Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/2694

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, a la pagina 19 del PCA s'indica que el criteri 3. Valoració de l'ampliació del termini de garantia S'acreditarà mitjançant l'annex 3 i un certificat de garantia signat per l'empresa fabricant de llumeneres. no localitzem aquest ANNEX 3 17/09/2021 14:24h
Solament s'haurà d'acreditar amb el certificat de garantia signat per l'empresa.
Bon dia, En el LOT 2 indiqueu que el total de criteris quantificables de forma automàtica és d'un màxim de 68 punts, entenem que és un error i que és d'un màxim de 73 punts, és correcte? Gracies 17/09/2021 14:19h
Es correcte. La puntuació màxima del lot 2 són 73 punts
Pel càlcul del pressupost de licitació a ofertar amb la baixa, quin import de P2B agafem pel lot 1, 1.550¤ segons pàg 15 del PCAP o 2600¤ segons taula de la pàg 6 del PCAP? 16/09/2021 13:03h
L'import per la prestació P2B és la següent:
Lot 1: 2.600,00 euros / any
Lot 2: 440,00 euros / any
En el documento IV.-Presupuesto ("DOCUMENT IV.- PRESSUPOST."), del proyecto de ejecución de Ger se contempla en las partidas 01.14.a y 01.14.b la sustitución de soportes de tipo columna y brazo respectivamente. Por otro lado, en ese mismo proyecto, en el apartado 3.2.6.-Soportes ("3.2.6.- Suports"), del Documento III. Pliego de condiciones ("Document III: PLEC DE CONDICIONS), se indica que no está previsto inicialmente en el proyecto cambiar soportes "No previstos inicialment en el projecte pero per si calgues canviar algul dels suports existent". Por lo tanto, ¿debemos considerar el coste de dichas partidas? 14/09/2021 13:24h
Sí, s'han de considerar les dues partides tal i com es contemplen al pressupost i es detalla en el capítol 3.Descripció de les Obres del document I (Memòria) del Projecte Executiu.
-Quines acreditacions documentals de les descrites en el PCAP i el PPT cal presentar a l'oferta? Si se n'ha de presentar alguna, en quin sobre hauria d'incloure's? -El punt 6.10 del PPT especifica que s'haurà de detallar en la presentació d'ofertes la tecnologia amb la que es treballarà, així com el pla d'implantació i posada en marxa del sistema de telegestió. És correcte? En quin sobre caldria incloure-ho? -Els arxius "PPt Annexes" i "Classificació zones enllumenat 2 municipis" són els mateixos 14/09/2021 13:03h
Les acreditacions documentals descrites en el PCAP de la pàgina 10 a la pàgina 13 es demanarà a l'adjudicatari. No cal presentar-ho ara.
En cadascun dels lots solament hi ha dos sobres:
Sobre A (documentació administrativa): Annex 1. DEUC. Opcionalment es pot presentar UTE i per les empreses estrangeres declaració de sotmetiment dels jutjats i tribunals espanyols.
Sobre B (documentació criteris automàtics): Pel lot 1: annex 2.1 + estudis lumínics + certificat garantia de les llumeneres signat per l'empresa fabricant.
Pel lot 2: annex 2.2 + estudis lumínics + certificat garantia de les llumeneres signat per l'empresa fabricant.

Pel que fa el punt 6.10. es demanarà en l'execució del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya