCSP? 25/05/2021 11:08h
Tal i com disposa l'article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, per acreditar la solvència necessària per celebrar un contracte determinat, l'empresari es podrà basar en la solvència i mitjans d'altes entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la que recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
Conforme el mateix article, quan una empresa desitgi recórrer a les capacitats d'altres entitats, demostrarà al poder adjudicador que disposarà dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit d'aquestes entitats. Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta de conformitat amb allò disposat a l'article 145, previ requeriment complimentat de conformitat amb allò disposat a l'apartat 2 de l'article 150, sense perjudici d'allò establert a l'apartat 3 de l'article 140.
Així mateix, el plec de clàusules administratives d'aplicació preveu (clàusula 1.9.1) que "En el cas que l'empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d'altres empreses de conformitat amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, s'ha d'indicar aquesta circumstància en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya