Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Garrotxa
Codi d'expedient:
X2020003126
En data 08/01 una empresa va formular una pregunta: Subcontractació (Clàusula 25.2 del PCAP)En la clàusula 25.2 del PCAP, s'indica que l'empresa contractista no pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte. En canvi, en la Memòria Justificativa de Contractació, en el seu apartat 4. Dades especifiques del contracte, lletra o) Subcontractació, s'especifica que NO existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació. En primer lloc entenem que preval la possibilitat de subcontractació parcial del contracte i que no existeixen treballs o tasques crítiques que no poden subcontractar-se segons els requisits establerts a l'article 215 de la LCSP. En segon lloc, entenem que la integració de solvència amb mitjans externs (socis de la societat) no es considera com a subcontractació. La resposta donada va ser: Entre el que es preveu a la memòria i el plec de clàusules administratives particulars, sempre preval el plec de clàusules. Revisada la documentació s'observa que la memòria hi ha un error en indicar "Existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació "hauria de dir "Existeixen treballs/tasques que poden ser objecte de subcontractació. 19/01/2021 16:22h
Revisada la documentació obrant a l'expedient administratiu, cal realitzar una esmena. Concretament, indicar que la memòria justificativa és correcte i, per tant, la voluntat del Consell Comarcal de la Garrotxa. és que l'empresa adjudicatària pugui subcontractar treballs o tasques.
Per tant, la clàusula25 del PCAP és erroni i s'esmena el mateix amb el següent contingut:
Clàusula 25. Subcontractació

25.1 La contractació per l'adjudicatari de la realització parcial del contracte restarà subjecta als requisits establerts a l'article 215 de la LCSP, així com el pagament de subcontractistes i subministradors haurà d'ajustar-se al disposat al 216 de la LCSP.

25.2 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte.

25.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l'empresa subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.

25.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a l'òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l'execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

25.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l'article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d'acreditació de l'aptitud de l'empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d'emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l'execució del contracte, les conseqüències següents:

- Imposició a l'empresa contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del subcontracte

25.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l'empresa contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte front a l'Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes en aquest plec. El coneixement que l'Administració tingui dels contractes subscrits o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l'Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l'empresa contractista, com a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada

25.7 En cap cas l'empresa o les empreses contractistes poden concertar l'execució parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb l'ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

25.8 L'empresa contractista ha d'informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

25.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

Només serà possible el pagament directe a subcontractistes quan aquests acreditin que el contractista principal no els abona els imports de les prestacions subcontractades.

El Consell Comarcal podrà comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministrador
En la tabla de "Criteris que depenen d'un juici de valor" en el punto 3 con respecto a las baterias recarregables se especifica se valorará "la forma de desfer-se s'en al final de la seva vida". ¿Es este criterio de aplicación también a las baterías no recargables?. 13/01/2021 10:08h
L'ús de bateries recarregables i energia renovable en els dispositius de tancament és valorable atenent als beneficis ambientals que pot aportar aquesta tecnologia, no és una obligació i només pot atorgar punts en el supòsit que s'ofereixi aquesta alternativa. La "forma de desfer-se'n al final de la seva vida útil" de les bateries no recarregables no serà valorable i no podrà optar a cap punt al respecte en aquest criteri.

En el Apartado 4. Dades Especifiques del Contracte, párrafo K, epígrafe c) se establecen las condiciones para la admisión de "empresa de nova creació" (con antiguitat inferior a cinc ans). Respecto a este punto solicitamos confirmación que aquellas empresas con antigüedad (fecha de constitución) superior a esos cinco años pero que hayan iniciado su actividad, de fabricación de cerraduras electrónicas para contenedores de residuos dentro de los últimos cinco años, tendrán la misma consideración que una "empresa de nova creació". 12/01/2021 13:21h
La solvència prevista al plec per a les empreses de nova creació s'aplicarà a les que ho siguin d'acord amb la llei de contractes del sector públic 9/2017 (LCSP) i que defineix com : "empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys".
En el punto 10, Capacitat d'emmagatzemalge" del esa table de Criteris, se dice " Es valorará la capacitat del dispositiu de tancament d'emmagatzermar mes de 60.000 esdeveniments. Pudiendo tratarse de un error de transcripción, solicitamos confirmación de la vigencia, corrección o anulación de ese criterio de evaluación. 12/01/2021 12:56h
Es confirma la possibilitat de valorar que els dispositius de tancament tinguin la capacitat d'emmagatzemar més de 60.000 esdeveniments, entesos aquests com a tota la informació que pot recollir el dispositiu instal·lat, tant les obertures que hagin realitzat els usuaris com la resta d'informació recollida pel tancament (incidències, tramesa d'informació, etc.), i amb l'objectiu de garantir que es podran recuperar les dades dels tancaments d'un any complert. Recordar que no és una obligació, però que és valorable.

2) Solicitamos confirmación de que se considerarán válidas y admitidas aquellas propuestas tecnológicas, tanto de hardware como de software, que mejoren las prestaciones detalladas en el presente Pliego siempre que resuelvan satisfactoriamente las necesidades del Consell al objeto de implementar un sistema eficiente de control de uso y gestión de las cerraduras a instalar en los contenedores de residuos detallados en el presente Pliego. 12/01/2021 12:48h
Es consideraran admissibles totes les propostes rebudes que millorin les prestacions detallades als Plecs, sempre i quan no contradiguin les obligacions contingudes en aquests. Es valoraran aquestes millores si així ho indica el Plec.
Solicitud de información y aclaraciones sobre los siguientes documentos de los: Plec de clausules administratives particulars, Plec de Prescriptions tècniques y Memoria para la contratació i instal-lacio d'un sistema de control d'accés als contenidors dexailles a la Comarca de la Garrotxa. 1) Solicitamos conocer la cantidad de cerraduras ya instaladas y operativas, y de las tarjetas de usuario ya repartidas por el Consell. 12/01/2021 12:47h
Tancaments instal·lats:


Resta FORM EELL PIC Total
Argelaguer 6 6 11 0 23
Reserva Argelaguer 0 2 0 0 2
Can Blanc 12 9 12 9 42
Reserva Can Blanc 0 0 1 0 1
18 17 24 9 68

Targetes distribuïdes:
Total
Argelaguer 281
Can Blanc 299
Serveis 20
Total 600

Respecte la Clàusula 33. EINA DE TREBALL AMB LES DADES GENERADES del PPT (pàg. 18), aquesta no s'especifica quines són les funcionalitats desitjades ni l'objectiu de l'esmentada eina. Pregunta: Quin és l'objectiu o necessitat que ha de cobrir l'esmentada eina i quines serien les principals funcionalitats que hauria de disposar? Existeix algun format preferent per a aquesta eina? Es tracta de una APP per a la gestió d'incidències i la programació i registre de les tasques de manteniment? 12/01/2021 12:41h
L'objectiu que es persegueix amb l'opció d'oferir aquesta eina de treball és facilitar les tasques tècniques de seguiment i gestió de les dades relatives als usuaris i als usos.

L'eina o aplicació hauria de permetre treballar amb la informació generada per tal d'estudiar, per exemple, l'evolució de la producció de deixalles (de les aportacions de les diferents fraccions), els usuaris segons utilització dels contenidors, el rendiment de les àrees de contenidors, els usuaris segons criteris de pagament per generació, etc.

Les funcionalitats de l'aplicació han de permetre el treball àgil, adaptable i interactiu amb les dades d'usos i usuaris que el servei reculli, de tal manera que els serveis tècnics puguin generar els seus informes de seguiment de forma directa. Per això, podria permetre també la realització de consultes, informes o gràfics atenent a diferents criteris de temporalitat, d'usos, de fraccions, d'àrees, etc.

L'eina no es proposa pel tractament d'incidències, programació i registres vinculats als dispositius de tancament, en tant que les obligacions dels plecs en relació a aquests, es preveuen en el software de gestió.
El present contracte de subministrament representa una important inversió tant econòmica com estratègica per a la comarca de la Garrotxa per tal d'assolir l'objectiu de desplegar una fiscalitat basada en el pagament per generació, ja que serà l'eina que proporcionarà les dades per poder portar a terme aquest objectiu. En les Clàusules 11 i 12 del PPT es planteja un sistema de recepció de dades i d'equipament informàtic de control i gestió allotjat en un espai segur i d'accés exclusiu per l'adjudicatari al Consell Comarcal de la Garrotxa on es disposa d'un servidor com equipament informàtic central de les següents característiques: (i) 1 Torre Intel Xeon W2123, 16gb de RAM, 1Tb de disc dur, Windows 10 pro, (ii) Teclat i ratolí, (iii) 1 Monitor 24", (iv) 1 Impressora A4 marca HP model Laserjet Pro M102M, (v) 1 Impressora d'etiquetes marca METEOR model Mirò, (vi) 1 Sai. Donada la importància i criticitat que tenen tant la seguretat com la disponibilitat de les dades per a l'èxit del projecte i per tal que el CC pugui assolir els seus objectius de fiscalitat, és important remarcar que actualment existeixen tecnologies que milloren de forma significativa la seguretat i disponibilitat de les dades mitjançant un servei SaaS d'altes prestacions. En concret, un exemple d'aquestes tecnologies seria: (a) un sistema informàtic amb una arquitectura disgregada en capes de servidors que maximitzen la seguretat de les dades emmagatzemades en la capa desmilitaritzada (DMZ), i, que estiguin allotjats en un Datacenter de Missió Crítica i Alta Disponibilitat de nivell TIER 3 amb monitorització 24/7 mitjançant personal de guàrdia especialitzat amb plans de contingència per actuar immediatament front una caiguda de servei, (b) línies elèctriques duplicades a més dels sistemes d'alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI), (c) línies de dades (internet) replicades, (d) servidors virtualitzats que permeten escalar en capacitat sense tall de servei, (e) backups diaris realitzats sobre sistemes independents per minimitzar riscos, (f) sistemes d'extinció d'incendis innocus als servidors per evitar pèrdua de dades. un nivell de disponibilitat "uptime" del 99,98%, etc. Pregunta: És correcte suposar que s'admetria també com a solució a aportar per l'adjudicatari un sistema informàtic similar a l'anteriorment descrit, sempre i quan es justifiqui i argumenti tècnicament que acompleix amb els objectius i pot oferir millores respecte al sistema descrit en les Clàusules 11 i 12? 12/01/2021 12:40h
Es consideraran admissibles totes les propostes rebudes que millorin les prestacions detallades als Plecs, sempre i quan no contradiguin les obligacions contingudes en aquests.
No es permet l'ús de sistemes remots o bé SaaS per a la recepció o emmagatzematge de dades, o per a la gestió i control del sistema.
El Consell Comarcal proporcionarà tant els equips indicats en la clàusula 12 com, a més, un espai (servidor virtual d'ús exclusiu) on l'adjudicatari pot instal·lar el sistema operatiu o software (els dos a càrrec de l'adjudicatari) que consideri oportuns tal i com s'indica a la clàusula 11.
En particular, hi ha alguns aspectes del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que són extremadament limitatius si es vol admetre empreses de nova creació: 1.-Solvència econòmica i financera (Clàusula 8.2.1 del PCAP) L'acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant el volum anual de negoci exclusivament en l'àmbit a que fa referència el contracte (equips de control d'accés). S'hauria de poder justificar la solvència econòmica i financera mitjançant el volum anual de negoci sense limitar-ho a l'àmbit al que fa referencia el contracte. 2.- Sobre B ¿ Criteris de judici de valor (Clàusula 11 del PCAP) Exigir la presentació de 2 equips en un termini de 35 dies naturals, segons les especificacions dels plecs tècnics i en època de vacances, impossibilita materialment preparar els equips segons les especificacions concretes que s'assenyalen. S'hauria de permetre la presentació d'equips amb una configuració similar o donar un termini de 2 mesos addicionals. La nostra societat disposa d'equips de control d'accés amb característiques similars que compleixen amb suficiència els objectius del sistema però amb configuracions tècniques diferents. 3.- Subcontractació (Clàusula 25.2 del PCAP) En la clàusula 25.2 del PCAP, s'indica que l'empresa contractista no pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació objecte d'aquest contracte. En canvi, en la Memòria Justificativa de Contractació, en el seu apartat 4. Dades específiques del contracte, lletra o) Subcontractació, s'especifica que NO existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació. En primer lloc entenem que preval la possibilitat de subcontractació parcial del contracte i que no existeixen treballs o tasques crítiques que no poden subcontractar-se segons els requisits establerts a l'article 215 de la LCSP. En segon lloc, entenem que la integració de solvència amb mitjans externs (socis de la societat) no es considera com a subcontractació. 4.- Condicions especials d'execució (Clàusula 28.2 del PCAP) Exigir que la certificació de qualitat ISO 14001 (o EMAS) hagi de ser tant específica, quan diu (clàusula 28.2): "l'àmbit del qual ha d'incloure la fabricació d'equips d'enginyeria mecatrònica pel control d'accés als contenidors de deixalles", als efectes de la solvència tècnica i garanties mediambientals de les participants es pot assegurar-se igualment amb un redactat que permeti una certificació mediambiental en un àmbit d'activitat més ampli i que és permeti la seva integració a través d'altres empreses (socis de la societat), o simplement obviar aquest punt, que és directament incompatible amb empreses de nova creació. 08/01/2021 10:19h
1.-L'empresa ha d'estar donarda d'alta a l'activitat econòmica objecte del contracte, per tant, no es considera una limitació. El volum anual de negoci a l'àmbit del contracte per evitar la participació d'empreses dedicades a altres camps de negoci.

2.- Entenem que amb 35 dies naturals és temps suficient per adaptar uns equips que ja han d'estar en funcionament. Les empreses licitadores tenen temps suficient per organitzar-se i saber si poden complir amb aquest requisit. Des de la publicació de la licitació fins a l'obertura del sobre B hi ha un termini que l'empresa internament pot treballar-hi. No hi ha cap període de vacances fins a finals de març, la previsió d'obertura del sobre B és el 3 de febrer.

3.- Entre el que es preveu a la memòria i el plec de clàusules administratives particulars, sempre preval el plec de clàusules. Revisada la documentació s'observa que la memòria hiu ha un error en indicar "Existeixen treballs/tasques que no poden ser objecte de subcontractació"hauria de dir "Existeixen treballs/tasques que poden ser objecte de subcontractació.

4.- No, l'objectiu és que els processos certificats siguin realment els contractats.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya