Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Codi d'expedient:
PTOP-2021-309

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días. En relación con el expediente PTOP-2021-309. Ejecución de operaciones de conservación integral en los tramos de carretera adscritos al ámbito de conservación de Barcelona litoral, publicaron ayer martes día 7 de junio, un anuncio de licitación a las 10:37 horas, en el que se indicaba como fecha tope de presentación, ese mismo día 7 de junio a las 13:00 horas. Les agradeceríamos que nos aclararan tal coincidencia, a tenor de que pueda estar sujeta a algún tipo de errata. Atentamente, Carlos Calle matinsa@fcc.es Tel.: +34 91 343 90 00 08/06/2022 14:41h
Ahir dimarts 7 de juny de 2022 es va publicar una esmena a l'anunci de la plataforma de serveis de contractació pública on s'especificava el canvi de dates provisionals de les Meses de contractació. També es va publicar un avís amb el següent comentari:

"Adjuntem la resolució 108/2022 (recurs N-2021-0246) donant resposta al recurs per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Des de l'òrgan de contractació estem valorant les actuacions a adoptar per donar compliment a la resolució. S'han publicat noves dates de les meses de contractació que són provisionals, un cop adoptades les actuacions corresponents reconfigurarem definitivament les dates de les meses."

La data de presentació d'ofertes que apareix a l'anunci és 7 de juny de 2021, data de límit de presentació d'ofertes de l'anunci que es va publicar fa un any. L'òrgan de contractació està valorant les actuacions a adoptar per donar compliment a la resolució, un cop adoptades les actuacions corresponents ho farem saber a través de la plataforma de serveis de contractació pública
bon dia, Ens poden confirmar si la data d' obertura publicada és real o és fictícia? Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) : 03/05/22 12:00 Eina col·laborativa TEAMS moltes gràcies !! 15/02/2022 10:04h
Com exposa l'avís publicat a les 9:50 hores, efectivament la tramitació de la licitació es troba suspesa "ad cautelam" per la presentació d'un recurs especial i, per tant, les dates encara són fictícies a l'espera de la resolució del recurs.
Bon dia, No ens queda clar si hem de presentar paraula clau. El contracte està suspés? Si es posposen les meses de contractació no s'hauria de posposar tot i quan es tornin a convocar llavors demanar la paraula clau? Per un altra banda, a la resposta del dia 10/06/2021 13:23h indicava que el termini per ficar la paraula clau és el de la data d'obertura del sobre determinat. Quin dia és aquest? Gràcies. Salutacions cordials. 11/06/2021 14:29h
Com exposa l'avís publicat en el seu dia, efectivament la tramitació de la licitació es troba suspesa "ad cautelam" per la presentació d'un recurs especial.
El sobre digital funciona per automatisme de manera que es demana automàticament la paraula clau.
Poden presentar o no la paraula clau. El nostre consell és que es presenti. La seva presentació no implica res. Si no la presenten, no es podrà obrir el sobre en el seu dia, si la presenten sí.
Com la suspensió és "sine die" la podreu presentar fins al dia de la seva celebració, data que ara com s'indica no es troba determinada.
Bon dia, Fins a quin dia podem ficar la paraula clau? Gràcies. 10/06/2021 13:23h
El termini és fins a la data d'obertura del sobre determinat.
Bon dia, en data d' ahir es va publicar la suspensió de la mesa d' aquest procediment. en data d' avui 9/6 hem rebut la sol·licitud d'enviament de la paraula clau i s'ha publicat la data d' obertura dels criteris avaluables objectivament. Ens poden informar si hem d'introduir la paraula clau i si s'obriran el sobres en data 14/10? moltes gracies. 10/06/2021 10:03h
Per una banda, d'acord amb l'avís publicat, les meses resten suspeses sine die.
Per altra banda, efectivament, s'ha d'introduir la paraula clau.
Buenos días, referente a la documentación técnica, en el punto de la inspección visual, hay que describir la metodología que seguiremos como inspección visual durante la ejecución del contrato, o realmente hay que realizar una inspección visual "in situ" y aportar las imágenes en la documentación técnica de la presente licitación. 03/06/2021 13:46h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Bon dia, Referent al compromís d' adscripció de mitjans personals i materials: - en l' apartat G3. (pàg.8 del PCAP): parla d'una única declaració genèrica per a tots els lots als que es presenti oferta. - en canvi a punt 12.3 (pág. 49 del PCAP) - que també fa referència al l' apartat G3, indica que a la declaració s'ha d'especificar els noms i la qualificació del personal responsable. Ens poden confirmar si us plau, si la declaració de mitjans ha de ser genèrica? o hem d' indicar els noms i adjuntar titulacions i vida laboral ? moltes gràcies !!! 02/06/2021 14:32h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
buenos días, En el SOBRE B, apartado Plan de Control de Calidad, se indica que estará ajustado al 1% del presupuesto de licitación. Entendemos pues que se debe adjuntar valorado económicamente. ¿Es correcto? gracias ! 02/06/2021 14:31h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Bon dia, Referent al compromís d' adscripció de mitjans personals i materials: - en l' apartat G3. (pàg.8 del PCAP): parla d'una única declaració genèrica per a tots els lots als que es presenti oferta. - en canvi a punt 12.3 (pág. 49 del PCAP) - que també fa referència al l' apartat G3, indica que a la declaració s'ha d'especificar els noms i la qualificació del personal responsable. Ens poden confirmar si us plau, si la declaració de mitjans ha de ser genèrica? o hem d' indicar els noms i adjuntar titulacions i vida laboral ? moltes gràcies !!! 02/06/2021 14:30h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Buenas tardes, si la empresa tiene la clasificación empresarial, queda exenta de entregar la solvencia económica (punto G.2), los medios personales y materiales (punto G.3) y la habilitación profesional (Punto G.4)?? Muchas gracias 02/06/2021 14:29h
La informació addicional que se sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària s'ha de facilitar, almenys, 6 dies abans de la data límit fixada per a la recepció d'ofertes, d'acord amb allò establert per l'article 138.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 12 dies abans d'aquesta mateixa data, tal i com estableix el Plec de clàusules administratives particulars i el document anunci de licitació publicat a la Plataforma de serveis de contractació publica.
Per tant, per a l'elaboració de la seva oferta el remetem a la informació ja publicada a la Plataforma de serveis de contractació publica, i als diaris oficials, en el seu cas, així com una lectura atenta i acurada del PCAP, on podrà trobar la resposta.
Bona tarda, en el PPT parla de disposar de Centre de Conservació amb unes característiques de nau, oficines, vestuaris, etc. En l'actualitat l'actual concessionària disposa d'aquestes instal·lacions i moltes mes. Seran aquestes instal·lacions posades a disposició de l'adjudicatari del contracte? L'adjudicatari tindrà que mantenir tots els edificis existents?. Moltes gracies 02/06/2021 14:28h
Les instal·lacions posades a disposició són les que consten al PPT, la resta seran de l'administració i no seran objecte d'aquest contracte a no ser que el futur adjudicatari en requereixi l'ús i aquest us sigui compatible amb el que preveu l'administració. En aquest cas els costos que se'n derivin seran a càrrec de l'adjudicatari.
Bon dia, de l'ANNEX 10, del personal de l'empresa Innovia, surten 5 operaris amb contracte 401, aquest contracte te data de finalització? Moltes gracies 02/06/2021 14:27h
S'ha traslladat la consulta a l'empresa sortint que ens facilita la resposta següent: El llistat de l'Annex 10 publicat té data de desembre del 2020 El llistat real actualitzat i definitiu és el que adjuntem a continuació. Un dels treballadors amb contracte 401 estava en procés de transformació a indefinit, ja que a l'abril feia els 3 anys que estava a l'empresa, i els altres 2 treballadors estan substituint incapacitats i baixes de llarga durada. Per tant no hi ha data prevista de finalització.
Buenas tardes, tenemos dos consultas: -Sobre el Anexo 10, dentro de las tablas de personal, no entendemos porqué están duplicadas las páginas 7-8-9 en las páginas 14-15 y 16, y, además, nos gustaría saber si en los costes de empresa, expuestos en dichas tablas, se incluye la Seguridad Social? -y respecto a la página 14 del Pliego Administrativo dentro de la justificación de la mejora (metodología LEAN), podremos hablar del tiempo de reacción para ejecutar la misma (dentro del Sobre B) o dicha explicación no es compatible con el Sobre C? Muchas gracias 25/05/2021 13:14h
En relació amb la duplicació de pàgines 7-8-9 i 14-15-16 l'apartat AA. Sub-rogació de personal del QC del PCAP justifica el perquè en la licitació s'han inclòs dos llistat de personal a sub-rogar. D'acord amb la informació facilitada per l'empresa sortint no estan inclosos els costos de Seguretat Social.

Els criteris del sobre C fan referencia al temps de RESOLUCiÓ i no de reacció de TOTES les operacions no programades de diferents prioritats, el criteri referent a la metodologia LEAN aplica a 5 operacions a triar sota les condicions fixades pel licitador i per tant no pot fer referència a TOTES les operacions no programades de prioritat 1, 2 o 3, per tant es poden fixar dins del sobre B els temps de reacció sempre que no es faci referència als temps de resolució en els termes que estableixen els criteris del sobre C.
Bon dia, disposem de la classificació empresarial O-2-d (RD 1098/2001). Aquesta seria equivalent a la O-2-5 (RD 773/2015) requerida? Salutacions. 14/05/2021 14:09h
Efectivament la classificació empresarial O-2-d (RD 1098/2001) és equivalent a la classificació empresarial O-2-5 (RD 773/2015) per tant és correcte, però s'ha de tenir en compte que ha d'estar vigent en el moment de l'adjudicació del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya